Genel Sekreterlik

Genel Sekreter:  Doç. Dr. Yeter Tabur

Genel Sekreter, Üniversite idari yapılanmasının en üst makamıdır ve bu yapılanmanın çalışmalarında, denetim ve kontrolünde Rektörülük Makamına karşı sorumludur. Ayrıca Genel Sekreter, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulunun oy hakkı olmaksızın raportör üyesidir.

Genel Sekreter idari yapılanmaya ait görevleriyle birlikte, kendisi ve bağlı birimleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri de yerine getirir:

Genel Sekreterlik Görevleri

 • Bağlı birimler aracılığı ile tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek
 • İdari teşkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak
 • İdari teşkilatta görevlendirilecek personel hakkında Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na öneride bulunmak
 • Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak
 • Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek ve faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak
 • Yazışmaları yürütmek ve imza yetkisini kullanmak
 • Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak
 • Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Rektörlük ve Mütevelli Heyeti Başkanlığının vereceği diğer görevleri yapmak ve yaptırmak

Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler

 • Öğrenci İşleri Müdürlüğü
 • İç Hizmetler Müdürlüğü
 • Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
 • Öğrenci İşleri Kayıt Kabul Müdürlüğü
 • Öğrenci İşleri Muhasebe Müdürlüğü
 • Yakın Doğu Koleji Muhasebe Müdürlüğü
 • Yakın Doğu İlkokulu Muhasebe Müdürlüğü