Mimarlık, Kentsel, Kırsal Yaşam Araştırma Merkezi
Merkez Başkanı
Merkez Yönetim Kurulu
 • Prof. Dr. Salih Gücel,
 • Prof.Dr. Özge Özden Fuller,
 • Doç. Dr. Buket Asilsoy,
 • Yard. Doç. Tuğşad Tülbentçi,
 • Yard. Doç. Can Kara,
 • Dr. Serkad Hasan Işıkören
Vizyon – Misyon

Vizyon
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde kurulan "mimarlık, şehir ve kırsal yaşam merkezi" nin öncelikli vizyonu mimarlık, kırsal kalkınma ve kentsel planlama ve tasarım disiplinlerindeki öğrenciler, akademisyenler ve yönetimde karar verici paydaşlar için profesyonel katılım, uygulamalı öğrenme ve disiplinler arası araştırma sağlamaktır
Böylece, öğrencileri araştırmaya ve eleştirel düşünmeye teşvik edilecek, böylece kavram ve sorunlara yeni pencereler açarak bilgi üretebilecek ve söylemler geliştirilebilecektir.
Bu merkezin, mimarlık ve şehircilik arasındaki mevcut boşluğu doldurarak yapılı çevremizin somut sorunlarına gerçek çözümler sunmaya yardımcı olan bir platform haline getirmek öncelikli amacı olarak tanımlanabilir.

Misyon
Kentsel ve kırsal yaşamın kesişme noktasındaki mimari, olağanüstü zorluklar yaşandıkça farklı açılardan değerlendirilmesi gereken önemli bir konu haline geliyor. Dolayısıyla bu merkez, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde bilimsel bir bakış açısıyla çözüm aramak ve bulmak için bir merkez olacaktır. Sürdürülebilirlik kavramı günümüz çağında her yönüyle anahtar kavram olmalıdır. Bu merkezin faaliyetleri, hem mimari, hem kentsel, hem kırsal, hem de yönetsel söylemlerde sürdürülebilirlik açısından farkındalığı artırmamıza yardımcı olacak şekilde düşünülmüştür.

Hedefler

Her şeyden önce, dünyanın küresel kentleşme sürecinde olacağı öngörüldüğünden, pek çok değişiklik, yeni önlem ve politikalar bu sürece bağlanmıştır. Sosyal sınıfları ne olursa olsun tüm insanlar için daha iyi bir çevre yaratma kentlerde geliştirilecektir. Bu amaçla şehirlerle ilgili araştırmalar sadece şehircilerin değil, mimarların da gündeminin en üst sıralarında yer almalıdır. Böylelikle mimari ve kentsel planlama arasındaki boşluk doldurulabilecek ve mimari hayali soyutlamalardan gerçekçi çalışmalara geçebilecektir.
Bu araştırma merkezi, tüm üyeler arasında işbirliği, iletişim, ortaklık, bütünlük ve saygıyı geliştirmek için disiplinler arası araştırmaya adanacaktır. Açıklık, dürüstlük ve etiğe değer veren araştırma ortamına yönelik perspektifte çeşitliliği, esnekliği ve uyarlanabilirliği şiddetle savunur. Toplumun karşılaştığı sosyal, çevresel ve kültürel zorluklar için yenilikçi çözümler üretmeye kararlıdır.

Ana Faaliyetler
 • Araştırma faaliyetlerine katılan öğrenciler için fon ve burs tahsis etmek.
 • Şehir ve mimarlar konseyi ile işbirliği içinde mimari, şehir ve köy projelerini koordine etmek. Mimari projeler, adanın tarihi kısımlarında yenileme projelerini teşvik etmek
 • halka açık galeriler, seminerler ve konferanslar düzenlemek.
 • Üniversitedeki çeşitli fakültelerde ve diğer ulusal-uluslararası üniversitelerde çeşitli araştırmacı toplulukları arasında işbirliği.
Ana Çalışma Alanları
 • Mimarlık son derece disiplinler arası olduğu için, bu merkez disiplinler arası, uluslararası ve ulusal işbirliklerini kolaylaştırarak, çağdaş zorlukları kesinlikle daha kapsamlı bir şekilde anlayabilen küresel bir akademisyenler ağının oluşturulmasına yardımcı olmak üzere;
 • Kentin ayrı mimarlığın ayrı tartışılması yerine kent-mimari yani bağlam çalışmaları
 • kır ile kentin ayrı unsurlar olarak ele almak yerine kent- kır ilişkisi üzerine yapılacak araştırmalar
 • sosyal, kültürel, ekonomik , fiziksel sürdürülebilirlik üzerine araştırmalar
Anahtar Kelimeler

sürdürülebilirlik, kent- kır işbirliği , mimari, kent işbirliği, kent ve kır yaşamı ve sürdürülebilirlik.

İletişim