Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 101 Tıbbi Teminoloji 2 0 2
SMO 103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO 105 Temel Matematik 3 0 3
SMO 107 İngilizce 3 0 3
SMO 109 Temel İlkyardım 2 2 3
SMO 111 Temel Anatomi 2 0 2
FTT 101 Fizik Tedavide Temel Ölçme
ve Değerlendirme
2 2 3
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0
Toplam Kredi 18 6 19

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 102 Temel Hastalık Bilgisi 3 0 3
SMO 104 Temel Fizyoloji 2 0 2
FTT 102 Kinezyoloji 2 2 3
FTT 104 Hidroterapi 2 0 2
FTT 106 Ortez – Protez 1 1 2
FTT 108 Fizik Tedavi ve Rehabilitsyon
Yöntemleri – 1
2 3 4
FTT 110 Klinik Bilimler – 1 3 0 3
FTT 150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0
Toplam Kredi 15 6 19

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
FTT 201 Pediatrik Rehabilitasyon 3 2 4
FTT 203 Nörolojik Rehabilitasyon 3 2 4
FTT 205 Romantizmal Hastalıkların
Rehabilitasyonu
3 2 4
FTT 207 Ortopedik Rehabilitasyon 3 2 4
FTT 209 Kardiak – Pulmoner Rehabilitasyon 1 2 3
FTT 211 Fizik Tedavi ve Rehabilitsyon
Yöntemleri – II
2 4 6
Toplam Kredi 15 14 25

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO 204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO 202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
FTT 202 Mesleki Uygulama 0 20 10
Toplam Kredi 5 20 15

Ders İçerikleri

SMO 101 Tıbbi Terminoloji (2-0-2)
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi I (3-0-3 )
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

SMO 103 Bilgi Teknolojileri (2-2-3 )
Öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO 104 Fizyoloji (2-0-2 )
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO 107 İngilizce (3-0-3)
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO 109 Temel İlk Yardım (2-2-3)
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

SMO 111 Temel Anatomi (2-0-2)
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2-0-0)
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Ekonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

FTT 101 Fizik Tedavide Temel Ölçme ve Değerlendirme (2-2-3)
Hasta sorgulanması, fonksiyonel değerlendirme, muayene, postür analizi, kısalık testleri, esnekliğin değerlendirilmesi, normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesi, gonyometrik ölçümler, üst ve alt ekstremitelerin manuel kas testi.

FTT 102 Kinezyoloji (2-2-3)
Kinezyolojinin tanımı, kinezyoloji kapsamına giren konular, hareket ve hareket tipleri, genel mekanik prensipler, kemik dokusunun fizyolojik özellikleri ve kanunları, kemik üzerine binen stressler, kemiğin patolojik şartlarda fonksiyonel adaptasyonu, kıkırdak dokusunun yapısı-özellikleri, mekaniği, patokinetiği; kas fonksiyonunun mekaniği ve patomekaniği; kollagen dokunun mekanik özellikleri, ve patomekaniği, vücut eklemlerinin sınıflandırılması, synovial eklemler ve özellikleri, eklemlerde düzlemlere göre oluşan hareketler, denge. Normal ve patolojik yürüyüş ; Omurganın mekaniği ve patomekaniği ; skolyoz, pelvis-kalça-diz -ayak bileği ve ayağın mekaniği ve patomekaniği ; Üst ekstremite kinezyolojisi (omuz-kol kompleksi, dirsek, el bileği ve elin mekaniği ve patomekaniği).

FTT 104 Hidroterapi (2-0-2)
Hidroterapide kullanılan tanımlar, hidroterapide fizyolojik kavramlar, hidroterapide uygulama yöntemleri, girdap banyoları, fluidoterapi, nemli sıcaklık uygulamaları, hot-pack ve parafin, havuz tedavisi ve su içi egzersizleri, kaplıcalar.

FTT 106 Ortez-Protez (1-1-2)
Ortez ve protez nedir, nasıl ve ne amaçla yapılır, hangi hastalarda hangi tip protez ve ortez kullanılır; hastalar bu cihazların kullanımıyla ilgili nasıl bilgilendirilir. Alt,üst ekstremite ve omurgada hangi ortezler kullanılır. Ortez ve protez rehabilitasyonunda neler yapılır. Ortez ve protez kullanan hastalarda ev programında neler yapılır.

FTT 108 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri 1 (2-3-4)
Fiziksel ajanların sınıflaması, sıcak soğuk uygulamalar. Yüzeyel ve derin ısıtıcılar. Hot pack, cold pack uygulamaları, parafin, infraruj uygulamaları. Ultrason ve traksiyon. Alçak frekanslı akımlar, diadinamik akımlar, enterferansiyel akımlar, fonksiyonel elektrik stimülasyonu, Russian akımı. Kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi, ultrason, transkutaneal elektriksel sinir stimülasyonu, biofeedback, magnetoterapi.

FTT 110 Klinik Bilimler-1 (3-0-3)
Bu ders öğrenciye sık karşılaşılan kas iskelet sistemi hastalıklarının genel özellikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Kas iskelet sistemi hastalıklarının genel özellikleri, Osteoporoz, Osteoartrit, Romatoid artrit, Ankilozan spondilit başta olmak üzere romatizmal hastalıklar, Mekanik bel-boyun ağrıları, Disk hernileri, Yumuşak doku hastalıkları, Ortopedik, nörolojik hastalıklar hakkında genel bilgilendirme

FTT 201 Pediatrik Rehabilitasyon (3-2-4)
Normal büyüme ve gelişme, muayene, refleksler, postural reaksiyonlar, dil gelişimi ve konuşma. Serebral palsi ve çocuklukta görülen diğer konjenital ve genetik nöromüsküler sistem hastalıklarının rehabilitasyonu. Çocuk hastalarda kullanılan rehabilitasyon yöntemleri konvansiyonel ve nörofizyolojik yöntemler. Çocuklarda ortez protez uygulamaları, splintleme.

FTT 203 Nörolojik Rehabilitasyon (3-2-4)
Santral ve periferik sinir sisteminin enfeksiyöz, vasküler, travmatik, dejeneratif hastalıklarında rehabilitasyon yaklaşımları. Strok ve spinal kord yaralanmalarında rehabilitasyon uygulamaları, kafa travmaları ve rahabilitasyonu.

FTT 205 Romatizmal Hastalıkların Rehabilitasyonu (3-2-4)
Sık görülen romatizmal hastalıklar. Akut, subakut ve kronik dönem fiziksel ajan uygulamaları ve rehabilitasyon yaklaşımları. Romatizmal hastalıklarda splintlemeler.

FTT 207 Ortopedik Rehabilitasyon (3-2-4)
Ortopedi ve travmatoloji kavramları. Kırık ve iyileşme, kontraktürler, germe egzersizleri ve türleri. Eklem hareket açıklığı egzersizleri, güçlendirme egzersizleri. Belli başlı protez uygulamaları, öncesi ve sonrası rehabilitasyon protokolleri, Spor sakatlıkları ve rehabilitasyonu.

FTT 209 Kardiak-Pulmoner Rehabilitasyon (1-2-3)
Bu ders öğrenciye kalp hastalığı ve/veya akciğer hastalığı olan bir bireyin rehabilitasyon programının uygulanması konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. Bronşial drenaj tekniklerini uygulayabilme, kontrollü solunum tekniklerini uygulayabilme, pulmoner rehabilitasyonda sık kullanılan egzersiz tekniklerini uygulayabilme.

FTT 211 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri-2 (2-4-6)
Fiziksel ajanların sınıflaması, sıcak soğuk uygulamalar. Yüzeyel ve derin ısıtıcılar. Hot pack, cold pack uygulamaları, parafin, infraruj uygulamaları. Ultrason ve traksiyon. Alçak frekanslı akımlar, diadinamik akımlar, enterferansiyel akımlar, fonksiyonel elektrik stimülasyonu, Russian akımı. Kısa dalga diatermi, mikrodalga diatermi, ultrason, transkutaneal elektriksel sinir stimülasyonu, biofeedback, magnetoterapi.