Koordinatörlükler
Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğü

Bilginin tüketiminin değil, paylaşımının ve üretiminin esas değer olduğu, ülkelerin hem ekonomik hem de siyasi anlamda dünyada söz sahibi olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Bilgi üretim ve paylaşım süreçleri ekonomik anlamda ülkenin genel üretimini tetiklemekte, yönlendirmekte ve yönetmektedir. Bu süreçlerin en temel yapısı, eğitimin ve araştırmanın birincil kaynağı olan üniversitelerdir. Üniversiteler verdikleri eğitim, yaptıkları araştırmalarla bir toplumun gelişiminin amiral gemileridirler. Bu nedenle, üniversiteler, sahip oldukları bu kapasite ve deneyimi, sürdürülebilirlik belgisiyle, özelde bulundukları topluma, genelde de bütün insanlığa optimum bir düzeyde yaymak durumundadırlar.

Bu doğrultuda, gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler sahip oldukları bilgi, araştırma ve deneyim birikimlerini topluma yaymak için dereceyle sonuçlanmayan (non-degree), dinleyici (auditor) ve genel öğrenci (student-at-large) programları gibi uygulama pratikleri oluşturmuşlardır. Buna koşut olarak, Üniversitemiz bu üç uygulamayı kuramsal ve pratik olarak birleştirip Dışa Açık Ders Sistemi (DADS) olarak yeniden yapılandırmıştır.

Dışa Açık Ders Sistemi, toplumun daha fazla bilgi, deneyim ve kültür kazanması, teknoloji ile iç içe yaşaması ve spesifik alanlarda uzman gözüne sahip olması için Üniversitemizde açılan tüm derslerin üniversite ortamında ve işbirliğinde paylaşımını hedeflemektedir. Bu sistemde, belli bir konuda kendini geliştirmek isteyen tüm bireylerin derslerimize katılabilmesi söz konudur.

Belirlenen bu hedeflerle, koordinatörlüğümüzün toplumun gelişimine önemli katkılar sağlanmaktadır.

Dışa Açık Dersler Koordinatörlüğü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Öğrencilerin ve toplumların kaliteli yükseköğrenim talepleri arttıkça, kalite güvencesi sistemi yükseköğretimde önem kazanmıştır. Bu bağlamda yükseköğretim kurumları misyon ve vizyonu ile uyumlu olarak oluşturulmuş kalite güvencesi politikasını hayata geçirmek üzere stratejiler belirlemiş; bu stratejilerin etkin uygulanmasına, izlenmesine ve nasıl iyileştirildiğine ilişkin metodolojiyi hayata geçirmeye başlamışlardır.

Dinamik ve proaktif bir yükseköğretim kurumu olan üniversitemizde de kalite kültürü oluşturma çalışmaları artan bir ivme ile devam etmektedir. Yakın Doğu Üniversitesi Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü bu amaca hizmet etmek amacıyla kurulmuş Rektörlüğe bağlı bir birimdir. Koordinatörlüğün görevleri, dinamik üniversitemizde eğitim ve araştırma alanlarında yürütülen kalite güvencesi süreçlerinde gerek akademik gerekse idari birimlere destek vermek, planlama, kontrol, uygulama ve önlem alma süreçlerinin daha iyi işletilmesi, tanımlı süreçlerin eş zamanlı yürütülmesine katkı sağlamak, kalite ve akreditasyonla ilgili komisyon/çalışma gruplarının fonksiyon ve çalışmalarının etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktır.

Kalite süreçleri çalışmalarının yatay yapılanmalar gerektirdiğinin bilincinde olan koordinatörlüğümüz görevlerini yerine getirirken üniversitemizin tüm birimlerle şeffaf ve paylaşımcı bir ekip olarak çalışmayı amaçlamaktadır.

Kalite ve Akreditasyon Koordinatörlüğü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

Günümüzde; iş yaşamında, alınan temel üniversite eğitimi haricinde, tüm yaşamını ve kendini yenilemek için hem kişinin bakış açısını genişletecek, hem de var olan bilgi ve becerilerini değerlendirebileceği eğitim sisteminin, bireyi daha da başarılı kılacağı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İşte bu amaçla Üniversitemiz bir proje başlatmış ve bu kapsamda, öğrencilerin seçtikleri aldıkları eğitim- öğretim dışında, ilgilendiği alanlarda da istediği eğitimi alabilmeleri için Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünü kurmuştur.

Bu süreçle; artık öğrencilerimiz ilgi duydukları, bilgi ve becerilerini geliştirmek istedikleri, iş yaşamlarına önemli bir katkı olarak ekleyebilecekleri yetkinlikleri kazanmak için istedikleri derslere ulaşabilecek, aldıkları eğitimde geniş bir çeşitliliğe, yeni bir vizyona sahip olabileceklerdir.

Üniversitemiz eğitim-öğretim müfredatına göre 2 grup seçmeli ders bulunmaktadır. Birinci grup dersler her bölümün kendi müfredatına uygun olarak bulunan seçmeli dersler, 2. grup ise direkt olarak koordinatörlüğümüz tarafından açılan derslerdir.

Koordinatörlük olarak, öğrencilerimizin sadece eğitimleri süresince değil, mezuniyet sonrasında da kullanabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırması, kolaylıklar sağlaması açısından istedikleri derslere ulaşabilmelerini sağlamak birincil amacımızdır.

Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Ortak Dersler Koordinatörlüğü

Ortak ve Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü 2016 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde lisans ve lisansüstü açılan tüm ortak derslerin koordinasyonundan sorumludur. Koordinatörlüğümüzün ana amacı, farklı bölüm/fakülte/anabilim dallarında açılan ancak ders içerikleri büyük oranda örtüşen derslerin alanında uzman kişilerce hazırlanarak verilmesini sağlamaktır. Ders içerikleri ve değerlendirmeler, dersi alan bölümlerle de istişare edilerek hazırlanmakta, gerek akreditasyon süreçlerinde ders programlarımızın kalitesinin arttırılmasına, gerekse öğrenci ihtiyacına yönelik derslerin konunun uzmanları tarafından verilmesine olanak sağlanmaktadır. Fakültelerimizin lisans programlarında bulunan Fizik, Kimya, Matematik, ve Yabancı Diller derslerinin tümü Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenerek açılmaktadır.

Lisans derecelerinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancılar için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Yabancılar için Türkçe, Bilişim Teknolojileri ve Yabancı Dil (İngilizce) gibi zorunlu ortak derslerimizin tümü Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojileri Merkezimizin öğrenci portalından (uzem.neu.edu.tr) çevrimiçi olarak sunulmaktadır. Bu derslere ilişkin öğrencilerimizin ilk kayıt esnasında alabilecekleri muafiyet sınavları da Ortak Dersler Koordinatörlüğü'ne bağlı E-sınav Koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilmektedir. Lisansüstü seviyesinde ise, tüm lisansüstü programlarımızda zorunlu olan Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi ile doktora programlarımızda zorunlu olan Öğrenme için Eğitim derslerimiz de Ortak Dersler Koordinatörlüğü tarafından organize edilmektedir.

Kampüs genelinde açılan ortak derslerimizin koordinasyonu yanında, Avrupa Birliği Komisyonu'nun yüksek öğretim standartlarını geliştirme ve yeterlilik çalışmaları bağlamında, tüm lisans programlarının en az %25'inin seçmeli derslerden oluşması gerektiği yönündeki önerisine istinaden, kampüs genelinde ortaya çıkmış olan alan içi ve alan dışı seçmeli derslerin farklı fakültelere açılarak koordineli bir şekilde öğrencilerimize ulaştırmayı da hedeflemektedir. Bu süreç içerisinde fakültelerimizin zorunlu olan dersleri, diğer fakültelere seçmeli olarak açılabilmekte, öğrencilerimizin vizyonlarını geliştirmek ve interdisipliner düşünce ağlarını güçlendirmek adına katkıda bulunulmaktadır.

Ortak Dersler Koordinatörlüğü hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.