İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi, IBM ortaklığı ile YDÜ TeknoParkı'nın temeli, araştırma-geliştirme ve inovasyon etkinliklerinin merkezi olan YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'ni kurmuştur.

Amacı, sadece KKTC’de değil, aynı zamanda bölgede ve dünyada araştırma-geliştirme ve inovasyon etkinliklerinin cazibe merkezi konumuna erişmek olan İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'nin bu misyonunun gerçekleşmesini destekleyecek ve gerekli ileri bilimsel araştırma altyapısını sağlayacak olan “YDÜ-IBM İleri Araştırmalar Merkezi” ile bir bütün hâlinde “Mükemmeliyet Merkezi“ olarak hizmet vermektedir.

OECD ve AB tarafından hazırlanan Oslo Kılavuzu'nda da kısaca belirtildiği gibi inovasyon, yeni veya geliştirilmiş, aynı zamanda pazarlanabilir mal/hizmet ürünü, yöntemi veya fikridir.

Yakın Doğu Üniversitesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve inovasyon’u iki stratejik değişken olan bilim ve teknoloji'nin temeli; bütün bu bileşenleri ise ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve yaşam kalitesini yükseltmenin ve dolayısıyla sürdürülebilir bir geleceği sağlama’nın en önemli aracı olarak görmekte; sözü edilen bu bileşenlerin birlikteliğinin ise üniversite, sanayi ve toplum arasında sürekli işbirliği gerektirdiğine inanmaktadır.

Bu inanç doğrultusunda, yaşam boyunca eğitim ve öğretimin tüm kademelerinde yer alan Yakın Doğu, içinde bulunduğu topluma ve tüm insanlığa sürdürülebilir bir gelecek sağlama yönünde yol gösterme ve önderlik etme misyonu kapsamı içinde bu önemli projeyi hayata geçirmiştir.

İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi, Avrupa Araştırma Alanı’nı (ERA) ve Türkiye Araştırma Alanı’nı (TARAL) misyonu çerçevesinde KKTC Araştırma Alanı’nın yaratılmasına öncülük edeceği gibi, bölgede ve uluslararası arenada sinerji yaratabilecek çok ortaklı projelerde önemli roller almış ve almaya devam edecektir. Merkez ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti üniversite ve kurumları başta olmak üzere; ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmalarının yürütülmesi için mükemmel bir ortam sağlamaktadır.

Ahmet ÇAĞMAN
Başkan