Dersler

1.Yarıyıl

Ders İsmi T P L T ECTS
Uluslararası İlişkilerde Ana Kavramlar 3 0 0 4 8
Uluslararası İlişkiler Teorileri 3 0 0 4 8
20. Yüzyıl Dünya Politikası 3 0 0 4 8
Seçmeli 3 0 0 3 6

2.Yarıyıl

Ders İsmi T P L T ECTS
Seminar: Research Methods 3 0 0 4 8
Foreign Policy Analysis 3 0 0 4 8
Seçmeli 3 0 0 3 6
Seçmeli 3 0 0 3 6
Seçmeli 3 0 0 3 6

Seçmeli Dersler

Ders İsmi T P L T ECTS
Modern Diplomacy 3 0 0 3 6
World Economics 3 0 0 3 6
Political History 3 0 0 3 6
New Approaches in International Relations 3 0 0 3 6
Current Issues in International Politics 3 0 0 3 6
Comparative Foreign Policy Analysis 3 0 0 3 6
History of European Integration 3 0 0 3 6
Conflict and Conflict Resolution 3 0 0 3 6
Peace Research 3 0 0 3 6
Nationalism and Ethnic Conflict 3 0 0 3 6
International Migration 3 0 0 3 6
American Foreign Policy 3 0 0 3 6
Russian Foreign Policy 3 0 0 3 6
Politics in the EU 3 0 0 3 6
Society and Politics in Eurasia 3 0 0 3 6
Minorities and Minority Rights 3 0 0 3 6
Society and Politics in the Middle East 3 0 0 3 6
History of the Balkans 3 0 0 3 6
Society and Politics in the Balkans 3 0 0 3 6
International Politics in Central and Eastern Europe 3 0 0 3 6
Society and Politics in Latin America 3 0 0 3 6
Society and Politics in Africa 3 0 0 3 6
Human Rights 3 0 0 3 6
International Security 3 0 0 3 6
International Law 3 0 0 3 6
International Organizations 3 0 0 3 6
Theory of Democracy 3 0 0 3 6
International Management 3 0 0 3 6
International Trade and Finance 3 0 0 3 6
International Systems 3 0 0 3 6
Comparative Political Systems 3 0 0 3 6
Comparative Constitutional Studies 3 0 0 3 6
Contemporary Political Ideologies 3 0 0 3 6
Globalization and Politics 3 0 0 3 6
Postmodernism Debates 3 0 0 3 6
Global Development 3 0 0 3 6
History of Social Movements and Revolutions 3 0 0 3 6
Local Politics 3 0 0 3 6
Environmental Issues 3 0 0 3 6
Theories of State 3 0 0 3 6
Gender and Politics 3 0 0 3 6
Social Change and Cities 3 0 0 3 6
Media and IR 3 0 0 3 6
International Political Economy 3 0 0 3 6
Terrorism 3 0 0 3 6
International Communications 3 0 0 3 6

Zorunlu ve Seçmeli Derslerin İçerikleri

Uluslararası İlişkilerde Ana Kavramlar
Bu dersin amacı Uluslararası İlişkilerde ana kavramların öğrenilmesini sağlamak ve teorilerle bağlantılandırmak; eleştirel bakış açısını teşvik etmek; ve dünya olaylarını analiz etmektir.
Yukarı

Uluslararası İlişkiler Teorileri
Bu ders Uluslararası İlişkilerin bir disiplin olarak uluslararası sistemi nasıl bir kapsamda tartışıp anlaşılması gerektiğini anlatır. Dersin ilk kısmında Uluslararası İlişkilerin teorik gelişiminin kısa bir tarihçesini verdikten sonra onun sosyal bilim teorisini pozitivizm dışı anlayışla geliştirdiği anlatılacaktır. Dersin ikinci kısmında altı teorik bakış açısı tartışıldıktan sonra dersin üçüncü kısmında daha önce tartışılan teorileri öğrenciler birincil kaynaklardan okuyacaklardır.
Yukarı

XX. Yüzyıl Dünya Politikaları
Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Avrupa Birliği, Süper Güç Politikaları, OPEC, Berlin duvarı ve sonrası, Küreselleşme dersin ana konularını oluşturmaktadır.
Yukarı

Seminer: Araştırma Metotları
Bu derste yüksek lisans öğrencilerine sosyal bilimlerin ne olduğunu, araştırma çeşitlerini ve araştırma süreçlerini öğretmektir. Öğrencilere araştırma başlıklarına nasıl karar verileceği, literatür taramasının nasıl yapılabileceği, ve araştırma sorularını nasıl soracakları öğretilir. Ayrıca veri toplama ve alternatif araştırma yöntemlerine de değinmektedir. Akademik ve etik kurallar bu dersin en önemli kısmını oluşturur. Verileri değerlendirme ve etkin araştırma raporu/tez yazma dersin son kısmını içermektedir.
Yukarı

Dış Politika Analizi
Disiplinlerarası bir yaklaşım ile yürütülen Uluslararası İlişkiler Analizi dersinin amacı, yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde meydana gelen olayları, gelişmeleri ve uyuşmazlıkları öğrenmek ve bu olaylara ilişkin tarihsel ve çok boyutlu analizler üretmektir. Öğrencilerin dünyadaki olay ve gelişmeleri kuramsal ve analitik bir düşünce sistematiği içinde değerlendirebilmelerine zemin sağlayan bu ders; dünya siyasetini şekillendiren temel meseleleri çok boyutlu ve değişik analiz düzeylerde açıklamaya ve tanımlamaya çalışarak uluslararası sistemin işleyişi ve sistem içerisinde hareket eden yerel, bölgesel ve küresel aktörleri mercek altına almaktadır.
Yukarı

Modern Diplomasi
Bu derste Orta Çağ’dan sonra diplomasi tarihi kısaca anlatıldıktan sonra, Avrupa’da “ulus devlet”in oluşumu, diplomatik kavram ve araçları örneklerle öğretilerek modern çağdaki uluslararası ilişkiler üzerinde özel olarak durulur.
Yukarı

Dünya Ekonomisi
Dersin ana konuları şunlardır: Küreselleşmenin dünya ekonomisine etkileri; çok uluslu şirketlerin az gelişmiş ülkelere ekonomik etkileri; tarımsal ekonomilerin dünya ekonomisi içindeki etkileri; uluslararası ticaret, ekonomi, taşımacılık ve teknoloji transferleri; az gelişmiş ülkelerin ekonomik özellikleri; ve uluslararası ekonomiler ile politikanın önemli ilişkileri.
Yukarı

Siyasi Tarih
Bu ders dünya siyasi tarihini anlatır. Derste ana siyasi, ekonomik ve sosyal hareketler ve dünya tarihindeki değişimler ve sonuçları tartışılır.
Yukarı

Uluslararası İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar
Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası ilişkiler teorisinde yeni bakış açıları ve eğilimleri öğretmek, yeni edinilen bilgilerle mevcut problemli vakaları tartışmaktır.
Yukarı

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar
Sınırlar, göç, çevere, savaş, barış, bağımlılık, karşılıklı bağımlılık, küresel hükümranlık, bölgeselcilik, insan hakları, insancıl müdahale, yoksulluk, gelişme, mikro milliyetçilik, güvenlik, … Bu konular dersin ana temalarını oluşturmakta ve geniş ve derinliğine analiz edilip tartışılacaktır.
Yukarı

Karşılaştırmalı Dış Politika Analizi
Bu derste uluslararası ilişkilerde alanında mevcut dış politika tartışmaları teorik ve kavramsal çerçevenin genişletilmesiyle daha kapsamlı olarak ve karşılaştırma yöntemiyle yapılmaktadır.
Yukarı

Avrupa Entegrasyonu Tarihi
Bu dersin ana amacı Avrupa Birliği (AB) ve üyelerini incelemek, birliğin kökenlerini, gelişimini, bir araya geliş nedenlerini, farklı kuruluşlar içindeki çalışmalarını, birbirleri arasındaki ilişkileri, politikaların yapılış süreçleri ve değişik aktörler açısından önemini anlatmaktır.
Yukarı

Çatışma ve Çatışma Çözümleri
Araştırma ve yazmaya dayalı bu seminer dersinde Çözümleri dersi ile dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışmaların nedenleri ve dinamikleri alternatif analitik yöntemlerle araştırılır. Dersin çatısı altında yerel ve uluslararası önleyici, sürdürücü ve çözüm sağlayıcı katkılar araştırılır. Derste öğrenciler sistemli ve analitik bir şekilde çatışma ve çatışma çözümleri kapsamında çatışma analizi ve çözümleri konusunda düşünmeyi öğrenirler.
Yukarı

Barış Araştırmaları
Son yirmi yılda, barış yapma ve barışı koruma uluslararası politikada en popüler kavramlar olmuştur. Bu derste barış araştırmalarının ana konuları olan çatışmayı önleme, barış yapma, savaş nedenleri, çatışma diplomasisi, şiddet içermeyen yaptırımlar, barış antlaşmaları, silahlı çatışmayı sonlandırma incelenirken, barışı kurma çalışma örnekleri de tartışılmaktadır.
Yukarı

Milliyetçilik ve Etnik Çatışmalar
Milliyetçilik 19. Ve 20. yüzyılı en çok etkileyen ideolojilerin başında gelir. Milliyetçilik değişik coğrafi alanlarda farklı politik fonksiyonlar yüklenir. Bu derste milliyetçiliğin tarihsel gelişimi ve Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Balkanlar ve gelişmekte olan ülkelerdeki siyasi fonksiyonları incelenir. Milliyetçiliğin değişik ülkelerde sebep olduğu etnik çatışmalar da analiz konuları arasındadır.
Yukarı

Uluslararası Göç
Son yirmi yılda uluslararası göç hem ulusal hem de uluslararası düzeyde en yakıcı sorunlardan biri haline geldi. Devletler ve göçmenler uluslararası göçün ana aktörleridir. Bu ders uluslararası göçün nedenleri ve süreçleri konusuna odaklanırken, göçün yarattığı politik, kültürel ve ekonomik sonuçlarını da anlatmaktadır. Göçmenlerin hukuksal durumları, uluslararası göç ve uluslararası ilişkiler dersin konuları arasındadır. Ders öğrencilere göç olgusunun günümüzde ve gelecekteki önemini anlatmayı amaçlamaktadır. Devletlerin sınırlarını korumak için niye bu denli caba harcadıkları ve ne kadar başarılı olabildikleri dersin cevaplamaya çalıştığı bazı sorulardır.
Yukarı

Amerikan Dış Politikası
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yüz yılı aşkın bir süredir süper güç pozisyonu ile dünya politikasını şekillendirip yürütme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu ders ABD’nin kuruluşundan günümüze dünya politikasında sürdürdürdüğü politikayı incelemeyi amaçlamaktadır.
Yukarı

Rus Dış Politikası
Bu ders Soğuk Savaş öncesi ve Soğuk Savaş dönemi (Sovyet dönemi) Rus politikası hakkında genel bir bilgi verir. Daha sonra Soğuk Savaşın bitimiyle devam eden veya değişen Rus dış politikası konusuna odaklanırken, uluslararası politikadaki diğer büyük aktörler olan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Çin ile olan ilişkilerini incelerken Orta Doğu ve Afganistan gibi sorunlu alanlara ilişkin yaklaşımlarını anlatır.
Yukarı

Avrupa Birliğinde Politika
Bu ders Avrupalı kurumları, entegrasyon, politika yapımı ve ana politikaları konusunda genel bir bilgi verilmesini amaçlamaktadır. Bu ders AB’nin yapısı, çalışması, ana siyasi politika alanlarını değerlendirmektedir.
Yukarı

Avrasya’da Toplum ve Politika
Bu ders Avrasya bölgesinin tarihi ve kültürel geçmişiyle ilgilidir. Ayrıca güncel siyasi konuları da inceler: Milliyetçi ve dinsel hareketlerin yanısıra Rusya, Azerbaycan, Kazakistan gibi yeni bağımsız olmuş ülkelerin dış politikaları da incelenmektedir. Orta Asya ve Kafkasya üzerinde bölgesel ve küresel güçlerin politilaları da tartışılmaktadır.
Yukarı

Azınlıklar ve Azınlık Hakları
Günümüzde insan haklarına paralel olarak azınlık hakları da uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk alanında önemli bir konu haline gelmiştir. Azınlık hakları devletlerin ulusal egemenlik hakları arasında değil, uluslararası gözetim altında görülmeye başlandı. Derste azınlık kavramı, anlamı, uluslararası hukuk kapsamında azınlık hakları, azınlıklarla ve azınlık problemleri ile ilgili farklı ülkelerdeki düzenleme ve uygulamaları da işlenen konular arasındadır.
Yukarı

Orta Doğu’da Toplum ve Politika
Orta Doğu geçmişten bugüne en problemli bölgelerden biri olmuştur. Bu noktadan yola çıkarak bu derste bölgenin problemleri saptanarak, problemleri yaratan iç ve dış faktörler anlatılır.
Yukarı

Balkanlar Tarihi
Bu derste 19. ve 20. yüzyıldaki Balkanlar tarihi anlatılacaktır. Dersin ilk bölümünde Osmanlı egemenliğinin Batı eyaletlerinde zayıflayarak Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk gibi yeni ulus-devletlerin oluşumu analiz edilecektir. Bu kapsamda Rus ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları gibi yabancı güçlerin etkisi değerlendirilecektir. Dersin daha sonraki bölümünde I. Dünya savaşına Balkanların etkisi anlatılırken, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun yıkılışı ve Yugoslavya devletinin kuruluş süreci üzerinde durulacaktır. II. Dünya Savaşı ve devamında Soğuk Savaşın bölge üzerindeki etkisi incelenirken, son olarak da Soğuk Savaş sonrasındaki bölgesel çatışmalar ve Yugoslavya sonrası yeni düzen anlatılacaktır.
Yukarı

Balkanlar’da Toplum ve Politika
Dersin amacı Balkan devletlerinin siyasi ve kültürel tarihini tarihsel boyutta incelemek; Doğu Blokunun çöküşü sonrası yaşanan değişimleri analiz etmek; bölge ülkelerinde yaşanan demokratikleşme, etnisite, nüfus hareketliliği, politik hareketler ile dış politikadaki uygulamaları karşılaştırma yöntemiyle tartışmaktır.
Yukarı

Uluslararası İlişkilerde Orta ve Doğu Avrupa
Doğu Blokunun çöküşüyle birlikte Orta ve Doğu Avrupa’da bir çok ülke dünya siyaset sahnesinde yerini aldı. Bu derste anılan ülkelerdeki demokratikleşme, ekonomik dönüşüm, kültürel değişim, etnisite ve milliyetçilik, dış politika ve AB üyeliği konuları incelenip karşılaştırmalı politika çerçevesinde tartışılacaktır.
Yukarı

Latin Amerika’da Toplum ve Politika
Latin Amerika yüzyıllardır sömürgecilik, yoksulluk, askeri idareler ve siyasi isyanlar nedeniyle acıların yaşandığı bir bölgedir. Latin Amerika ülkeleri 21. yüzyılda demokratikleşme süreçleri, ekonomik büyüme, küreselleşme ve uluslararası kapitalist sisteme entegrasyonu ile dikkat çekmektedir. Ancak tüm bunların yanısıra bölgede anti-küresel hareketler, teknokratik demokratik modeller ve neo-liberal politikalara alternatif talepler de gözlemlenebilmektedir. Tüm bu çelişik ve karşıt eğilim ve gelişmeler dersteki tartışmaların ana temasını oluşturmaktadır.
Yukarı

Afrika’da Toplum ve Politika
Bu ders Afrika’nın sosyal siyasi tarihi hakkında genel bir bilgi vermeyi amaçlar. Bunu yaparken kolonyalizasyon sürecini, bağımsızlık mücadelesini, etnik çatışmalar, demokratikleşme, açlık, azgelişmişlik, nüfus gibi kavramlara başvurulur. Bu ders aynı zamanda kıtadaki bazı örnek ülkeleri derinlemesine analiz etmeyi de amaçlar.
Yukarı

İnsan Hakları
Günümüzde insan hakları konusu uluslararası ilişkiler alanında en önemli olgulardan biri haline gelmiştir. Buradan hareketle derste insan haklarının tarihsel gelişimi ve günümüzdeki uluslararası insan hakları hukuku incelenmektedir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı içinde geliştirilen mekanizmalar ve onların fonksiyonları özellikle tartışılmaktadır.
Yukarı

Uluslararası Güvenlik
Derste günümüz dünya siyasal sistemi tartışılmaktadır. Bu tartışmaya uluslararası politikaya ilişkin tarihsel, teorik bakış açılarının anlatılmasıyla başlanmaktadır. Ulus-devlet, ulusal çıkar, ulusal güvenlik ve dış politika kavramları ile bunlara alternatif ulus ötesi, uluslararası güvenlik ve ekonomik işbirliği kavramları da karşılaştırmalı bir şekilde tartışılmaktadır.
Yukarı

Uluslararası Hukuk
Bu derste Devletler Uluslararası Hukukunun bazı bakış açıları incelenmektedir. Bu çerçevede Kişilik ve Devlet Olma, Devletlerin Tanınması, Egemenliğin Edinimi, Devletin ve Bireyin Dokunulmazları, Deniz Hukuku, Münakaşaların Barışçıl Çözümü, Uluslararası İlişkilerde Silahlı Güç Kullanımı ve Devlet Sorumluluğu anlatılırken İnsan Hakları Hukuku konusuna da bir giriş yapılmaktadır.
Yukarı

Uluslararası Örgütler
Dersin temel amacı günümüz uluslararası ilişkiler sisteminde aktör olmaya başlayan uluslararası örgütlerin tarihi ve günümüzdeki işlevlerini tartışmaktır. Uluslararası ilişkiler teorisyenlerinin görüşleri ve uluslararası örgütlerin dünya siyasetinde sahip oldukları yer konusu dersin temel tartışma konuları arasında yer almaktadır.
Yukarı

Demokrasi Teorisi
Bu derste demokratik teori konusunu inceleyen çeşitli yaklaşımlar anlatılmaktadır. Dersin amacı günümüzde demokratik teori ve demokrasi modelleri üzerinde yapılan tartışmalar üzerinde durmaktır. Liberal demokrasi, siyasal katılım, kamu alanı ve çoğulculuk modelleri gibi konular dersin ana unsurlarını oluşturmaktadır.
Yukarı

Uluslararası İşletme
Bu derste işletme teorileri ile pratikleri uluslararası bakış açısıyla tartışılır.
Yukarı

Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası ticaret ve finansın ana kavramları, örneğin risk, risk yönetimi, müzakere, bono, garantiler, ödeme metotları finans alternatifleri, sigorta ders süresince tartışılacak olan kavramlardır. Bu eğitimi alan öğrenciler finans, işletme ve sınır ötesi işlemlerde yetkinleşmektedirler.
Yukarı

Uluslararası Sistemler
Bu ders uluslararası sistemin doğuşunu özetleyerek giriş yapar. Özellikle büyük güçler arasında ilişkileri ve güç kaymasının karakteristik özelliklerini anlatır. Derste öğrencilere uluslararası sistemleri analiz edip uluslararası ilişkiler ve dış politikayı sistemik düzeyde araştırmayı öğretir. Ders dört ana sisteme odaklanır: (1) Klasik Uluslaraarası Sistem (1648-1789) (2) Geçiş Sistemi (1789-1945) (3) Soğuk Savaş Sistemi (1945-1989) (4) Soğuk Savaş Sonrası Sistem (1989-present).
Yukarı

Karşılaştırmalı Politik Sistemler
Hükümet Kurumları, Seçimler ve Seçim Sistemleri, Politik Partiler, Çıkar Grupları, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Parlamenter System, Politik Liderlik, Bürokrasi ve İdare, Devrim, Uluslararası İlişkiler, Çevre Politikaları, Politika ve Din: Dinin yükselişi ve Milliyetçilik dersin içinde karşılaştırmalı incelenen konulardır.
Yukarı

Karşılaştırmalı Anayasa Çalışmaları
Bu derste anayasacılığın genel prensipleri, dünyadaki anayasal gelişmeler tarihsel boyutta incelenirken güncel örnekler karşılaştırma yöntemiyle tartışılmaktadır.
Yukarı

Çağdaş Politik İdeolojiler
Bu ders öğrencilere yapısalcı ve post-yapısalcı bakış açılarını destekleyen teorik prensip ve kavramlara çeşitli analiz yöntemleriyle eleştirel bakmayı öğretir.
İdeolojiler insanlar ve toplumlarla ilişkili kavramlar, değerler ve semboller bütünüdür. İnsanların neye ulaşabilip neye ulaşamayacağını gösterir; insan etkileşimlerinin yansımalarını gözden geçirir; insanların elde etmesi veya reddetmesi gereken değerleri ifade eder; ve insan ihtiyaç ve çıkarlarının hangi ekonomik, sosyal ve politik yaşamla gerçekleşebileceğini anlatır. Ideolojiler politik bir partinin görüşlerini veya insan bilincini ve tüm inanışlarını yansıtır. Politika ideolojilerden bağımsız değildir.Bir çok şeyin yanında ideolojiler dünyanın tüm ülkelerine yayılabilirler. Bu ders öğrencileri genel bir bakış açısıyla günümüz dünyasındaki ideolojik yapılar arasındaki önemli tartışmalarla tanıştırır. Dersin amacı dünyamızı şekillendiren ve gelecekte şekillendirebilecek temel alternatif politik ideoloji veya teorileri öğretmektir. Bu teorileri araştırırken herbirinin insanlık için önem taşıyan sorulara nasıl cevaplar verdikleri araştırılacaktır: En iyi politik toplum ne demektir? Güzel bir yaşam ne demektir? İnsan doğası nasıldır? Bu politik teorileri tarafsız olarak değerlendirebilmek için teorilerin en güçlü tezlerini, birbirlerine karşı çıktıkları noktaları saptayıp ve değerlendirmek geremektedir. Bu ders işlenirken diğerlerinin yanısıra özellkle Marks, Gramsci, Athusser, Hayek, Polyani, Barthes, Laclau, Mouffe, Lacan, ve Zizek görüşlerine baş vurulacak isimlerdir.
Yukarı

Küreselleşme ve Politika
Küreselleşme yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra yükselen bir olgudur. Bu derste mevcut küreselleşme tanımları tartışılarak küreselleşmenin ekonomi, çevre, vatandaşlık, kimlik, ulus-devletler, dil ve dünya politikasına yaptığı çok yönlü etkiler ve sonuçlar tartışılmaktadır. Bu kapsamda küreselleşme karşıtı hareketler ve onların küreselleşme sürecine olası etkilerinin de tartışılması hedeflenmektedir .
Yukarı

Post-modern Tartışmalar
Bu ders post-modern tartışmalar seçkin simaları debates through an examination of prominent figures. Sketching an outline of the historical development of postmodernism, the course focuses mainly on the postmodernist debates in social sciences, notably sociology, philosophy and politics. In the course, such thinkers as Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Jean Foucault, Jean-François Lyotard and Jacques Derrida will be elaborated.
Yukarı

Küresel Gelişme
Bu dersin ana temaları gelişme, refah, yoksulluk, gelir dağılımı, teknoloji, yatırım vb. Konulardır. Bu derste gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki refah sürecinde değişim ve dünya ekonomisindeki ekonomik ağırlıkları eğilimleri tartışılacaktır.
Yukarı

History of Social Movements and Revolutions
Bu derste dünyada siyasi tarihindeki önemli sosyal ve politik hareketlerle devrimler, onların liderleri, etkileri ve diğer hareketlerle olan etkileşimleri tartışılacaktır.
Yukarı

Yerel Politika
Yerel politika her geçen gün insanların ve akademik çevrelerin ilgisini daha fazla çekmeye başlayan bir konudur. Bu politika komşularımızla, kasabamızda şehrimizde, kısaca hayatımızın her alanında yaşadığımız gerçek yaşam politikasıdır. Bu ders yerel politikayı anlayıp analiz edebilmemize teorik ve kavramsal bir çerçeve çizmektedir.
Yukarı

Çevresel Konular
Çevre problemleri uluslararası politikada çok önemli ve kritik konular olarak değerlendirilmektedir. Bu ders insan ve çevre arasında özellikle önemli görülen kirlenme, iklim değişikliği ve doğal kaynakların kullanılmasını incelemektedir. Bu derste ayrıca daha karmaşık olarak görülen biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir kalkınma ve şehirleşme konuları tartışılacaktır.
Yukarı

Theories of State
Bu ders teorik perspektiften devletin işlevini anlamaya çalışan görüşleri sorgular. Devlet kavramının anlaşılması sonrasında çağdaş devleti oluşturan ekonomik, sosyal ve politik koşullar anlatılır. Yine devletin gelişen ve değişen karakteri ile Ekonomi ve demokrasi ile olan ilişkileri tartışılır. Özellikle devlet ile sivil toplum arasındaki ilişkinin boyutunu araştırır. Bu çerçevede devletle ilgili fikirleri anlatmaya çalışır, modern ve günümüz ideolojilerine başvurur. Klasik liberalizm ve neoliberalizm; klasik Marksizm ve neo Marksizm; post-Marksizm, feminizm ve çevrecilik dersin başvurduğu bakış açılarıdır. Kapitalizmin krizi, demokratikleşme, globalleşme ve yeni yönetim şekilleri üzerinde durulacak diğer konulardır.
Yukarı

Cinsiyet ve Politika
Bu ders cinsiyet ve politikanın ana konularını inceler: Feminizmin tarihi, kamusal alanda kadınlar, kadınlar ve politika, kadınlar ve temsiliyet, kadınlar ve politika ve kadınlar ve devlet. Anılan konular teorik ve kavramsal çerçevede, karşılaştırmalı bakış açısıyla tartışılmaktadır.
Yukarı

Sosyal Değişim ve Şehirler
Bu dersin amacı sosyal değişim olgusunun şehirlerle olan ilişkisini anlatmaktır. Ders sosyal değişim üzerine teorik bilgi verirken, Weber, Marks ve Durkheim’in görüşlerine baş vurarak ve şehirlerin sosyal değişim süreçlerindeki rolünü analiz etmektedir. Şehirleşme süreci, sosyal kurum ve yapıların dönüşümü, modern ve post-modern şehirler arasındaki farklar, küresel şehirlerin oluşumu dersin diğer ana konularını oluşturmaktadır.
Yukarı

Media and IR
Bu dersin amacı demokratik kültürün kurulması ve sürdürülmesi konusunda devam eden medya ve demokrasi arasındaki tartışma ve gerilimler konusunda öğrencileri bilgilendirmektir. Bu derste öğrencilerden beklenen ilgili materyalleri okumaları ve tartışmalara katılmalarıdır. Öğrenciler ayrıca konuyla ilgili olarak kısa-yaratıcı kompozisyonlar yazacaklardır.
Yukarı

Uluslararası Politik Ekonomi
Bu ders Uluslararası Politik Ekonomi’nin birçok farklı yönüne değinen bir derstir. Uluslararası PolitikEkonomi birçok farklı alanın biraraya gelmesi ve bu alanların arasındaki bağlardan oluşan bir bölümdür. Bu alanlar başlıca ekonomi, politika, tarih, sosyoloji ve buna benzer sosyal alanlardır. Bu çerçevede politik ekonominin üç ana perspektifleri olan merkantilizm, liberalizm ve yapısalcılık üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Uluslararası Politik Ekonominin yapısalcılıkla bağları analiz edilirken uluslararası ticaret, uluslararası kurumlar ve küresel sorunlar anlatılmaktadır.
Yukarı

Terörizm
Dersin ana amacı öğrencilerin bugünkü terörizmin kaynaklarını anlamasıdır. İlk olarak terörizmin tarihsel kaynakları anlatılmaktadır. Sonrasında son kırk yıllık süreçte terörizmde yaşanan değişiklikler tartışılır. Soğuk Savaş sonrasında yaşanan değişikliklere ise özel önem verilir. İslam ile terörizm arasında tartışılan ilişki de incelenecek konular arasındadır. Teröristin mantığının ne olduğu da özellikle anlatılmaya çalışılmaktadır.
Yukarı

Uluslararası İletişim
Bu dersin amacı halkla ilişkiler konusuna küreselleşmenin yarattığı etkiyi öğrencilere anlatmaktır. Bu ders disiplinlerarası bir derstir ve mikro ve makro bakış açılarını kullanarak uluslararası iletişim stratejilerini analiz eder. Öğrenciler uluslararası iletişim konusunda bilgilenirken, kamu diplomasisi, uluslararası kriz yönetimi, küresel sosyal ve politik hareketler, sanal aktivizmin temelleri ve küresel haber akışı konusunda özellikle durulur.
Yukarı