Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO 103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO 105 Temel Matematik 3 0 3
SMO 107 İngilizce 3 0 3
SMO 109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO 111 Temel Anatomi 2 0 2
YB 101 Yaşlı Bakım İlke ve Esasları 1 3 3 5
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 19 07 21

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi 1 3 0 3
SMO 104 Fizyoloji 2 0 2
SMO 106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
YB 108 Farmakoloji 2 0 2
YB 110 Tıbbı Mikrobiyoloji 2 2 3
YB 112 Psikoloji 2 0 2
YB 114 Yaşlı Bakım İlke ve Esasları 2 3 3 5
YB 116 Temel Gerontoloji 2 0 2
TOPLAM KREDI 18 05 21

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
YB 203 Sağlık Sosyolojisi 2 0 2
YB 205 Beslenme İlkeleri 2 0 2
YB 207 Uğraş Terapisi 3 3 5
YB 209 Geriyatrik Psikiyatri 2 0 2
YB 211 Hastalıklar Bilgisi 2 4 4 6
YB 213 Fiziksel Rehabiltasyon 3 3 5
YB 215 Sosyal Rehabilitasyon 2 3 4
TOPLAM KREDI 18 13 26

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO 204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
YB 202 Yaşlılarda Kronik Hastalıklar 2 0 2
YB 204 Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri 3 3 5
YB 206 Yaşlı Bakımında Strateji Geliş. Tek. 3 3 5
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
YB 208 Mesleki Uygulama 0 12 6
TOPLAM KREDI 15 18 25

Derslerin İçeriği

SMO101 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2, 0) 2
Bu ders tıbbi terminolojiye giriş, tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). İnsan vücudundaki sistemlere(hareket, solunum,kardiyovasküler, sindirim,sinir,kan ve immün, üriner,genital sistemler, göz, kulak ve deri) ilişkin tanı, ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO103  BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (2, 2)3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okur yazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir.

SMO111TEMEL ANATOMİ (2, 0) 2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

SMO107 İNGİLİZCE (3-0) 3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2-0) 0
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO102 HASTALIKLAR BİLGİSİ I (3, 0) 3
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

SMO109 TEMEL İLK YARDIM (2, 2) 3
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.
Anaflaksiyi tanıma ve başa çıkma yöntemleri

SMO204 MESLEK ETİĞİ (2- 0) 2
İş hayatında, etik kurallara uygun çalışmaya yönelik bilgi ve becerilerin verilmesine yönelik programdır. Tıbbın Tarihsel Gelişimi, Tıp Ahlakı.

YB101 YAŞLI BAKIM İLKE VE ESASLARI I (3-3)5
Yaşlanma, yaşlı bakımı, hyjen ve beslenme gibi temel kurallar ile tedaviye yönelik bilgilerin verilmesi.

SMO104  FİZYOLOJİ (2-0)2
İnsan vücudunun genel yapısı, Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri, Organ ve sistemler, Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım Sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum Sistemi Fizyolojisi, Sindirim Sistemi Fizyolojisi, Boşaltım Sistemi Fizyolojisi, Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi, Endokrin Sistem Fizyolojisi.

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı Sistemleri, Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler ve Trigonometri, Karmaşık Sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar

SMO106 TEMEL İLETİŞİM BECERİLERİ (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO202 HALK SAĞLIĞI(2 0) 2
Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Toplum Sağlığının Tanımı, temel koruma yöntemleri, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması,

SMO206 SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ (2- 0)2
Yönetim kavramı ve süreçleri, Temel Sağlık Hizmetleri, Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

YB108 FARMAKOLOJİ (2-0)2
Farmakolojiye giriş, temel terminoloji, ilaçların sınıflandırılması, temel ilaçların etki mekanizmaları,koroner ve vasküler sistem ilaçları, solunum sistemi ilaçları, sindirim sistemi ilaçları, anti inflamatuvar ilaçları, anti allerjik ilaçlar ve immünosüpressörler,antimikrobiyoller, sinir sistemi ilaçları, yan etkileri, kontrendikasyonları, alınacak özel önlemler. 

YB211 HASTALIKLAR BİLGİSİ II (4- 4)6
Romatolojik hastalıklar, cilt hastalıkları, genital sistem hastalıkları, nörolojik sistem hastalıkları, psikiyatrik bozukluklar, dermatolojik hastalıklar, kulak burun boğaz hastalıkları ve göz hastalıkları.

YB110 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (2-2)3
Mikrobiyolojinin kısa tarihçesi, mikroorganizma sınıflandırılması ve genel özellikleri, bakterilerin hücre yapısı, beslenmesi, çoğalması, genetiği, mikroplar arası ve mikrop organizma ilişkisi, insan vücudunun doğal florası, özel çevrelerin mikrobiyolojisi,infeksiyon ve bulaşma yolları, antibiyotiklerin bakterilere etkileri ve bakterilerin direnç mekanizmaları, tıbii önemi olan virüs, algler, mantar ve parazitlerin genel yapısı, sınıflaması ve genel üreme özellikleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon.

YB116 TEMEL GERONTOLOJİ (2-0)2
Yaşlılığın tanımı ve tarihçesi, Türkiye2de ve dünyada durumu, yaşam kalitesinin önemi, ortaya çıkan değişiklikler, yaşlılık çeşitleri, etkileyen faktörler, önlenmesi, yaşam kalitesi ve yükseltilmesi, topluma adaptasyonu, Türk kültüründe yaşlılık ve yaşlıların durumu, yasal mevzuatlar, hizmet veren kurum, kuruluşlar ve faaliyetleri ve yaşlılık politikaları.

YB114 YAŞLI BAKIM İLKE VE ESASLARI II (3-3)5
Yaşlı bakımı ile ilgili ve hastalıklarını içeren bakım ve uygulamalarıyle ilgili bilgilerin verilmesi

YB112 PSİKOLOJİ  (2-0)2
Psikolojiye giriş, kişilik kavramı ve psikolojik savunma mekanizmaları, İletişimin Tanım, Amaç ve Öğeleri, İletişim çeşitleri, İletişim kanalları, Kişilerarası İletişim Çatışmaları, Savunucu ve Açık İletişim, Açık İletişim Yöntemleri, Empati, Stres ve Öfke ve Stresle Başa Çıkma Yolları, Çalışanlarla Hasta ve Yaşlı İletişimi.

YB203 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ (2 -0)2
Sosyoloji biliminin ortaya çıkışına ve gelişmesine ilişkin olarak, 19. Yüzyıl Avrupa’sındaki köklü sosyal değişmelerin(sanayileşme, kentleşme, demokratikleşme)ve düşünürler ile sosyal reform yanlılarının kuramları üzerine kısa bir incelemenin ardından, ders: bu yeni disiplinin ilkeleri, amaçları, yöntemi ve uzmanlık alanları üzerine odaklanmaktadır.
Dersin ikinci bölümü: Kültür, toplum birey ve sosyal etkileşim konularından oluşmaktadır. Burada toplum ve topluluk, kültür ve toplum, kültür ve kişilik, kişilik ve sosyalleşme, sosyal statü vesosyal rol, sosyal katagoriler, sosyal gruplar, sosyal tabakalaşma ve sosyal hareketlilik ile sosyal süreçlere özel bir önem verilmektedir. Son bölüm; sosyal kurumlar, sosyal ve kültürel değişme, sosyal kontrol ve sosyal sapma ve son olarak da, sosyal ve kültürel bütünleşme ile çözülmenin incelenmesi üzerine odaklanmaktadır. Ders “çağdaş sosyal yaşamda sosyolojik bilginin işlevleri” üzerine sınıf tartışmasıyla son bulmaktadır. 

YB205 BESLENME İLKELERİ (2 -0)2
Gıda gruplarının  ve gıda takviyelerinin öğretilmesi, gıdaları satın alma, hazırlama, pişirme ve muhafa yöntemlerinin ve gıdalarla bulaşabilecek hastalıkların kavratılması, Sağlıklı yaşlanma sürecinde  ve yaşlılıkta sağlığın korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasında beslenmenin öneminin ve gereksinimlerinin vurgulanması ve yaşlılığa bağlı hastalıklarda yetereli ve etkili beslenme önerilerinin kavratılması.

YB209 GERİATRİK PSİKİYATRİ (2 -0)2
Yaşlılık döneminde görülen kişilik değişiklikleri, nörozlar ve psikozlar ile yeme ve uyku bozuklukları, Hafıza kayıpları, depresyon, Alzeimer ve önleme girişimleri.

YB213 FİZİKSEL REHABİLİTASYON (3- 3)5
Yaşlı bireylerde fiziksel aktivitenin etkileri ve riskleri, yaşlılarda uygulanacak eksersiz programlarını düzenleme ilkeleri ve teknikleri, su terapisi ve havuz cimnastiği,temel eksersiz uygulamalar.

YB215 SOSYAL REHABİLİTASYON (2 -3)4
Sosyal rehabilitasyonun tanımı ve kapsamı, yaşlılıkta sosyal yaşamı sürdürme, yaşlıya günlük yaşam becerilerini kazandırma, ev idaresi, ev eksersiz programları, boş zaman uğraşıları.

YB 202 YAŞLILARDA KRONİK HASTALIKLAR ( 2-0)2
Kronik hastalıkların tanımı,özellikleri ve evreleri, Yaşlılıkta Gastrointestinal Sistem, Solunum Sistemi, Kardiyovasküler Sistem, Üriner Sistem, Endokrin Sistem, Nörolojik Hastalıklar, Romatolojik Hastalıklar, Yaşlılık ve Kanser.

YB207UĞRAŞ TERAPİSİ (3 -3)5
Malzemelerin tanıtımı, sırlı karo ve tabakların üzerine desen çalışmaları,  kompozisyon hazırlanması, kil ile şekillendirme, kil ile fitil yöntemi, çanak tabak yapma, ahşap boyama teknikleri, el işleri.

YB204 EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ (3-3)5
Temel evde bakım ve yaşlı bakım gereksinimleri, Bireysel hijyen ve bakım uygulamalarının kazandırılması, trakeotomili ve kolostomili bireyin bakımı, İdrar ve Fekal  inkontinanslı bireyin bakımı, Yaralar ve bakımı, Atıklar hakkında bilgi.

ARAŞTIRMA PROJESİ (0 -2) 2
Bilimsel araştırma proje kavramı, tanımı ve özellikleri ile bilimsel araştırmada etik kuralları, verilerin sınıflandırılması, sınıflandırılmış verilerin dağılımı, ölçütleri,  sınıflandırılmış veriler üzerinde kantitatif ve kalitatif çalışmalar, sınıflandırılmış verilerin uygulaması, verilerle ilgili tablo ve grafik uygulamalar, sunu hazırlama,örnek proje hakkında araştırma önerisi ve taslağı hazırlamak çalışmalar yapmak ve sunmak.

YB206 YAŞLI BAKIMINDA STRATEJİ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ (3-3)5
Stratejinin tanımı ve önemi, planlama ve gerekliliği, değer yaratma, yaşlı bakımında stratejik analiz, SWOT analizi uygulama, stratejik düşünce, yaşlı bakımı modeli oluşturma ve uygulama, iş geliştirme basitleştirme ve verimlilik tekniklerinin uygulanma, stratejik planlamanın temel öğeleri, stratejik zorluklar,stratejik planlama ve analizle ilgili örnek çalışma ve sunumu.

YB 208 MESLEKİ UYGULAMA(0-12)6
Öğrencilerin kendilerini geliştirme, çalışacakları kurumları tanıma, özgüven kazanma ve teorik derslerde öğrendilerini görme ve uygulama fırsatını sağlayabilmek için en az bir uzman gözetiminde alanda yaptıkları uygulamalı eğitimdir. Bu eğitim çerçevesinde araştırma projesini yapması da istenmektedir.