Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 2
LVS101 Anatomi 2 2 3
LVS103 Mikrobiyoloji 2 2 3
LVS105 Biyokimya 2 0 2
LVS107 Fizyoloji I 2 0 2
 Toplam Kredi 17 6 20

 
II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
LVS102 Farmakoloji Ve Toksikoloji 2 0 2
LVS104 Hayvan Dav. Ve Seksüel Etoloji 2 0 2
LVS106 Zootekni Ve Hayvan Refahı 2 2 3
LVS108 Salgın ve Zoonoz Hastalıklar ve Korunma 2 2 3
LVS110 Hayvan Sağlığı Ve Hijyeni 3 0 3
LVS112 Histoloji 2 2 3
LVS114 Biyogüvenlik ve Çevre Sağlığı 3 0 3
Toplam Kredi 16 4 18

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
LVS201 Doğum Ve Suni Tohumlama 2 2 3
LVS203 Ayak Bakımı Ve Hastalıkları 1 2 2
LVS205 Hayvan Besleme Ve Rasyon Bilgisi 2 2 3
LVS207 Paraziter Hastalıklar Ve Korunma 1 2 2
LVS209 Sağım Hijyeni Ve Mastitis Korunma 2 2 3
LVS211 Veteriner Laborant Teknikleri 2 4 4
LVS213 Temel Klinik Bilgisi 3 0 3
 Toplam Kredi 13 15 20

 
IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
LVS202 Dönem Uygulaması 0 30 15
 Toplam Kredi 5 30 20

Derslerin Içeriği

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2 
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.
Yukarı

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3 
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir
Yukarı

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.Yukarı


AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)2

Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.Yukarı

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.
Yukarı

LVS 101 Anatomi ve Histoloji (3,2) 4
Temel anatomi terminolojisini vermek, evcil memeli ve kanatlıların hareket, sinir, kas, sindirim, solunum, dolaşım ve ürogenital sistemlerinin normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla ilişkilerini karşılaştırmalı olarak öğretmek ve en küçük canlı birimi olan hücre ile hücrelerin oluşturduğu dokuların yapısal ve histolojik özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.Yukarı


LVS 103 Hayvan Davranışları ve Seksüel Etoloji (3,0) 3

Evcil hayvan davranışlarının incelenmesi,davranışın tanımı, insan ve hayvan sevgisinin davranışlar üzerindeki önemi, canlılarda iç ortamın dengesi, organizmanın kontrol sistemleri, hayvanlarda evcilleştirmenin davranışlar üzerine etkisi, çevre ısısının davranış üzerine etkileri ve kedi, köpek, sığır, koyun, domuz ve at gibi evcil hayvanlarda beslenme, cinsellik, annelik ve sosyal davranışların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Yukarı

LVS 105 Mikrobiyoloji (3,2) 4
Mikroorganizmaların özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verme, tekniğine uygun olarak aseptic çalışma yapabilme yeteneğinin kazandırılması, malzemeye göre sterilizasyon uygulayabilme, tekniğine uygun olarak numune alabilme, besi yeri hazırlayabilme, ekim yapabilme ve koloniözelliklerini inceleyebilme, hijyen control numuneleri alabilme, preparat hazırlayarak mikroskopta inceleyebilme ve bakterileri tanımlayabilme konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Yukarı

LVS 102 Farmakoloji ve Toksikoloji (2,0) 2
İlaçların farmakodinami ve farmakokinetiği ile klinikte kullanımına ait genel bilgileri kazandırmak, farmakolojinin temel kavram ve terminolojisinin öğretilmesi, ilaçların kaynakları ve genel özellikleri, İlaçların emilmesi, vücutta dağılımı, metabolizması ve çıkartımı, doz kavramı, ilaçların veriliş şekilleri ve yolları, ilaçların etki mekanizmaları, ilaçların istenmeyen etkileri ve toksik etkileri ile etkileşimleri, zehir tanımı ve özellikleri hakkında bilgiler, zehirlenme tipleri ve zehirlerin vücutta uğradığı değişimler, zehirlenme olayıyla ilgili soruşturma ve inceleme yapma, analiz numunesi alma ve laboratuvara gönderme, tanı ve genel tedavi yöntemleri, pestisidlerin özellikleri, zehirlenme nedenleri, semptomları, tanısı ve tedavisi, bitkisel ve hayvansal zehirlerin özellikleri, zehirlenme nedenleri, semptomları, tanısı ve tedavisi öğretilir.
Yukarı

LVS 104 Fizyoloji ve Biyokimya (3,2) 4
Karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler, mineraller, sınıflandırılmaları, fiziksel, kimyasal özelikleri ve fonksiyonlarını içeren temel biyokimya bilgilerini kazandırmak ve hücre, kan, kas ve sinir sisteminin incelenmesi, öğrencilerin fizyolojik bilgi ile donatılması amaçlanır
Yukarı

LVS 106 Biyogüvenlik ve Çevre Sağlığı (4,0) 4
Salgın hastalıkların kontrol altına alınması ve hayvansal ürünlerin üretiminde mikrobiyolojik güvenliğin arttırılması ile çevre sağlığının korunması hakkında bilgi sahibi olurlar.
Yukarı

LVS 108 Zootekni ve Hayvan Refahı (2,2) 3
Evcil hayvanlarda türlere göre ırklar, morfolojik ve fizyolojik özellikleri, dölverimi, laktasyon, çevreye uyum ve hayvan refahı, sığır, koyun, keçi, tavuk, at, tavşan, laboratuvar hayvanları ve domuz yetiştiriciliği ilkelerinin teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere öğretmektir
Yukarı

LVS 110 Veteriner Laboratuvar Teknikleri  (2,2) 3
Hayvan hastanesi , pet klinikleri ve veteriner hekimliği laboratuarlarında çalışacaklar için teknik bilgileri vermek, tekniğine uygun olarak aseptik çalışma yapabilme, malzemeye göre sterilizasyon uygulayabilme, Tekniğine uygun olarak numune alabilme, referans hayvan seçimi yapabilme, testlerin duyarlılığı ve spesifikliğini kavrayabilme, testlerin referans aralıklarını kavrayabilme, preparat hazırlayabilme ve mikroskopta inceleyebilme ve rutin kan, süt, karaciğer, hormon, idrar testlerini uygulayabilme konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Yukarı

LVS 112 Salgın ve Zoonoz Hastalıklar ve Korunma (3,0) 3
Bakteriyel, viral ve diğer çeşitli enfeksiyonlar, aşılamalar ve hijyenik tedbirler hakkında ayrıntılı bilgiler vermek, hastalık nedenlerini tanımlayabilme, sistemlere göre hastalıkları tanımlayabilme, hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları tanıyabilme, aşılamanın önemini kavrayabilme, zoonoz hastalıklardan korunma tedbirlerini alabilme, salgın hastalıklardan korunma tedbirlerini alabilme ve hastalık bazında numune alarak laboratuvara materyal gönderebilme konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Yukarı

LVS 114 Hayvan Sağlığı ve Hijyeni (3,0)3
Hayvan türlerine göre harici uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi vermek, hastalık semptomlarını takip edebilme,  hayvan türlerine göre muayene yöntemlerini uygulayabilme, vücut ısısı, nabız ve solunum takibi yapabilme, hayvan vücudunda anormal oluşumları takip edebilme, apse tedavisi yapabilmeli, ayırıcı test metodlarını uygulayabilme, asepsi ve antisepsi kurallarını uygulayabilme ve enjeksiyon yöntemlerini uygulayabilme konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Yukarı

LVS 116 Temel Klinik Bilgisi I (3,0) 3
Temel Klinik Bilgisi dersinde, hayvanların sağlık durumlarıyla ilgili temel kavramları tanımlayabilmek, klinik çakışmalar, laboratuvar hayvanlarının kullanımı ve kliniğe başvuran kedi ve köpek gibi hastalara verilen Veteriner hizmetini açıklayabilmek, hayvanların sağlık durumunun değerlendirilmesinde kullanılan muayene yöntemlerini listeleyebilmek ve hayvanlarda görülebilecek hastalık belirtilerini tanımlayabilmek amaçlanmıştır.
Yukarı

LVS 201 Doğum ve Suni Tohumlama (2,2) 3
Hayvanların sorunsuz üremelerini sağlamak, üremeye bağlı verim kayıplarını engellemek ve sağlıklı yavrular elde etmek için gerekli teknik ve uygulamalı bilgileri vermek
Yukarı

LVS 203 Ayak Bakımı ve Hastalıkları (1,2) 2
Çiftlik hayvanlarında ayak sağlığını korumak ve ayak hastalıklarına bağlı ekonomik kayıpları en aza indirmek için gerekli teknik ve uygulamalı bilgileri vermek
Yukarı

LVS 205 Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi (2,2) 3
Hayvan beslenmesinde kullanılan yemlerin hayvan türlerine göre öğretilmesi hedeflenmektedir.
Yukarı

LVS 207 Paraziter Hastalıklar ve Korunma (1,2) 2
Parazitolojik terimlerin, parazitlerin ve paraziter hastalıkların isimlendirilmesini, parazitlerin bulaşma yolları, üreme, gelişme, neden oldukları zararlar, zoonoz parazitler ve paraziter hastalıklardan korunma yollarını öğretmek
Yukarı

LVS 209 Sağım Hijyeni ve Mastitisten Korunma (2,2) 3 
Sütçü hayvanlarda meme sağlığının korunması için gerekli koruma ve kontrol tedbirlerini uygulayabilecek nitelikli eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Yukarı

LVS 211 Laboratuvar Hijyeni ve Sanitasyon Teknikleri (2,0) 2
Laboratuvarda çalışacak kişilerin laboratuvar tekniklerine hakim ve gelişen teknolojiye çabuk uyum sağlayacak, donanımlı nitelikli elemanlarının yetiştirilmesi için gerekli teknik ve uygulamalı eğitim vermektir
Yukarı

LVS 213 Hayvancılıkta Mekanizasyon (2,0) 2
Tarımsal işletmelerde özellikle hayvansal üretim işletmelerinde kaba ve kesif yem mekanizasyonu, Süt sağım makineleri, Gübreleme ve depolama sistemleri, Otomatik yem dağıtıcıları, Otomatik suluklar ile ilgili bilgi vermek, üretimde kullanılan makinaları tanıtmak, kullanım özelliklerini öğretmek, uygulama alanlarında karşılaşılabilecek sorunlar ve çözümlerini öğretmek
Yukarı

LVS 215 Temel Klinik Bilgisi II (3,0) 3
Temel Klinik Bilgisi dersinde, hayvanların sağlık durumlarıyla ilgili temel kavramları tanımlayabilmek, kliniğe başvuran at, sığır, koyun-keçi, kafes kuşları ve egzotik hayvanlar gibi hastalara verilen Veteriner hizmetini açıklayabilmek, hayvanların sağlık durumunun değerlendirilmesinde kullanılan muayene yöntemlerini listeleyebilmek ve hayvanlarda görülebilecek hastalık belirtilerini tanımlayabilmek ve ilk  yardım konularının tanımlanması amaçlanmıştır.
Yukarı