Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Makaleleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde Yayınlandı
Eklenme Tarihi: 05 Mart 2017, 17:37
Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 16:57

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arş. Gör. Aysun BEYDOLA ve Arş. Gör. Fatma ALASLAN’ın İcra Hukuk ile ilgili yazdığı makaleler Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yayınlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili özel çalışma olarak yapılan makalelerde, İcra Hukukuna ilişkin bilgilere yer verildi.

İcra Açısından Aile, Mülkiyet Hakkı ve Ölçülük İlkesi Ele Alındı

Arş. Gör. Aysun BEYDOLA, “Kuzey Kıbrıs Hukukunda İcraya İlişkin Hükümlerin Ailenin Korunması Hakkı, Mülkiyet Hakkı ve Ölçülülük İlkesi Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı makalesi ile ilgili yaptığı açıklamada, makalenin amacının, Kuzey Kıbrıs hukukunda icraya ilişkin hükümleri ailenin korunması hakkı, mülkiyet hakkı ve ölçülülük ilkesi açısından değerlendirilmesi ve ayrıca hakkın ihlaline yol açan uygulamalar ile hükümlerin incelenmesi sonucu hakkın teminini sağlayacak öneriler sunmak olduğunu söyledi. Arş. Görevlisi BEYDOLA, Türk hukukunda yer alan düzenlemelere de dipnotlarda yer verilerek Kuzey Kıbrıs hukuku ile karşılaştırma yapıldığını belirtti.

İcra hukukunda, ailenin ve mülkiyetin korunması hakkının sağlanması ile icranın ölçülülük ilkesine uygun olarak gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken eden Arş. Görevlisi Beydola, “Haciz gerçekleştirilirken, çocuğun teslimi sırasında veya çocukla şahsi münasebet kurulmasında ailenin korunması hakkının sağlanması gereklidir. Aile fertlerine hacze itiraz imkânının tanınması ailenin korunması hakkının sağlanmasına hizmet eder. İcra hukukunda mülkiyetin korunması hakkı alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler açısından dikkate alınmalı ve sağlanmalıdır. İcra işlemleri gerçekleştirilirken yapılacak temel hak sınırlaması ölçülülük ilkesine uygun olmalıdır” dedi.

Kuzey Kıbrıs İcra Hukukuna İlişkin İlkelerin Önemi Konu Edildi

Arş. Gör. Fatma ALASLAN ise “Kuzey Kıbrıs İcra Hukukuna İlişkin Olan İlkelerin Değerlendirilmesi” başlıklı makalesinde, icra hukukuna ilişkin olan ilkelerin önemine değindi. Arş. Gör. ALASLAN da makalesinde, Türk İcra hukukunda yer alan temel ilkelerin, Kuzey Kıbrıs hukukuna ne şekilde yansıdıklarını ve icra prosedürünün işleyişinin ele alındığını söyledi.

Arş. Gör. ALASLAN, “Hukukumuzda yer alan bu ilkeler, icra hukukunda alacaklının, borçlunun ve bu hukuk dalının diğer bir kanadını oluşturan icra organlarının nasıl davranmaları gerektiği hususunda belirleyici olduklarından, etkin bir role sahiptirler. Bu ilkeler, takibin sağlıklı bir şekilde, hakkaniyete uygun olarak, alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesini koruyarak, hukuka güven ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesine ışık tutmaktadırlar. Bu ilkelerin, iyi bilinmesi ve o doğrultuda hareket edilmesi, icra organlarının, alacaklının ve borçlunun hatta üçüncü kişilerin icra prosedürünün sağlıklı işleyişine katkı sağlamalarına imkân tanıyacak ve arzuladıkları sonuca yaklaştıracaktır” dedi.