Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği

Also available in: English, العربية

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİYLE
SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Eğitim-Öğretim Yılı

Madde 1
Bir eğitim-öğretim yılı yaklaşık olarak 17’şer haftalık iki dönem sürer. Dönemlere ders kayıt süresi ve sınav süreleri de dahildir. Üniversite Senatosu gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Gerektiğinde yaz dönemi açılabilir. Yaz dönemi ile ilgili hususlar Senato Kararı ile belirlenir.

Ders Programları

Madde 2
Lisans öğrenim süresince izlenecek ders programları ve derslerin dönemlere dağılımı ile ilgili Bölümce düzenlenir ve Fakülte Kurulu’nun kararı ve Senato’nun onayı ile kesinleşir.

Zorunlu, Seçmeli ve Ön-Şartlı Dersleri

Madde 3
Öğrencilerin her dönemde izleyebilecekleri ders programları kayıtlı oldukları Bölümce kararlaştırılır. Dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır.

Her öğrenci kayıtlı olduğu Bölümün zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili Bölümce kararlaştırılır. Ancak, Üniversite Senatosunca belirlenen dersler için ilgili birimler tarafından muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında çok başarılı olanlar bu derslerden kendi istekleri üzerine muaf tutulur. Bu şekilde muaf tutuldukların dersler için öğrencilere (EX) notu verilir.

Bir dersin alınması için başarılı olması gereken derse ön-şart dersi denir. Ön-şartlı dersler ve ön-şartları dersi veren Bölümce Fakülte Kuruluna öneriler ve bu kurulun onayından sonra kesinleşir.

Derslerin Kredi Değeri

Madde 4
Bir dersin yerel kredi değeri, o dersin haftalık teorik veya seminer (tartışma)ders saatlerinin tamamı; laboratuvar, uygulama, atölye veya stüdyoların haftalık saatlerinin yarısı ve öğrenim oturumlarının dörtte birinin toplamından oluşur. Staj veya çıraklık kredisi öğrencinin yapacağı çalışmanın içeriğine göre en fazla 2 kredi olarak hesaplanır.

Üniversite Senatosu tarafından not ortalamalarına katılmayacağı kabul edilen dersler için kredi saat değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir.
Uzaktan eğitimle yürütülen derslerin kredileri yüz yüze yürütülen derslerin kredileri gibi belirlenir.

Bir ders için hesaplanan çeyrek krediler yarıma, üç çeyreklik krediler ise bir krediye tamamlanır.

Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS) kredisi,bir akademik dönemde öğrencinin ders için sınıf içi ve dışında harcadığı saatlerin (öğrenci iş yükü) otuzda birinden oluşur. Her akademik dönemin toplam AKTS kredisi otuzdur.

Bu maddede geçen “Uygulama”;mesleki, alan veya klinik becerileri (eylemsel) kazandırmak ve geliştirmek için yapılan yerleşke içi veya dışı etkinlikleri;“Öğrenim Oturumu” ise problem çözme, bilgi pekiştirme, düzeltmeci ve öğretici (Tutorial) gibi öğrenim etkinliklerini ifade eder.

Ders Yükü

Madde 5
Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü öğrencinin ait olduğu Bölümün programında belirtilen yüktür. Derslerin kredi değeri esasına göre bu yük Bölüm ve Fakülte Kurulunun önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, ancak ders programının zorunlu kıldığı hallerde veya haklı ve geçerli bir nedenin bulunması halinde, dönem ve/veya genel not ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ise istekleri halinde ilgili Bölüm Başkanının kararı ile en fazla 2 ders azaltabilir. Bu takdirde bırakılan derslerin açıldığı ilk dönemde öğrencinin programında yer alması gerekir. Dönem ve Genel Not Ortalamaları en az 2.00 olan öğrencilerin ders yükü kendi istekleri, danışmanın önerisi ve Bölüm Başkanının onayı ile en fazla 2 ders arttırabilir. 6., 7. ve 19. madde kapsamına giren öğrenciler için bu sınır aşılabilir. Dönem ve/veya Genel Not Ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerin ders yükleri arttırılamaz.

Çift Anadal Lisans Programları

Madde 6
Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinde veya dışında ilk bölüme konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans öğrenimini aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa Çift Anadal Programı denilir. Çift Anadal Programlarını izlemek en erken lisans öğreniminin 3. dönemi başlangıcında, belirli bir başarı elde etmiş öğrencilere verilebilir. Çift Anadal Programlarına ait hususlar ilgili Fakültelerin önerileri üzerine Senato tarafından tespit edilir.

Yan Dal Programları

Madde 7
Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte içinde veya dışında ilk bölüme konu bakımından yakın olan başka bir bölümün lisans programında yer alan temel dersleri veya Anabilim Dalı öğrencilerinden isteyenlere aynı bölümün başka bir Anabilim Dalında sunulan seçimlik derslerden en az 6 tanesini lisans öğrenimi sırasında izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa yan dal programı denir. Yan Dal Programı ayrı bir lisans öğreniminin 3. döneminin başlangıcında, belirli bir başarı elde etmiş öğrencilere verilebilir. Yan Dal Programına ait hususlar ilgili Fakültelerin önerileri üzerine Senato tarafından tespit edilir.

Özel Öğrenci Kabulü

Madde 8
Bir Meslek Yüksekokulu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Bölüm Başkanı ve Dekanının onayı ile lisans programına özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrencilerde, asıl öğrenciler gibi, üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar.

Devam Zorunluluğu

Madde 9
Öğrencilerin derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 10
Öğrenciler ara sınav ve çalışmalarından başka bir de dönem sonu sınavına tabii tutulurlar. Her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav tarihleri Bölüm Başkanlarınca dönemin ilk ayı içinde ilan edilir. Ara sınav tarihlerinde değişiklikler Bölüm Başkanı onayı ile gerçekleşir. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeksizin yapılabilir. Dönem sonu sınavları Üniversite tarafından saptanan ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu dönem içi ve dönem sonu sınav sonuçları ile dönem içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

Bölüm Başkanlığınca haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı verilir.

Ara sınav ve/veya dönem sonu sınavını gerektirmeyen dersler ilgili Bölümce saptanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir. Bu durumda, dönem sonu ders notu öğrencinin dönem içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir.

Bir ders ve o dersin uygulama ve/veya laboratuarı ayrı ayrı değerlendirilebilir. Bu takdirde yukarıdaki hükümler ders ve uygulama ve/veya laboratuara ayrı ayrı uygulanır.

Dönem sonu ders notu Bölüm Başkanlıklarınca Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na verildiği anda kesinleşir.

Notlar

Madde 11
Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.
Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

PUAN

DÖNEM DERS NOTU

KATSAYI

90-100

AA

4

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1

50-59

FD

0.5

49 ve aşağısı

FF

0

I-EksikS-Yeterli P-Gelişmekte olan EX-Muaf W-Çekilmiş   NA-Devamsız
(I) Notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlamayan öğrencilere öğretim üyesince takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde, Bölüm Başkanlığının önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

(S) Notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. (S) notu ayrıca Üniversite dışında nakil yolu ile gelen veya giriş sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği Bölüm Başkanının önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulunca tanınan dersler için verilir. Dışarıdan nakil yolu ile gelip Yönetmelik gereğince herhangi bir dersi tekrarlaması gereken öğrencilere (S) notu verilemez. (S) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

(P) Notu, not ortalamalarına katılmayan, dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir.
(U) Notu, not ortalamalarına katılmayan, derslerden başarı göstermeyen, öğrencilere verilir.
(EX) Notu, Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda çok başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) Notu ortalamaya katılmaz. Ancak not belgelerinde gösterilir.

(W) Notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Öğrencilerin bu şekilde dersten çekilmelerinde aşağıdaki kurallar uygulanır.

(a) Öğrenciler lisans programlarının ilk iki dönemindeki derslerden çekilmezler.
(b)Bir öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce (W) aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilmez.
(c) Bir öğrenciye ders yükü normal ders yükünün 2/3’ünden aşağıda olacak ölçü,de dersten çekilmesine izni verilmez.
(d) bir öğrenciye bir dönemden en çok bir ders olmak üzere bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

(NA) Notu, kayıt yaptırmasına rağmen derse devam etmeyen  öğrencilere verilir.
Dönem sonu ders notları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanır.

Notlarda Maddi Hata

Madde 12
Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine mensup olduğu Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır. Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir.

Not Ortalamaları

Madde 13
Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı dönem sonu ders not katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu Bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’e kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Şeref ve Yüksek Şeref Öğrencileri

Madde 14
Bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o dönemin ortalaması 3.00-3.49 olan lisans öğrencileri dönem şeref öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olan lisans öğrencileri dönem yüksek şeref öğrencisi sayılırlar.

Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

Başarı Denetimi

Madde 15
Öğrencilerin kayıtlı oldukları programları başarılı bir şekilde ve zamanında bitirebilmeleri için genel not ortalamalarının en az 2.00 olması ve aldıkları derslerden de DD ve üstünde not almaları beklenir.

Lisans öğrencilerinin üniversitede öğrenimlerine devam edebilmeleri için kayıtlı bulundukları dönemlerin sonu itibariyle aşağıda belirtilen “En Az Genel Not Ortalamaları”na sahip olmaları gerekir:

Dördüncü Dönem Sonu 1.50
Beşinci Dönem Sonu 1.60
Altıncı Dönem Sonu 1.70
Yedinci Dönem Sonu 1.80
Sekizinci ve Daha Sonraki Dönemler 2.00

Genel not ortalaması yukarıda belirtilen En Az Genel Not Ortalamalarından daha düşük olan bir öğrenciye o dönemin sonunda “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır. Akademik Yetersizlik Uyarısı, öğrenciye bir sonraki kayıt dönemi sonunda da o döneme ait En Az Genel Not Ortalamasının altında başarı göstermesi halinde üniversitede öğrenime devam edemeyeceğinin bildirilmesidir.

Akademik Yetersizlik Nedeni ile İlişki Kesilmesi

Madde 16
Akademik yetersizlik uyarısı alan bir öğrenci kayıtlı olduğu programa devam edebilmek için uyarıyı aldıktan sonraki dönemde o döneme ait genel not ortalamasını tutturmak zorundadır.
Lisans öğrencilerinin aşağıda belirtilen hallerde kayıtlı oldukları programlarla ilişkileri kesilir:

(a) İlk üç dönem sonunda Genel Not Ortalaması 1.00’den az olan öğrencilerin,
(b) İlk dört dönem sonunda Genel Not Ortalaması 1.40’den az olan öğrencilerin,
(c) Lisans programlarında yer alan ilk iki dönemin zorunlu derslerinden herhangi birini üç kez aldığı halde geçer not almayan öğrencilerin;
(d) Beşinci ve daha yukarı dönemlere kayıtlı olan ve Akademik Yetersizlik Uyarısı aldıktan sonra içinde bulundukları dönemin Genel Not Ortalaması yukarıda belirtilen En Az Genel Not Ortalaması altında gerçekleşen öğrencilerin,

kayıtlı oldukları programla olan ilişkisi kesilir.

Bir öğrencinin içinde bulunduğu dönem sonundaki Dönem Not Ortalaması 2.00 ve fazlası ise öğrencinin o döneme ait En Az Genel Not Ortalamasını aşmaması halinde dahi ilişkisi kesilmeden “Akademik Yetersizlik Uyarısı” durumu sürdürülerek öğrenime devam etmesine izin verilir.

Ders Tekrarı İl İlgili Esaslar

Madde 17
Bir dersten (FF), (FD), (W) veya (U) notu alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği iki dönemde almak zorundadırlar. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları bölümce uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrenciler daha önce geçer not aldıkları dersleri, lisans öğrenimi süresince ilgili dersten geçer not aldıkları dönemden sonraki en geç üç dönem içinde alınmak koşuluyla tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Son Dönemde Başarısız Olan Öğrenciler

Madde 18
Bir öğrenci kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarıyla tamamladığı takdirde lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır.

Son dönemde not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere eksiklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek bir süre verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavda alınan not, dönem sonu sınavı yerine geçer ve öylece değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

Son dönemde (FF) veya (FD) notu almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’ın altına düşen öğrencilere, bu dönemde (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek süre verilebilir.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra bir hafta içinde öğrencisi oldukları Bölüm Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Bölüm Başkanı öğrencinin durumunu inceledikten sonra öğrenciye ve ilgili öğretim üyelerine hangi derslerden ek süre tanındığını bildirir.

Bu madde öngörülen ek süre ve tekrar sınav hakkı bir öğrenciye bir kez daha tanınır.

Lisans Diplomasının Verilme Şartları

Madde 19
Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programındaki dersleri tamamlamış olması; genel not ortalamasının 2.00’ın altında olmaması ve 4 yıllık programlarda en az 240;5 yıllık programlarda en az 300; 6 yıllık programlarda en az 360 AKTS kredisi tamamlaması gerekir.

Lisans öğrenimi genel not ortalaması 3.00’den 3.49’a kadar olan öğrenciler Şeref, 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler Yüksek Şeref Listesi’ne geçerek mezun olurlar. Şeref ve Yüksek Şeref Listesi’ne geçen öğrencilerin durumu diplomalarında belirtilir.

Başka bir üniversiteden nakil yoluyla gelen öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için en az son iki dönem Yakın Doğu Üniversitesi’nde okumuş olmaları şarttır.

Öğrenim Süresi

Madde 20
Yakın Doğu Üniversitesi’nde lisan öğreniminin normal süresi 4 öğrenim yılıdır. Mezuniyet için gerekli dersleri tamamladığı anda genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler. Lisans öğrencileri öğrenimlerini Yönetmelikte belirtilen meşru bir sebep olmaksızın en fazla 7 öğrenim yılı içinde tamamlamak zorundadırlar. 7 yıl içinde mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile olan ilişkileri kesilir. Ancak bu durumdaki öğrencilerden mezun olabilmeleri için not ortalamalarına katılan en çok üç dersi kalmış olanlara bu yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla en çok iki dönem ek süre tanınır. Ek sürede yönetmeliğin not ortalamaları ile ilgili hükümlerin uygulanmasına devam edilir. Bu süre sonunda da mezun olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir.

Ön Lisans Diploması Verilme Şartları

Madde 21
Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları ayrı bir yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. Ön lisans diploması için gerekli derslerin her birinden en az DD veya S notu alınmış olması zorunludur.

Yürütme

Madde 22
Bu yönetmeliği Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü yürütür.