Neden Fen – Edebiyat Fakültesi
Date Added: 27 Ocak 2016, 16:34
Last Updated Date:25 Kasım 2020, 14:25

YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, amacına uygun kaliteli eğitimi şiar edinmiş ve fakültemizi tercih eden öğrencilerin de eğitim yaşamları boyunca rahat bir yaşamları olması için onlara her türlü olanağı sunmayı hedef edinmiştir.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne açıklamalarda bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlı Prof.Dr. İlkay Salihoğlu ; "Bilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve davranışlarının deney ve gözlemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini kapsayan entelektüel ve pratik çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilir. Bu tanıma uygun etkinlikleri bünyesinde bulunduran Fen-Edebiyat Fakültemiz, bilimsel sonuçların oluşması ve gerek güzel Türkçemizde ve gerekse evrensel dil olarak kabul edilen İngiliz dilinde doğru ifadesi için gereğini yerine getirmektedir." Dedi.

Prof.Salihoğlu şöyle devam etti; Fakültemiz eğitime, Üniversitemizin kuruluşu ile birlikte İngiliz Dili ve EdebiyatıBölümüyle başlamıştır. TC Yükseköğretim Kurulu 1994 yılında onaylaması ile Türk Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji bölümleri Fakültemize katılmışlardır. Gelişme devam etmiş ve 2005-2006 öğretim yılında Matematik ve 2009-2010 öğretim yılındaİngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin açılması ile bölüm sayısı beşe yükselmiş ve 2013-2014 ders yılında TarihBölümünün katılması ile altı bölüme ulaşmıştır. Günümüzde temel bilimler dalında gelişmeye açık ve dünyada önemli bir konuma gelen Moleküler Biyoloji ve Genetik’tir. Bu nedenle KKTC ve TC ilgili mercilere başvuru yapılarak adı geçen program 2014 yılında YÖK tarafından akredite edilmiş ve böylece Fakültemizde eğitim veren program sayısı yediye yükselmiştir. Fakültemiz programları arasında yer alan ve İngilizce eğitim veren Psikoloji bölümü ile  Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 2014-1015 ders yılından itibaren, YÖDAK ve YÖK tarafından onaylanan Türkçe eğitimlerine başlamışlardır. Tüm bu gelişmeler olurken Fakültemiz akademik kadroları yeterli sayıda ve nitelikli öğretim elemanları ile güçlendirilmiştir.

Üniversitemizin Türkçe eğitim yapan programlarına son yıllarda yabancıların ilgisi artmıştır. Söz konusu yabancı uyruklu öğrencilerin dersleri izleyebilmeleri için Türkçe Hazırlık Okulu yine Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde oluşturulmuş ve başarılı bir eğitim-öğretim programı uygulamaya başlamıştır. Yakın Doğu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Temel Türkçe Programı Türkçe Hazırlık Okulu 2012- 2013 öğretim yılı güz döneminden itibaren eğitime başlamıştır. Programın amacı,Yakın Doğu Üniversitesi’nde Türkçe eğitim yapan lisans programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviyelerini dersleri rahatlıkla izleyebilecek düzeye getirmek, Yakın Doğu Üniversitesi mensubu olan yabancı uyruklu akademik ve idari personelinden isteyene Türkçe öğretmek, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklulardan isteyene Türkçe öğretmektir; ve belirtilen bu amaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleriyle ilgili alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara öncülük etmektir. Türkçe Hazırlık Programına devam edecek  öğrenciler alması gereken dersleri belirlemek üzere Seviye Tespit Sınavına tabi tutulurlar. Hiç Türkçe bilmeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık programına dahil olurlar. Türkçe Hazırlık Okulu müfredatı her biri en az 16 hafta olmak üzere, Güz Dönemi ve Bahar Döneminden  oluşmaktadır. Ayrıca yoğun ders destekli    Yaz Okulu Programı da uygulanmaktadır. Dersler, dilbilgisi, okuma yazma, okuma anlama, dinleme ve konuşma olmak üzere 5 farklı içerikle yapılmaktadır.  Derslerde Avrupa Standartları Dil Öğretimi sisteminde var olan seviyelere göre görsel ve işitsel yöntemler uygulanmaktadır.  Her yarıyıl sonunda öğrencilerin seviyelerini belgeleyen bir sertifika verilmektedir.

İngilizce Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık bölümleri, yetiştirmiş oldukları değerli ve aranan mezunlarının yanı sıra, kalitesini, uluslararası kurumlar tarafından da denetlenip akredite edilmesi ile de ortaya koymuştur. Her iki bölüm de uluslar arası EDEXEL denetleme ve akreditasyon kurumu tarafından akredite edilmişler ve kurallar gereği düzenli aralıklarla bunu yenileyip sürdürülür kılmışlardır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olan öğrenciler “Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”na katılmak suretiyle Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olabilirler. Ayrıca mezunlarımız gazeteci, metin yazarı ve programcı olabildikleri gibi halkla ilişkiler alanı ile radyo ve televizyonlarda da çalışma olanağı bulabilirler. Bölüm öğrencilerimiz, Türkçenin yanısıra, tercih edebildikleri ikinci bir yabancı dili de öğrenme olanağına sahiptirler.

Sosyal bilimlerin hemen akla gelen temel bilim dalları şüphesiz ki Psikoloji ve Felsefedir. Günümüzde Psikoloji bilimi alt dallarıyla sosyal yaşamın hemen hemen her kesiminde hizmet  verebilmektedir. Fakültemizin Psikoloji Bölümü’nün  amacı ise, hastane, eğitim kurumları, ıslahevleri, endüstri ve danışma merkezleri ile psikoloji hizmeti veren yer ve kurumların ihtiyaç duyduğu modern bilgilerle donatılmış nitelikli ve gayretli insanları yetiştirmektir. Psikologların verdiği hizmetler arasında psikoterapi, test uygulama, araştırma danışmanlığı, personel seçimi, işletme içi iletişim ve geliştirme, eğitimde ölçme araçları geliştirme ve bunlara benzer psikolojik hizmetler sayılabilir. Bu bağlamda mezunlarımızın uğraş alanları arasında sağlık kuruluşları, araştırma merkezleri, reklam ve halkla ilişkiler birimleri, banka ve diğer kurumların eğitim birimleri, özel sektör kurumlarına ait araştırma-geliştirme birimleri, psikolojik danışma merkezleri, çocuk yuvaları, cezaevleri, huzurevleri ve rehabilitasyon merkezleri gibi eğitim ve uzmanlık düzeylerine göre farklı alanlar sayılabilir.

Matematik sadece sayılarla hünerli bir şekilde işlem yapmak veya yerinde doğru formülü kullanmak değildir. Grafik de çizebilen gelişmiş hesap makinelerinin ve bilgisayar yazılımlarının kullanılmasının pek çok yararı olsa bile, asla abartılmamalıdır ve en önemlisi, bu da matematik değildir. Matematik Bölümü’nde lisans öğrenimi görmeyi amaçlayanlar, ancak bu gerçeği kavradıklarında matematikçi olma hedefine kilitlenmiş olurlar. Yakın Doğu Üniversitesi, Matematik Bölümü’nün esas amacı, matematiği kullanan bir kimsenin, matematiği anlayan bir birey olma yolunda ilerleme uğraşısına yardımcı olmaktır.

Matematik Bölümü’nden mezun olanlar, yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak üniversitelerde akademik kariyere geçmenin yanısıra, birçok başka alanlarda da lisansüstü eğitim alabilmektedirler. Örneğin; işletme, ekonomi, iktisat, bankacılık, aktuarya, bilgisayar mühendisliği ve programcılık bu alanlardan sadece birkaçıdır.

Fakültemizin en yeni bölümlerinden olan Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nün amacı, öğrencilerin İngilizce ve Türkçe hususunda dil bilincini geliştirmek; çeviri ve yorumlamadaki teori ve teknikleri öğretmek suretiyle onları yeterli ve yetkin yapmak; her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip kılmak; bir yandan edebiyat, iktisat, hukuk, sosyal bilimler, uluslararası ilişkiler, fen bilimleri ve tıp, hukuk, teknik konular, medya-iletişim, sosyal bilimler ve diğer güncel konularla ilgili terminoloji, kavramlar, yazma, okuma, anlama ve çevirme ile ilgili bilgiyle donatırken bir yandan da çeviri kuram ve teknikleri ile simültane konferans çevirmenliğinin temel bilgilerine hakim olmalarını sağlamaktır. Bu dalı seçen gençlerimiz İngilizcenin dışında en az bir yabancı dili daha çeviri yapabilecek düzeyde eğitilmektedirler.

Fakültemizin  yeni açılan bölümlerinden birisi olan Tarih Bölümü YÖDAK ve YÖK’ün Temmuz ve Eylül 2013 tarihli kararlarıyla eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Tarih Bölümü lisans programı, bölüm öğrencilerini tarihçilik kavramları ve metodları ile tanıştırırken, onlara çağdaş dünyayı tarihsel bir bakış açısı ile değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisi nitelikleri ile donanmış insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Lisans programının coğrafi odağını Doğu Akdeniz tarihinin sosyal, ekonomik, politik, kültürel boyutları oluşturur. Osmanlı ve Türk Tarihi programın ana eksenidir. Gerek bu bölgenin tarihine, gerekse Asya ve Avrupa tarihine karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımlar Tarih Bölümü lisans programını zenginleştirmektedir.

Tarih Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarih yazmak, Tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır” sözünü gerçekleştirecek şekilde eğitilerek mezun edilmektedir.

Tarih Bölümü’nden mezun olan öğrenciler; yüksek lisans ve doktoralarını tamamladıktan sonra üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabileceklerdir. Ayrıca Tarih Bölümü’nden mezun olan öğrenciler pedagojik formasyon derslerini almalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda Tarih öğretmenliği yapabilecekleri gibi, Kültür Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TBMM Kütüphanesi, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı gibi kamu kurumlarında çalışma olanağı da bulacaklardır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, yüzyılımızın en hızlı ilerleyen bilim dallarından biri olup biyokimya, hücre biyolojisi ve genetik ortak gelişimi ile ortaya çıkmış bir bilim dalıdır.

2003 yılında İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması ve buna paralel olarak farklı disiplinlerdeki hızlı gelişmelerle üretilen bilgi, sağlıktan, çevreye, tarım, hayvancılık ve enerji dahil pek çok sektörde önemli ilerici bir güç haline gelmiştir. Modern biyoteknolojik ürünlerin tümü moleküler biyolojideki bilgi birikimine ve genetik mühendisliği uygulamalarına dayanmaktadır.

Globalleşen dünyada, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'yle üniversiteler arası bilgi alışverişi ve işbirliği içinde bulunmayı amaçlayan araştırmacıların yetiştirilmesini hedeflemekteyiz. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans programı ile de hedeflediğimiz ve ülkemizin ihtiyacı olan bilim adamlarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilerimizin Avrupa, Amerika ya da dünyanın diğer yerlerindeki önemli üniversitelerin linansüstü programları ile ortak bilimsel çalışmalarının motive edilmesi sağlanmıştır.