Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
RTP101 Radyoterapi Cihazlarının Yapısı 1 0 1
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 17 4 17

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3
SMO104 Fizyoloji 2 0 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
RTP102 Radyoterapi Fiziği 2 0 2
RTP104 Radyobiyoloji 2 0 2
RTP106 Radyasyon Onkolojisi I 2 0 2
RTP108 Radyolojik Anatomi I 3 0 3
RTP110 Radyoterapi Uygulamaları I 0 10 4
RTP112 Temel Onkoloji 1 0 1
RTP 150 Yaz Stajı 30 İş Günü 0 0 0
TOPLAM KREDI 17 10 21

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
RTP201 Radyasyon Sağlığı ve Korunma 1 0 1
RTP203 Hasta Psikolojisi 1 0 1
RTP205 Radyasyon Onkolojisi II 2 0 2
RTP207 Nükleer Tıp 2 0 2
RTP209 Radyoterapi Uygulamaları II 1 10 4
RTP211 Radyolojik Anatomi II 2 0 2
RTP213 Radyoterapi Planlanması 2 0 2
TOPLAM KREDI 11 10 14

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
RTP202 Mesleki Uygulama 0 20 10
TOPLAM KREDI 7 20 17

Ders İçeriği

SMO 101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2 
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

YUKARI

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi I (3-0 ) 3 
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

YUKARI

SMO 103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3 
Öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

YUKARI

SMO 104 Fizyoloji (2-0 ) 2 
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

YUKARI

SMO 105 Temel Matematik (3, 0) 3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Üslü ve Köklü Çokluklar, Oran Orantı, Tek ve İki Bilinmeyenli Denklemler, Birim Analizi, Yüzde Hesaplama.

YUKARI

SMO 106 Temel İletişim Becerileri (2, 0) 2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

YUKARI

SMO 107 İngilizce (3, 0) 3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

YUKARI

SMO 109 Temel İlk Yardım (2, 0) 2
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

YUKARI

SMO 111 Temel Anatomi (2, 0) 2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

YUKARI

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0) 2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

YUKARI

SMO 202 Halk Sağlığı (2, 0) 2
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

YUKARI

SMO 204  Meslek Etiği (2, 0) 2
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanilması amaçlanmaktadır.

YUKARI

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2, 0 )2
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

YUKARI

RTP 101 Radyoterapi Cihazlarının Yapısı (1,0) 1
Öğrencilerin, radyoterapide kullanılan tedavi ve planlama amaçlı cihazların temel çalışma prensiplerini öğrenmeleri amaçlamaktadır. Öğrencilerin  kullanacakları radyoterapi cihazlarının belli standartlar içerisinde, hasta tedavi sürecini etkilemeyecek şekilde sürekli ve güvenli bir şekilde çalışabilmelerini sağlamak, radyoterapi cihazlarında oluşabilecek muhtemel arızaların  niteliğini tespit ederek, önceden önlem alabilecek bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

YUKARI

RTP 102 Radyoterapi Fiziği (2,0) 2
Madde ve atomun yapısı; Radyoaktivite, foton, x isini,elektromagnetik spektrum tanimi; X-ışınlarının üretilmesi; Foton madde etkilesimi, Elektron madde etkilesimi,; İyonizan radyasyonun ölçümü

Doz hesaplamaları, : İzodoz eğrileri(Elektron ve foton tedavilerinin ozellikleri), Alan şekillendirme, cilt dozu ve bitişik alanlar; Brakiterapi, Radyoterapide Kalite Kontrol; Modern radyoterapi teknikleri.

YUKARI

RTP 104 Radyobiyoloji (2,0) 2
Öğrencinin radyasyonun etkilerini anlaması ve radyoterapinin temel mekanizmalarını kavramasının amaçlandığı bu derste hücre biyolojisi, radyasyonun hücre düzeyinde etkisi, hücre düzeyinde radyasyona yanıt, radyasyon yanıtını etkileyen faktörler, radyasyonun normal dokulara etkisi, radyasyonun tümörlere etkisi, radyasyonun tüm vücutta etkileri, radyasyonun stokastik ve non-stokastik etkileri.

YUKARI

RTP 106 Radyasyon Onkolojisi I (2,0) 2
Radyasyon onkolojisine giriş ve temel kavramlar; SNS tümörlerinin klinik özellikleri, evrelendirilmesi, tedavi yöntemleri, tanı yöntemleri, radyoterapi prensipleri; Baş-boyun tümörlerinin klinik özellikleri, evrelendirilmesi, tedavi yöntemleri, tanı yöntemleri, radyoterapi prensipleri; Toraks-Mediasten tümörlerinin klinik özellikleri, evrelendirilmesi, tedavi yöntemleri, tanı yöntemleri, radyoterapi prensipleri.

YUKARI

RTP 108 Radyolojik Anatomi I (3,0) 3
Anatomi dersinde; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri, anatomik özellikleri yerleşim ve komşulukları ile ilgili becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Radyografik inceleme için hasta hazırlığı, insan vücudunun temel yapısını ayırt etmek, hareket isistemini oluşturan kemik, kas ve eklemlerin anatomik yapısını ve ekstremitelerin anatomik organizasyonunu, dolaşım ve solunum sisteminin anatomik yapısını ve toraksın anatomik organizasyonu, sindirim sistemi ve ürogenital sistemin anatomik yapısını ve abdominal-pelvisin anatomik organizasyonu ve sinir sisteminin, endokrin sistemi ve duyu organlarının anatomik organiza yapısını ve baş-boyun anatomik organizasyonunu ayırt etmek derin hedefidir.  

YUKARI

RTP 110 Radyoterapi Uygulamaları I (0,10) 4
Öğrencinin, tümöre en etkin dozun verilmesi, tümörün çevresindeki sağlıklı dokunun korunması, ve buna bağlı en etkin tedavi  planı oluşturması için gerekli mesleki becerilerinin kazandırılması, radyosyonun zaman doz fraksiyonları planlaması, tümör yerleşim yerine göre radyoterapi planlama ve tedavi teknikleri ( hasta setup, tedavi volümleri, aygıt seçimleri vb ) iin gerekli becerinin kazandırılmasında mesleki uygulamaların yapılmasıdır.

YUKARI

RTP 112 Temel Onkoloji (1,0) 1
Öğrencinin Kanserin ne olduğu ve nasıl oluştuğu, kanserin doğal seyri hakkında farkındalık, kanserin görülüş sıklığı, yaş ve cinsiyete göre dağılımı, oluşumunda rol oynayan faktörler, kanserden korunmanın nasıl başarılacağı, tarama ve erken tanı, kanserde tanı ve evrelendirme için yapılması gerekenler, cerrahi, sistematik tedavilerve radyoterapi konusunda bilgi edindirme, kanserde destekleyici bakım, rehabilitasyon, psikososyal yaklaşım ve kanser kontrolü konularında bilgi edinmesi hedeflenmektedir.

YUKARI

RTP 201 Radyasyon Sağlığı ve Korunma (1,0) 1
Radyasyonun canlı hücreler üzerine etkisi, izin verilecek maksimum radyasyon dozları, radyasyon ölçme dozları, Radyasyon kontrol önlemleri, Radyasyona karşı zırhlanma, Radyasyon ile çalışan yerlerin planlanması ve çalışırken donanım, Koruyucu giysiler, Radyasyondan korunma yöntemleri.

YUKARI

RTP 203 Hasta Psikolojisi (1,0) 1
Bu derste sağlık/hastalık/ iyi oluş hali gibi temel kavramların gözden geçirilmesi ve bu bilgiler doğrultusunda bireyin hastalık durumunda tutum oluşumu, değişim, sosyal etki ve uyum, iletişim dinamikleri açısından incelenmekte ve hastalık halinin birey üzerindeki etkileri tartışılmaktadır.

YUKARI

RTP 205 Radyasyon Onkolojisi II (2,0) 2
Meme kanseri tümörlerinin klinik özellikleri, evrelendirilmesi, tedavi yöntemleri, tanı yöntemleri, radyoterapi prensipleri; Abdomen tümörlerin klinik özellikleri, evrelendirilmesi, tedavi yöntemleri, tanı yöntemleri, radyoterapi prensipleri; Pelvis tümörlerinin klinik özellikleri, evrelendirilmesi, tedavi yöntemleri, tanı yöntemleri, radyoterapi prensipleri; Pediatrik tümörlerin klinik özellikleri, evrelendirilmesi, tedavi yöntemleri, tanı yöntemleri, radyoterapi prensipleri.

YUKARI

RTP 207 Nükleer Tıp (2,0) 2
nükleer tıpta kullanılan temel cihazlar ve kalite kontrolü, radyoizotop dilüsyon metodlarının temelleri, sintigrafinin biyolojik prensipleri, Radyonüklid metodlarla invitro tümör tanımı, Dozlar ve birimler,Pozisyonlar, Nükleer tıp metodları ile sistemlerin incelenmesi.

YUKARI

RTP 209 Radyoterapi Uygulamaları II (0,10) 4
Sterotaktik Radyoterapi ve  Klinik Uygulaması, Intraoperatif Radyoterapi ve  Klinik Uygulaması, Brakiterapi edavi Prensipleri ve  Klinik Uygulaması, Konformal Radyoterapi ve Klinik Uygulaması, IMRT Endikasyon ve ve Uygulaması.

YUKARI

RTP 211 Radyolojik Anatomi II (2,0) 2
Solunum, Kardiyovasküler, Gastrointestinal ve Ürogenital sistemlerin bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile kesitsel anatomilerinin incelenmesi.

YUKARI

RTP 213 Radyoterapi Planlanması (2,0) 2
Öğrenciye, tümöre en etkin dozun verilmesi, tümörün çevresindeki sağlıklı dokunun korunması, ve buna bağlı en etkin tedavi  planı oluşturması için gerekli mesleki becerilerinin kazandırılması, radyasyonun zaman doz fraksiyonları planlaması, tümör yerleşim yerine göre radyoterapi planlama ve tedavi teknikleri ( hasta setup, tedavi volümleri, aygıt seçimleri vb ).