Eğitim Sarayı

Also available in: English

Eğitim Sarayı

Kuruluş
Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 2002 yılında KKTC, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun, (YÖDAK) 3/2002 sayılı kararı ile kurularak, eğitim ve öğretime başlamıştır.
2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kararı ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYM) aracılığı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde Atatürk Eğitim Fakültesi’nin ilgili bölümlerindeki ana bilim dallarında (programlarında) öğrenim görmeye başlamıştır.

Misyon
Atatürk Eğitim Fakültesi’ nin rehber aldığı misyonları aşağıda sıralanmıştır.

  • İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavramış, mesleki yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimsemiş; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen;
  • Yerel ve evrensel düzeyde eğitim-öğretimin ihtiyaç duyduğu insan gücünü (öğretmen, eğitim uzmanı, eğitim danışmanı, insan kaynakları eğitimcisi, öğretim teknoloğu, eğitim yöneticisi, …) yetiştirmektir.
  • Öğrencilerin eğitimsel sorunlarını tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek,
  • Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek,
  • Eğitim bilimlerinin çeşitli alt disiplinleri ve diğer toplusal bilimlerle etkileşim ve işbirliği içinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel, konferans, çalıştay vb. Toplantılar düzenlemek, kuramsal ve uygulamalı araştırma projeleri gerçekleştirmek ve yaygın yapmak,
  • Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik ortam oluşturmak,
  • Tüm akademik ve yöntemsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sürekli kılmak.

Vizyon
Eğitim alanında yapılan kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan; ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmenleri yetiştiren bir fakülte olmak. Bunun yanında eğitim-öğretim hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu her alanda lisansüstü programalar ile uzmanlar yetiştirmektir.