Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO 103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3 4
SMO 107 İngilizce 3 0 3 4
SMO 109 Temel İlkyardım 2 2 3 4
ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 2 1 3 4
ISG 103 Makine ve Teçhizat I 1 1 2 3
ISG 105 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 2 0 2 3
ISG 107 Genel Kimya 2 0 2 3
ISG 109 Hukuka Giriş 2 0 2 3
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2 0 0 2
Toplam Kredi 18 6 20 30

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
ISG 102 İş Sağlığı ve Güvenliği I 2 1 3 4
ISG 104 Makine ve Teçhizat II 1 1 2 4
ISG 106 İş Hijyeni 1 1 2 2
ISG 108 Öğrenme ve Eğitim Teknikleri 2 0 2 3
ISG 110 İş Hukuku 1 1 2 3
ISG 112 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 2 1 3 4
ISG 150 Yaz Stajı (20 iş günü)
Toplam Kredi 9 5 14 20

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
ISG 201 İş Sağlığı ve Güvenliği II 2 1 3 4
ISG 203 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri 2 0 2 3
ISG 205 Yangından Korunma Yöntemleri 1 1 2 3
ISG 207 Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği 1 1 2 3
ISG 209 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması I 0 12 6 6
ISG 211 Biyoistatistik 1 1 2 3
ISG 213 Ergonomi 2 0 2 2
Toplam Kredi 9 16 19 24

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO 204 Meslek Etiği 2 0 2 3
ISG 202 Yapıİşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 2 2
ISG 204 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyon 2 0 2 3
ISG 206 Çeşitli İşlerde İş Güvenliği 2 1 3 4
ISG 208 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması II 0 12 6 6
ISG 210 Acil Durum Yönetimi 1 1 2 2
ISG 212 Risk Analizi ve Metotları 1 1 2 2
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
Toplam Kredi 10 16 20 22

Ders İçerikleri

SMO 103 Bilgi Teknolojileri (2,2) 3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okur yazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunum hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO 107 İngilizce (3,0) 3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO 109 Temel İlkyardım (2,2) 3
İlkyardımın önemi,kuralları,toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilkyardım, kanamalarda ilkyardım, solunum/dolaşım sistemi ile ilgili ilkyardım uygulamaları ve şok, ekstremite kırıklarında_kanamalarında ilkyardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilkyardım, kurtarma-taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin-kimyasal madde zehirlenmelerinde ilkyardım, ilkyardımı gerektiren diğer durumlar.

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2,0) 0
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ünEkonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş (2,1) 3
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

ISG 102 İş Sağlığı ve Güvenliği I (2,1) 3
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.

ISG 103 Makine ve Teçhizat I (1,1) 2
Makine elemanlarının sınıflandırılması; bağlama elemanları, yataklar ve kasnaklar, kavramalar, miller ve akslar, dişli çarklar, kaynak, lehim, perçin, cıvata bağlantıları ve hesapları; pim ve perno hesaplamaları; fırınlar, buhar kazanları, eleme ve tasnif malzemeleri; kırıcılar, karıştırıcılar, sondaj makineleri, pompalar, kompresörler, baca filtreleri, çeşitli amaçlı makineler ve aletler (taşıma, kaldırma, çekme, itme, kazma, delme, kesme, aşındırma).

ISG 103 Makine ve Teçhizat II (1,1) 2
Makine ve mekanizma tanımları; malzemenin mukavemet halleri; emniyet gerilmesinin esasları; malzemenin elektriksel ve kimyasal özellikleri; endüstriyel malzemeler; malzeme standartları; makinelerde genel güvenlik kuralları; bakım onarım; basınçlı kaplarda güvenlik, el aletlerinde güvenlik, iş makinelerinde güvenlik.

ISG 103 Makine ve Teçhizatları II (1,1) 2
Makine ve mekanizma tanımları; malzemenin mukavemet halleri; emniyet gerilmesinin esasları; malzemenin elektriksel ve kimyasal özellikleri; endüstriyel malzemeler; malzeme standartları; makinelerde genel güvenlik kuralları; bakım onarım; basınçlı kaplarda güvenlik, el aletlerinde güvenlik, iş makinelerinde güvenlik.

ISG 105 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri (2,0) 2
Temel ve türev büyüklükler, birim sistemleri, skaler (sayısal) büyüklükler, vektörel büyüklükler; vektörler; kuvvet, denge, moment, kütle ve ağırlık merkezi; yol, hız, zaman kavramları; ivmeli ve ivmesiz hareket; kinetik ve potansiyel enerji; güç ve verim; basınç kavramı; oksitlenme, kırılganlık, esneklik; genleşme ve uzama; mekanik ve elektromanyetik dalga; elektrostatik yansıma ve kırılma; kimyasal üreteçler; motorlar hakkında genel bilgiler.

ISG 106 İş Hijyeni (1,1) 2
Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenle; iş ortamlarında hijyen; araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, etkileri ve mücadele yolları; gerekli malzeme, madde ve sistemler; cildin yapısı, ciltte hastalık yapabilen zararlı kimyasallara karşı korunma; mikroorganizmalar; mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma; kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni.

ISG 107 Genel Kimya (2,0) 2
Temel kavramlar, atomun yapısı, bileşik formüllerinin yazılması, isimlendirilmesi ve mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, fazlar, kimyasal bağlama, çözeltiler, radyoaktivite, asitler ve bazlar, yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonları, organik kimya, hidrokarbonlar, heteroatomlu bileşikler.

ISG 108 Öğrenme ve Eğitim Teknikleri (2,0) 2
Öğrenme ve eğitimde temel kavramlar, yetişkin öğrenme ilkeleri, tam öğrenme ve yeterliğe dayalı eğitim ilkeleri, interaktif eğitim teknikleri, hümanistik eğitim yaklaşımı uygulamaları ve eğitimi uygun biçimde değerlendirebilme becerileri; yaparak yaşayarak öğrenme.

ISG 109 Hukuka Giriş (2,0) 2
Hukuk kavramı, hukukun belli başlı alanları, pozitif hukukun kaynakları, hak kavramı, hukukta sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi.

ISG 110 İş Hukuku (1,1) 2
Evrensel iş hukuku ilkelerine, T.C. 4857 sayılı İş Kanunu’na ve KKTC ilgili mevzuatına göre işçi, işveren, iş görme, iş sözleşmesi, stajyerlik, ücret, iş görme borcu vb. kavram ve kurallar, bunların tanımları ve işlerliği.

ISG 112 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku (2,1) 3
Dünyada, T.C.’de ve KKTC’de konu ile ilgili genel ve özel mevzuatın tanıtımı ve devlete, işçiye, işverene ve iş sağlığı ve güvenliği personeline getirdiği hak ve yükümlülükler.

ISG 150 Yaz Stajı: Yirmi iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların rapor haline getirilmesi

ISG 201 İş Sağlığı ve Güvenliği II (2,1) 3
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.

ISG 202  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (1,1) 2
Şantiyelerde genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları; açık ve kapalı alanlarda iş sağlığı ve güvenliği kuralları; iş makinelerinde güvenlik; inşaat işlerinde meslek hastalıkları; genel iş sağlığı ve güvenliği; yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin farkı; şantiyelerde kayıtların saklanma sorumluluğu; inşaat yerlerinde iş kazaları maliyetinin belirlenmesi teknikleri.

ISG 203 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri (2,0) 2
Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, tozlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler, dağlayıcı maddeler, diğer tehlikeli maddeler; maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri; acil ilk yardım; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.

ISG 204 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyon (2,0) 2
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği politikası geliştirme, plan ve programı hazırlama; iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin unsurları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları; iş sağlığı ve güvenliği kurulları, görev, yetki ve sorumlulukları; işçi temsilcileri, işçi temsilcisi ve sendika temsilcisinin hakları ve görevleri; iş sağlığı ve güvenliği denetimi.

ISG 205 Yangından Korunma Yöntemleri  (1,1) 2
Yangının tanımı ve nedenleri; patlamalar ve nedenleri; yangın yönetmeliğinin incelenmesi; yangında organizasyon; haberleşme teknikleri; yangından korunma yöntemleri; ilk üç dakikanın önemi; yangın güvenliği uygulamaları.

ISG 206 Çeşitli İşlerde İş Güvenliği  (2,1) 3
Kaldırma ve taşıma araçlarında iş güvenliği, motorlu araçlarda iş güvenliği, kaynak işlerinde iş güvenliği, el aletlerinde iş güvenliği, bakım ve onarım işlerinde iş güvenliği, maden işlerinde iş güvenliği.

ISG 207 Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği  (1,1) 2
Elektriğin oluşumu ve özellikleri; alçak gerilim, küçük gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim; kofra ve ana dağıtım tablosu; topraklama, akım devresi, aktif ve pasif kısım, yıldız noktası, faz, nötr, artı, koruma iletkeni, anahtar, otomatik anahtar, güç anahtarı, kesici; izolasyon hatası, kısa devre, hat teması; elektriğin insan vücudundaki etkileri; elektrik tesisatlarında ve elektrikli cihazlarda güvenlik önlemleri; elektrik çarpmasında ilk yardım.

ISG 209 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması I  (0,12) 6
İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir almak yükümlülüğünde olan kurumlarda uygulama yapılması; işletmelerde tehlike ve risk kavramları, iş kazası ve meslek hastalığı tanımları, iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri.

ISG 208 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması II  (0,12) 6
İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir almak yükümlülüğünde olan kurumlarda uygulama yapılması; işletmelerde tehlike ve risk kavramları, iş kazası ve meslek hastalığı tanımları, iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri.

ISG 210 Acil Durum Yönetimi II  (0,12) 6
Afet ve endüstriyel kaza durumları; yangın,  deprem, sel ve diğer afetler; kaza nedenleri; acil durum yönetimi, afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları, arama ve kurtarmada genel esaslar, arama organizasyonu ve yöntemleri; ilk yardım bilgisi, harita bilgisi, telsiz bilgisi; tahliye yöntemleri, kurtarma teknikleri; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.

ISG 211 Biyoistatistik  (1,1) 2
İstatistiğin tanımı ve aşamaları; tanımlayıcı istatistikler; aritmetik, geometrik, harmonik ve kareli ortalama; merkezi dağılım ölçüleri, mod, medyan, standart sapma; olasılık teorisi; istatistiksel dağılımlar, binom dağılımı, Poisson dağılımı, normal dağılım; örnekleme; regresyon analizi, korelasyon analizi; zaman serileri analizi; indeksler.

ISG 212 Risk Analizi ve Metodları (1,1) 2
Risk ve tehlike kavramı, risklerinin tespiti ve değerlendirilmesi, risk analizi metotları, metotların kullanım alanları, örnekler üzerinden risk analizi uygulamaları yapma.

ISG 213 Ergonomi (2,0) 2
Ergonominin tanımı, ergonomi-iş verimliliği ilişkisi, ergonomi-iş güvenliği ilişkisi, insan vücudu, çalışma ortamındaki fiziksel koşullar, kontrol ve kumanda düzenekleri, yüklenme ve zorlanma, çalışma ve dinlenme süreleri, iş gerilimi, çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri, çalışma yerlerinin ergonomik tasarımı, iş yerlerinde ergonomik inceleme.

SMO 204 Meslek Etiği (2,0) 2
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarında etiğin önemini, mesleki bir bakış açısı ile irdeler ve etik ilkelerin pratikten yazına kadar olan etkilerini felsefi bir anlamda ortaya koyar.