Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
PLT101 Kimya 2 0 2
PLT103 Histoloji 2 0 2
PLT105 Belge ve Kayıt Yönetimi 3 0 3
PLT107 Genel Histoteknoloji 2 0 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 20 2 21

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO104 Fizyoloji 2 0 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
PLT102 Genel Biyokimya 2 0 2
PLT104 Özel Histoteknoloji 2 0 2
PLT106 Genel Sitoteknoloji 2 0 2
PLT108 Laboratuvar Güvenliği 2 0 2
PLT110 Genel Patolojide Temel Kav. 2 0 2
PLT112 Patoloji Laboratuvar Uyg. I 1 10 6
PLT150 Yaz Stajı (20 İş Günü) 0 0 0
TOPLAM KREDI 15 10 20

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
PLT201 Moleküler Patoloji Teknikleri 2 0 2
PLT203 Patolojide Özel Teknikler 3 0 3
PLT205 Jinekolojik Sitoloji 2 0 2
PLT207 Jin. Dışı Sitoloji (Non-Jin. Sitoloji) 2 0 2
PLT209 Adli Tıp Patolojisi 1 0 1
PLT211 İmmünohistokimya Teknikleri 2 0 2
PLT213 Makroskopik Diseksiyon 1 1 2
PLT215 Patoloji Laboratuvar Uyg. II 1 12 7
TOPLAM KREDI 14 13 21

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
PLT202 Mesleki Uygulama 0 24 12
TOPLAM KREDI 3 24 15

Derslerin Içeriği

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2 
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3 
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO104 Fizyoloji (2,0 ) 2 
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO111 Temel Anatomi (2, 0) 2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO 204  Meslek Etiği (2, 0)2
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanilması amaçlanmaktadır.

PLT 101 Kimya (2,0) 2
Periyodik tablo, Element, bileşik ve karışımların adlandırılması; kimyasal bağlar; kütle-mol, atom ve molekül kütle kavramları; gazlar; çözeltiler; asitler-bazlar; tamponlar ve patoloji laboratuvarında kullanılacak olan çözelti ve karışımlar bu ders kapsamında işlenir.

PLT 103 Histoloji (2,0) 2
Mikroskopik çalışmayla desteklenen derslerde; hücre ve hücre içi organeller; mitoz ve mayoz bölünme; epitel doku; bağ, kemik, kıkırdak ve kas dokusu; sinir sistemi, kan ve lenfoid doku;sindirim sistemi, karaciğer, pankreas; solunum sistemi; deri; üriner sistem; boşaltım sistemi; erkek ve dişi üreme ve duyu organlarına ait normal doku ve hücre özellikleri incelenir.

PLT 105 Belge ve Kayıt Yönetimi (3,0) 3
Belge yönetimi politika ve prosedürlerinin standardizasyonu, standard uygulama ve prosedürler kullanılarak belgelere gerekli ilgi ve korumanın sağlanması ve içerdikleri bilgiye ve delillere daha etkin ve verimli bir şekilde erişilmesini öngörmektedir. Belge yönetimi belgelerin üretilmesinden onların imhasına kadarki süreçte onların üretimini, işlenmesini, dağıtımını, depolanmasını, erişimi ve ayıklanması işlemlerini kapsar. Dokuman ve kayıt yönetimi nedir. Kayıtların sınıflandırılması ve işlevleri. Kayıt yöneticilerinin rolleri. Elektronik kayıt yönetimi. Belge ve kayıt yönetiminde teknolojinin etkin kullanımı.

PLT 107 Genel Histoteknoloji (2,0) 2
Patoloji bölümünün tanıtımı Rutin işleyiş ve organizasyon şemaları, Yetki ve sorumluluklar, Patolojide tıbbi terminoloji, Patoloji laboratuarında kullanılan alet ve malzemeler, Patoloji laboratuarına gelen materyallerin tanıtımı, Standart kodlamalar, seri kesit, yeni kesit tanımı, kodlamanın amacı Patoloji laboratuarında kullanılan kimyasalların özellikleri, saklama koşulları ve güvenli kullanımları, Laboratuar güvenliği ve mesleki risk,  Arşiv ve depo Tıbbi atıkların imha süreci.

PLT 102 Genel Biyokimya (2,0) 2
Biyokimyaya giriş; nükleik asitler; protein sentezi; aminoasitlerin yapısı, çeşitleri ve özellikleri; enzimlerin yapısı, özellikleri ve kinetik işleyişleri; Karbonhidratların yapısı, çeşitleri ve özellikleri lipidlerin yapısı, çeşitleri ve özellikleri; hormonlar ve hormonların etki mekanizmaları konuları işlenir.

PLT 104 Özel Histoteknoloji (2,0) 2
Işık mikroskobunun kullanımı, ışık mikroskobunun çalışma prensipleri, özel mikroskop türleri, dokuların patolojik incelemeye hazırlanması, fiksatifler, dokuların fiksasyonu, doku takibinin prensipleri, doku takibi prensipleri, doku takip yöntemleri, dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı, mikrotomlar ve dokulardan kesit alma,dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri.

PLT 106 Genel Sitoteknoloji (2,0) 2
Non-Jinekolojik sitolojik örneklerin preparasyon yöntemleri, Hücre süspansiyonu ve bloğu hazırlama, PAP ve Romanowsky boyaları, Non-Jinekolojik sitolojik örneklerin preparasyonlarında teknik sorunlar ve çözüm yöntemleri, efüzyon sıvılarında normal ve atipik hücreler, Balgam, bronşiyal lavaj ve idrar yaymalarında normal ve atipik hücreler, Tiroid sitoloji yaymalarında normal ve atipik hücreler, Akciğer, Hücrelerinde normal ve atipik hücreler, Sitolojik materyalin laboratuvara gönderimi ve saklama koşulları.

PLT 108 Laboratuvar Güvenliği (2,0) 2
Laboratuvarda çalışırken kişisel önlemleri alarak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı oluşabilecek riskleri belirleyip, onlara karşı önlem almak ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturmak. Laboratuvar tehlikelerini öğrenmek: Laboratuvar tehlikelerini tanımlamak, Laboratuvarda kişisel güvenlik önlemleri almak, Laboratuvarda kimyasal tehlikeleri belirlemek ve önlem almak, Laboratuvarda fiziksel tehlikeleri belirlemek ve önlem almak, Laboratuvarda biyolojik tehlikeleri belirlemek ve önlem almak, Laboratuvarda güvenlik organizasyonu yapmak, Laboratuvarda güvenlik önergeleri hazırlamak, Yanıcı, patlayıcı ve korozif kimyalsalları tanımak, Kimyasallarla çalışırken korunma yöntemleri, Laboratuvarda elektrik ve su sistemleri. 

PLT 110 Genel Patolojide Temel Kavramlar (2,0) 2
Hücre zedelenmelerindeki temel mekanizmalar, zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik değişiklikler, çevresel değişikliklere bağlı olarak hücrede oluşan değişiklikler, iltihap ve reperatif yanıtın temel özellikleri, akut ve kronik inflamasyon türleri, inflamasyonda yer alan hücreler ve temel özellikleri, enfeksiyon hastalıklarının genel patolojik özellikleri, mikroorganizmaların hasta yapma özellikleri, vücuttaki sıvı elektrolit denge bozuklukları, sıvı ve elektrolit denge bozukluklarından kaynaklanan patolojik durumların temel mekanizmaları, hemostaz ve hemostaz bozuklukları, neoplazi, tümör etiyolojisinde yer alan faktörler kalıtım tümör ilişkisinin temel prensipleri.

PLT 112 Patoloji Laboratuvar Uygulamaları I (1,10) 6
Patoloji labında güvenlik ve çalışma kuralları, Patoloji laboratuvarında kullanılan makine, alet ve cam malzemeler, Laboratuvarda kullanılan tamponları tanıma, molar yüzde çözelti hesaplamasıyla  hazırlama, ışık mikroskobunun kullanımı ve bakımı, hassas terazi, pH Metre, doku takip cihazı, gömme merkezi, etüv kullanımı, fiksatif hazırlanması, manuel ve otomatik sistemlerde doku takibi, mikrotomun çalışma prensipleri, parafin bloklardan kesit almak, H&E tekniği, frozen kesit alımı.

PLT 201 Moleküler Patoloji Teknikleri (2,0) 2
Moleküller patolojiye giriş, İmmünohistokimya teknikleri, FISH tekniği, CISH tekniği, SISH tekniği,  ISH’da problemler ve çözümleri, Flow sitometri, PCR, Western Blotting, SB, NB, Transmisyon elektron mikroskobisi için doku takibi.

PLT 203 Patolojide Özel Teknikler (3,0) 3
Bağ doku boyaları, trikrom boyalar, ağır metal ile impregnasyon yöntemi, Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri, Karbonhidratlar tanımlar ve özellikleri, PAS, dPAS boyalar ve boyanma özellikleri, Alcian Blue ve boyama özellikleri, Colloidal Iron, HID boyama özellikleri, Lipidler, proteinler ve nükleik asit boyaları mekanizmaları, Pigment ve mineral boyaları ve boyama özellikleri, Nöropatolojik teknikler, nöroendokrin sistemde boyanma özellikleri, mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri, enzim histokimya yöntemleri.

PLT 205 Jinekolojik Sitoloji (2,0) 2
Klinik sitoloji ve temel kavramlar, Serviksin anatomisi ve mikroanatomisi, endoservikalepidel, endometriyal, histiosit hücrelerin sitomormolojik özellikleri, Normal  Pap smear normal hücre yapısı, Pap smearlerde değerlendirme kriterleri, Bethesta sistemi ve class sınıflandırması, Bethesta sistemi değerlendirme kriterleri, Jinekolojik Sitolojik materyallerin hazırlanmasında temel yöntemler.

PLT 207 Jinekoloji Dışı Sitoloji (Non-Jinekolojik Sitoloji) (2,0) 2
Klinik sitoloji ve temel kavramlar, Jinekolojik sistem dışı organ ve vücut boşluklarından elde edilen ince iğne aspirasyon sitolojisi, effüzyon sitolojisi, bronkoalveoler lavaj, mesane lavaj v.b tüm sıvıların hazırlanması, boyanması, bu sistemlerde görülmesi gereken hücrelerin öğrenilmesi.

PLT 209 Adli Tıp Patolojisi (1,0) 1
Ölüm, somatik hücre yapısı, hücresel ölüm tanımı; beyin ölümü; postmortem değişiklikler, pütrefakasyon, sabunlaşma, mumifikasyon, maserasyon tanımı ve özellikleri, otopsi tanımı, adli otopsi tanımı, cerrahi otopsiden farkları.

PLT 211 İmmünohistokimya Teknikleri (2,0) 2
Temel İmmünohistokimya İmmünohistokimyada Antikorlar Tümör Antijenleri Temel Enzimoloji Fikzasyon Antijen retrieval Kontroller Boyama metotları Zemin boyama ve sorunları Blok yöntemi İmmünofloresan teknik I İmmünohistokimyada karışılacak problemler

PLT 213 Makroskopik Diseksiyon (1,1) 2
Makroskopi odasında çalışma ve güvenlik kuralları, makroskopide kullanılan diseksiyon malzemeleri, Makroskopi kullanılan kimyasallar, Makroskopik tanımlamalar,endoskopik biyopsilerinin makroskopisi, iğne biyopsilerinin makroskopisi,, deri biyopsilerinin makroskopisi, kolon, mide, safra kesesi makroskopisi, Tiroid makroskopisi, meme makroskopisi, TAH+BSO makroskopisi.

PLT 215 Patoloji Laboratuvar Uygulamaları II (1,12) 7
H&E boya setini hazırlama ve kalitesinin değerlendirilmesi, Eosine alternatif boya çözeltilerinin hazırlanması, uygulanması ve mikroskopik karşılaştırılması, Mayer, Cole, Gill III Hematoksilen hazırlanması ve uygulanması, PTAH, Weigert, Verhoeff Hematoksilen hazırlanması ve uygulanması, metakromatik, progresiv, resesiv boya örneklerinin hazırlanması ve uygulanması, PAP smeardelerde Papanicolauo boyasının uygulanması, PAP smearlerde hücre sayımı.

PLT 202 Mesleki Uygulama (0, 24) 12
Patoloji labında güvenlik ve çalışma kuralları, Patoloji laboratuvarında kullanılan aletlerin bakımı, laboratuvarda kullanılan tamponları tanıma, molar yüzde çözelti hesaplamasıyla  tampon hazırlama, ışık mikroskobunun kullanımı ve bakımı, hassas terazi, pH Metre, doku takip cihazı, gömme merkezi, etüv kullanımı, fiksatif hazırlanması, manuel ve otomatik sistemlerde doku takibi, mikrotomun çalışma prensipleri, parafin bloklardan kesit almak, H&E tekniği, frozen kesit alımı, Jinekolojik ve Non-Jinekolojik sitolojik örneklerin preparasyon hazırlama, Hücre süspansiyonu ve bloğu hazırlama,  sitolojik materyalin laboratuvara gönderimi ve saklamanması, H&E boya setini hazırlama ve kalitesinin değerlendirilmesi, Eosine alternatif boya çözeltilerinin hazırlanması, uygulanması ve mikroskopik karşılaştırılması, Mayer, Cole, Gill III Hematoksilen hazırlanması ve uygulanması, PTAH, Weigert, Verhoeff Hematoksilen hazırlanması ve uygulanması, metakromatik, progresiv, resesiv boya örneklerinin hazırlanması ve uygulanması, PAP smeardelerde Papanicolauo boyasının uygulanması, PAP smearlerde hücre sayımı.