Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO105 Temel Matematik 3 0 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
ANRE101 Anestezi Farmakolojisi 1 2 0 2
PRF101 Perfüzyona Giriş 2 0 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 18 2 17

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3
SMO104 Fizyoloji 2 0 2
PRF 102 Temel Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 2 0 2
PRF 104 Farmakoloji 2 0 2
PRF 112 Genel Biyokimya 2 0 2
PRF 106 Kardiyovasküler Patolojiler 2 0 2
PRF 108 Perfüzyon Teknolojisi – I 3 2 5
PRF 110 Kardiyopulmoner Baypas 3 0 3
PRF 150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0
TOPLAM KREDI 19 2 21

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
HTP 209 Cerrahi Hastalıklar 2 0 2
HTP 215 Hematoloji 2 2 4
TDS 207 Araştırma Yöntemleri 3 0 3
PRF 201 Kardiyopulmoner Baypasın Yan Etkileri 2 0 2
PRF 203 Klinik Perfüzyon Uygulamaları – I 2 8 6
PRF 205 Pediatrik Perfüzyon 2 2 4
PRF 207 Perfüzyon Teknolojisi – II 2 0 2
TOPLAM KREDI 15 12 23

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
PRF 202 Kardiyopulmoner Bypasta Monitorizasyon 2 0 2
PRF 204 Ekstrakorporeal Destek Sistemleri 2 2 3
PRF 206 Klinik Perfüzyon Uygulamaları – II 0 20 10
PRF 208 Perfüzyonda Kayıt ve Hesaplamalar 2 0 2
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
TOPLAM KREDI 9 22 20

Ders İçeriği

AHT 108 Temel Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (2,0)2
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri.Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon.Virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü. Sterilizasyonun temel özelliklerini, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, hastane enfeksiyonları, el yıkama, hastane atıklarının ayrıştırılması, hastane enfeksiyon kontrol önlemlerini ve sterilizasyon yöntemlerine yönelik becerileri sağlamaktır. Cerrahi infeksiyonların kısa tanımı ve önemi vurgulanmaktadır.

YUKARI

HTP 106 Farmakoloji (2,0) 2
Farmakolojiye giriş; İlaçların emilimleri ve dağılımları; İlaçların metabolizması ve atılımı; İlaçlar arasındaki etkileşmeler, antagonizmalar ve sinerjizmalar; İlaçların etki metanimaları; Otonom sinir sistemi ilaçları, kolinerjik ve antikolinerjik ilaçlar.

YUKARI

HTP 209 Cerrahi Hastalıklar (2,0) 2
Cerrahiye giriş; Ameliyat öncesi bakım; Ameliyat esnasında bakım, Ameliyathane premedikasyon; Anestetik ilaçlar ve uygulanması, Post-Operatif Bakım Cerrahisi; Tıbbi cerrahi asepsi ve ilkeleri;
Hastane enfeksiyonlari; Doku zedelenmesi ve tamiri; yara bakımı, yanıklar ve tedavisi; Şok ve çeşitleri; Akciğer hastalıkları göğüs cerrahisi ve bakımı, arter, ven ve lenf sistemi hastalıkları; Kalp hastalıkları ve cerrahisi, Gastro intestinal sistem hastalıkları; Karaciğer, Safra kesesi, Pankreas hastalıkları ve bunların cerrahisi ile bakımı; Üriner sistem ve hastalıkları, cerrahisi ve bakımı, Organ transplantasyonu; Sinir sistemi cerrahisi ve hastalıkları ve bakımı.

YUKARI

HTP 215 Hematoloji (2,2) 4
Kapiller kan almak, damardan kan almak, Antikoağülan hazırlamak ve kullanmak. Kan numuneleri hazırlamak. İşlenmiş kan numunelerini saklamak, Numunelerin transferini yapmak, Kan hücrelerini manuel saymak

YUKARI

PRF 101 Perfüzyona Giriş (2,0)2
Dersin İçeriği : Perfüzyon alanındaki ve özellikle kardiyopulmoner baypas alanındaki gelişmelerin tarihi, Genel perfüzyon uygulamalarına teorik bakış.

YUKARI

PRF 106 Kardiyovasküler Patolojiler (2,0)2
Konjenital anomalileri ve cerrahi tedavilerini, edinsel kalp hastalıkları ve bunların cerrahi tedavilerini, vasküler hastalıklar ile bunların cerrahi tedavi yöntemlerini, anlatan teorik bir derstir.

YUKARI

PRF 108 Perfüzyon Teknolojisi – I (3,2)5
Perfüzyon uygulamalarında gerekli olan sistemlere, cihazlara ve tekniklere öğrencinin aşina olmasını sağlamak. Kalp-akciğer makineleri, oksijenatörler, kan pompaları, açık ve kapalı dolaşım sistemleri, rezervuarlar ve filtreler, ısıtıcı-soğutucular, priming solüsyonları ve hemodilüsyon, kanülasyon ve drenaj, kardiyovasküler cerrahide vent ve negatif basınç/vakum uygulamaları,

YUKARI

PRF 110 Kardiyopulmoner Baypas (3,0)3
Kardiyovasküler ve pulmoner hastalıklar, kardiyovasküler prosedürler, kardiyovasküler cerrahide perfüzyon teknikleri ve kardiyopleji uygulaması.

YUKARI

PRF 201 Kardiyopulmoner Baypasın Yan Etkileri (2,0)2
Kardiyovasküler cerrahide perfüzyon teknikleri ve kardiyopleji uygulaması ve bu teknikler ile uygulamalar sonucu oluşan veya oluşması muhtemel patofizyolojileri içerir.

YUKARI

PRF 202 Kardiyo Pulmoner Baypas (KPB)’de Monitorizasyon (2,0)2
Kan koruma teknikleri, özel KPB uygulamaları, dolaşım destek sistemleri, İABP, VAD, ECMO, Arteryel kan gazları, VDVD (Vakum Destekli Venöz Drenaj), hava kabarcığı tutucuları ve dedektörleri ve tüm bu sayılan teknik ve uygulamaların ölçülebilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlayan Monitorizasyon tekniklerini, on-line monitorizasyonu, perfüzyonda felaket senaryolarında monitorizasyonun katkısı, CPB monitorizasyonunda yeni teknikler ve trendler.

YUKARI

PRF 203 Klinik Perfüzyon Uygulamaları – I (2,8)6
Ekstrakorporyal perfüzyon sistemleri ve tekniklerini önce laboratuar sonra ameliyathane ortamında hem teorik hem de uygulamalı eğitimle veren ders.

YUKARI

PRF 204 Ekstrakorporeal Destek Sistemleri (2,2)3
Mekanik dolaşım destek sistemleri, İABP, uzun dönem ve kısa dönem VAD uygulamalarının, ECMO uygulamalarının anlatıldığı derstir.,

YUKARI

PRF 205 Pediatrik Perfüzyon (2,1)3
Pediyatrik ve neonatal kardiyovasküler cerrahide CPB’nin uygulama teknikleri ve prosedürler, pediyatrik kann koruma teknikleri; pediyatrik kardiyopleji uygulama teknikleri.

YUKARI

PRF 206 Klinik Perfüzyon Uygulamaları – II (0,20)10
Ekstrakorporyal perfüzyon sistemleri ve tekniklerini once laboratuar sonar ameliyathane ortamında hem teorik hem de uygulamalı eğitimle veren ders.

YUKARI

PRF 207 Perfüzyon Teknolojisi – II (2,0)2
Kardiyopleji setleri, ısı regülasyonu, perfüzyon güvenliği, kontrol listesi, ototransfüzyon cihazları (cell-saver), hemofiltrasyon ve diğer kan koruma teknikleri, dolaşım destek sistemleri, diğer kardiyovasküler ürünler.

YUKARI

PRF 208 Perfüzyonda Kayıt ve Hesaplamalar (2,0)2
Perfuzyon uygulamalarında veri oluşturulması ve bu verilerin değerlendirilmesi. Kardiyopulmoner Baypas uygulamalarında kan değerleri üzerinde hesaplamalar.

YUKARI

SMO 101 Tıbbi Terminoloji (2,0) 2
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

YUKARI

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi (3,0 ) 3
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

YUKARI

SMO 104 Fizyoloji (2,0 ) 2
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

YUKARI

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

YUKARI

SMO 107 İngilizce (3, 0) 3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

YUKARI

SMO 109 Temel İlk Yardım (2, 0) 2
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

YUKARI

SMO 111 Temel Anatomi (2, 0) 2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

YUKARI

TLT 102 Genel Biyokimya (2,0) 2
Kanın sıvı ve hücresel elemanlarını tanma, kan sayımı tekniklerini, normal hemogram değerlerini ve hemogramdaki patolojik değişimlerin klinik anlamını yüzesel olarak değerlendirme, örnek için uygun tüpü seçebilme. Karbonhidratların tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma. Lipitlerin tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak

YUKARI

ANRE 101 Anestezi Farmakolojisi I (2.0) 2
Genel Farmakoloji: Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların veriliş yolları, ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımları. İlaç etkisini değiştiren faktörler ve ilaç etkileşimleri, sempatik sistem, parasempatik sistem. Santral Sinir Sistemi İlaçları: Genel anestezikler; inhalasyon genel anestezikleri, intravenöz genel anestezikler. Lokal anestezikler, narkotik aneljezikler, hipnotikler, nöroleptikler, anksiyolitikler, nöromüsküler bloke ediciler, SSS uyarıcıları.

YUKARI

<="" h3="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Helvetica, Arial, 'Nimbus Sans L', 'Sans Serif', sans-serif; font-size: 12.24px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">
Bu derste temel araştırma mantığı, kavramları ve yöntemleri incelenecektir. Bilim, sosyal bilimler, sosyal araştırma kavramları, nitel ve nicel araştırma desenleri, veri toplama ve analizi gibi süreçler derinlemesine ele alınacaktır. Derste özellikle iletişim çalışmalarında kullanılan farklı araştırma tarzlarının ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yönelimleri vurgulanacaktır.