Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium Merkezi
Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Herbarium Merkezi

Çevre Bilimleri Enstitüsü

Günümüzde çevre ve çevreyi oluşturan yer, deniz ve atmosfer unsurları, giderek en çok önem verilen kavram olarak hemen tüm insanları etkilemektedir. Bu bağlamda “Sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir çevre” kavramları tüm dünya üzerinde önemle durulan bir konudur. Genelde KKTC, ve özelde YDÜ’nün konuya ilişkin dünyadaki çalışmalardan uzak kalmaması ancak bu konulara ilişkin bilgi birikimini geliştirmesi, araştırma faaliyetlerini bizzat yapması, ve mümkün olan her alanda uygulamaya koyması ile mümkündür.

YDÜ, ülkemizin ve toplumun daha iyiye ve daha ileriye gitmesini hedeflediğinden, temiz ve sürdürüleblir bir çevrenin, bilimsel, entegre ve her kesimin katılımı yöntemiyle ele alınması gerçeğinden hareketle gereğini yapmak için Çevre Bilimleri Enstitüsü oluşturmak ilk hedefleri arasında yer almıştır. YDÜ, bu konularda yapılacak araştırmalarla ve diğer katkıları ile ülkemizde yeni bir ufuk açacak ve bu konularda yönlendirici bir etki yapacaktır. Ayrıca, YDÜ barındırdığı bilim insanı ve yetişmiş insan gücü ile bu tür bir programını en iyi yürütebilecek bilgi ve diğer birikimleri olan bir kurumdur.

YDÜ Çevre Bilimleri Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu'nun 4/5/2005 tarih, 2005/19 sayılı kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak, yukarıda beliritlen amaçlar doğrultusunda kurulmuştur.

Amacı

YDÜ Çevre Bilimleri Enstitüsünün genel amaçları şöyle özetlenebilir:

 • Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın temini için, ekonomik ve sosyal politikalar yanında, çevre ile ilgili stratejinin geliştirilmesi, ve bunlara ilişkin öncelikler ve öncelik sıralamasının belirlenmesinde yer almak,
 • Çevre konularına ilişkin alınacak kararlarda, karar verici mercilere ve uygulayıcılara, yardımcı ve yol gösterici, bilgi ve veri birikimini sağlamak,
 • Toplumun refahına katkıda bulunacak ilgi alanındaki konuları araştırmak ve toplum hizmetine sunmak,
 • Dünya standartlarında ve Avrupa Birliği normlarında araştırma yapmak ve bilgi üretmek ve KKTC’nin AB uyum sürecine katkıda bulunmak,
 • Konuya ilişkin her türlü uygulama ve eylem planlarının ihtiyaç duyacağı, ya da ihtiyaç duyması muhtemel konularda veri bankası oluşturulmasına katkıda bulunmak ve oluşturmak,
 • Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir gelişmenin ihtiyacı olan, konulara daha geniş açıdan bakabilen, her türlü bilgi ile donatılmış, çözüm üretebilen yeterli insan gücünün sağlanması, doğru kanalize edilmesi ve ülkemiz doğa ve insanının geleceğinin güvence altına alınmasına katkıda bulunmak,
 • Bilimsel ve uygulamalı araştırmaları, tümevarımcı ve evrensel bir yaklaşımla ele alıp gerçekleştirmek ve ülke ve insanlık hizmetine sunmak.


Prof. Dr. Salih GÜCEL
Başkan

Çalışma Alanları
 •  Kıbrıs ve ötesinde çevreye ilişkin her alanda bilimsel araştırma yapmak ve yaptırmak, bilimsel araştırmaları teşvik etmek, ve gerekli veri ve örnek toplamak. Örnek ve verilerden teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, veri bankası oluşturmak, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla bilgi, veri ve örnek ile bilim adamı, yardımcısı ve yönetici değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,
 •  Yakın Doğu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans ve lisansüstü öğretim ve araştırma programlarında yer alan ders ve uygulamalara örnek ve çalışma alanı ile gerekli hallerde laboratuvar sağlamak,
 •  Enstitü ilgi alanına giren konularda yeni projeler oluşturmak, projelere destek sağlamak ve sorunlara ilişkin çözüm ve çözüm önerileri üretmek,
 •  Enstitünün çalışma alanında araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı, yardımcı eleman yetişmesini ve öğrencilerinde bu alanlarda gelişmesini teşvik etmek,
 •  Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmalar ile sonuçlarını duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek, ve günümüz iletişim olanaklarını kullanarak konuya ilişkin kamuoyu oluşturmak,
 •  Enstitünün ilgi alanına giren konularda eğitim programları oluşturmak ve geliştirmek ve gerekli hallerde eğitim vermek, görgü ve bilgiyi artırmak için kısa veya uzun süreli yurt dışına ve yurt içine eleman göndermek veya davet etmek,
 •  Enstitünün ilgi alanına giren konularda fiziksel, kimyasal, biyolojik, jeolojik, jeofizik, meteorolojik, oşinografik ve ekolojik veri ve örnek toplamak; uzun süreli iklim değişikliklerini incelemek, biyolojik yaşam ile çevreyi etkileyen faktörlerin biyojeokimyasal döngüleri ve ekosistem döngüleri hakkında bilimsel araştırma yapmak ve veri ve örnek toplamak, veri ve örneklerin korunacağı birimler oluşturmak ve bu tür birimlere hizmet vermek ve hizmet almak,
 •  Her türlü canlı yaşamı ve çevreyi etkileyen insan etmenlerinin ayrıntılı incelenmesi, veri toplanması ve sonuçlarının ortaya çıkarılması,
 •  Çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli stratejileri, uygulamaları ve teknolojileri desteklemek,
 •  Yer, deniz, atmosfer ve çevreye ilişkin tarihsel verileri toplamak, depolamak ve değerlendirmek,
 •  Çevreden toplanan her türlü örnek ve verinin, uluslararası kural ve standartlara uygun ortamı oluşturularak, saklanmasını sağlamak,
 •  Yurt içinde ve dışında resmi ve özel kuruluşlar, ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,
 •  Araştırma sonuçları ve veri birikiminin uygulamaya konmasına katkıda bulunmak ve uygulamaya koymak,
 •  Ülkemiz karar verici mercilerine gerekli veri ve bilgiyi vermek ve sağlıklı karar alınıp uygulanmasına yardımcı olmak,
 •  Ülkemiz kamuoyunun konuya ilişkin ihtiyacı olan her türlü sağlıklı bilgiyi üretip, aydınlatıcı ve doyurucu bilgileri sunmak, bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak,
 •  Enstitünün kuruluş amacına, diğer ilgili yasaların amaç ve ilkelerine uygun çalışmalar yapmak.
Projeler
 • K.K.T.C.'de Botanik Açıdan Önemli Bölgelerin Florasının Saptanması, Turizm ve Ekonomi Bakanlığı ve Çevre Koruma Dairesi, Proje Yöneticisi, 2005.
 • Management and Assesment of the Ecology of Cyprus Wetlands, UNDP_ACT 47401-06-001, Proje Yöneticisi, 2006.
 • Setting the foundations for a Pan-Cyprian network of nature conservation organizations, UNDP_ACT 47400-06-005, Proje Yardımcısı, 2006.
 • Establishment of island-wide waterbird surveillance programme for rapid detection of potential avian influenza outbreak, UNDP_ACT 47401-07-002-E, Proje Yardımcısı, 2006.
 • Biodiversity of the buffer zone in Cyprus, UNDP_ACT 47401-07-005, Proje Yöneticisi, 2006.
 • Cooperation for the conservation of rare endemic plants of Cyprus within the buffer zone, UNDP_ACT 47401-07-004, Proje Yardımcısı, 2006.
 • Lefkoşa-Gazimagosa Anayolundaki Arpaların Kurşun, Kadmiyum ve Bakır İçeriklerinin Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, K.K.T.C., Proje Yöneticisi, 2006.
 • Kuzey Kıbrıs Endemik Bitki Polenlerinin Elektron Mikroskobu ile İncelenmesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, K.K.T.C., Proje Yardımcısı, 2007.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sınırları Dahilinde Çölleşme Indikatörü Olarak Kullanılabilecek Baskın Herdemyeşil Bitkilerde Su İlişkilerinin Saptanması, Bilimsel Araştırma Projeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, K.K.T.C., Proje Yöneticisi, 2007.
 • Karpaz Yarımadasındaki Habitatların Sınıflandırılması Projesi, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Proje Yardımcısı, 2007.
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Etnobotanik Envanter Çalışması 1, Bilimsel Araştırma Projeleri, Milli Eğitim Bakanlığı, K.K.T.C., Proje Yardımcısı, 2008.
 • Birds have no boundaries, American Embassy, Small Grants programme, Proje Yöneticisi, 2009.
  Raising awareness about the implications of climate change for Cyprus, American Embassy, Small Grants programme, Proje Yardımcısı, 2009.
Çevre Bilimleri Enstitüsü Yayınları
 • Kuzey Kıbrıs Endemik Bitkileri, Çevre Koruma Dairesi Kitap Serileri II, K.K.T.C., 43s, 2006.North Cyprus mushrooms, their ecology, distribution, classification and toxicity, Vol.1. Near East University, Nicosia, North Cyprus.Kuzey Kıbrıs Polen Takvimi.