Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM)
Çalışma Kuralları
Kısa İsim 1. Bu Kurallar Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Çalışma Kuralları olarak isimlendirilir.
Tefsir 2. Bu Kurallarda metin başka türlü gerektirmedikçe, Başkan”Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanını anlatır. “Danışma Kurulu”Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu’nu anlatır. “Merkez”Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezini anlatır. “Üniversite” Yakın Doğu Üniversitesi’ni anlatır. “Yayın Kurulu” Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayın Kurulu’nu anlatır. “Yönetim Kurulu” Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu’nu anlatır.
Amaç 3. Bu Kuralların amacı, Yakın Doğu Üniversitesi’nde kurulan “Kıbrıs Araştırmaları Merkezi”nin örgütlenmesi, görevleri ve çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Merkezin Amaçları 4. Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin amaçları şunlardır:
(1) Genel olarak Kıbrıs, özel olarak Kıbrıs Türk tarihi, arkeolojisi, sosyolojisi, coğrafyası, çevresi, edebiyatı, sanatı, doğası, folkloru, hukuku, siyaset bilimi, ekonomisi, maliyesi, turizmi, eğitimi, sporu, gençlik, kadın v.b.konular ile Kıbrıs’ın her türlü maddi – manevi kültür konularına ilişkin diğer konularda araştırmaları yapmak;
(2) Yapılan çalışmaları kamunun ve özel kesimin ; hızmetine sunmak,
(3) Yurt içi ya da yurt dışındaki Üniversite, araştırma merkezi ve benzeri kurumlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalarda bulunmak,
(4) Kıbrıs araştırmaları yapanlar için özendirici uygun ortam , kütüphane ve arşiv oluşturmak ve bilimsel kaynak yaratmak;
(5)Üniversite bünyesinde her türlü bilimsel araştırma yapan kişilere olanak hazırlayarak yardımcı olur,yayınlarını teşvik eder, kurumum dergisinde ve kurum yeyını olarak yayımlar.
(6)4(1) kapsamına giren konularda Özel Araştırma Birimleri de kurulur ve bu birimler Merkez Çalışma Kuralları kapsamında faaliyet gösterir.
Merkezin Çalışma Yöntemleri 5. Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki çalışma yöntemlerini uygular:
(1) Merkezde görevlendirilen araştırmacı elemanlara araştırmalar yaptırır.
(2) Üniversite akademik personeli ile öğrencilerinin, ilgili alanına giren konulardaki araştırmalarından yararlanır ,bu araştırmaları teşvik eder, özendirir, gerektiği hallerde Üniversite içi yönetsel kurallar çerçevesinde araştırmalar yaptırır.
(3) Üniversite dışı araştırmacılarla ortak araştırmalar yapar, gerektiği hallerde belirli konularda araştırmalar yaptırır.
(4) Üniversite dışı araştırmacıların ve kurumların yaptıkları araştırmaları sağlayarak araştımacıların hızmetine sunar,.
Etkinlik ve Yayınlar 6. Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, ilgi alanına giren konularda aşağıdaki etkinlik ve yayınlarda bulunur:
(1) Kıbrıs araştırmaları için özel arşiv, dökümantasyon merkezi, kütüphane ve bilgi merkezi oluşturur.
(2) Bilimsel yayınlar yapar.
(3) Bilimsel toplantılar düzenler, bu toplantılara sunulan bilimsel verileri yayınlar.
(4) Yurt içi ya da yurt dışındaki bilimsel toplantılara katılır, tebliğler sunulmasını sağlar.
(5) Konusu ile ilgili eğitim ve kültür etkinlikleri seminerler düzenler, sergiler açar.
(6) Kıbrıslı Türk araştırmacı bilim adamı, sanatçı ve yazarlarla işbirliği yapar; onlar için özendirici çalışmalar yapar ,ortam hazırlar; görevlendirmede bulunur ve ödüllendirmelerde bulunur. (7) Yurt içi ya da yurt dışındaki benzer kuruluşlarla işbirliği; ortak çalışma, yayın ve etkinlikler yapar.
Merkezin Organları 7. Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin Organları şunlardır:
(1) Başkan
(2) Yönetim Kurulu
(3) Yayın Kurulu
(4) Danışma Kurulu
(5) Bilimsel Kurullar
Merkez Başkanı 8. (1) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı, üç yıllık süre ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Süresi dolan kişi yeniden görevlendirilebilir.
(2) Başkan olarak görevlendirilecek kişide; Merkezi yönetebilecek, temsil edebilecek, çalıştırabilecek; amaçların yerine gelmesini sağlayabilecek nitelik, yetenek ,Kıbrıs kültürüne hakimiyet ve deneyim aranır.
(3) Başkan, Merkez’in yönetsel ve hiyerarşik başı ve amiridir; Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak çalışır.
(4) Başkan, Merkez’i yönetir ve temsil eder. Yönetim, Yayın ve Danışma Kurullarına başkanlık eder; bu kuralların kararlarını uygular.
(5) Merkez’in, bu Kurallar uyarınca başka bir organa verilmeyen görev ve yetkileri Başkan tarafından kullanılır.
(6) Başkan’ın çalışma ortamı ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından saptanır.
(7) Başkan’ın yokluğunda, kendisinin görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi ona vekalet eder.
Yönetim Kurulu’nun Oluşumu 9. (1) Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu; Başkan ile altı üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri, Başkanın önerileri gözönünde bulundurularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından üniversite içinden en çok 4 yıllık sürelerle seçilirler. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.
(3) Kurul üyeliği; ölüm, çekilme ya da en az üç ardışık toplantıya özürsüz katılmama durumunda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarma yöntemiyle düşer. Boşalan üyelik için ayni yöntemle yeni bir görevlendirme yapılır.
Yönetim Kurulu’nun Görevleri 10. Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:
(1) Merkez’in yıllık bütçesine, Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulacak şekil vermek.
(2) Yıllık çalışma programına son şekli vermek.
(3) Danışma Kurulu’na sunulacak konularda karar vermek.
(4) Kendisine havale edilen konuları görüşmek ve gerekli kararları vermek.
Yönetim Kurulu’nun Çalışma Yöntemi 11. (1) Kurul gündemini Başkan saptar; ancak en az iki üyenin istemi doğrultusunda gündeme eklemeler yapılabilir. İvedi durumlar dışında, önceden çalışma gerektiren gündem konuları, en az iki gün önce üyelere duyurulur. Kurul, görüşeceği gündemde değişiklik yapabilir.
(2) Kurul, en az ayda bir toplanır. Başkan, gerek gördüğü diğer zamanlarda da Kurul’u toplantıya çağırabilir. En az üç üyenin istemi üzerine de Kurul, Başkan tarafından toplantıya çağrılır.
(3) Kurul’un toplanması için üyelerin yarıdan fazlasının katılımı şarttır. Kararlar toplantıdaki üyelerin basit çoğunluğu ile alınır.
(4) Kurul, üyeleri arasında gerekli gördüğü iş bölümünü yapabilir.
Yayın Kurulu’nun Oluşumu ve Çalışma Yöntemi 12. (1) Merkezin yapacağı yayınlar konusunda Başkana yardımcı olacak bir Yayın Kurulu oluşturulur. Yayın Kurulu üyelerinde, Merkez’in ilgi alanına giren konularda (Madde 4(1)) eser vermiş, toplumda araştırmacı kimliğini kanıtlamış, toplum içinde saygın bir kişiliğe sahip olmak niteliklerinden en az biri aranır.
(2) a) Yayın Kurulu, Merkez Başkanı ile Ü. Yönetim Kurulu’nun saptayacağı diğer altı kişiden oluşur. Merkez yönetim kurulu üyeleri yayın kurulunda da görev alabilecekleri gibi üniversite dışında da araştırmacı kimliğini taşıyan kişiler Yayın Kurulunda görevlendirilir.
b) Başkanın dışındaki Yayın Kurulu üyeleri 3 yıl için görev yaparlar. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. c) Herhangi bir Yayın Kurulu üyesinin ölüm, sürekli olarak görevden kaçınma ve özürsüz olarak üç Kurul toplantısına katılmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla Yayın Kurul üyeliği sona erer.
(3) a) Yayın Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Katılanların basit çoğunluğu ile karar verir.
b) Bir kitabın basımı için Yayın Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun kararı ve Rektörlüğün onayı gerekir. Ancak Yayın Kurulu, bir kitabın basımına karar vermeden önce o kitap hakkında, konusunda uzman olan kişilerden oluşacak Bilim Kurulu tarafından incelenerek onaylanır.
(4) Yayın kurulu üyeleri Danışma kurulununda üyesidir.
Danışma Kurulu’nun Oluşumu ve Çalışma Yöntemi 13. (1) Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Danışma Kurulu, Araştırma Merkezinin en geniş kapsamlı danışma, görüşme, planlama, önerilerde bulunma kuruludur ve aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Merkez Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri,
b) Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe atananlar,
c) Üniversite Rektörünün görevlendireceği üniversite içi, yurt içi ve yurt dışı Madde 4(1) kapsamına giren araştırmacı kişiler,
d) Yayın Kurulu üyeleri. (2) a) Danışma Kurulu, birincisi akademik yılın başında, diğeri de ortasında olmak üzere yılda en az iki kez, Başkan’ın çağrısı ile toplanır. b) Kurul’un Başkanı, Merkez Başkanı’dır. c) Kurul, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündeme göre görüşmeler yapar. Üniversite Rektörü ile Başkan’ın uygun gördüğü konularla, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun önerdiği konular da gündeme alınıp görüşülür. d) Kurul, herhangi bir çoğunluk aranmadan toplanır. Toplantıda hazır üyelerin basit çoğunluğu ile tavsiye nitelikli kararlar alır. (3) Danışma Kurulu olağan toplantılarına ilişkin gündem daha önceden üyelerin bilgisine getirilerek üyelerin de öneri sunmalarına olanak hazırlanır.
Bilimsel Kurullar Mal ve Hizmet Alımları 14. Araştırma merkezi dergisinde veya Merkez Yayını olarak Yayımlanacak her hangi bir makaleyi veya kitabı okuyup Basılabilirlik onayı verecek olan kuruldur. Konunun niteliğine göre oluturulur.Bilimsel kurulların oluşumuna ihtiyaç dogrultusunda Yonetim kurlu karar verir.
1) Merkez’in ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Üniversite’de yürürlükte bulunan kurallar çerçevesinde geçici ya da saat ücretli personel istihdam ederek, sipariş vererek, telif hakkı ödeyerek ya da pazarlık yöntemiyle hizmet ve mal satın alınabilir.
(2) Bu konulardaki ilke kararlarını Yönetim Kurulu alır. Geçici ya da saat ücretli istihdamları ve satın almaları Üniversite Rektörlüğü yapar.
(3) Telif hakkının ödenmesinde en az Devletin öngördüğü kıstaslar uygulanır.
Üniversite Olanaklarından Yararlanma 15. (1) Merkez adına Başkan, Üniversite Rektörlüğünün onayı ile Üniversite’ye bağlı yönetsel ve hızmet birimlerinin hizmetlerinden yararlanır,
(2) Başkan, ayni yöntemle ve Üniversite’nin yürürlükteki kuralları çerçevesinde, Üniversite akademik personelinden de yararlanır.
(3) Kamu ya da özel sektör için yapılacak ödenekli araştırmalarda görev alan üniversite akademik personeline, rektörlüğün onayı ile ek görev ödeneği verilebilir.
Merkezin Bütçesi 17. Merkezin harcamaları için gerekli ödenekler Üniversite Bütçesi içinde yer alır. Merkezin harcamaları ve gelirleri ayrı bir hesapta tutulur ve harcamalar üniversitede yürürlükte bulunan kurallar çerçevesinde yapılır.
Özel Projeler 16. Yönetim Kurulu yetki ve onayıyle
(1) Merkez, sipariş üzerine araştırmalar yapabilir.
(2) Sipariş alınan araştırmalar için özel proje uygulanır.
Yeni Kurallar 18. Merkez Yönetim Kurulu bu kurallarda öngörülen ya da bu kuralların uygulanması için gerekli gördüğü konularda Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayı ile yeni kurallar belirleyebilir.
Yürütme 19. Bu kurallar merkez başkanı tarafından yürütülür.
Yürürlük 20 Bu kurallar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürürlük 21 Bu kurallar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Not: Bu kurallar- Tüzük bir taslaktır. Üniversitenin kuralları, amaçları doğrultusunda değiştirilip biçimlendirilecektir.

Doç. Dr. Hasan SAMANİ
Başkan