Misyon Vizyon

Also available in: English, العربية

Misyon, Vizyon ve Değerler

İlk sözler Yakın Doğu Üniversitesi’nin ‘misyonu ve vizyonu’, konusunda ilk belirtilmesi gereken husus, ‘misyon’ ile ‘amaç’ların örtüşmekte olmasıdır. Yine misyon, Üniversite’nin varlık sebebini gösteren, millî ve evrensel boyutlara ve hedeflere işaret eden bir genel prensipler bütünü niteliğindedir.

İlkeler ve işlevler ile ilke uygulama açılarını gösteren vizyonumuz, Türk Millî Eğitimi’nin prensipleri doğrultusunda değişik amaçların hangi alanlarda ve hangi faaliyetlerle gerçekleştireceğini belirten bir kapsamdadır.

Bu bağlamda, Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anayasal ilkelerine bağlı olarak; Kıbrıs Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda; yüksek öğrenimin millî çerçevedeki ilke ve gereksinimleri ile üniversiter eğitimin evrensel boyutlardaki değerlerini meczeden bir anlayışla hareket eden bir yükseköğretim kurumu olma vizyonuna sahiptir.

Gerek üniversitemizin öteden beri uyguladığı kurallar, gerek bu kuralların dinamik bir anlayışla işlevsellik kazanması ve uygulamaya dönük olması misyon ile vizyon bağlantımızı kuran temel yaklaşımımızdır.

Yakın Doğu Üniversitesi, ‘misyon’unu şu temel ilkeler, sorumluluklar ve görevler, uygulama yöntemleri dairesinde gerçekleştirmektedir:

Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yüksek düzeyli bir üniversiter kuruluşun evrensel amaçları doğrultusunda, bilimsel akademik faaliyetlerini düzenler ve bilimsel çalışmalar ile eğitim hayatındaki niteliğin yetkin bir düzeye erişmesini sağlamak ilkesini güder;

Faaliyetlerinde, Türk Millî Eğitimin gereksinmelerini hedefleyerek; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk toplumunun aydınlanma ve toplumsal ilerleme düsturuna uygun olarak; komşu ülkelerin ve 3. Dünya ülkelerinin eğitim faaliyetlerine katkıda bulunma işlevlerini de benimseyerek hareket eder;

Türk Millî varlığı ile uluslararası camianın sosyal, kültürel ve bilimsel ilişkilerinin çağdaş uygarlık platformunda geliştirilmesini hedefler;

KKTC’nin uluslararası platformda ve kültür dünyasında saygın bir yer almasını teminen; uluslararası bilimsel faaliyetler düzenlemeyi ve bu faaliyetlere katılmayı önde gelen görevi sayar; KKTC’nin hukukî ve kültürel tanınmasını sağlamak ve ilişkiler düzeyini yükseltmek görevini benimser; bu misyonu Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut olan kopmaz ilişkilerin perspektifiyle ele alır;

Üniversitedeki eğitim ve öğrenimin, bilimsel faaliyetlerin, bilimsel araştırmaların üretimi, yayınlanması ve danışmanlık hizmetleri yoluyla KKTC’nin toplumsal, kültürel ve ekonomik ilerlemesi doğrultusunda hareket eder;

Üniversite’nin imkânları ve uzmanlık alanlarındaki birikimi ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC’nin gerek duyduğu insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunur; bunu sağlamak üzere eğitim faaliyetleri gerçekleştirir, seminerler düzenler, kurumlar arası koordinasyon görevleri alır; halkın örgün, açık ve yaygın eğitimlere katılımını öngörür, destekler ve gereken örgütlenmeleri üstlenir;