Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
OPT101 Fiziksel Optik 2 0 2
OPT103 Geometrik Optik I 2 0 2
OPT105 Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 3
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 19 2 18

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
OPT102 Görme Optiği I 2 0 2
OPT104 Optisyenlik Uygulamalar I 4 2 4
OPT106 Optik Aletler 1 0 1
OPT108 Göz Hastalıkları I 2 0 2
OPT110 Geometrik Optiği II 2 0 2
OPT150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0
TOPLAM KREDI 16 2 16

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
OPT201 Kontakt Lensler 1 0 1
OPT203 Görme Optiği II 2 0 2
OPT205 Optisyenlik Uygulamalar II 5 5 7
OPT207 Göz Hastalıkları II 2 0 2
OPT209 Malzeme Bilgisi 1 0 1
OPT211 Optisyenlik Tarihi ve Deontoloji 1 0 1
TOPLAM KREDI 12 5 14

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
OPT202 Mesleki Uygulama 0 20 10
TOPLAM KREDI 7 20 17

Derslerin Içeriği

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2 
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi I (3-0 ) 3 
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3 
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Ekonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204  Meslek Etiği (2, 0)2
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanilması amaçlanmaktadır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2, 0)2
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

OPT 101 Fiziksel Optik I (2,0) 2
Dalga teorisi (amplütüd, dalga uzunluğu, frekans, elektromanyetik dalga spektrumu, görüle bilinir ışık), gölge, huygens prensibi, prizmalar, renksiz prizma ve mercekler, büyüteçler, fotometreler, mercek-ayna kombinasyonları,   ışığın foton özelliği  (foton nedir, foton enerjisi, planck sabiti), interferans (konstrüktif ve derstrüktif interferans, antirefle filmler ve interferans filtreleri gibi önemli uygulama alanları).

OPT 103 Geometrik Optik I (2,0) 2
Koherens, polarizasyon (lineer, sirküler ve eliptik polarize ışıklar, parsien ve komplet polarizasyon, “haidinger brush” fenomeni, polarize güneş gözlükleri, oftalmik aletler ve binokülerfonksiyon testleri gibi uygulama alanları), kırınım (difraksiyon) (airy disc, rayleigh kriterleri), saçılım, yansıma (brewster kriterleri), ışınların iletim ve emilimi (transmission, absorption), aydınlanma ışığının özellikleri (tek renklilik yönlendirilebilme, koherens, polarizasyon ve yoğunluk), laser kaynakları, laser çıkışı.

OPT 105 Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi (3,0) 3
Göz ve yardımcı organlarının yapısı: orbita, göz kapakları ve kapak bezleri, gözyaşı sistemi, konjunktiava, bulbus okul, kornea ve sklera, korneaskleral limbus, uvca (koroidea, silier cisim iris vepupilla), retina, gözün boşlukları (ön kamara, arka, vitrecus boşluğu merz), gözdışı kasları, oblik kaslar), gözün sinirleri (ll, lll, lV ,V ,Vl ve Vll. kafa çiftleri, otonom sinir sistemi), görme yolları. Gözün fizyolojisi: kornea, gözyaşı, humör akoz, lens, vitrecus, retina, (genel metabolizma ve görme fotokimyası), görme mekanizması adaptasyonu, ışığa adaptasyon, renkli görme, retinanın nöral aktivitesi) binokuler görme ve uzay persepsiyonu (retinal korrespondans, sensuriel tuzyon, horoptal, fizyolojik diplopi, supresyon, panum alanı, stercopsis), hayal oluş mekanizmaları,) refraksiyon, refraktif yüzeyler, refraksiyon hatası, akomodasyon), esktraoküler mekanizmalar, (dupsiyon, varsiyon, verjans).

OPT 102 Görme Optiği I (2,0) 2
Genel optik prensipler, elektromanyetik spektrum, görme olayı, görmenin fotokimyası, retinanın ışıkla uyarılmasıyla ortaya çıkan hisler, renkli görme, karanlığa ve aydınlığa adaptasyon, gözün optik özellikleri, gözün kırıcı yüzeylerinin optik özellikleri, şematik göz, anormal gözün optik sistemi, emetropi, emetropide hayal büyüklüğü, görme keskinliği, görme keskinliğine tesir eden faktörler. fokus derinliği, görme alanı, görme alanındaki eksiklikler, pupilla, pupilla refleksleri.

OPT 104 Optisyenlik Uygulamaları I (4,2) 4
Optik camlar ve teorik olarak yapılışları, optik asken odak noktası, aka kavramları, gözlük camların tarihçeleri, tipleri, tanımlar, sınıflandırma yöntemleri, fotometre ve tipleri, gözlük camlarının çerçeveye göre yapılışı ve montajı, gızing, çerçeve seçimi, enterpapillermesafe ölçümü, boxing yöntemi, traspoze, cam nötralizasyonu

OPT 106 Optik Aletler (1,0) 1
Teknik terim ve tanımlar, lensometre esası, fokometre tanımı, çeşitleri ve merceklerin fokometredeki, görüntüleri, merceklerin diyoptrik güçlerinin belirlenmesi, büyüteçler, mikroskoplar, teleskoplar, fotoğraf makinası, gözle ilgili şikayetler ve göz hastalıklarının semptomatolojisi, göz muayenesi, gözün rutin muayenesi ve yardımcı alet ve yöntemlerle muayenesinde kullanılan optik araç – gereçler ve esasları, oftalmaskoplar, retinoskoplar, fundus kameraları, refraktometreler, tonometreler, yarık lambaları ve ameliyat mikroskop çeşitleri, fotoğraf koyulaştırıcıları.

OPT 108 Göz Hastalıkları I (2,0) 2
Göz hastalıklarında hikaye alma ve semptomlar, gelişim anomalileri, kapak, gözyaşı sistemi, konjuktiva, kornea, uvca, retina hastalıkları.

OPT 110 Geometrik Optik II (2,0) 2
Noktasal ışık kaynakları, ışınlar, ışın demetleri, yüzeyler arasında ışığın kırılması (snell kanunu, kritik açı ve totel internal reflaksiyon, düz paralel yüzeyler, oftalmik prizmalarla görüntülerin yer  değiştirmesi, lenslerin prizmatik etkisi (prenticea kuralı), prizmaların vektör ilavesi, prizma abarasyonları, fdensel prizlaları), verjans tanımı ve uygulamaları verjans ölçümü dioptri), verjans hesaplamaları, konjuğe yüzeyler, gerçek obje ve görüntüler, mültiple lens sistemleri, obje-görüntü hareketleri lins etkilerinin grafik analizler (konjuge noktalar, optik aks, fokal noktalar , nodal noktalar, ışın transeleri, santral ışın, lateral (lineer ve trasver) magnifikasyon), refraktif yüzeyin gücü, abartılmış verjans, bazit sferik yüzeymerin fokal uzunluğu, tekbir sferik yüzeyin gücü, havcadan başka bir ortamda ince lens, kalın lens, gerçek güç), lenslerin ve lens sistemlerinin magnitikasyonu (lateral, aksiel ve angülar magnifikasyon, teleskoplar, basit büyüteçler, cerrahi lup), sferik lenslerin aberasyonları (sferik önlenmesi), astigmatik lensler için sembollerle gösterme, strum konoidi, jackson kos silindiri, transpozisyon), aynalar (yansıma konunları, yansıtıcı gücü, verjans hesaplamaları düz, konkav ve konveks aynalar

OPT 201 Kontakt Lensler (1,0) 1
Kontakt lens çeşitleri, bakımı, dezenfeksiyon yöntemleri, ürün yapısı ve tipleri, kullanım süreleri, oluşturduğu enfeksiyonlar.

OPT 202 Mesleki Uygulama (0,20)10

OPT 203 Görme Optiği II (2,0) 2

OPT 205 Optisyenlik Uygulamaları II (5,5) 7
Çerçeveler tarihçeleri, tanıtılması, tipleri, imalatı kol ve bağlantıları, burun üstü köprüleri, onarımları, pantoskopik açı, gözün kırma kusurları ve düzeltme teknikleri, gözlük reçetesi yazılış ve okunuşları, az görenlere yardımcı gözlük sistemleri, özel gözlükler, oftalmik endüstrisi, göz nötralizasyonu, doğruluk testleri

OPT 207 Göz Hastalıkları II (2,0) 2
Optik sinir ve orbita hastalıkları, katarakt, glokom, şaşılık, sistemik hastalıklar ve göz. göze lokal uygulana ilaçların sistemik emilimi ve görme üzerine etkileri.

OPT 209 Malzeme Bilgisi  (1,0) 1
Optisyenlik pratiği sırasında kullanılan/kullanılacak mesleki malzemeleri tanımakkullanım alanlarını ve kullanım şekillerini öğrenmek, malzemelerin bakımlarının yapılması.

OPT 211 Op Tarihi ve Deontoloji (1,0) 1
Dünyadaki optikle ilgili terimler ve optik biliminin çeşitli branşları, refraksiyon dünyada optisyenlik ve tarihi gelişimi, türkiye’de optisyenlik ve tarihi gelişimi. optik ve optometrik meslekler ve meslek adamları, optisyenlikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar. bir meslek olarak optisyenliğin tanımı ve optisyenlik felsefesi. göz sağlığında optisyenin görevi ve sorumlulukları. türkiye’nin optisyene olan ihtiyacı. optisyenliğin diğer optometrik mesleklerle ve optisyenin optometrik meslek adamları ile ilişkileri. dünyada optik meslekler eğitimi. türkiyede optik meslekler eğitimi. Avrupa’ da optik ve optometrik mesleği. Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde optisyenlik ve optometrik mesleklerle ilgili kanun ve yönetmelikler, ülkemizde optisyenlik ve optometrik mesleklerle ilgili kanun ve yönetmelikler.