Tüzük

Amaç
MADDE 1. Temel Türkçe Programının (TTP) başlıca amacı;

 1. Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe eğitim yapan lisans programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe seviyelerini dersleri rahatlıkla izleyebilecek düzeye getirmek,
 2. Yakın Doğu Üniversitesi mensubu olan yabancı uyruklu akademik ve idari personelinden isteyene Türkçe öğretmek,
 3. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan yabancı uyruklulardan isteyene Türkçe öğretmek, ve
 4. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda eğitim-öğretim, araştırma, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetleriyle ilgili alanda yapılan ve yapılacak olan çalışmalara öncülük etmektir.

Tanımlar

MADDE 2. Bu Yönetmelikte geçen

 1.  Akademik Yıl: Güz ve Bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı,
 2.  Düzey Belirleme Sınavı: Türkçe öğrenme sınıfında eğitim göreceklerin düzeylerini belirleyen sınavı,
 3. Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS): Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Yeterlik Sınavını,
 4. Ön Lisans: En az dört yarı yıllık bir programı kapsayan bir meslek yüksek okulu öğretimini,
 5. Lisans: En az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yüksek öğretimi,
 6. Rektör: Yakın Doğu Üniversitesi Rektörünü,
 7. Senato: Yakın Doğu Üniversitesi Senatosunu,
 8. Temel Türkçe Programı: Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Temel Türk Programını,
 9. Türkçe Hazırlık Okulu: Yakın Doğu Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türkçe Hazırlık Okulunu,
 10. Üniversite: Yakın doğu Üniversitesini,ifade eder.

MADDE 3. Türkçe Hazırlık Okulu ile ilgili olarak;

 1. Hazırlık Okulu Kurulu; bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı ve danışmanlarından oluşur. Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili kararları alır. Bu kararlar Senatonun onayına sunulur.
 2. Akademik Hazırlık Okulu Kurulu; Temel Türkçe Programında fiilen eğitim ve öğretim yapmakta olan tüm öğretim elemanlarından oluşur. Kurul başkanı Temel Türkçe Programı Başkanıdır. Kurul, Hazırlık Sınıfındaki eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili çalışmaları gözden geçirir ve öneriler oluşturur.

MADDE 4. Öğretim Sistemi

TTP’da alanlarında uzman öğretim elemanlarıyla dört temel dil becerisinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalı modern eğitim vermektedir.

Yeterlilik Sınavı ve Seviye Tespit Sınavı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe Yeterlilik Sınavı’na tabi tutulurlar. Bu sınavda 70 ve üzeri puan alan öğrenciler sözlü sınava tabi tutulur; başarılı olan öğrenciler ilgili bölümlerine giderler.

70’in altında kalan öğrenciler Türkçe öğrenmek üzere hazırlık okur.

Türkçe öğreten tanınmış kurumlardan (örneğin TÖMER) eğitim almış ve yeterlilikle belgelemiş öğrenciler ilgili bölüm programlarına kayıt yaptırabilirler.

Türkçe Hazırlık Programına devam etmesi gereken öğrencilerin alması gereken dersleri belirlemek üzere Seviye Tespit Sınavına tabi tutulurlar.

Müfredat

TTP Hazırlık Okulu müfredatı her biri en az 16 hafta olmak üzere, Güz Dönemi ve Bahar Döneminden (iki dönemden) oluşmaktadır.

Bahar döneminde kayıt yaptıran veya dönem sınavlarında başarısız olan öğrenciler ikinci dönemde Temel Türkçe Programı birinci seviye derslerini takip ederler.

Bahar döneminde kayıt yaptıran veya dönem sınavlarında başarısız olup dönem kaybetmek istemeyen öğrenciler yoğunlaştırılmış Yaz Okulu Programına katılabilirler. Yaz Okulu Programı 8 haftadan oluşmaktadır. Başarılı oldukları takdirde bu öğrenciler güz dönemi başında ilgili bölümlerine geçebilirler.

MADDE 5. TTP Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %75’den az olmamak üzere bölüm kurulunca belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdür. Bölüm Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları müfredat grubunda başarısız sayılır.

MADDE 6. Başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

 1. Temel Türkçe Programı Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin başarı durumları TYS ile belirlenir. TYS’ye girebilmek için gerekli olan koşullar bölüm kurulu tarafından belirlenir. Söz konusu koşullar her akademik yıl başında öğrencilere duyurulur.
 2. Bir akademik yıl sonunda başarılı olamayan TTP Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin yaz okuluna kayıt ve yaz okulu sonundaki TYS’ye giriş koşulları bölüm kurulunca belirlenir. Bir akademik yıl sonunda ve/veya yaz okulu sonunda verilen TYS’de başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl başında verilecek TYS’ye girebilir.
 3. Bir akademik yıl sonunda başarısız olan TTP Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin tekrar bir akademik yıl TTP Hazırlık Sınıfında eğitim görme koşulları bölüm kurulunca belirlenir.

MADDE 7. İzinli sayılma

 1. TTP Hazırlık Okulu öğrencilerine Temel Türkçe Hazırlık eğitim öğretim programı bir yıl olduğundan yarıyıl izni verilmez.
 2. Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden bir Akademik Yıl için izin başvurusu yapanlardan izin gerekçesi uygun görülenlere Yönetim Kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile sadece bir kereye mahsus olmak üzere izin verilebilir.
 3. Bir akademik yıl için izinli sayılan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında verilen TYS’yi alabilirler. Sınavda başarısız olan öğrencilerin TTP Hazırlık Okuluna devam hakları saklıdır.

YÜRÜRLÜLÜK: Bu yönetmelik Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.