Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
TLT101 Laboratuvar Aletleri 3 1 4
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 16 5 17

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3
SMO104 Fizyoloji 2 0 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
TLT102 Genel Biyokimya 2 2 2
TLT104 Tıbbi Mikrobiyoloji I 3 2 5
TLT106 Temel Labaratuvar Uygulamaları I 1 3 4
TLT108 Laboratuvar Güvenliği 3 0 3
TLT150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0
TOPLAM KREDI 16 7 21

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
TLT201 Tıbbi Mikrobiyoloji II 2 2 4
TLT203 Parazitoloji 1 2 3
TLT205 Temel Laboratuvar Uygulamaları II 1 3 4
TLT207 Hematoloji 2 2 4
TLT209 Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon 2 0 2
TLT211 Klinik Biyokimya 2 2 4
TLT213 Patoloji 2 2 2
TOPLAM KREDI 12 13 23

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
TLT202 Dönem Uygulaması 0 30 15
TOPLAM KREDI 7 30 22

DERSLERiN iÇERiĞi

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2 
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi I (3-0 ) 3 
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3 
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO104 Fizyoloji (2-0 ) 2 
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO109 Temel İlk Yardım (2, 2)3
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

SMO111 Temel Anatomi (2, 0)2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204  Meslek Etiği (2, 0)2
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanilması amaçlanmaktadır.
>
SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2, 0)2
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

TLT 101 Laboratuvar Aletleri (3,1)4
Laboratuvar cihazlarının kullanımı, bakımı ve temizliği ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak. Laboratuvar cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak. 1-Çözelti hazırlamaya yönelik araç gereç hazırlamak , kullanmak ve temizlemek 2-İnkübasyon yapmak 3-Sterilizasyon yapmak 4-Laboratuar suyu elde etmek 5-Sıvıları çöktürmek 6-Gözle görülemeyecek objeleri mikroskopta görüntülemek 7-Işık kaynağından yararlanarak madde miktarı  tayin etmek 8-Otomatik analizör yardımı ile madde miktarı tayin etmek 9-Özel moleküllerin miktarını tayin etmek 10-Doku, kan, serum vs serum örnekleri saklamak

TLT 102 Genel Biyokimya (2,2)2
Kanın sıvı ve hücresel elemanlarını tanma, kan sayımı tekniklerini, normal hemogram değerlerini ve hemogramdaki patolojik değişimlerin klinik anlamını yüzesel olarak değerlendirme, örnek için uygun tüpü seçebilme.Karbonhidratların tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma. Lipitlerin tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma

TLT 104 Tıbbi Mikrobiyoloji I (3,2)5
Mikroorganizmaların sınıflandırılması, yapıları ve üreme özelliklerinin bilinmesi. Tıbbi önemi olan mikroorganizmaları bilmek. Mikrobiyolojik tanıda önemli olan testlerin bilinmesi

TLT 106 Temel Laboratuvar Uygulamaları I (1,3)4
Hastane Laboratuvar uygulamalarının öğrenilmesi. 1-Çalışma ortamının düzenlenmesini sağlamak 2-laboratuvar iş bölümlerinin öğrenilmesi 3-Laboratuvar çalışma cihazlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. İş bölümünün incelenmesi. Numune alımından hasta raporu verilinceye kadar tüm aşamalarının öğrenilmesi

TLT 108 Laboratuvar Güvenliği (3,0)3
Laboratuvarda çalışırken kişisel önlemleri alarak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşıoluşabilecdk riskleri belirleyip, onlara karşı önlem almak ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturmak.Laboratuvar tehlikelerini öğrenmek. 1-Laboratuvar tehlikelerini tanımlamak 2- Laboratuvarda kişisel güvenlik önlemleri almak 3-Laboratuvarda kimyasal tehlikeleri belirlemek ve önlem almak 4- Laboratuvarda fiziksel tehlikeleri belirlemek ve önlem almak 5- Laboratuvarda biyolojik tehlikeleri belirlemek ve önlem almak 6-Laboratuvarda güvenlik organizasyonu yapmak 7-laboratuvarda güvenlik önergeleri hazırlamak

TLT 201 Tıbbi Mikrobiyoloji II (2,2)4
Mikroorganizmalar, yaptıkları hastalıklar üreyen bakteriyi identifiye etme, antibiyotik duyarlılık testi yapma,mikobakteriyolojik analizler yapma bilgi ve becerilerinin kazandırıldığı derstir. 1-Üreyen bakteriyi identifiye etmek 2-Antibiyotik duyarlılık testi yapmak 3- Korunma ve savaş yolları 4-Mikroorganizmalar ve özelllikleri

TLT 202 Dönem Uygulaması (0,30)15

TLT 203 Parazitoloji (1,2)3
Laboratuvarda gaita,kan ve diğer vücut sıvılarındapreperat hazırlayarak, parazit incelenmesi yapmak. 1- Gaita preperatı hazırlayarak, parazit incelemesi yapmak 2-Kan ve diğer vücut sıvılarından preperat hazırlayarak parazit incelemesi yapmaktır.

TLT 205 Temel laboratuvar Uygulamaları II (1,3)4

TLT 207 Hematoloji (2,2)4
Kapiller kan almak, damardan  kan almak, Antikoağülan hazırlamak ve kullanmak. Kann numuneleri hazırlamak. İşlenmiş kann numunelerini saklamak, Numunelerin transferini yapmak, Kan hücrelerini manuel saymak

TLT 209 Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon (2,0)2
Hasta materyali ile ilgili laboratuvar öncesi ve sonrası işlemleri düzenleyebilmek. Çalışma ortamının düzenlenebilmesini sağlayabilme. Hastanın kendi materyalinin almasını sağlayabilme.

TLT 211 Klinik Biyokimya (2,2)4
Makro moleküllerin kimyasal yapı ve özellikleri, metabolizmaları, hastalıkların moleküler mekanizmaları, biyokimyasal tanı ve araştırma yöntemlerini öğretmek. 1-Organizmadaki lipit, protein, karbonhidrat ve nükleik asit gibi makromoleküllerin metabolizmalarını öğrebnek 2-Hormonların etki mekanizmalarını öğrenmek 3-Hastalık biyokimyasını öğrenmek. Hasta başı testleri, Metabolik hastalıklar, MI markerları, Tm markerları, Vücut sıvıları, Böbrek, Karaciğer, fonksiyon testleri, Koağülasyon Biyokimyası, Gebelik Biyokimyası

TLT 213 Patoloji (2,2)4 
Patoloji derslerinde doku tespit etme yöntemleri, Fikzasyon, Doku Takibi, Kesit Hazırlaması,Boyama Yöntemleri,Dekalsifikasyon, Özel Boyama Yöntemleri, bağ Dokusu Boyaları, Stoplazmik Granül Boyaları, Yağ ve Lipit Boyaları, Karbonhidrat ve Mukoprotein Boyaları, Mineral ve Pigment Boyaları, Sinir Hücre Ve Liflerin Boyaları, Bakteri-Mantar-İnklisyon Cisim Boyaları ve patolojide arşivleme yöntemleri anlatılacaktır.