Misyon Vizyon

Also available in: English, العربية

Misyon, Vizyon ve Değerler

İlk sözler Yakın Doğu Üniversitesi’nin ‘misyonu ve vizyonu’, konusunda ilk belirtilmesi gereken husus, ‘misyon’ ile ‘amaç’ların örtüşmekte olmasıdır. Yine misyon, Üniversite’nin varlık sebebini gösteren, millî ve evrensel boyutlara ve hedeflere işaret eden bir genel prensipler bütünü niteliğindedir.

İlkeler ve işlevler ile ilke uygulama açılarını gösteren vizyonumuz, Türk Millî Eğitimi’nin prensipleri doğrultusunda değişik amaçların hangi alanlarda ve hangi faaliyetlerle gerçekleştireceğini belirten bir kapsamdadır.

Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anayasal ilkelerine bağlı olarak; Kıbrıs Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; yüksek öğrenimin millî çerçevedeki ilke ve gereksinimleri ile üniversiter eğitimin evrensel boyutlardaki değerlerini meczeden bir anlayışla hareket eden bir yükseköğretim kurumu olma vizyonuna sahiptir.

Gerek üniversitemizin öteden beri uyguladığı kurallar, gerek bu kuralların dinamik bir anlayışla işlevsellik kazanması ve uygulamaya dönük olması misyon ile vizyon bağlantımızı kuran temel yaklaşımımızdır.

Yakın Doğu Üniversitesi, ‘misyon’unu şu temel ilkeler, sorumluluklar ve görevler, uygulama yöntemleri dairesinde gerçekleştirmektedir:

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüksek düzeyli bir üniversiter kuruluşun evrensel amaçları doğrultusunda, bilimsel akademik faaliyetlerini düzenler ve bilimsel çalışmalar ile eğitim hayatındaki niteliğin yetkin bir düzeye erişmesini sağlamak ilkesini güder;

Faaliyetlerinde, Türk Millî Eğitimin gereksinmelerini hedefleyerek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk toplumunun aydınlanma ve toplumsal ilerleme düsturuna uygun olarak; komşu ülkelerin ve 3. Dünya ülkelerinin eğitim faaliyetlerine katkıda bulunma işlevlerini de benimseyerek hareket eder;

Türk Millî varlığı ile uluslararası camianın sosyal, kültürel ve bilimsel ilişkilerinin çağdaş uygarlık platformunda geliştirilmesini hedefler;

KKTC’nin uluslararası platformda ve kültür dünyasında saygın bir yer almasını teminen; uluslararası bilimsel faaliyetler düzenlemeyi ve bu faaliyetlere katılmayı önde gelen görevi sayar; KKTC’nin hukukî ve kültürel tanınmasını sağlamak ve ilişkiler düzeyini yükseltmek görevini benimser; bu misyonu Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut olan kopmaz ilişkilerin perspektifiyle ele alır;

Üniversitedeki eğitim ve öğrenimin, bilimsel faaliyetlerin, bilimsel araştırmaların üretimi, yayınlanması ve danışmanlık hizmetleri yoluyla KKTC’nin toplumsal, kültürel ve ekonomik ilerlemesi doğrultusunda hareket eder;

Üniversite’nin imkânları ve uzmanlık alanlarındaki birikimi ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC’nin gerek duyduğu insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunur; bunu sağlamak üzere eğitim faaliyetleri gerçekleştirir, seminerler düzenler, kurumlar arası koordinasyon görevleri alır; halkın örgün, açık ve yaygın eğitimlere katılımını öngörür, destekler ve gereken örgütlenmeleri üstlenir;

Kamuoyunu aydınlatma faaliyetleri manzumesinden olarak, her tür kamuoyu araştırmaları yapar; yapılması doğrultusunda destek hizmetleri verir, ilgili kuruluşlarla ortak düzenlemelere girişir;

Lisansüstü eğitimin toplum katında benimsenmesi ve millî kurumların bu yöndeki taleplerinin karşılanması bakımından gerekli tedbirleri alır ve bu yönde eğitim faaliyetleri düzenler;

Türkiye Cumhuriyeti’nce sağlanacak öğretim üyesi, bilimsel destek ve ortak bilimsel faaliyetler konularında KKTC’nin azamî fayda sağlayacağı akademik, sosyal, ekonomik ortamı yaratmakla kendini görevli sayar.

Bu misyon/vizyon bütünselliği itibariyle “Türk kültürel iklimini çevreleyen” koşullara yakından baktığımızda; yine birbiriyle bütünleşen ikili bir görünüm gündeme gelmektedir. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tarihsel ve millî birlikteliğinin, somut platformlarda geliştirilmesi misyonu kendini göstermektedir. Bu misyon, yalnızca bilimsel ve kültürel faaliyetlerle örtüştürülen bir süreç olarak değil, somut olarak da, T.C. ve KKTC uyruklu gençlerimizin aynı kültür potasında kaynaştırılması şeklinde belirmektedir. Üniversitemiz, bu konuda hassastır ve gereğini yerine getirmede, yalnızca kültürel içerikli toplantılarla yetinmemekte; olayı Kampus hayatının her anına taşıyan bir anlayışla hareket etmektedir.

Üniversitemizin misyonu ve vizyonu konusundaki bu hususlar, görüldüğü üzere, ilkelsel düzey ağırlıklı dinamiklerimizin boylamında meydana gelmektedir.

Eşit fırsat politikası
Üniversitemiz öğrencileri, personeli ve öğretim elemanları arasında ırk, renk, cinsiyet, din, inanç, ulusal köken, yaş, engellilik, gazilik durumuna göre ayrım yapmaz.

Ücretsiz erişim politikası
Yakın Doğu Üniversitesi, tüm etkinliklerin etnik köken, din, engellilik, göçmenlik durumu veya cinsiyet gözetmeksizin herkesin erişimine açık olmasını taahhüt eder.