Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO 103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO 105 Temel Matematik 3 0 3
SMO 107 İngilizce 3 0 3
SMO 109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO 111 Temel Anatomi 2 0 2
RT 115 Radyoloji Fiziği 4 0 4
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 20 04 20

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi 1 3 0 3
SMO 104 Fizyoloji 2 0 2
SMO 106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
RT 100 Tıbbi Görüntüleme 1 4 2 5
RT 106 Sterilizasyon Esasları ve Yön. 2 0 2
RT 118 Klinik Eğitim ve Uygulama 1 0 10 4
RT 120 Temel Mesleki Uygulamalar 2 0 2
RT 124 Radyolojik Anatomi 1 2 0 2
RT 150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0
TOPLAM KREDI 17 12 22

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
RT 201 Radyolojik Anatomi 2 2 0 2
RT 205 Tıbbi Görüntüleme 2 4 2 4
RT 207 Nükleer Tıp 2 0 2
RT 209 Radyoterapi 2 0 2
RT 219 Klinik Eğitim ve Uygulama 2 0 10 4
RT 221 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 1 2 2
RT 223 Radyolojide Organizasyon 2 0 2
RT 215 Radyasyon Sağlığı ve Korunma 1 0 1
TOPLAM KREDI 14 14 19

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO 204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
RT 202 Dönem Uygulaması 0 30 15
TOPLAM KREDI 7 30 22

Derslerin İçeriği

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi (3-0 ) 3
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıklar

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO104 Fizyoloji (2-0 ) 2
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO109 Temel İlk Yardım (2, 0)2
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma.Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri.Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.Anaflaksiyi tanıma ve başa çıkma yöntemleri.

SMO111 Temel Anatomi (2, 0)2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Toplum sağlığının tanımı, temel koruma yöntemleri, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması,

SMO204 Meslek Etiği (2, 0)2
İş hayatında, etik kurallara uygun çalışmaya yönelik bilgi ve becerilerin verilmesine yönelik programdır. Tıbbın tarihsel gelişimi,  Tıp ahlakı.

SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2, 0)2
Yönetim kavramı ve süreçleri. Temel sağlık hizmetleri, Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

RT 115 Radyoloji Fiziği (4, 0) 4
X-ışınları: bulunuşu, kaynağı, tüpü, meydana gelmesi için gerekli şartlar, özellikleri, kalitesi, miktarı. Madde ile X-ışını etkileşimi. X-ışının tespiti, dozajı. Radyoaktivite ve Radyum. Radyografide kaliteyi artırmak için kullanılan araçlar. Sekonder radyasyon, Grid yoluyla sekonder radyasyonun azaltılması, Primer ışığı değiştirmek yoluyla sekonder radyasyonun azaltılması ve diğer metodlar.

RT100 Tıbbi Görüntüleme I (4,2) 5
Radyoaktif tetkikler; IVP, ÖMD, ince barsak, kolon, safra kesesi tetkiki. Direkt radyografi, Mamografi, Ortopontomografik film yöntemlerinde Radyografik Pozisyonlar ile Cihazların Kullanımı ve Uygulama, Film Kalitesi (Doz,Pozisyon),Karanlık oda el banyosu ile otomatik banyolarda solüsyonların hazırlanması ve film banyo teknikleri ,Kaset ve cihaz bakımı.

RT106 Sterilizasyon Esaslaeı ve Yöntemleri (2, 0) 2
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan bakteri boyama yöntemi ilkeleri. Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri. Bakteri Hücrelerinin Anatomik Yapısı: Protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin L şekilleri. Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon. Virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü.

RT124 Radyolojik Anatomi I (2, 0) 2
Anatomi dersinde; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri anatomik özellikleri yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu dersin sonunda öğrencinin öğrenecekleri; Radyografik inceleme için hasta hazırlığı yapabilir.
İnsan vücudunun temel yapısını ayırt etmek,hareket sistemini oluşturan kemik, kas ve eklemlerin anatomik yapısını ve ekstremitelerin anatomik organizasyonunu, dolaşım ve solunum sisteminin anatomik yapısını ve toraksın anatomik organizasyonunu, sindirim sistemi ve ürogenital sistemin anatomik yapısını ve abdomen-pelvisin anatomik organizasyonunu ve sinir sistemini, endokrin sistemi ve duyu organlarının anatomik yapısını ve baş boyun anatomik organizasyonunu ayırt etmek dersin hedefidir.

RT118 Klinik Eğitim ve Uygulama I (0, 10) 4
Öğrencinin, radyoloji bölümü olan kurumda teorik ve pratik uygulama yapmasını içeriyor. Mesleki gelişim için çok önemli bir derstir.

RT120 Temel Mesleki Uygulamalar (2,0) 2
Öğrencinin, radyoloji bölümü olan diğer kurumlarda teorik ve pratik uygulama yapmasını içeriyor. Mesleki gelişim için çok önemli bir derstir.

RT201 Radyolojik Anatomi II (2,0) 2
Solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal ve ürogenital sistemlerin bilgisayarlı tomografi,ve manyetik rezonansın kesitsel anatomisinin anlatılması

RT202 Dönem Uygulaması (0, 30) 15
Radyoloji bölümü olan bir sağlık kurumda yapılacak çalışmaları içermektedir

RT205 Tıbbi Görüntüleme II (4,2) 4
Anjiyografi, Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans cihazları çalışma prensipleri, çekim teknikleri ve protokolleri.

RT207 Nükleer Tıp (2,0) 2
Nükleer tıpta kullanılan temel cihazlar ve kalite kontrolü. Nükleer tıpta radyoizotop dilüsyon metodlarının temelleri. Nükleer tıpta sintigrafinin biyolojik prensipleri. Radyonüklid metodlarla invitro tümör tanımı. Dozlar ve birimler, Pozisyonlar, Nükleer tıp metodları ile sistemlerin incelenmesi, Klinik uygulamalar.

RT 209 Radyoterapi (2,0) 2
Radyoterapinin tarihçesi. Radyoterapide kullanılan teknik terimler. Radyoterapide kullanılan cihazlar ve kullanım şekilleri. Radyoterapide kullanılan tedavi şekilleri. Kısa radyasyon fiziği, Radyasyon birimleri / Radyobiyoloji. Hasta planlanması ve bu çerçevede teknisyenin görevi.

RT219 Klinik Eğitim ve Uygulama II (0, 10) 4
Öğrencinin, radyoloji bölümü olan kurumda uygulama yapmasını içeriyor. Mesleki gelişim için çok önemli bir derstir.

RT221 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (1, 2) 2
Biyomedikal teknolojinin tanımı ve uygulanması. Manyetizma, Elektrik akımının tarifi, Doğru ve dalgalı akım, Elektro manyetizma. Direnç, kondansatör, self bobinleri, transformatörler ve bunların elektrik devrelerinde kullanılması. Atom teorisi, Elektro negatif ve elektro pozitif akımlar, Redresörler, vakum lambalar, yarı iletkenler. Elektrik enerjisi ile çalışan cihazlarda arızaların bulunması. Röntgen X-ışınının özellikleri ve elde edilmesi, Röntgen tipleri, Röntgen cihazının ana yapısı, Ölçme ve denkleme sistemleri, Röntgen cihazı ana devreleri (ototransformatör, kenetron flaman, kontrol, timer ve buki devreleri). Röntgen cihazında yapılması gereken ayarlar (ototransformatör, kenetron flaman, timer tüp flaman ve KVP ayarları), İdeal röntgen laboratuarı. Karanlık odalar, Arıza bulma sistemleri, Röntgen teknisyenleri tarafından yapılabilecek küçük onarımlar, şemaların basitleştirilmesi.

RT223 Radyolojide Organizasyon (2,0) 2
Bu dersin amacı öğrenciye derslik ve hastane şartlarında Radyoloji departmanlarındaki çalışma düzeni ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Çalışma organizasyonu yapmak, hasta bilgilendirme sistemini düzenlemek, çalışma ortamının düzenlenmesini sağlamak,hasta görüntülerinin arşivlenmesi yapmak,radyoloji bölümlerinde verilen hizmetleri izlemek,mesleki gelişimi sağlamak ve mesleki yetki ve sorumluluklarını takip etmek dersin öğretmeyi hedeflediği başlıca konulardır.

RT215 Radyasyon Sağlığı ve Korunma (1,0) 1
Radyasyonun canlı hücreler üzerinde etkisi, İzin verilen maksimum radyasyon dozları, Radyasyon ölçme yöntemleri, Radyasyon kontrol önlemleri, Radyasyona karşı zırhlanma, Radyasyonla çalışan yerlerin planlanması ve çalışırken donanım, Koruyucu giysiler, Radyasyondan korunma yöntemleri.