Kurallar
Yurtlar Yönetmeliği

Kapsam:
Madde 1.
Yakın Doğu Üniversitesi öğrenci Yurtları bu yönetmelik hükümlerine göre yönetilir, işletilir ve denetlenir.

Amaç:
Madde 2.
Bu yönetmeliğin amacı; Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencilerinin Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlarında, toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, sağlıklı, temiz ve huzur içinde barınmalarını olanaklar ölçüsünde sağlamak için usul ve esasları belirlemektir.

Yönetim Organları:
Madde 3.
Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu; Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından atanacak bir başkan ve dört üyeden oluşur. Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı'nın gerek görmesi veya üyelerden gelen öneri üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu, Yurtların genel yönetimi, geliştirme ve düzenlenmesi ile ilgili konularda karar alır. Yurtlarda uygulanacak genel kural ve ilkeleri saptar, kurula gelen itiraz ve önerileri inceleyip karara bağlar ve bu yönetmelikte öngörülen diğer görevleri yapar.

Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl süre için atanırlar. Gerektiğinde bu süre uzatılır.

Madde 4.
Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürü, kendisine bağlı Yurtların aynı usul ve esaslar içerisinde koordineli olarak işletilmesini sağlar, yurtlarla ilgili sorunları çözümler veya Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kuruluna iletir. Yurtlar Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapar.

Madde 5.
Yurt Müdürleri, öğrenci Yurtlarının düzenli ve temiz bir şekilde işletilmesi ve ikinci maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri alır. Gerektiğinde önerilerini Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bildirir. Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün genel yönetimle ilgili ve bu yönetmelik çerçevesinde verdiği diğer görevleri yapar.

Yurtlara Alınma ve Yurtlarda Kalma

Madde 6.
Yurtlarda kalmak isteyenlerin, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencisi olmaları gerekmektedir. Yurtlara kayıt, Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulunca saptanıp Rektörlükçe onaylanan yöntemlere göre olur. Öğrencilerin, kayıt işlemleri için belirlenen süre içinde Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan kayıt bürosuna veya yurt dışında bulunan YDÜ Temsilcilikleri ile bürolarına başvurmaları gerekir.

Madde 7.
Yurtlara kayıt yaptıracak öğrencilerin, Yurtlar Yönetim Kurulunca saptanan, Rektörlükce onaylanan ücretlere göre belirtilen süre içinde ve gerekli belgelerle Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kayıt bürosuna veya YDÜ temsilciliklerine başvurmaları ve kayıtlarını Güz, Bahar ve Yaz dönemleri için yaptırmaları gerekir.

Madde 8.
Öğrencilerin yurda girmek için verdiği bilgilerle, araştırma sonuçlarında elde edilen bilgilerin birbirini tutmaması halinde Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu, konuyu inceler ve yanlış bilgi verdiği kanısına varılan öğrenciler yurda alınmaz, alınmış ise yurttan çıkarılırlar.

Madde 9.
Ailesi yurt dışında oturan öğrenciler yurtlara kayıt yaptırmada öncelik hakkına sahiptirler.

Madde 10.
Yurtlara kayıtlı öğrencilerin, her yarı yıl başında kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Kayıtlarını yenilemeyenlerin yurtla ilişkileri kesilir.

Madde 11.
Yaz ve yarıyıl tatillerinde yurt öğrencilerinin, hangi koşul ve ücretlerle yurtlarda kalabileceği Akademik Takvim dikkate alınarak Yönetim Kurulunca saptanır. Dönem tatilleri sırasında öğrencilerin oda değişiklikleri Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürünün inisiyatifindedir.

Madde 12.
Yurda kayıtlı olmayan öğrenci ve misafirlerin Üniversitece öngörülen şenlik, spor, seminer, staj gibi etkinliklere katılacakları yaz tatilinde yurtlardan yararlanma koşulları Yönetim Kurulunca saptanır.

Madde 13.
Yurtlara kayıtlar, bir dönemlik veya iki dönemlik olarak peşin yapılır. Rezervasyon için yurt ücretinin %25’i peşin alınır. Kayıt yaptırmaktan vazgeçenlere rezervasyon ücreti iade edilmez.

Madde 14.
Lisans ve lisansüstü öğrenimlerini bitiren öğrenciler en geç bir hafta içinde yurttan ayrılmak zorundadırlar.

Madde 15.
Üniversiteden dönem izni alan öğrenciler bu süre içinde yurtlarda kalamazlar.

Madde 16.
Yakın Doğu Üniversitesi Yurtlarına kayıtlar, Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurt Kayıt Bürolarından ve Dış Temsilciliklerden online kayıt sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Disiplin İşlem ve Uygulamaları:

Madde 17.
Yurtlarda barınan öğrenciler, yurdun içinde ve dışında öğrenciliğe yakışan onurla hareket etmek ve öğrenciliğe yakışmayan her türlü hareketten sakınmakla yükümlüdür. Aykırı hareket eden öğrencilere verilecek disiplin cezaları ile, her bir disiplin cezasını gerektiren eylem ve durumlar şunlardır.

A-Uyarma Cezası:
Öğrenciye yurttaki davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazılı olarak bildirilmesidir.

B-Kınama Cezası:
Öğrenciye yurttaki davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

C-Yurttan Geçici Çıkarma:
Öğrencinin yurttan geçici bir süre ile uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir.

D-Yurttan Kesin Çıkarma:
Öğrencinin yurttan sürekli olarak uzaklaştırıldığının yazılı olarak bildirilmesidir. Bu cezayı alan öğrenciler, yurtlara tekrar alınmazlar.

A-Uyarma Cezası:
a-Belirlenen yerler ve zamanlar dışında ziyaretçi kabul etmek,
b-Başkalarını rahatsız edecek biçimde gürültü yapmak veya yüksek sesle konuşmak,
c-Yatağını ve özel eşyalarını başkalarını rahatsız edecek biçimde düzensiz bulundurmak, yatak kıyafeti ile idare kısmında dolaşmak,
d-Yurdun demirbaş malzemesinin düzenine, temizliğine korunmasına özen göstermemek.
e-Yurt içinde yurt müdürünce saptanmış yerlerden başka yerlere yazı asmak,
f-Yurda geç gelmek,
g-Yurt odalarında, kolayca bozulma ve koku yapabilecek yiyecekler bulundurmak,
h-Yurt binalarına dıştan görülecek şekilde herhangi birşey asmak.

B-Kınama Cezası:
a-Geceyi izinsiz olarak yurdun dışında geçirmek,
b-Yurt içinde kumar aletleri ve araçları bulundurmak ve bu araçlarla her çeşit oyun oynamak veya oynatmak,
c-Yurtlarda ticari amaçlı satış yapmak,
d-Yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak,
e-Yurtlar Yönetim Kurulunca belirtilen ve duyurulan kurallara uymamak,
f-Yurt yönetiminin telefonu ile izinsiz konuşmak,
g-Başkalarına ait eşyayı izinsiz kullanmak,
h-Disiplin yönünden izleme ve soruşturma ile ilgili işlemleri güçleştirmek,
ı-Yurt binalarının herhangi bir yerine müstehcen yazı yazmak müstehcen resimler çizmek veya asmak,
i-İki kez uyarma cezası almak.(Bu durumda ikinci kez uyarma cezası yerine kınama cezası verilir)

C-Yurttan Geçici Çıkarma:
a-Yurtlarda arkadaşlarına veya başkalarına küçük düşürücü biçimde davranmak, küçük düşürücü söz söylemek, küfür etmek, göz dağı vermek, saldırıda bulunmak veya dövmek,
b-Yurtlarda, o yurda kayıtlı öğrenciler dışında başka kişi veya öğrencilerin barınmalarını sağlamak veya bu konuda yardımcı olmak, (yurtta barındırılan kişinin kaldığı sürenin, yürürlükteki ücreti, sağlayana/sağlayanlara ayrıca ödetilir.)
c-Yurt eşyasını yurttan dışarı çıkarmak, yurt eşyasına veya donanımına zarar vermek, (Zarar ayrıca ödetilir.). Odalarda, yemek çay vs. yapmak üzere ısıtıcı alet kullanmak veya bulundurmak,
d-Yurtlara alkollü içki getirmek ve bulundurmak, sarhoş gelmek veya yurtlarda içki içmek,
e-Yurt Müdürlerinin çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak
f-Yetkililerden izin almadan yurt içinde her çeşit toplantı düzenlemek veya bu tür toplantıya katılmak,
g-Üniversiteden uzaklaştırma cezası almak (Bu durumda olanlar aynı süre içnde yurtlara alınmazlar),
h-Yurt yönetiminin astığı veya asılmasına izin verdiği duyuruları koparmak, yırtmak, değiştirmek, üzerine yazı yazmak, resim yapmak veya bozmak,
ı-Yurt yöneticilerini, görevlileri veya diğer hizmet personelini, tehdit etmek, gözdağı vermek, onların şeref ve onurlarına veya şahıslarına karşı sözlü ve yazılı hakarette bulunmak,
i-Yurt binalarının herhangi bir yerine yazı asmak,yazı yazmak ve karalamak.
J-İki kez kınama cezası almış olmak (Bu durumda ikinci kez kınama cezası yerine yurttan geçici çıkarma cezası verilir),

D-Yurttan Kesin Çıkarma:
a-Yurtlarda hırsızlık veya dolandırıcılık yapmak
b-Yasaların suç saydığı silah, patlayıcı, yanıcı, yaralayıcı veya zedeleyici araç gereç bulundurmak, taşımak veya kullanmak,
c-Yetkililerden izin almaksızın ve yasalara aykırı biçimde; Üniversite veya Yurt Müdür ve Yöneticilerinin herhangi birine karşı veya yönetimin bir kararını protesto amacıyla her çeşit gösteri düzenlemek, gösteri veya boykot eylemine katılmak bu konuda öğrencileri kışkırtmak,
d-Yurdun bina ve tesislerini amacı dışında kullanmak ve yurt hizmetlerini engelleyici davranışlarda bulunmak,
e-Yurtlarda yasa dışı örgütlere her ne biçimde olursa olsun yarar sağlayıcı etkinliklerde bulunmak veya bu etkinliklere katılmak,
f-Yurtlarda uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak,
g-Kesinleşmiş hapis cezasına mahkum olmak veya Üniversiteden 3 ay veya daha fazla uzaklaştırma cezası almak,
h- İkinci kez yurttan geçici çıkarma cezası alacak şekilde suç işleyen öğrencilere kesin çıkarma cezası verilir.
ı-Yurt yöneticilerine, görevlilere veya diğer hizmet personeline fiilen saldırmak.
j- Toplumun ahlak kurallarına, örf ve adetlerine uymayan davranışta bulunmak.

Cezaların Uygulanması

Madde 18.
Disiplin cezasının belirlenmesinde, aynı cezanın verilmesini gerektiren birden fazla suçun işlenmesi veya toplu suç işlemeye teşvik, ağırlaştırıcı neden sayılır. İkinci kez aynı cezayı alan öğrencinin cezası bir üst cezaya dönüşür.
Bu yönetmelikte belirtilen suçların işlenmesine başkalarını zorlayan veya teşvik edenlere de suçu işleyenlere verilen ceza verilir.

Madde 19.
Yurttan kesin çıkarma cezası alan öğrenci en erken bir yıl sonra yurt başvurusu yapabilir. Başvuru Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

Madde 20.
Uyarma ve kınama cezaları;Yurt Müdürü ve Yöneticileri tarafından, çıkarma cezaları; Genel Hizmetler ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Başkanlığı'nda, Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulunca belirlenecek yurt müdürlerinden ve bir akademik üyeden oluşan Yurtlar Disiplin Kurulunda karara bağlanır. Otuz günden fazla geçici ve kesin çıkarma kararları Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
Öğrencinin aldığı her ceza dosyasına işlenir. Uyarma dışındaki cezalar öğrenciye, ailesine ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yazılı olarak bildirilir.

Madde 21.
Çıkarma kararının uygulanması için bildirimin aileye ulaşması koşulu aranmaz. Ancak yurttan kaydı silinecek öğrenciye süre tanınıp tanınmayacağına Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu karar verir.

Madde 22.
Öğrenci disiplin cezasının kendisine bildirilmesini izleyen yedi gün içinde bir üst makama itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz. Yurtlar Disiplin Kurulu kararına itiraz, Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu'na yapılır.

Madde 23.
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde “ Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yurt Ücret ve Depozitoları

Madde 24.
Yurt ücret ve depozitolarının miktarı ile ödeme biçimi ve süresi Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektörlük onayı ile kesinleşir.

Madde 25.
Öğrenci, kaydının silindiği, ancak yurtta yerinin saklı tutulduğu, izin, rapor ve geçici çıkarma gibi durumlarda yurt ücretini öder.
Yurtlara kayıtlı öğrencilerden dönem tatilinde de yurt ücreti alınmaya devam olunur.
Yaz aylarında ise sadece yurtta kalacak öğrenci ve konuklardan ücret alınır.
Bu ücret Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulunca saptanır.

Madde 26.
Onbeş gün süre ile mazaretsiz yurda devamsız olduğu saptanan öğrencinin kaydı, kayıtlı olduğu dönem için silinir.

Madde 27.
Yurt yönetimine haber vermeden yurttan ayrılan veya kayıt yenileme süresinde dönmeyen öğrenci, kayıt silme gününe kadar geçen sürenin yurt ücretini öder.

Madde 28.
Yurt kaydını sildiren öğrenciye yapılacak geri ödeme usul ve şartları Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 29.
Yurt ücretini ödemeyen veya verdiği hasar nedeniyle borcu bulunan öğrencinin depozitosu geri verilmez, yurt kaydı yenilenmez, her iki durumda da öğrenciye ilişki kesme belgesi verilmez.

Madde 30.
Kayıt sonrası yurttan ayrılan öğrencilere kesinlikle ücret iadesi yapılmaz başka bir hesaba aktarılamaz. Depozit iadelerinde depozit makbuzunu getirmek zorundadır.

Madde 31.
Ögrenci, yurda verdiği hasarın karşılığını ödeme günündeki maliyet üzerinden öder.

Çeşitli Hükümler

Madde 32.
Yurtta kalan öğrenci, yurt yönetiminden teslim aldığı ve kullandığı bütün eşya ve malzemelerden sorumludur.

Madde 33.
Üniversite, yurt müdürlüğüne teslim edilmeyen eşyadan dolayı sorumluluk taşımaz.

Madde 34.
Yurtta kalan öğrencinin eşyası gerektiğinde, Yurt müdürü ve yöneticilerince kontrol edilebilir. Durum bir tutanakla saptanır. Yurda getirilen, yurttan götürülen veya emanet deposuna teslim edilen eşya görevlilerce kontrol edilebilir. Emanet deposuna teslim edilen eşyanın emanet tutulma süresi Yurt Müdürünün belirlediği süre ile sınırlıdır.

Madde 35.
Rektör, olağanüstü durumlarda doğrudan doğruya veya Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Yurtları kapatabilir.

Madde 36.
Üniversite Yönetim Kurulu, yurtlarda kalmasını sakıncalı gördüğü öğrencinin yurtla ilişkisini gerekçeli bir karara dayanarak kesebilir veya yurda alınmasını yasaklayabilir.

Madde 37.
Affa uğramış olsalar dahi taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymiş veya haklarında idari-adli kavuşturma açılmış bulunan öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağı veya yurtta kalmasına izin verilip verilmeyeceği, Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu Tarafından karara bağlanır.

Madde 38.
Yakın Doğu Üniversitesi’ne yeni kayıt yaptıracak öğrenci ve öğrenci velilerinin kayıt döneminde yurtlarda misafirlik süreleri ve şartları Genel Hizmetler ve Yurtlar Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

Madde 39.
Bu yönetmelik Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Madde 40.
YDÜ Yurtlar Yönetmeliği basımı müteakip yürürlüğe girecek, ve eskisi yürürlükten kaldırılacaktır.

Madde 41.
Bu yönetmeliğin bir kopyası öğrenciye kayıt esnasında elden verilir. Yurtlar yönetmeliği 41 maddeden oluşmakta ve Ekinde Öğrenci Yurtları Taahhütnamesi bulunmaktadır.