Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO 103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO 105 Temel Matematik 3 0 3
SMO 107 İngilizce 3 0 3
SMO 109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO 111 Temel Anatomi 2 0 2
ODY 101 Ses Fiziği ve Akustik Prensipler 4 0 4
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
TOPLAM KREDI 20 04 20

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi 1 3 0 3
SMO 104 Fizyoloji 2 0 2
SMO 106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
ODY 102 İşitme ve Konuşma Ant. Fiz. 3 0 3
ODY 104 Vestibüler Sistem Ant. Fiz. 3 0 3
ODY 106 İşitme Kayıpları 2 0 2
ODY 108 Vertigo 2 0 2
ODY 110 İşitme ve Konuşma Odyomet. 4 4 4
ODY 150 Staj (20 iş günü) 0 0 0
TOPLAM KREDI 21 04 21

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
ODY 201 Vestibüler Sistem Testleri 2 2 4
ODY 203 Impedansmetri Teknikleri 2 2 4
ODY 205 Klinikte Eğitim ve Uygulama 1 0 12 4
ODY 207 Konuşma Gelişimi 2 0 2
ODY 209 İşitme Cihazları 2 2 4
ODY 211 Atipik Çocuk ve Odyoloji 2 0 2
ODY 213 Odyometride İleri Test Yönt. 1i 2 0 2
TOPLAM KREDI 12 18 22

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO 204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
ODY 202 Odyolojide Elektrofizyolojik Testler 2 2 4
ODY 204 Odyometride İleri Test Yönt. 2 2 0 2
ODY 206 Vestibüler Elektrofizyolojik Testler 2 2 4
ODY 208 Klinikte Eğitim ve Uygulama 2 0 18 6
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
TOPLAM KREDI 13 22 23

Derslerin İçeriği

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi (3-0 ) 3
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıklar

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO104 Fizyoloji (2-0 ) 2
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler,. Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO109 Temel İlk Yardım (2, 0)2
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma.Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri.Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.Anaflaksiyi tanıma ve başa çıkma yöntemleri

SMO111 Temel Anatomi (2, 0)2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Sağlık insan gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Toplum sağlığının tanımı, temel koruma yöntemleri, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması,

SMO 204 Meslek Etiği (2, 0)2
İş hayatında, etik kurallara uygun çalışmaya yönelik bilgi ve becerilerin verilmesine yönelik programdır. Tıbbın tarihsel gelişimi,  Tıp ahlakı.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2, 0)2
Yönetim kavramı ve süreçleri. Temel sağlık hizmetleri, Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

ODY101 Ses Fiziği ve Akustik Prensipler (4,0)4
Ses dalgalarının değişik ortamlarda dalgalar halinde yayılmasıyla ilgili fizik prensipleri, insan sesinin fiziksel özellikleri tanıtılacak, ses oluşturulmasından konuşma oluşturulmasına uzanan fiziksel ilişkiler verilecektir. Odyolojik incelemelerde kullanılan sesssiz odaların yapıları, Reverberasyon (sesin insan üzerindeki psikolojik özellikleri), ses ölçüm aletleri ve insan kulağı arasındaki kalibrasyon prensipleri, konuşmanın akustik yapısı ve fonetik verilecektir.

ODY102 İşitme ve Konuşma Anatomi ve Fizyolojisi (3,0)3
İşitme ve konuşma organlarının periferden santrale kadar uzanan yapılarının anatomik ve fizyolojik özellikleri verilecektir.

ODY104 Vestibüler Sistem Anatomi ve Fizyolojisi (3,0)3
Vestibüler sistem organlarının periferden santrale kadar uzanan yapılarının anatomik ve fizyolojik özellikleri verilecektir.

ODY106 İşitme Kayıpları (2, 0)2
Normal işitmenin tanımı, iletim tipi işitme kayıpları, duyu tipi (sensöryal) işitme kayıpları, birleşik (miks) işitme kayıplarının tanımları, işitme kayıplarının nedenleri (etiyolojileri), işitme kaybının eşlik ettiği hastalıklar verilecektir.

ODY108 Vertigo (1, 0)1
Baş dönmesi, dengesizlik hissi, sersemlik hali gibi içiçe geçmiş vestibüler sistem yakınmaları, vestibüler system rahatsızlıklarının nedenleri, vertigonun eşlik ettiği hastalıklar verilecektir.

ODY110 İşitme ve Konuşma Odyometrisi (4, 4)4
Odyometrelerin kullanılışı ve uygulanabilecek testler, odyolojik muayene prensipleri, odyometrist hasta ilişkileri, görev ve yetki sınırları, hava yolu, kemik yolu, işitme ölçümü teknikleri, maskeleme prensipleri, konuşma odyometrisi teknikleri verilecektir.

ODY201 Vestibüler Sistem Testleri (2, 2)4
Denge sistemi, denge testleri, vestibüler testler, fizik muayene yöntemi olarak uygulanan spontan nistagmus aranması, HTT (Baş Sarsma Testi), yürüme testleri, Dix-Hallpike testi, repozisyon manevraları gibi konvansiyonel yöntemler verilecektir.

ODY203 İmpedansmetri Teknikleri (2, 2)4
Orka kulak kavitesinin, kulak zarının fiziksel özellikleri, Eustachian tüpünün orta kulak ventilasyonuyla ilişkisi, elektroakustik impedansmetre ve ölçüm prensipleri, akustik refleks tanımı ve ölçüm teknikleri, Eustachian tüpünün fonksiyonlarının ölçüm teknikleri verilecektir.

ODY205 Klinikte Eğitim ve Uygulama I (0, 2)2
Teorik derslerde işlenen konular odyoloji laboratuvarında gözlemlenerek ve hastaların testlerinde yardımcı olunarak pratik olarak pekiştirilecek.

ODY207 Konuşma Gelişimi (2, 0)2
Çocukluk çağından normal konuşma gelişimi, işitme kaybı ile konuşma gelişimi arasındaki ilişki, işitme azlığı olan hastalarda konuşma bozukluklarının oluşması ve bunların sınıflanmaları, konuşma bozukluklarının ayırıcı tanıdaki yeri verilecektir.

ODY209 İşitme Cihazları (2, 2)4
İşitme rehabilitasyonu için kullanılan işitme cihazlarının teknik özellikleri, uygulama prensipleri verilecektir.

ODY211 Atipik Çocuk ve Odyoloji
Normal çocuk ve gelişimsel özellikleri, atipik çocuk tanımı ve bu alanda yaygın olarak kullanılan isimlendirmeler, zihinsel özürlü çocuklar, öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar, serebral paralizili çocuklar, epilepsili çocuklar, konuşma özürlü çocuklar, özürlü çocuk eğitiminde aile rehberliği ve ekip çalışmasının önemi, uyumsuz çocuklar, üstün zekalı çocuklar, özel eğitimde yönetim, denetim ve rehberlik verilecektir.

ODY213 Odyometride İleri Test Yöntemleri I (2, 0)2
Değişik patolojilerin ayırıcı tanılarında kullanılan, klinik odyometre ile uygulanan SAL, Tone Decay, SISI, Bekesy Odyometrisi ve Recruitment testleri verilecektir.

ODY202 Odyolojide Elektrofizyolojik Testler
Objektif test yöntemleri olarak ABR (ERA, BERA), ECoG, OAE ve ASSR testleri hakkında bilgi verilecektir.

ODY204 Odyometride İleri Test Yöntemleri II
Fonksiyonel ve psikojenik orjinli işitme kayıplarının  ayırt edilmesinde uygulanan test yöntemleri, simülasyon testleri, konuşma testleri, koopere olamayan küçük yaştaki çocukların subjektif testleri, serbest alan ve oyun odyometrisi verilecektir.

ODY206 Vestibüler Elektrofizyolojik Testler (2, 2)4
Vestibüler sistemin objektif olarak ölçülebilmesine imkan veren elektronistagmografi (ENG) ve videonistagmografi (VNG) teknikleri, bitermal kalorik testler, Pozisyonel testler, bakış (gaze) testleri, optokinetik, sakkadik ve tracking testler verilecektir.

ODY150 Staj (20 İş Günü) (0,0) 0