Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi’nde
Eklenme Tarihi: 23 Kasım 2017, 13:32
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 10:00

Türkiye’de İlk Kuşak Erkek Hemşire Öğrenciler Sorun Yaşamaktadır
Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyeleri Prof.Dr. Firdevs Erdemir, Prof.Dr. Gülşen Vural ve Yard.Doç.Dr. Hatice Şen Samsun’da gerçekleştirilen ICOBNE (International Congress on Nursing Education) Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi’ne katıldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, “Öğrencilere hemşire gibi düşünme ve davranma becerisi kazandırma” ana temalı kongrede Prof.Dr. Firdevs Erdemir, Hemşirelik tanılarının öğretimini konu alan “Hemşirelikte tanılamayı öğretmek: Bir Kakofoni ya da bir senfoni”, Prof. Dr. Gülşen Vural “Hemşirelikte Cinsiyet Stereotipini Yeniden Düşünmek”, Yrd.Doç.Dr. Hatice Şen “Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları, Çözüm Arama” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdikleri belirtildi.

Prof.Dr. Firdevs Erdemir, NANDA (North American Nursing Diognosis Association) hemşirelik tanılarının öğretiminin hemşirelik bakış açısını kazandırmadaki önemine ve tanılama sürecinde klinik karar verme becerilerini nasıl geliştirebilecekleri,konusuyla önemli noktalara değindiklerini vurguladı.

Prof.Dr. Erdemir, medikal modelin egemen olduğu hemşirelik eğitim programlarında hemşireliğe özgü bir bakış açısı ve hemşirelik bilgisine değer veren yaklaşımın geliştirilmesinin güç olduğunu vurguladığı konferansta, bu konuda yaşanan genel sorunları sıraladı. Eğitimcilerin hemşirelik tanısına karar verebilme becerisinin gelişimine nasıl yardımcı olabileceklerine ilişkin ipuçları veren Erdemir, özellikle hemşirelik eğitim programlarında içeriğin tanılar doğrultusunda düzenlenmesi ile ilgili sorunları örnekler vererek eleştirdi. Hemşirelik tanılarının öğrenilmesi konusunun kafa karışıklığı yaratan bir durum mu yoksa bir senfoni mi olduğuna dikkatleri çekerek sunumunu sonlandırdı.


Erkek Öğrenciler Hemşirelik Mesleğini İş Bulma Olasılığı Nedeni İle Tercih Etmektedir
Prof. Dr. Gülşen Vural ise kongre kapsamında Hemşirelikte Cinsiyet Stereotipini Yeniden Düşünmek başlıklı sunumunu yaptı. Prof.Dr. Vural erkeklerin hemşirelik mesleğini; iş bulma kolaylığı, aileleri istediği için, başka insanlara yardım etmek için, ekonomik nedenler, KPSS puanları ve üniversite giriş sınavından aldıkları puanlar nedeni ile tercih ettiklerini belirtti. Prof. Vural, KKTC'de ve dünyada toplumun erkeklere ilişkin güç ve liderlik algısı ile paralel olarak erkeklere; hekimlik, mühendislik, mimarlık benzeri meslekleri layık gördüğü, kadınlara ise daha kısa eğitimlerle kazanılan öğretmenlik, hemşirelik ve sekreterlik benzeri mesleklerin layık görüldüğünü anlattı.

Türkiye’de İlk Kuşak Erkek Hemşire Öğrenciler Sorun Yaşamaktadır
Prof. Vural, araştırmalar Türkiye’de ilk kuşak erkek hemşire öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı sonucunda; dışlanma, aşağılanma, yalnız hissetme benzeri sorunlarla karşılaştıklarını ve mesleklerinden soğuduklarını ortaya koymaktadır dedi. Vural, erkek hemşire öğrencilerin teorik eğitimleri sırasında eğiticilerin cinsiyetçi yaklaşımları, klinik uygulamaları sırasında da mahremiyetle ilgili uygulamalarda sorun yaşadıklarını belirtti.
Sonuç olarak; hemşirelik bölümünde öğrenim gören erkek hemşire öğrencilerin toplumun yüklediği cinsiyetçi kalıpların farkında olduğu ve bu kalıp yargılar nedeni ile zorluklarla karşılaştıkları belirlenmiştir. Ancak bu durumun, toplumun daha önce alışık olmadığı ve ilk kez karşılaştığı olaylara gösterdiği olağan tepkiye bağlı olduğu ve zaman ilerledikçe olağanlaşacağına vurgu yapan Prof.Vural, mesleklerin cinsiyetsiz olduğu gerçeğinden yola çıkarak hemşireliğin erkek üyeleri ile birlikte daha iyi bakım ivmesini kazanacağını ifade etti.


Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları ve Çözüm Önerileri
Yrd.Doç.Dr. Hatice Şen’de “Hemşirelik Eğitiminde Uygulama Alanları Sorunları: Çözüm Arama” sonuçlarını sözel bildiri oturumunda sundu. Yrd.Doç.Dr. Hatice Şen, mevzuat, staj sigortası, staj ücretleri, nicelik, nitelik, malpraktis, öğretim elemanı, rehber hemşire, eğitim hemşireleri ve öğrencilerin sorunları, AKTS (iş yükü) ve eğitim planında yer alan saat hesabı sorunları stajlar ile ilgili en önemli sorunları aktardı.
Şen, bu sorunları, hemşirelik eğitiminde klinik ve alan eğitimlerinin nitelikli, birey/hasta güvenliğini sağlayacak şekilde planlanmasını, uygulanmasını zorlaştırmakta olduğunu belirtti. Yrd.Doç.Dr. Hatice Şen; “Mevzuat sorunları, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çerçevesinde, stajlar ile ilgili mevzuatın Yükseköğretim kurumlarının stajlarını ne derecede kapsadığının yeterince anlaşılamadığı ve kurumların mevzuatı farklı şekilde yorumladıkları görülmüştür. Staj sorunlarının en önemli nedenlerinin başında son yıllarda hemşirelik lisans programı ve öğrenci sayısının artışı gelmektedir. Uygulama öğrenme kazanımlarına ulaşmayı sağlayacak nicelik ve nitelikte alan, öğretim elemanı, rehber hemşire bulamakta sıkıntılar yaşanmaktadır.”

Şen, ayrıca okullar arasında uygulama saati ve AKTS’si farklılıkları, uygulama AKTS’lerinin eğitim planında ve diploma ekinde görülmemesi. Öğrencilerin tartıştığı en önemli konular, lisans programlarına yerleşmede geçerli olan puan türleri ve başarı sıralaması farklılıklarını aktararak sunumunu sonlandırdı.