Sağlık Hizmetinde Önemli Bir Unsur: Hasta Hakları
Eklenme Tarihi: 25 Ekim 2018, 15:16
Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020, 11:52

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları Sorumlusu Meltem Kavaz Hasta Haklarının, Hasta ve Hasta Yakınlarının, Sağlık Hizmeti Veren Kişilerle Olan İlişkilerini Destekleyerek, Hastalara Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Konusunda Yardımcı Olan Bir Bölüm Olarak Hastanelerde Varlık Gösterdiğini İfade Etti.

Meltem Kavaz; “Hasta Hakları Birimi Hasta ile Sağlık Çalışanları İlişkisine Destek Olmaktadır.”
Hasta Hakları biriminin görevleri hakkında açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hasta hakları sorumlusu Meltem Kavaz, hasta hakları biriminin hastalara sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda yardımcı olduğunu belirtti. Hasta hakları biriminin hasta ile sağlık çalışanları ilişkisini desteklediğini ve geliştirdiğini söyleyen Meltem Kavaz, hasta hakları biriminin hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılım göstererek şartları kolaylaştırdığını belirtti. Meltem Kavaz şöyle devam etti. “Hasta hakları birimi hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmetini artırmaktadır. Sağlık hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında işbirliği ve iletişim fırsatları yaratmakta, var olanı güçlendirmektedir. Ayni zamanda hasta ile hekim ilişkisinin işbirliği temeline dayandırılmasını sağlamaktadır. Böylelikle daha etkin güvenilir bir model oluşturulur. Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti alımında iç kontrolü sağlar.”

Meltem Kavaz; “Hastalar Rahat Bir Ortamda Tıbbi Bakım ve Tedavi Olma Hakkına Sahiptir.”
Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınlarının din, dil, ırk, renk, cinsiyet, ulusal köken, engelli olma durumu, cinsiyet eğilimi ve felsefi inanç ayrımı yapılmadan tıbbi bakım ve tedavi alması gerektiğini söyleyen Meltem Kavaz, sağlık hizmeti alan hastaların ve yakınlarının kültürel, dini ve sosyal değerlerine saygılı, onurunu, güvenini ve huzurunu koruyan, rahat bir ortamda tıbbi bakım ve tedavi alma hakkına sahip olduğunu belirtti. Meltem Kavaz şöyle devam etti: “Sağlık çalışanları bakım hizmeti verirken hastaların değer, inanç ve kararlarını yargılayıcı, küçümseyici ifadeler kullanmamalıdır. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları sağlık durumlarıyla ilgili yararlanabilecekleri hizmet ve olanakları yardım alabilecekleri kişi ve kurumları tanıma ve bilgilendirme hakkına sahiptir. Hasta ve hasta yakınları sağlık kurumu bünyesinde veya dışında tıbbi bakım süreçleri hakkında ikinci bir görüş alma hakkına sahiptir. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları, bakımlarıyla doğrudan ilgili tüm kişilerin görev ve unvanlarını öğrenmeye olanakları olduğu gibi bu kişileri seçme hakkına da sahiptir. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları verilen sağlık hizmetinden gerektiği sürece yararlanma, izlem süreci hakkında bilgilendirme, alınacak kararlara katılma ve anlama hakkına sahiptir.”

Meltem Kavaz; “Hasta ve Yakınlarına Sorumlulukları Hakkında Bilgi Verilmesi Gerekmektedir.”
Hasta ve yakınlarına sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi gerektiğini de söyleyen Meltem Kavaz, hasta ve yakınlarının tıbbi bakım ve tedavi süreci ile ilgili açıklamaları anlamakta güçlük çektiği durumlarda ise hastanın bakımından direk sorumlu olan kişilerin bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarının da akıllarına gelen tüm soruları sorması gerektiğini söyleyen Meltem Kavaz, hasta yakınlarının tedavi ve izlem sürecinde karşılaştıkları beklenmedik gelişimleri hastanın tıbbi bakımından sorumlu sağlık çalışanlarına bildirilmesi gerektiğini ifade etti. Hasta ve yakınlarının diğer hastaların ve kurum çalışanlarının da haklarını göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Meltem Kavaz şöyle devam etti: “Hastanın adı, soyadı, adres veya telefon numarası gibi temel bilgilerin değişmesi durumunda hasta ve yakınlarının sağlık kurumunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Hasta ve yakınları randevu zamanına bağlı kalmalı ve aynı zamanda bunun mümkün olmadığı durumlarda hastaneyi önceden uyarmalıdır. Böylece gecikmeleri önleyip diğer hastaların muayene önceliğini sağlayarak sağlık kurumuna yardım tmiş olacaklardır. Alınan sağlık hizmetinin mali sorumluluğu hasta ve yakınlarına aittir. Hastalar acil durumlar dışında kimlik belgelerini sağlık kurumuna ibraz etmekle sorumludur.”

Meltem Kavaz; “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Hasta Hakları, Hasta Memnuniyeti Temelinde Hareket Etmektedir.”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hasta hakları biriminin ise sağlık sektörünün temel taşı olan hasta memnuniyeti doğrultusunda kaliteli hizmet ile insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetine uygulanması ilkesi ile hareket ettiğini söyleyen Meltem Kavaz, hastaların ayaktan veya yatarak hizmet alımı süresince karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olabilmek için çaba gösterildiğini belirterek şöyle devam etti. “Hastanemizde hasta ve hasta yakınları şikayet ve görüşlerini yüz yüze, telefon ile ya da yazılı veya sözlü olarak iletebilmektedir. Hastanemizde hastaların karşı karşıya kaldıkları sorunların detaylarını anlamak, çözmek ve tekrarlanmasını önlemek hedefinde hareket edilmektedir. Hastane bünyesinde kurulmuş olan farklı birimlerin sorumluluklarının bir araya gelerek oluşturduğu şikayet değerlendirme komitesinde tüm şikayetler ayrı ayrı ele alınmaktadır. Alınan kararlar ve çözüm süreçleri hasta ve hasta yakınları ile paylaşılmaktadır.”