Ulusal & Uluslararası Projeler

Yürütücü

 1. Chlamydia pneumoniae’nin ateroskleroz etiyolojisindeki rolü
 2. Manisa bölgesinde hepatit C virus genotip dağılımı
 3. Aseptik menenjit ve kardit etiyolojisinde Enterovirüslerin Chip Tekniği (Microarray) ile araştırılması
 4. İNFEKTOBEZİTE: Adenovirüslerin çocuklarda obezitedeki rolü
 5. İnsan Adenovirüs 5 ve 36 ile infekte 3T3-L1 hücrelerinin miRNA profilleri ve genomik ekspresyonları
 6. KKTC’de Kronik Hepatit B’li Hastalarda HBV Genotip/Subgenotip Dağılımı ve Nukleoz(t)id Analog Direnci
 7. Dental ünitlerden alınan su örneklerinde, Legionella pneumophila varlığının saptanmasında kullanılan PCR (Polymerase Chain Reaction) ve Kültür Metotlarının Hassasiyetlerinin Karşılaştırılması
 8. Kuzey Kıbrıs’ taki Hepatit C’ li Hastalarda Yeni Antiviral İlaçlara Karşı Primer Direnç ve Sorumlu Mutasyonların Belirlenmesi
 9. Adenovirüs 36 ile İndüklenen İnsan Kökenli Adiposit Kök Hücrelerde Adipojenik ve İmmünojenik Parametrelerin Değerlendirilmesi
 10. Hepatit C tedavisinde kullanıma yeni giren NS3 inhibitörü antivirallerde ilaç direnci ve mutasyon paternlerinin belirlenmesi
 11. K.K.T.C.’ deki HBV, HCV ve HIV Seroprevalansı: 4 Yıllık YDÜ Deneyimi
 12. Çeşitli klinik örneklerde Adenovirüs 36 DNA’sının saptanması ve kantitasyonunda yeni bir Real Time PCR testinin geliştirilmesi
 13. Latent Adenovirüs 36 Obeziteye yol açıyor mu?

Projede Görev Alma

 1. Koroner arter hastalığı-MI tanısı almış hastalarda kardiyovasküler risk faktör mutasyonları ve polimorfizmleri
 2. Astım ve KOAH’lı hastalarda solunum yolu viral etkenlerinin Chip Tekniği (Microarray) ile araştırılması
 3. HBeAg negatif anti-HBe pozitif kronik hepatit B hastalarında HBV DNA düzeyleri ve prekor-kor mutantlarının araştırılması
 4. Akciğer kanserli hastalarda Human Metapneumovirus sıklığı
 5. Semptomlu çocuklarda solunum yolu viral enfeksiyon etkenlerinin real-time PCR yöntemi ile saptanması
 6. Akut solunum yolu enfeksiyon belirtileri olan çocuklarda human bocavirus sıklığı
 7. Bruselloz tanısında serolojik testlerin değerlendirilmesi.
 8. Kardiovasküler risk faktör mutasyonları ve polimorfizimleri.
 9. İnfeksiyöz patojen yük koroner kalp hastalığının ciddiyetini arttırıyor mu?
 10. Manisa bölgesinde kadınlarda Human Papilloma Virus yaygınlığı ve tiplendirmesi.
 11. Multipl sklerozlu hastaların serum ve/veya BOS’ larında EBV, CMV, VZV, HSV-1, HSV-2, HHV-6b ve Borrelia burgdorferi’ ye ait antikorların ve/veya nükleik asitlerin araştırılması.
 12. Hemodiyaliz hastalarında SEN virus prevalansı.
 13. Planlanmış ekstrakapsüler katarakt cerrahisi sonrası gözyaşında lökotrien B4 düzeyleri.
 14. Manisa ilinde yaşayan 7-15 yaş grubundaki çocuklarda suçiçeği seroprevalansı.
 15. K.K.T.C.’de doğal olarak yetişen Thymus capitatus’un uçucu yağlarının Helicobacter pylori üzerine antimikrobiyal etkinliğinin in vitro yöntemler ile araştırılması.
 16. Anormal smear sitolojisi saptanan hastalarda yüksek riskli Human Papilloma Virus E6/E7 mRNA’ larının araştırılması.