Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO 103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO 105 Temel Matematik 3 0 3
SMO 107 İngilizce 3 0 3
SMO 109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO 111 Temel Anatomi 2 0 2
TDS 101 Sekreterlik Bilgisi 3 0 3
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 19 04 19

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi 1 3 0 3
SMO 104 Fizyoloji 2 0 2
SMO 106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
TDS 102 Bürolarda Yönetim 3 0 3
TDS 104 Klavye Bilgisi 3 3 6
TDS 106 Sağlık Bilgisine Erişim 3 0 3
TDS 108 Yazışma Teknikleri 2 2 3
TDS 110 Staj 0 3 0
TOPLAM KREDI 18 08 22

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
TDS 201 Bilginin Organizasyonu 1 3 0 3
TDS 203 İşletmeye Giriş 3 0 3
TDS 205 Belge ve Kayıt Yönetimi 3 0 3
TDS 207 Araştırma Yöntemleri 3 0 3
TDS 209 Sağlık Bilgisinin Haritalanması 3 0 3
TDS 211 Sağlık Bilgi Sistemleri 3 0 3
TÜRK 201 Türk Dili 2 0 2
TOPLAM KREDI 20 00 20

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO 204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
TDS 202 Bilginin Organizasyonu 2 2 2 3
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
TDS 204 Dönem Uygulaması 0 30 15
TOPLAM KREDI 9 32 25

Derslerin İçeriği

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi (3-0 ) 3
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıklar

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO104 Fizyoloji (2-0 ) 2
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO109 Temel İlk Yardım (2, 0)2
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma.Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri.Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.Anaflaksiyi tanıma ve başa çıkma yöntemleri.

SMO111 Temel Anatomi (2, 0)2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Toplum sağlığının tanımı, temel koruma yöntemleri, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması,

SMO204 Meslek Etiği (2, 0)2
İş hayatında, etik kurallara uygun çalışmaya yönelik bilgi ve becerilerin verilmesine yönelik programdır. Tıbbın tarihsel gelişimi,  Tıp ahlakı.

TDS101 Sekreterlik Bilgisi
Sekreterlik mesleğinin bir bütün olarak incelenmesi ve temel sekreterlik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir. 1) Sekreterlik kavramı             
2) Sekreterlik mesleğinin Türkiye’de ve Dünya’da gelişim evreleri             
3) Sekreterlik mesleğinin amaçlarını ve önemini  
4) Sekreterlik mesleğinin görev ve sorumlulukları             
5) Sekreterin iş yaşamındaki önemini      
6) Başarılı bir yönetici-sekreter ilişkisinin nasıl olması gerektiği     
7) Sekreterin sahip olması gereken temel özellikleri          
8) İletişimin iş yaşamındaki önemini        
9) Etkili bir imaj yaratabilmenin unsurlarını           
10) Giyimin ilk izlenimdeki rolünü            
11) Toplantı ve seyahat düzenlemelerinde sekreterin görevleri      
12) Yüz yüze ve telefonla iletişim            
13) Protokol kuralları ve sekreter             
Sekreterlik kavramı, sekreterlik mesleğinin amaçları, Sekreterin sahip olması gereken temel özellikler ve protokol kuralları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

TDS102 Büro Yönetimi
Bu ders, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü’nden mezun olacak “Büro Yöneticisi” adaylarını, büro olgusuyla tanıştırmaktadır. Ders kapsamı içerisinde büro bilgi sistemleri, büro yönetimi, büro ve çalışanları, büro ve çevresi, büro iletişim altyapısı ve büro belge yönetim sistemleri, bürolarda üretilen formlar ve standardizasyonları, büro otomasyonu gibi konular irdelenecektir.
DERSİN AMACI:
a)Büro yönetimi ile ilgili temel kavramları ve yöntemleri tanıyabilme,
b)Bilgi sistemleri ve büro otomasyonunu tanıyabilme,
c)Büroların örgütlenmesinde yeni yaklaşımlar, sanal büro kavramı ve sanal büroların çalışma yöntemlerini kavrayabilme.
d)Büro içerisindeki her türlü ortamda kayıtlı bulunan bilgilerin nasıl derleneceğini ve erişileceğini anlayabilme.

TDS104 Klavye Bilgisi
Klavye dersi eğitiminden sonra öğrencimiz, • F klavye kullanma gerekliliğini ve önemini anlar • Ekrana ve klavyeye bakmadan sadece metne bakarak yazı  yazmayı öğrenir. • 10 parmak klavye kullanımını pekiştirir ve hızlandırır. Dakikada 30 kelime ve üzerinde vuruş yapma becerisini kazanır.

TDS108 Yazışma Teknikleri    (2,2) 3
İyi Bir Yazıda Bulunması Gereken Özellikler
Kurum ve Kuruluşlarda Yazılı İletişimin Önemi
Yazışmaların Yönetim ve Arşiv İlişkisi
Yazışmaların Belgelerin Yaşam Döngüsü Kavramına Göre Değerlendirilmesi
Ülkemizde Yazışma Kuralları ve Standartlarının Gelişimi
Yazışma Türleri
Resmi Yazıda Bulunması Gereken Unsurlar
Yazışma Kuralları
Elektronik Yazışmalar
Dosyalama

TDS110 Staj 0 3 0
TDS201 Bilginin Organizasyonu-I       (3,0) 3
Bu derste, bilgi kaynakları ve bilginin bibliyografik ve entelektüel kontrolü için gerekli kurallar ve yöntemler ile bilginin bibliyografik tanımına ilişkin geliştirilen temel format yapısı üzerinde durulmaktadır.  Bu dersin amacı, bilgi yönetiminin temelini teşkil eden bilginin organizasyonuna ilişkin temel kavramların bilinmesi ve öğrencilerin bilginin organizasyonunda kullanılan standartları, uygulamaya yönelik olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

TDS203 İşletmeye Giriş  (3,0) 3
Bu derste genel anlamda işletme kavramının ortaya çıkışı, işletmelerin genel özellikleri, modern işletmelerin tanımlanması ve çevreyle ilişkileri,işletmelerin yönetim ilkeleri ele alınacaktır. Sağlık kurumlarından örneklerle öğrencilere işletme mantığı kavranılmaya çalışılacaktır.

TDS205 Belge ve Kayıt Yönetimi  (3,0) 3
Belge yönetimi politika ve prosedürlerinin standardizasyonu, standard uygulama ve prosedürler kullanılarak belgelere gerekli ilgi ve korumanın sağlanması ve içerdikleri bilgiye ve delillere daha etkin ve verimli bir şekilde erişilmesini öngörmektedir. Belge yönetimi belgelerin üretilmesinden onların imhasına kadarki süreçte onların üretimini, işlenmesini, dağıtımını, depolanmasını, erişimi ve ayıklanması işlemlerini kapsar.
•           Dokuman ve kayıt yönetimi nedir
•           Kayıtların sınıflandırılması ve işlevleri
•           Kayıt yöneticilerinin rolleri
•           Elektronik kayıt yönetimi
•           Belge ve kayıt yönetiminde teknolojinin etkin kullanımı
Derste bu sorulara yanıt aranacaktır.

TDS207 Araştırma Yöntemleri (3,0) 3
Bu derste temel araştırma mantığı, kavramları ve yöntemleri incelenecektir. Bilim, sosyal bilimler, sosyal araştırma kavramları, nitel ve nicel araştırma desenleri, veri toplama ve analizi gibi süreçler derinlemesine ele alınacaktır. Derste özellikle iletişim çalışmalarında kullanılan farklı araştırma tarzlarının ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yönelimleri vurgulanacaktır.

TDS209 Sağlık Bilgisinin Haritalanması (3,0) 3
Bilginin örgüt düzeyinde fotoğrafının çekilmesinin nasıl gerçekleştiğini teknik düzeyde anlatmaktadır. Bu bağlamda sağlık işletmelerinde üretilen, paylaşılan,yapılandırılan, kullanılan ve denetlenen veri ve enformasyonun, bilgiye nasıl dönüştürülebileceğini ve hangi teknikler kullanılarak bilginin kayıt altına alınması gerektiğini incelemektedir.

TDS211 Sağlık Bilgi Sistemleri  (3,0) 3
Bilgisayar yazılım, donanım ve personel kaynaklarını göz önünde bulundurarak sağlık örgütlerinde bilişim sistemleri kurma, yönetme, geliştirme ve bakımına ilişkin konular dersin kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca derste, sistemin tanımı, ögeleri, sistem analizinin yöntem ve teknikleri, problemin tanımlanması, çözüm yollarının belirlenmesi, yeni sistem oluşturma, projelendirme, raporlama, kurumsal donanım ve yazılım ve enformasyon sistemi gereksinimleri ağırlıklı olarak ele alınmaktadır.

TÜRK201 Türk Dili  (2,0) 2
 Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri  ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

TDS202 Bilginin Organizasyonu-II (2,2) 3
Bilgisayar aracılığı ile bibliyografik bilginin düzenlenmesi ve tanımı için geliştirilen bir iletişim formatı olan MARC’ın yapısı, düzeni, veri kaydına ilişkin bilgiler, İnternet ortamındaki bilgilerin bibliyografik kontrol standartları olan Metadata, bir erişim ucu olarak bilgi kodlama çeşitleri ele alınmaktadır. Ders, MARC, Metadata, Dublin Core ve Kodlama kavramlarını öğrenmeleri ve MARC kayıtlarını oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.

TDS204 Dönem Uygulaması  (0,30) 15
Bu ders, öğrencilerin mesleklerini gelecekte profesyonel olarak icra etmeleri için iş başında öğrenme temeline dayanmaktadır. Ders, öğrencilerin çeşitli türden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçerek profesyonel meslektaşları kontrolünde tasarlanmıştır. Dersin değerlendirme kriterleri, profesyonel çalışan ve dersin öğretim elemanı ile birlikte değerlendirilecektir.