Yakın Doğu Üniversitesi 2 Fakülte ile Avrupa’nın En Büyük Moleküler Yaşam Bilim Kongresi Olan 43. FEBS Kongresinde Temsil Edildi
Eklenme Tarihi: 08 Ağustos 2018, 15:23
Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 16:28

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, ve Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, Avrupa ve komşu bölgelerden moleküler yaşam bilimleri araştırmacılarını bir araya getiren ve en seçkin uluslararası forumlardan biri olarak kabul edilen Avrupa Biyokimya Dernekleri Federasyonu’nun Prag’da düzenlediği 43. FEBS Kongresine katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazmi Özer, Doç. Dr. Özlem Dalmızrak, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Yrd. Doç. Dr. Sevinç Ege ile Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner ve doktora öğrencisi Vet. Hek. Deniz Ceylanlı’nın ile temsil edilen kongrede, 3 bilimsel çalışma yapıldı.

Kongredeki genel oturumlarda nörotransmitter salınımının mekanizması, kütle spektrometrisi ile proteom analizleri, Ebola virüs reseptörünün yapısı ve potansiyel terapiler, mitokondriyel proteinlerin taşınması ve yıkımı, moleküler tanıma, görüntüleme ve ilaç taşınmasında enzim inhibitörlerinin kullanımı, Crispr-Cas genom editleme, diyet, mitokondri ve enerji metabolizması, kromatin dinamikleri ve DNA tamiri ve gelişmede gen ifadelenme modelleri konularının masaya yatırıldığı belirtildi.

Moleküler Yaşam Bilimleri İle İlgili Özel Oturumlar Yapıldı
Kongre kapsamında beş salonda eş oturumlu gerçekleşen sempozyumlarda ise kromozom yapısı ve segregasyonu, ksenobiyokimya ve ilaç metabolizması, konakçı-patojen etkileşimleri, omics teknolojileri, hesaplamalı biyoloji, epitranskriptom, hücresel membranlardaki biyokimyasal süreçler, RNA sentezi ve işlenmesi, metal homeostazı ve nörodejenerasyon, kardiyometabolik hastalıklar, sistem biyolojisi, kanser patogenezi ve immunitede proteazlar, redoks biyokimyası, ekstraselüler matriks, bitki biyokimyası ve moleküler biyolojisi, doğada ve yiyeceklerdeki doğal biyolojik olarak aktif bileşikler gibi konulara yer verildi. Özel oturumlarda ise moleküler yaşam bilimlerinde biyoetik, bilimsel makalelerin değer ve etkisinin geliştirilmesi ile bilimde cinsiyet konuları irdelendi.

Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazmi Özer ve Doç. Dr. Özlem Dalmızrak çeşitli antidepresanların asetilkolinesteraz, bütirilkolinesteraz ve glutatyon S-transferaz pi enzimine bağlanma şekillerini inceledikleri “Antidepresanların asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz enzimlerinin aktif-bölge oluğuna bağlanma biçimlerinin araştırılması: protein-ligand docking ve etkileşim profilleme çalışması” ile“İnsan plasental glutatyon S-transferaz pi enzimindeki antidepresan bağlanma bölgelerinin in silico araştırılması” başlıklı çalışmalarını sundular.

Prof. Dr. Hamdi Öğüş ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Teralı ile ortak yürütülen bu çalışmalarda fluoksetin (Prozac) ve sertralinin (Zoloft) insan plasental glutatyon S-transferaz pi enziminin aktif bölgesine bağlanarak kompetitif inhibisyona; amitriptilin ve klomiraminin ise iki monomer arasındaki ara yüze bağlanarak non-kompetitif inhibisyona neden olduğu ve ayrıca bu etkileşmelerde önemli olan amino asitler ile pozisyonları ve ne türde etkileşime katıldıkları gösterildi. Yine aynı şekilde asetilkolinesteraz ve bütirilkolinesteraz enzimlerinin amitriptilin (Elavil), fluoksetin ve sertralin ile etkileşmesi in silico modelleme ile incelenmiş ve bu antidepresanların aktif bölge oluklarına bağlanarak enzimleri inhibe ettikleri bulundu.


Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Hastalık Yapıcı Gen ve Gen Varyantlarını Kongrede Sunarak Literatüre Kazandırdı…
Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ve bilimsel çalışma ekibi üç farklı özgün bilimsel bildiri ile yeni tanımladıkları hastalık yapıcı gen ve gen varyantlarını kongrede sunarak literatüre kazandırdı.

Yrd. Doç. Dr. Ergören’in Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzm. Dr. Yeliz Engindereli ile ortak çalışması olan “Joubert Sendromu ile birlikte Obsesif Kompulsif Bozukluğa neden olan CC2D1A homozigot mutasyonunun tanımlanması” başlıklı araştırmasında ilk defa Joubert sendromuna neden olan geni tanımladılar.

Yrd. Doç. Dr. Ergören danışmanlığında Moleküler Tıp doktora öğrencileri Vet. Dr. Meryem Betmezoğlu ve Vet. Dr. Hüseyin Şah sırası ile İtalyan çalışma ortakları MAGI grup, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalları ile ortak çalışmaları “Wiedemann – Rautenstrauch Sendromunun bir nedeni olarak bi-allelik POLR3A mutasyonlarının karakterizasyonu ve silico modellenmesi” ve “Fenotip, mutlaka genotipi takip etmez: Treacher Collins sendromunun olası bir nedeni olarak, tamamlanmamış penetrans gösteren yeni bir POLR1D varyantının tanımlanması” isimli bilimsel araştırmalarında Dünya tıp topluluğuna hastalık nedeni olan yeni gen varyantlarını tanıttılar. Yrd. Doç. Dr. Ergören, klinikte özellikle nadir genetik hastalıkların teşhisi ve en doğru tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde önem arz eden genotip-fenotip korelasyonunun yapılabilmesi için moleküler mekanizmaların aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

Süt İneklerinin Gebelik Dönemlerinde Antioksidan Enzim Aktivite Değişiklikleri İncelendi…
Veteriner Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner ve doktora öğrencisi Vet. Hek. Deniz Ceylanlı ise “Protective effect of alpha lipoic acid on apical periodontitis-induced cardiac injury” ve “Monitoring of changes in serum antioxidative system parameters in different gestation periods of cows” başlıklı posterlerini 43. FEBS kongresinde sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi BAP desteği ile gerçekleştirilen projelerin birer ürünü olan poster bildirileri katılımcılardan geniş ilgi gördü. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte gerçekleştirilen çalışma ile apikal periodontitis nedeniyle uyarılmış kalp doku hasarında alfa-lipoik asit kullanımının etkisine ait elde edilen bulgular katılımcılar ile paylaşıldı. Yrd. Doç. Dr. Serkan Sayıner’in yürütücüsü olduğu ve YDÜ Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı ile birlikte gerçekleştirilen aynı isimli projeden hazırlanan “Monitoring of changes in serum antioxidative system parameters in different gestation periods of cows” isimli poster sunumu ile süt ineklerinde farklı gebelik dönemlerine ait antioksidan enzim aktivitelerinin periyodik değişimleri katılımcılara aktarıldı.