Yakın Doğu Üniversitesi 2.Lisans Araştırma Günleri Gerçekleştirildi
Eklenme Tarihi: 29 Aralık 2016, 11:22
Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020, 16:40

Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümleri tarafından hazırlanan “2. Lisans Araştırma Günü” gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi çerçevesinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmaları dinleyicilerle paylaştıkları “2. Lisans Araştırma Günü” YDÜ AKKM Salon 4’te gerçekleştirildi.

İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı, Yrd. Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU açılış konuşmasında İngiliz Dili Bölümleri olarak, Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma odaklı yeni vizyonunu desteklemeyi amaçladıklarını belirterek, öğrencilerini bilimsel araştırmaları sadece yapmakla kalmayıp, paylaşmaya da yönlendirmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

1. Lisans Araştırma Günü’nün başarısından yola çıkarak ikincisini düzenlediklerini belirterek, bu etkinliğin, araştırma yöntemleri derslerini lisans derecesinde alan öğrencilere yaptıkları araştırmaların sonuçlarını dinleyicilerle paylaşma şansı verildiğini de vurgulayan Dr. ÇAVUŞOĞLU, bu etkinliğin kampüs içerisinde bir benzerinin olmadığının da altını çizdi.

Gün boyunca gerçekleşen sunumlarda öğrenciler titizlikle hazırladıkları çalışmalarının sonuçlarını etkinliğe dinleyici olarak katılan öğrenciler ve öğretim üyeleri ile paylaştılar.

Geçen yıla göre daha fazla ilgi gören araştırma gününde, toplam oniki sunum gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada,sunumlar konuları itibarıyla genelde eğitim ve edebiyat, özelde İngiliz dili eğitimi ve edebi roman incelemesi odaklı olurken, çalışmalardan edinilen bulgular çerçevesinde gerek İngilizce öğretmenleri, gerekse konuyla ilgilenen araştırmacılara yönelik önerilerin de dinleyicilerle paylaşıldığı belirtildi.

Entellektüel Merak Gösterme ve İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Algıları

İlk oturumda sunumunu gerçekleştiren Fatimah A. Aljahani “Intellectual Curiosity Demonstration and English Language Teaching Students’ Perceptions (Entellektüel Merak Gösterme ve İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Algıları)” başlıklı nitel çalışmasında, öğrencilerin sınıf ortamında öğrendikleri konulara karşı geliştirdikleri merak konusundaki görüşlerini inceleyerek, ders öğretmeninin tutumu, sınıf ortamındaki arkadaşların tutumları ve incelenen ders konuları gibi etkenlerin öğrencilerin sınıf içerisinde soru sorma ve tartışmalara katılma gibi merak göstergesi olan davranışları yapmalarında etkili olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

İngilizce Öğretmenliği Sınıflarında Sözel Hata Düzeltme

Araştırma gününde yapılan ikinci sunumda “A Study on Verbal Error Correction in ELT Classrooms (İngilizce Öğretmenliği Sınıflarında Sözel Hata Düzeltme Üzerine Bir Çalışma)” konusunu inceleyen Adil Berkan ISPANAK ise, öğrencilerin bölümde geçirdikleri zamanın çoğaldıkça, gerek öğretmenleri, gerekse sınıf arkadaşları tarafından sözel olarak hatalarının düzeltilmesine daha açık bir tutum sergilediklerini anlatmıştır. İngilizce Öğretmenliği alanında gerçekleştirilen bir başka nitel çalışmada Nour ALHAMMAD “ELT Students’ Attitudes Toward Technology and Language Learning (İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Teknoloji ve Dil Öğrenimine Yönelik Tutumları)” konusunu incelemiş ve öğrencilerin daha çok dinleme ve konuşma becerilerini teknoloji kullanımıyla bağdaştırdıklarını ve teknolojinin kendilerine öğrenmede zaman ve hız bakımından özerklik sağladığına inandıklarını vurgulamıştır. Benzer bir çalışmayı “ELT Students’ Opinions about the Use of the Internet in their Classes (İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Sınıf İçerisinde İnternet Kullanımına ilişkin Görüşleri)” başlığıyla gerçekleştiren Damla Şanlı ise, öğrencilerin internetin sınıf ortamında kullanılmasına olumlu baktıklarını ancak bu kullnımın belirli sınırlamalar çerçevesinde olması gerektiğini düşündüklerini anlatmıştır.

Araştırma gününde yapılan bir diğer sunumda Hasret ŞAHİN, İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin boşanmış aile çocuklarının okul başarısına yönelik tutumlarını incelemiş ve öğrencilerin bu tip ailelerden gelen çocukların başarısız olacaklarını ve kavgacı davranışlar sergileyeceklerini düşündüklerini ortaya koymuştur denildi.

Kültürel Farklılıklardan Dolayı İlkokul ve Okul Öncesi Öğrencilerinin Yaşadıkları Zorluklar

“The Challenges that Primary and Kindergarten Students’ Experiences Due to Cultural Differences: Teachers’ Perspectives (Kültürel Farklılıklardan Dolayı İlkokul ve Okul Öncesi Öğrencilerinin Yaşadıkları Zorluklar: Öğretmen Görüşleri)” başlıklı sunumunda Ebru EVRE, KKTC’de görev yapan 25 ilkokul ve okul öncesi öğretmeni ile gerçekleştirdiği çalışmasında, öğretmenlerin özellikle göçmen öğrencilerin sınıf ve okul ortamında kültürel ve dil farklılıklarına dayalı bir çok sorunla karşılaştıklarını anlattıklarını aktarmıştır.

Öğrenme Stilleri ve İngiliz Dili Öğretimine Etkileri

Öğrenci farklılıkları ile ilgili gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise Yusuf ÖZKARSLI, “Exploring Learning Styles and Their Impact on English Languague Teaching: ELT Students’ Views” (Öğrenme Stilleri ve İngiliz Dili Öğretimine Etkileri: İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Görüşleri)” konusunu inceleyerek, İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin farklı öğrenme stilleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirtildi.

İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin içine kapanık ve dışa açık olma özellikleri ile akademik başarı, cinsiyet, ana dil gibi değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelediği çalışmasında Asiyeay Ateş, içine kapanık öğrencilerin İngilizce Öğretmenliği Bölümün’de akademik olarak daha başarılı olduklarını bulmuştur.

“Types of Motivation among University Students and Their Levels of Achievement (Üniversite Öğrencileri Arasında Yaygın Motivasyon Tipleri ve Başarıya Etkisi)” başlıklı çalışmasını sunan Yüksek Mısırlı ise öğrencilerin özellikle içe yönelik motivasyonun başarılı üniversite öğrencileri arasında yaygın olduğu bilgisini yinelerken, öğretmenlerin bu tip motivasyonu desteklemek için atabileceği adımlar konusunda dinleyicileri bilgilendirmiştir.

Açıklamada bu yılki araştırma gününde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından da üç sunum gerçekleştirilmiştir. Bunlardan iki tanesi William Golding’in Lord of the Flies isimli kısa romanını incelerken, üçüncü çalışma ise Joseph Conrad’ın Heart of Darkness isimli kısa romanı ele alınmıştır denildi.

Lord of the Flies romanı ile alakalı yapılan ilk sunumda Yeliz YUVALI romandaki karakterlerin davranışlarının ve sosyal rituellerinin hikaye ilerledikçe nasıl değiştiğini incelemiş, romanda kullanılan sembollerin bu değişimi yansıtmak adına kullanıldığını anlatmıştır. Aynı romanı farklı bir bakış açısıyla inceleyen Mustafa AKYÜZ ise, romanda geçen olaylar ve karakterlerin toplumsal sözleşme teorisine göre incelemesini sunmuş, romanın ana karakterlerinden biri olan Jack’ın modern düzeni ilkel yöntemlerle yıkışının bu teoriyle nasıl bağdaştığını açıklamıştır. Son olarak “Racism in the Heart of Darkness by Joseph Conrad (Joseph Conrad’ın Heart of Darkness Romanında Irkçılık)” başlıklı çalışmasında Rustam Haidov ise ırkçılığın toplumsal olarak beslenişini tartışarak, kısa romandaki yansımalarını incelemiştir.

Sunumlar sonunda, dinleyicilerden gelen sorulara da yanıt veren öğrenciler, araştırmalarını dinleyicilerle paylaşmanın sevincini yaşadılar.

Etkinliğin sonunda ise Bilimsel Araştırma Yöntemleri ders koordinatörlüğünü üstlenen Yrd. Doç. Dr. Çise ÇAVUŞOĞLU tarafından konuşmacılara katılım belgeleri sunuldu. Etkinliğin gelecek yıllarda da tekrarlanması için şimdiden planlamaya başladığı da bildirildi.