Dersler

I. YARIYIL

Ders Kodu Ders İsmi T p L T ECTS
D-MBA 5XX İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Pazarlama Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX İşletme Finansı 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Muhasebe 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Alan Seçmeli 3 0 0 3 6


• Bu dönemde alınması gereken kredi: 15
• Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi: 30
• 1 Seçmeli Ders Seçilecektir

II. YARIYIL

Ders Kodu Ders İsmi T p L T ECTS
D-MBA 5XX Örgüt Teorisi 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Stratejik Yönetim 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX İstatistik ve Kantitatif Teknikler 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Yöneticiler için Ekonomik Analizler 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Alan Seçmeli 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Proje 3 0 0 3 6


• Bu dönemde alınması gereken kredi: 15
• Bu dönemde alınması gereken AKTS kredisi: 30
• 1 Seçmeli Ders Seçilecektir

Örnek Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders İsmi T p L T ECTS
D-MBA 5XX Uluslararası Finans 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Finansal Tablolar Analiz 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Pazarlama Stratejileri 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Operasyon ve Tedarik Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Müşteri İlişkileri Yönetimi 3 0 0 3 6
D-MBA 5XX Satış Yönetimi 3 0 0 3 6

I. YARIYIL

İnsan Kaynakları Yönetimi 3-0-3

Ders İçeriği:
İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş/İnsan Kaynakları Planlaması/İnsan Kaynakları Temin ve Seçimi/Eğitim ve Geliştirme/Performans Değerleme/Kariyer Yönetimi/İş Değerleme/İş Değerleme (Devam)/Ücret ve Maaş Yönetimi/Ücret ve Maaş Yönetimi (Devam)/Çalışanların İş Ortamına Uyumlaştırılması/İş Güvenliği, İşgören Sağlığı/İşçi İşveren İlişkileri/Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

Pazarlama Yönetimi 3-0-3
Ders İçeriği:
Pazarlama yönetimi kavramı ve 21. yy’da pazarlama yönetimi/Pazarlama planlaması, uygulama ve kontrol/Pazarlama kararlarıyla ilgili makro ve mikro çevre faktörleri/Temel portföy analizleri/Hedef pazar ve pazar bölümlendirme/Konumlandırma ve rekabetçi stratejiler/Pazarlama karmasının gelişimi – Ürün ve marka kararları/Ürün hayat seyri, inovasyon ve yeni ürün geliştirme/Pazarlamada fiyat kararları/Pazarlamada fiyatlandırma uygulamaları/Pazarlamada dağıtım kararları/Perakendecilik, toptancılık ve lojistik/
Tutundurma kararları ve pazarlama iletişimi süreci/Reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış geliştirme

İşletme Finansı 3-0-3
Ders İçeriği:
Finans Kavramı ve Finansal Sistem/ Finansal Tablolar (Bilanço; Gelir Tablosu; Nakit Akım Tablosu)/ Finansal Tablolar (Bilanço; Gelir Tablosu; Nakit Akım
Tablosu)/ Finansal Analiz (Oran Analizi)/ Finansal Analiz (Oran Analizi)/Kar Planlaması (Başabaş Noktası Analizi ve Kaldıraçlar)/ Kar Planlaması (Başabaş Noktası Analizi ve Kaldıraçlar)/ Finansal Planlama (Proforma Finansal Tablolar)/
Finansal Planlama (Nakit Bütçesi)/ İşletme Sermayesi Yönetimi (Alacak/ Stok
Yönetimi)/ Risk ve Getiri/ Faiz Kavramı (Basit Faiz-Bileşik Faiz)/ Paranın Zaman Değeri (Bugünkü Değer-Gelecekteki Değer)/ Paranın Zaman Değeri (Anuite Kavramı)

Muhasebe 3-0-3
Ders İçeriği:
Muhasebe döngüsü/Muhasebe ve paranın zaman değeri/Nakit va alacakların değerlemesi/Menkul kıymetlerin değerlemesi ve raporlanması/Stoklarda değerleme sorunları/Maddi duran varlıklar ve amortisman/Maddi olmayan duran varlıklar/Karşılıklar ve Şarta Bağlı Borçlar/Uzun Vadeli Borçlar/Özsermaye/Ertelenmiş Vergiler/Finansal Kiralama İşlemleri/Nakit Akış Tablosu/Hasılatın Tanınması

II. YARIYIL

Örgüt Teorisi 3-0-3
Ders İçeriği:
Örgüt Kuram ve İlkeleri’ne Giriş ve Temel Kavramlar/Tarım Toplumu-Sanayi Toplumu-Bilgi Toplumu/Yönetim Düşüncesinin Temelleri – Klasik Yönetim ve Örgüt Teorisi/Yönetim Düşüncesinin Temelleri – Neo-Klasik Yönetim ve Örgüt Teorisi/Modern Yönetim ve Örgüt Teorisi/Örgütsel Strateji Yaklaşımı/İşlem Maliyeti Yaklaşımı/Vekalet Teorisi/Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı/Örgütsel Ekoloji Yaklaşımı/Kurumsallık Teorileri/Modern Sonrası Örgüt Teorilerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi/Örnek Olay Çalışması

Stratejik Yönetim 3-0-3
Ders İçeriği:
Stratejik Yönetim Dersine Giriş, Dersin Tanımı, Stratejik Yönetim Dersinin Önemi, Stratejik Yönetim ve İlgili Terim ve Kavramlar/ Stratejik Yönetim Sürecinin Evreleri ve Unsurları /Stratejik Yönlendirme (Amaç, misyon kavramları) /Dış Çevre Analizi (Dış-Makro-Çevre Analizi) /İş/Yakın Dış Çevre Analizi, Yakın İş Çevresi (Sektörün İmkan ve Sınırlamaları) /İşletme Analizi, Çevre Unsurlarının Ölçülmesi, SWOT Analizi /Strateji seçiminde Portföy Analiz Teknikleri I /Strateji seçiminde Portföy Analiz Teknikleri II /Temel Stratejiler ve Alt Grupları /Üst Yönetim Stratejileri (Şirket Tepe Yönetimi Düzeyinde Geliştirilen Stratejiler) /İşletme Düzeyinde Geliştirilen İş Yönetim Stratejileri /Fonksiyonel Bölümlerde Geliştirilen Stratejiler, Uygulamada Kullanılan Teknikler /İşletme Yapıları ve Sistemler, Uygulamada Kullanılan Teknikler /Stratejik Uygulamalar, Yönetim Tarzı, Paylaşılan Değerler, Stratejik Değerleme ve Kontrol, Yönetişim ve Etik

İstatistik ve Kantitatif Teknikler 3-0-3
Ders İçeriği:
Bilimsel Araştırma, Aşamaları ve İstatistik/ Bilgi Toplama ve Düzenleme /Bilgilerin Sunumu (Seriler, Tablolar ve Grafikler)/ Tanımsal İstatistik Ölçüler ve Önemi/ Tanımsal İstatistik Ölçüler-Ortalamalar (Analitik Ortalamalar)/ Tanımsal İstatistik Ölçüler-Ortalamalar (Analitik Olmayan Ort.)/ Tanımsal İstatistik Ölçüler (Dağılma Ölçüleri) / Tanımsal İstatistik Ölçüler (Asimetri ve Basıklık Ölçüleri) / Olasılık ve Temel İlkeleri/ Olasılık Dağılımları-Kesikli Dağılımlar/ Olasılık Dağılımları-Kesikli Dağılımlar/ Olasılık Dağılımları-Sürekli Dağılımlar/ Olasılık Dağılımları-Sürekli Dağılımlar/ Olasılık Dağılımları-Sürekli Dağılımlar

Yöneticiler için Ekonomik Analizler 3-0-3
Ders İçeriği:
Temel Kavramlar/ Talep/ Arz/ Piyasa Dengesi/ Fayda Teorisi ve Tüketici Dengesi/ Üretici Teorisi/ Maliyetler/ Tam Rekabet Piyasası/ Monopol Piyasası/ Monopolcü Rekabet Piyasası/ Oligopol Piyasası/ Faktör Piyasası/ Genel Denge Analizi/ Piyasa Başarısızlıkları/Makro iktisat ve makro ikisadi temel kavramlar/ Gayri safi yurtiçi hasılanın ölçülmesi,milli gelir,işsizlik türleri/ Klasik sistem,istihdam,Say Kanunu,Fisher ve Cambridge Yaklaşımı/ Para piyasasında denge,klasik sistemde denge,klasik sistemde toplam arz talep/ Keynesyen sistem,Keynesyen model I ve varsayımları/ Çarpan mekanizması,Keynesyen model I I ve varsayımları/ Enflasyonist Uzaktan,deflasyonist Uzaktan IS LM analizi/ IS LM ve para piyasası/ IS LM ve para politikası ve maliye politikası/Toplam arz,toplam talep modeli, eğrisi,eğimi ve kaymalar/ Toplam arz,toplam talep ,Keynesyen sistemde toplam talep toplam arz/ Monetarist sistem/ Yeni klasik makro iktisat teorisi ve politik sonuçları/ Yeni Keynesyenler

SEÇMELİ DERSLER

Uluslararası Finans 3-0-3
Ders İçeriği:
Döviz piyasası, ödemeler dengesi, uluslararası yatırım ve bankacılık, Uzaktan bir ekonomide para ve maliye politikası, ekonomik entegrasyon ve parasal birlik, uluslararası para sistemi, optimum para alanları, döviz tahmini ve riskten korunma araçları, döviz seçenekleri, ihracat finansmanı, uluslararası ödeme ve tahsilatlar yöntemleri.

Finansal Tablolar Analiz 3-0-3
Ders İçeriği:
Genel Olarak Finansal Tabloların Düzenlenme Amaç , İlkeleri ve Uzaktanlamaları/
Bilanço Genel Kesin Mizan Bilanço Şablonu/Gelir Tablosu Genel Kesin Mizan Gelir Tablosu Şablonu/Mali Analiz Teknikleri – Karşılaştırmalı Analiz /Mali Analiz Teknikleri – Yüzde Analizi/Mali Analiz Teknikleri – Eğilim Yüzdeleri Analizi/Mali Analiz Teknikleri – Oran Analizi I/Mali Analiz Teknikleri – Oran Analizi II/Satışların Maliyeti Tablosu/Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu/Kar Dağıtım Tablosu I/ Öz Kaynaklar Değişimi Tablosu/ Fon Akım Tablosu/Nakit Akım Tablosu/

Pazarlama Stratejileri 3-0-3
Ders İçeriği:
Strateji Kavramı, Çeşitli Tanımlamalar ve İlgili Kavramlar /Planlama Sistemleri/
Stratejik Pazarlama Planlama Süreci/Analizi, Temel Kavramlar, BCG Analizi/BCG Destek Analizleri (Pazar Payı Hareketi, Yörünge ve Denge Analizleri) /Nakit Akışı ve BCG, BCG ve Finansal Hedeflerin Uyumlaştırılması/Çok Faktörlü Portföy Analizleri ve Karşılaştırmalı Strateji Modelleri (GE-McKinsey) /Yaşam Eğrisi Portföy Modeli/Yönlendirici Politika Matrisi/PIMS Programı/PIMS Programı (Konuya Devam)/Rekabet Stratejisi Modelleri/Rekabet Avantajı Matrisi/Stratejik Oyun Tahtası

Operasyon ve Tedarik Yönetimi 3-0-3
Ders İçeriği:
Operasyon ve Tedarik Yönetimi’ne giriş/ Süreç tasarımı (ürün/hizmet, süreç, bekleme hatları, iş sistemleri)/ Operasyon stratejisi/ Kalite yönetimi/ Kapasite planlaması/ Stok yönetimi/ Tam zamanında (JIT) üretim sistemleri/ Tedarik zinciri yönetimi ve proje yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi 3-0-3
Ders İçeriği:
Giriş: Resesyon Döneminde Pazarlama Stratejileri /Satış Odaklı Pazarlama Ve Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri /CRM Tanımı Ve CRM Uygulamaları/Müşteri Odaklı Olmanın Amaçları Ve Faydaları /Müşteri Tanımı Ve Müşteri İlişkilerin Yaşam Döngüsü ve İlişkinin Türleri /İçsel Pazarlarda İlişkilerin Yönetimi/Müşteri Odaklı Şirket Kültürü ve Yapısı/Operasyonel CRM: Tedarik Zincir Yönetimi Dağıtım Kanalları Yönetimi /Operasyonel CRM: Çağrı Merkezi Yönetimi, Direct Mail Internet Ve Web /Analitik CRM: Müşteri Bilgisi Ve Müşteri Bilgi Sistemleri /Analitik CRM: Veri Tabanı Analizi Ve Veri Madenciliği/Analitik CRM: Segmentasyon RFM Analizleri /Analitik CRM: Çapraz Satış Ve Müşteriyi Elde Tutma Analizleri Kişiselleştirilmiş Ürün Ve Hizmet Teklifleri /Analitik CRM: Müşteri Sadakat Programları /

Satış Yönetimi 3-0-3
Ders İçeriği:
Konunun Tanıtımı ve Genel Görüşme/Satış Yönetiminin İşletme İçerisindeki Yeri ve Önemi /Satış Gücü Örgütü ve Satış Gücü Büyüklüğünün Belirlenmesi /Satış Gücünün Seçilmesi ve Eğitimi /Satış Gücünün Yükselmesi ve Motivasyonu /Satış Gücünde Liderlik ve Satış Takımlarının Oluşturulması /Pazar ve Satış Potansiyelinin Belirlenmesi ve Satış Tahminleri /Satış Kotalarının Belirlenmesi ve Satış Bütçeleri /Satış Bölgelerinin Belirlenmesi/Satış Gücünün Ücretlendirmesi
Satış Gücü Performansının Değerlendirmesi ve Kontrolü /Kişisel Satış Süreci: Hazırlama, Satış Konuşması ve Safhaları /Kişisel Satış Süreci: İtirazları Karşılama, Satışı Gerçekleştirme, /Kişisel Satış Süreci: Takip ve Kontrol (Konuya Devam)