Bölüm Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği

MADDE 1. Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün tetkil eden, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir.

Bölüm Başkanı
MADDE 2 . Bölüm başkanı, bölümün tam zamanlı öğretim elemanları arasından dekan tarafından atanır. Dekan atamayı rektörlüğe bildirir.

MADDE 3. Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı bölümde görevli öğretim elemanlarının hiyerarşik amiridir. Bölüm başkanı fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu bağlı bulunduğu, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.

Bölüm Başkan Yardımcısı
MADDE 4.Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinden en çok iki kişiyi başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir.Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer.Bölüm başkan yardımcıları, bölüm başkanına görevlerini yerine getirmede yardımcı olan öğretim elemanlarıdır ve birimde görev yapan öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri değildir. Bölüm başkan yardımcıları, bölüm başkanına vekalet etmeleri durumunda, birimde görevli öğretim elemanlarının hiyerarşik amiri sıfatıyla hareket ederler.

Bölüm Kurulu
MADDE 5. Bölüm Kurulu; Bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim elemanlarından oluşur. Bölümün temel karar organı olan Bölüm Kurulu, bölüm ile bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda yetkilidir.

MADDE 6. Bölüm Kurulu her yılın Aralık ve Mayıs aylarında toplanarak bir sonraki dönemin ders programını ve derslerin öğretim elemanları arasında nasıl dağıtılacağına karar verir.

MADDE 7. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan dönem sonu notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması durumunda, düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanının başvurusu üzerine Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır. Maddi hatalara ilişkin not düzeltmelerinin en geç ertesi dönem kayıt süresi içinde tamamlanması gerekir.

MADDE 8. Bölüme hangi alanda yeni öğretim elemanı alınacağına karar vermede Bölüm Kurulu yetkilidir. Yeni öğretim elemanının alınmasına, adayların uzmanlık alanlarında yapacakları bir seminer sunumundan sonra Bölüm Kurulu tarafından karar verilir.