Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Genel Sekreteri ve Üyeleri İdari Yargıda Yeni Sistemi Yakın Doğu Üniversitesi’nde İrdelediler
Eklenme Tarihi: 10 Şubat 2018, 13:18
Son Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2020, 14:08

Yakın Doğu Enstitüsü ve Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen, “İdari Yargı’da İstinaf – Ceza Hukukunda Olağan ve Olağanüstü Kanun Yolları” başlıklı sertifika programında “istinaf” konusu tartışıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhammed Erdal ve Yakın Doğu Enstitüsü Dış Eğitimler ve YABEM Hukuk Eğitimleri Koordinatörü, Hukuk Fakültesi Öğretim elemanı Öğr. Gör. Erdi Şafak koordinatörlüğünde, 18 Kasım – 9 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen seminer serisinde idari yargıda istinaf konusu ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbay ve Danıştay Üyesi Mehmet Ali Gümüş konuşmacı olarak katıldığı ve katılımcılarla bilgi, birikim ve tecrübelerini aktardığı sertifika programında İdari Yargıda İstinafkonusu profesyoneller ve Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından detaylarıyla ve örnek olaylar üzerinden karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Danıştay Genel Sekreteri Gençbay:İdari Yargıda Üç Dereceli İstinaf Sisteminin Oluşturulması Danıştay’ın Ve İlk Derece İdari Yargı Mahkemelerinin Yargı Yükünü Hafifletecek
Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği seminere istinafın tanımı ve uygulama örneklerini değerlendirerek başlayan Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbayistinafınilk derece mahkemelerinin henüz kesinleşmemiş son kararlarınınhem maddi hem de hukuki yönden denetlenerek, hukuka aykırılıkları gidermek için kabul edilmiş bir olağan kanun yolu olduğunu kaydetti.İstinaf sisteminin üç dereceli olarak faaliyet gösteren bir yargılamasistemi olduğunun altını çizen Gençbay kural olarak istinaf incelemesi sonucunda verilen kararlarınkesin olmadığını üst mahkemenin yapacağı temyiz incelemesine tabi bulunduğunu vurguladı..İdari yargıda üç dereceli istinaf sisteminin oluşturulmasıve idari yargının yeniden yapılandırılmasının Danıştay’ın ve ilk derece idari yargı mahkemelerinin yargı yükünü hafifleteceğini vurgulayan Genel Sekreter Gençbay “ Son değişikliklerden önce idari yargıda mevcut olan sistem iki dereceliydi. Adli yargıda olduğu gibi idari yargıda da zaman içinde oluşan iş yükü fazlalığı idari yargıda istinaf yargı yolunu gündeme getirmiştir. Yeni değişikliklerle gerçekleştirilen bu üç dereceli yeniden yapılanmauyuşmazlıkların karara bağlanma süresini kısaltacak, yargılamayı çabuklaştıracak. Böylece Danıştay’ın ve ilk derece idari yargı mahkemelerinin daha isabetli kararlar vereceği yeni bir yapılanmayla, Danıştay’ın somut olayda adil karar vermesi, hukukun geliştirilmesi, içtihat ve hukuk birliğinin sağlanma işlevini daha iyi yerine getirmesi sağlanabilecektir” dedi.

Danıştay Üyesi Gümüş: İstinaf Sistemi İlk Derece Mahkemelerindeki İş Yükünü Azalttı
Seminerinde yeni istinaf sisteminin mahkemelerdeki iş yükünü azaltma doğrultusundaki katkılarına vurgu yapan Danıştay Üyesi Mehmet Ali Gümüş, “Bölge idare mahkemelerinin görevleri 6545 sayılı kanunun 4. Maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre görevleri: İstinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak, Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını karara bağlamak vekanunlarla verilen diğer görevleri yapmaktır. Yerel mahkeme kararlarına karşı, Bölge İdare Mahkemelerine veya Danıştay’a başvurulabilir. Tek hâkim kararları veya yasada sayılan bazı dava türleriyle ilgili heyet kararlarına karşı 30 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemelerine itiraz edilir. Bu kararlara karşı 15 gün içinde karar düzeltme istenebilir. Mahkemenin direnme olanağı yoktur. Temyize tabi kararlara karşı da Danıştay’a 30 gün içinde temyiz edilebilir. Danıştay’ın temyiz üzerine verdiği kararlara karşı 15 gün içinde aynı daireden karar düzeltme talep edilebilir. Danıştay’ın bozma kararlarına yerel mahkeme direnirse, ihtilaf konusuna göre idari veya vergi dava dairelerince karar verilir. Bu karar kesindir.İstinaf sistemi ile en genel yapılabilecek yorum, ilk derece mahkemelerindeki iş yükünü azaltmak olmuştur.”dedi

Şafak: Konusunda Uzman Karar Yapıcı Ve Uygulayıcıların Bu Gibi Programlarda Bilgi Ve Tecrübelerini Öğrencilerimize Aktarmaları Profesyonel Gelişimleri İçin Çok Önemli
Yakın Doğu Enstitüsü ve Yaşam Boyu Eğitim Merkezi olarak öğrencilerin profesyonel gelişimleri için katkı koymaya önem verdiklerini belirten YDÜ Yakın Doğu Enstitüsü Dış Eğitimler ve İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Erdi Şafak “Kamuoyunda istinaf olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle yargıda yeni bir dönem başlamıştır. Hukuk camiasının özellikle üzerinde durması gereken önemli bir konu olan istinaf konusunu, Yakın Doğu Enstitüsü ve Hukuk Fakültesi işbirliğinde, öğrencilerimizin eğitim hayatında öğrenmeleri için “İdari Yargı’da İstinaf” konulu bu eğitim programını amaçlamış bulunmaktayız. Konusunda uzman karar yapıcı ve uygulayıcıların, programda bilgi ve tecrübelerini öğrencilerimize aktarmaları, öğrencilerimizin mesleki hayatlarında faydalarınaolacaktır düşüncesi ile eğitim programımızda istinaf konusunun detaylı bir şekilde irdelenmesini planladık. Öğrencilerimize farkındalık yaratabilme adına ders içeriğinden farklı olarak hazırlamış olduğumuz programda istinaf konusunun genel çerçeveleri çizilmiş olup, istinaf kanun yolu hakkında genel uygulamalara değinilmiştir.” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Salon 1’de gerçekleştirilen etkinlik sonrasında, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Erdal ve Öğr. Gör. Erdi Şafak Danıştay Genel Sekreteri Abdurrahman Gençbayve Danıştay Üyesi Mehmet Ali Gümüş’e teşekkür plaketi takdim ettiler.