Lisans / Önlisans
Ders Kaydı

Öğrenci dönemini aktif ettikten sonra alabileceği dersleri görür, ders seçimini yapar. Seçtiği dersler danışmanının ekranına gelir, seçilen dersleri onaylar.

Yatay ve Dikey Geçiş
Yatay Geçiş

Yatay geçiş, öğrencilerin dönem arasında veya yıl sonlarında kayıtlı olduğu üniversite programından, başka bir üniversitenin benzer programına geçme işlemidir. Yatay geçiş, üniversiteler arasında yapıldığı gibi, üniversite içinde de yapılabilir.

Yatay geçiş için iki adet sistem bulunmaktadır. Bunlar; merkezi puan ile yatay geçiş ve genel not ortalaması ile yatay geçiştir.

Yatay geçişe başvuru yapacak öğrencinin üniversitede bir lisans diploma programında halen kayıtlı öğrenci statüsünde olması gerekmektedir.

Merkezi puan ile yatay geçiş için;

 • Üniversiteye kayıt olduğunuz sene ÖSYM sınavında aldığınız puan, aynı sene geçiş yapmak istediğiniz üniversitedeki söz konusu bölüme en düşük puanla yerleşen öğrenciden daha yüksek olması gereklidir. Örneğin, İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse taban puan oluşmadığından geçiş yapamaz Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler merkezi puan ile yatay geçiş yapabilirler.
 • Öğrenci en erken 1. akademik dönemini tamamladıktan sonra yatay geçiş başvurusu yapabilir.
 • Yatay geçiş için açılacak kontenjan ÖSYM kılavuzunda yer alan kontenjanın %30’u kadardır.
 • Merkezi puan ile önlisanstan lisansa, lisanstan önlisansa, lisanstan lisansa veya önlisanstan önlisansa geçiş yapılabilir.
 • Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre özel yetenek bölümlerinde kayıtlı olan öğrenciler de bu şartları sağlamaları durumunda başvuru yapabilirler. Ancak özel yetenek bölümlerine başvuruda bulunulamaz.
 • Öğrencilerin, bir defa başvuru hakkı bulunmaktadır. Sadece öğrenciler isterlerse daha sonraki yatay geçiş başvuru dönemlerinde, ÖSYM merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna geri dönebilirler.

Genel not ortalaması ile yatay geçiş için;
Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, öğrencilerin kayıtlı olduğu programda bitirmiş oldukları dönemlere ait genel not ortalamalarının en az 100 üzerinden 60 olması gerekir. Dört yıllık eğitim veren bölümlerde ikinci ve üçüncü sınıflarda, beş yıllık bölümlerde ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflarda, altı yıllık bölümlerde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflarda başvurabilirler.

 • Genel not ortalamasına göre geçiş başvurusu yapacak olanlardan ilgili bölümler için belirlenen not ortalamasının yanında, lisans programları için ilgili türden 2020-2021 eğitim yılı için en az 170 barajını geçmiş olmaları ve ön lisans programları için de 150 barajını geçmiş olmaları gerekmektedir. Lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa başvuru yapılabilir.
 • İkinci şart ise, öğrencinin üniversiteye kaydolduğu sene ÖSYM sınavında aldığı puan, Türkiye’de o bölüme en düşük puanla yerleşen öğrenciden daha yüksek olmalıdır.
 • Bir öğrencinin genel not ortalaması ile yatay geçiş yapabilmesi için bölüm eğitiminde en az 2 akademik dönem bitirmiş olması gerekmektedir.
 • Başvurabilecek bölümler, kayıtlı olunan bölümle %80 eşdeğer program olmalıdır.
 • Genel not ortalaması ile geçişler; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Hazırlık sınıfında ortalamaya göre başvuru yapılamaz.
 • Kontenjanlar her yıl üniversite senatsotu tarafından açıklanır. Kontenjanlar için alt sınır ise; ÖSYM sınavıyla giriş kontenjanı en fazla 50 öğrenci olan programlar için 2, 51-100 arası olan programlar için 3, 101 ve üzeri olan programlarda ise 4 öğrencilik kontenjan açılmaktadır.
 • İkinci öğretimden örgün eğitime geçmek isteyenler, sınıflarında ilk %10’da olmaları gerekmektedir.
 • Uzaktan eğitim ve açıköğretimden genel not ortalamasına göre geçiş alınmaz.

Kurum İçi Yatay Geçiş,
Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılmasıdır.

Üniversite bünyesinde aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puanı ile öğrenci alan bir bölüme geçmek istiyorsa, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Söz konusu yönetmelikte, aynı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranmamakta ancak, yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirleneceği hükmü yer almaktadır.

Kurum içi yatay geçiş en erken 2. yarıyıldan en geç beşinci yarıyıla kadar yapılabilir.

Yurt Dışından Geçişler;

 • YÖK tarafından tanınan bir üniversite olması.
 • 2015 ve öncesi yıllarda, yurt dışına kayıt yaptıranlardan ilgili yıla ait ÖSYM belgesi, lisans programları için ilgili türden en az 180, ön lisans programlari için 150 puan veya YÖK’ün kabul ettiği SAT, ACT, Bakalorya, Abitur gibi diğer sınav sonuç belgelerinden biri (aynı yıl alınmış olması şartı ile) ile başvuruda bulunabilirler.
 • 2016 yılında yurt dışına kayıt olan ve ÖSYM belgesi ile başvuracak kişilerden yukarıdaki belgelerin yanında başarı sıralama şartı gelen bölümlerde başarı sıralama şartını sağlamaları (Örneğin Tıp 40.000, Hukuk 150.000) gerekmektedir. Sadece SAT, ACT, Bakalorya ile başvuru yapacak öğrencilerde başarı sıralama şartı aranmaz.
 • 2017 ve sonrası yurt dışına kayıt yaptıranlar sadece ÖSYM taban puan ve başarI sıralama şartı sağlamaları halinde başvurabilecekler.
 • Türkiye polisinden giriş çıkış belgesi (en az 120 gün yurt dışında bulunma zorunluluğu).
 • C. elçilik onaylı ve Noterden Türkçe çevrili transkript.
 • 2020 küresel covid-19 salgını dolayısıyla üniversiteleri dünya sıralamasında (Academic Ranking of World University, GAS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings), ilk 1000’de olanlar, programın hazırlığında okuyanlar ve son sınıf olanlar başvuruda bulunabilirler.
Dikey Geçiş

Dikey Geçiş, ön lisans programı öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesinin veya diğer üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına geçiş yaparak öğretimlerine devam edebilirler.

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Lisans programına yerleştirilirken hem sınavdan alınan puan hem de genel not ortalaması dikkate alınır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrenciler, mezun olunan ön lisans programında aldığınız derslerden eşdeğer kabul edilenleri saydırarak bu derslerden muaf olunabilir. Programa kayıt, alınması gereken derslere göre yapılır.

DGS 2020-2021 Ek Kontenjan Tablosu için tıklayınız.

Çift Anadal Programı
Çift Anadal Programı Nedir?

Yakın Doğu Üniversitesi, ön lisans ve lisans programlarında eğitimlerini sürdüren öğrencilerine çift anadal programı ile kendi lisans programlarının yanı sıra diğer alanlarda da ikinci bir diploma alma fırsatı sunuyor.

Çift Anadal; farklı lisans programları ile mesleki ve bireysel gelişiminin devam ettirmek isteyenlerin okuduğu veya mezun olduğu bölümle yetinmeyen öğrenci ve çalışanların tercih ettiği bir programdır.

Bir lisans programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı fakülte içerisinde başka bir bölümde veya başka bir fakültede istedikleri herhangi bir bölümde, ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlar.

Çift Anadal Programının Avantajları

Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programlarına başvurular Üniversite Senatosunca belirlenen tarihte başvuru formu ile Rektörlüğe yapılır.

Aynı anda birden fazla Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal programına ya da hem Çift Anadal İkinci Lisans hem Yandal programına kayıt yapılamaz.

Öğrenci Çift Anadal lisans programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programına ise en erken ikinci yarıyılın, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin Çift Anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında tüm dersleri almış, başarmış, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.30 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması gerekir. Bu programlara kabul, ilgili bölümlerin uygun görmesi ve ilgili yönetim kurulu ya da kurullarının kararı ile gerçekleşir.

Çift Anadal İkinci Lisans veya Yandal Programı, programlardaki dersleri belirlemede ve bunların alınacağı dönemleri plânlamada öğrencilere yardımcı olmak, programın amacına uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen Çift Anadal Programı (ÇAP) Koordinatörü gözetiminde yürütülür.

Mezuniyet

Mezun durumunda olan öğrencilerin bilgileri Öğrenci İşleri tarafından mezuniyet merkezine ve diploma baskı birimine iletilir. Mezuniyet merkezi öğrencinin derslerini ve kredilerini kontrol ederek transkripttini hazırlar. Diploma baskı birimi de transkripti hazır olan öğrencilerin diplomasını basarak mezuniyet merkezine teslime eder. Öğrenci İşleri diplomaları mezuniyet merkezinden alarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ve T.C. Büyükelçiliğine onaya gönderilir.

Oturma İzni ve Seyahat İşlemleri

Dönemi aktif olan öğrencilerin bilgileri YÖKASİS üzerinden muhacerat dairesine bildirilir. Öğrenci muhacerat dairesinin web sayfasından giriş yapıp gerekli işlemleri yaparak oturma iznini başlatır.

Askerlik Tecil

T.C. uyruklu lisans ve ön lisans öğrencilerinin askerlik tecil işlemleri YÖKSİS üzerinden online olarak yapılır. Gerekmesi durumunda askerlik tecil belgesi hazırlanarak öğrenciye teslim edilir. Öğrenci de bağlı olduğu askerlik şubesine Elçillik üzerinden belgelerini gönderir.

KKTC uyruklu öğrenciler için yılda iki defa aktif öğrenci listesi hazırlanarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve ASAL’a iletilir.

Diploma Eki

Diploma supplement belgeleri öğrencinin talep etmesi durumunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak öğrenciye teslim edilir.