Yakın Doğu Üniversitesi’nde 1. Lisans Araştırma Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 24 Mayıs 2016, 12:24
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 16:48
Yakın Doğu Üniversitesi'nde 1. Lisans Araştırma Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından hazırlanan ve İngilizce Öğretmenliği ikinci ve üçüncü sınıf lisans öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi çerçevesinde gerçekleştirdikleri “1. Lisans Araştırma Günü” Lacivert Salon’da gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU açılış konuşmasında bu etkinliğin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin son yıllarda özellikle teşvik ettiği araştırma odaklı öğretim/öğrenim vizyonu çerçevesinde, gelecek nesillerin İngilizce öğretmenlerini sadece teorik olarak öğretmenliğe hazırlamakla kalmayıp, araştırmacı ve yenilikçi yaklaşımlara açık olmalarını sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Gün boyunca gerçekleşen sunumlarda öğrenciler öğrendikleri araştırma tekniklerini uygulamaya koydukları çalışmalarını sundular. Çalışmalar işbirlikçi bir yaklaşımla düzenlenen ve her öğrencinin İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden bir danışmanla teke tek çalışma imkanı bulduğu ders kapsamında, ampirik araştırmalar olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu bağlamda, lisans düzeyinde düzenlenen ilk araştırma günü olma özelliğini taşıyan etkinlik, gerek meslekleri ile ilgili var olan alanyazın konusunda bilgilerini arttırmakve araştırma yapmaya teşvik etmek, gerekse bu alana yeni araştırmalar yaparak katkı koymak adına öğrencilere önemli bir olanak sağlamış oldu.

Etkinliğe dinleyici olarak katılan İngilizce Öğretmenliği lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim üyeleri büyük ilgi gösterdiler.

Tam gün süren araştırma gününde, toplam on sunum gerçekleştirildi. Sunumlar konuları itibarıyla genelde eğitim, özelde İngiliz dili eğitimi odaklı olurken, çalışmalardan edinilen bulgular çerçevesinde gerek İngilizce öğretmenleri, gerekse konuyla ilgilenen araştırmacılara yönelik öneriler de dinleyicilerle paylaşıldı.

İlk oturumda sunumunu gerçekleştiren Semra KARAALİ “Perceptions of teachersandstudents in relationtogenderdifferences: The case of high school students and teachers in Turkey (Cinsiyet farklılıkları ile ilgili öğretmen ve öğrenci algıları: Türkiye’deki öğretmen ve öğrenci örneği)” başlıklı çalışmasında, Türkiye’nin Antakya ilinden toplanan verilerle öğretmenlerin ve öğrencilerin kız öğrencileri “ev” ve “bebek” gibi kavramlarla bağdaştırdıklarını, erkek öğrencileri ise “agresif davranışlar” ve “zeka” ile bağdaştırıldığını ortaya koydular.

Nitel bir yaklaşımla desenlediği çalışmasında, lisans öğrencilerinin İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü seçmelerindeki sebepleri sorgulayan Erol AKCAN ise, kadın ve erkek öğrenciler arasında bölüm seçimi yaparken etkilendikleri faktörler bakımından önemli farklar bulunduğunu savundu. Bu araştırmanın sonuçları, erkek öğrencilerin çoğunlukla İngilizce dil yeteneklerini geliştirmek için bu bölümü seçtiklerini, kadın öğrencilerin ise öğretmenlik mesleğine olan olumlu yaklaşımları sebebiyle bu bölümü seçtiklerini gösterdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde 1. Lisans Araştırma Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Araştırma gününde yapılan sunumlardan nitel desenleme yaklaşımıyla hazırlanan ikinci sunum ise Beste SAYIM'ın sunduğu "Bilingual pre-service teachers" beliefs on teachingculture in EFL contexts (İki dilli öğretmen adaylarının yabancı dil olarak İngilizce ortamlarında kültür öğretimi konusundaki düşünceleri)” oldu. Çalışmada iki dilli öğretmen adaylarının konuya ilişkin görüşleri bireysel görüşmeler yöntemiyle sorgulandı.

Çalışmanın önemli bulguları arasında, dil öğretiminin kültürden ayrıştırılarak yapılamayacağı, ancak öğretmen adaylarının hedef kültürü derslerine entegre etmek bağlamında eksiklikler hissettikleri ortaya çıktığı belirtildi.

Kültür konusunun ele alındığı ve anket olarak desenlenen bir başka çalışma ise “Attitudes of translation student stowards learning about culture through translation (Mütercim tercümanlık öğrencilerinin tercüme yoluyla kültür öğrenimi ile ilgili tutumları)” başlığıyla Iryna Minyeva tarafından sunuldu. Bu çalışmanın bulgularında ise mütercim tercümanlık öğrencilerinin kültür ve tercüme kavramlarının yakından ilişkili olduğunu düşündükleri ortaya konmuş, öğrencilerin özellikle teknik ve tıpla ilgili metinleri çevirirken ise kültürün etkisinin olmadığına inandıkları bulunmuştur. Asya TUNÇÇAĞ tarafından sunulan lisans öğrencilerinin farklı öğretmen stillerine yönelik tutumlarının incelendiği “Undergraduate students' attitudes to wards authoritative and authoritarian teachers (Lisans öğrencilerinin yetkici ve otoriter öğretmenlere karşı tutumları)” başlıklı çalışma ise, öğrencilerin genel anlamda yetkici öğretmenleri tercih ettiğini, fakat milliyet/uyruk değişkeninin bu tutumları etkileyen önemli bir faktör olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

“Attitudes of English as a foreign language learner stowards corrective feedback (Yabancı dil olarak İngilizce öğrenenlerin düzeltici geribildirime karşı tutumları)” başlıklı çalışmasını ilk oturumda sunan Furkan SALTIK ise, online ortamda hazırladığı anket yardımıyla topladığı verilerde, öğrencilerin konuşma etkinlikleri sırasında geribildirim/düzeltmeye karşı negatif tutumları olduğunu, yazma etkinliklerinde ise etkinlik sırasında geribildirim beklediklerini saptadı.

Benzer bir konuda sunumunu gerçekleştiren Mehmet BENDER ise, “Freshmen students' emotional reaction stowards error correction (Birinic sınıf lisans öğrencilerinin hata düzeltmeye yönelik duygusal tepkileri)” başlıklı sunumunda, öğrencilerin yaptıkları hataların sadece öğretmenleri tarafından düzeltildiği zaman huzurlu hissettiklerini, öğretmenlerin hata düzeltme sırasında özellikle başka bir öğrenciye düzeltme yaptırmasının ise hem utanç verici hem de şevk kırıcı olduğunu düşündüklerini belirtildi.

Anket şeklinde desenlediği araştırmasında, İngilizce hazırlık okulu öğrencilerine odaklanan Naz Oralman ise, “Attitudes of English preparatory school students to wards oral and written corrective feedback” (İngilizce hazırlık okulu öğrencilerinin sözel ve yazılı düzeltici geribildirime karşı tutumları)” başlıklı çalışmasında öğrencilerin özellikle yazma etkinlikleri sırasında yaptıkları hataların kodlama yöntemiyle düzeltilmesini tercih ettiklerini ortaya konuldu.

Nesrin Y. BİRKAYA “Anxiety in oral language production among under graduate students of English as a foreign language (Yabancı dil olarak İngilizce öğrenen lisans öğrencilerinde sözlü dil üretimi kaygısı)” başlıklı çalışmasında öğrencilerin genel olarak canlandırma etkinliklerinde kaygı duymadıklarını savunurken, cinsiyet bakımından ele alınan dil üretimi kaygısının kadınlarda daha yüksek olduğu ve sınıf önünde tek başına konuşmak/sunum yapmak durumunda kalan kadın öğrencilerin erkeklere göre daha yüksek kaygı hissettikleri aktardı.

Son olarak, öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili tutum ve görüşlerini inceleyen “Pre-service English language teachers' awareness of and attitudes towards assessment (İngilizce öğretmen adaylarının değerlendirmeye yönelik farkındalık ve tutumları)” başlıklı çalışma Dilaram RASULOVA tarafından dinleyicilere aktarıldı. Çalışmada İngilizce öğretmen adaylarının değerlendirmenin öğretim ve öğrenimin önemli bir parçası olduğunu düşündükleri fakat öğrencileri motive etmenin değerlendirmenin önemli bir özelliği olmadığını düşündükleri ortaya çıktı.

Sunumlar sonunda, 2015-2016 Bahar döneminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ders koordinatörlüğünü üstlenen Yrd. Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU tarafından konuşmacılara katılım belgeleri verildi.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden alınan bilgiye göre, bu yıl ilki düzenlenen bu etkinlik gelecek yıllarda da tekrarlanacak ve gerek üniversite içerisinden gerekse dışından konu ile ilgili kişilerin araştırma sonuçlarından yaralanabilmesini sağlayabilmek adına sunumlar halka açık şekilde gerçekleştirilmeye devam edilecektir denildi.

Haberin Videosu