Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap
Tarihi
2 0 0
HTP101 Hasta Bakım İlkeleri 2 0 2
HTP103 Diyaliz Ekipmanlarının Kullanımı
ve Bakımı
2 0 2
Toplam Kredi 20 4 20

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3
SMO104 Fizyoloji 2 0 2
HTP102 Nefroloji I 2 0 2
HTP104 İç Hastalıkları 2 2 3
HTP106 Farmakoloji 2 0 2
HTP108 Diyaliz I 2 10 7
HTP110 Klinik Mikrobiyoloji ve
Enfeksiyon Hastalıkları
2 0 2
HTP112 Biyofizik 2 0 2
HTP150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0
Toplam Kredi 17 12 23

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
HTP201 Nefroloji II 2 0 2
HTP203 Diyaliz II 2 10 7
HTP205 Diyaliz Hastalarında Ruh Sağlığı
ve Sorunları
2 0 2
HTP207 Enteral ve Parenteral Uygulamalar 2 0 2
HTP209 Cerrahi Hastalıkları 2 0 2
HTP211 Klinik Biyokimya 2 2 3
HTP213 Beslenme İlkeleri 1 0 1
HTP215 Hematoloji 2 2 3
Toplam Kredi 15 14 22

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
HTP202 Dönem Uygulaması 0 20 10
Toplam Kredi 7 20 17

Ders İçeriği

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2 
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO102 Hastalıklar Bilgisi I (3-0 ) 3 
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3 
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

SMO104 Fizyoloji (2-0 ) 2 
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

SMO109 Temel İlk Yardım (2, 2)3
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

SMO111 Temel Anatomi (2, 0)2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)2
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün Ekonomi Politikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2, 0)2
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

HTP 102 Nefroloji I (2,0) 2
Kronik Böbrek Yetmezliğinde (KBY) etyopatogenez ve klinik; KBY’ de konservatif tedaviler; Yetişkinlerde glomerül hastalıklar, Renal osteodistrofi anemi ve tedavisi, Epo venofer kullanma kriterleri, Hipertansiyon ve tedavisi, Akut kronik periton diyalizi peritonitler.

HTP 104 İç Hastalıklar (2,2) 3
Sıvı elektrolitler; Asit-Baz dengesi; Homeostatis, stres, şok; GİS hastalıkları; Endokrin sistem ve hastalıkları; Kardiyovasküler  sistem ve hastalıkları; Solunum sistemi hastalıkları; Bağışıklık sistemi ve hastalıkları; Nefroloji glomerül hastalıklar; Nefroloji nefritik sendrom; Akut –kronik böbrek yetmezlikleri, Renal üriner enfeksiyon Kronik Pyelonefrit konuları işlenecektir.

HTP 108 Diyaliz I (2,10) 7
Hemodiyalizin fizyolojik prensipleri; Diyalizörler; Diyaliz solüsyonları; Su arıtma sistemi; H.D. Aygıtı; Diyaliz endikasyonları; Akut ve kronik diyaliz, H.D.uygulaması; Heparin uygulanması, TMP ayarlanması; H.D. işleminin sonlandırılması; H.D. için damar giriş yolları , M.G. komplikasyonlar, H.D. M.G. komplikasyonlar ve uygulanan tedaviler, P.D. Fizyolojik prensipleri kullanılan araç, gereç ve materyaller; P.D. ekibi ve görevleri, P.D. implantasyon sonrası bakım katater yerleştirilmesiyle ilgili cerrahi komplikasyonlar; Periton kateterleriyle ilgili komlikasyonlar; P.D. hasta seçim kriterleri ve hasta eğitimi; Periton diyalizi tedavisinde yeterlilik; Periton diyalizinde nonenfeksiyöz komplikasyonlar ve tedavisi; Hemodiyaliz tekniğinin çocuklardaki özellikleri ve komplikasyonları; Çocuklarda periton diyaliz ve komplikasyonları.

HTP 110 Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (2,0) 2
İnfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Genel Bilgiler; Sindirim Sistemiyle Bulaşan Hastalıklar, Besin Zehirlenmesi (S.Aureus), Botulismus, Tifo, Paratifo, Salmonella Gasroenteritidi, Shigella, Kolera; Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Difteri, Kabakulak, İnfluenza, Boğmaca, Bakteriyel pnomoniler, Tüberküloz, Kızamık, Suçiçeği; Deri ve mukozayla bulaşan infeksiyon hastalıkları Gonore, Herpes Simpleks Kuduz, Tetenoz, Sifilis, Menenjit-Hepatit- Aids, Parazit İnfeksiyonları; Üriner Sistem İnfeksiyonları; Katater İnfeksiyonları; Hastane İnfeksiyonları; Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Yöntemleri.

HTP 112 Biyofizik (2,0) 2
Temel elektriksel kavramlar ve tıpta uygulamaları; Membran Biyofiziği; Hücre membranlarının elektriksel özellikleri; Yerel Potansiyeller; Aksiyon Potansiyelleri; Uyarılma Potansiyelleri; Makromoleküller; Radyasyon konuları işlenecektir.

HTP 201 Nefroloji I (2,0) 2
Renal replasman tedavilerine genel bakış, endikasyon kontrendikasyonlar; Hemodiyalizin fizyolojik prensipleri; Akut ve kronik hemodiyaliz; Hemodiyaliz yeterliliği; Hemodiyalizde Mg komplikasyonları; Türkiye’ de renal replasman tedavilerinin durumu; Periton diyalizi fizyolojik prensipleri.

HTP 203 Diyaliz II (2,10) 7
Yavaş ve sürekli H.D. Yöntemleri; Plazmaferez- Zehirlenmelerde hemoperfüzyon ve diyaliz; Kuru ağırlık kavramı; Resürkilasyon; Yaşlı hastalarda diyalizör tekrar kullanımı; Kardiyavasküler proplemler (K.A.H.Peritkardit, Endokardit); Gis Sorunları; Diyaliz Amiloidozu Karpal Tünel Sendromu; Periferik eklemlerde osteartropati; Spondilartropatiler; Metabolik ve endokrin proplemler, H.D. hastasında karşılaşılan diğer sorunlar (Kanser, kazanılmış renal kistik hastalık, impotans, kadınlarda seksüel fonksiyon bozuklukları, fertilite kontrolü ve gebelik diyalizi, Akciğer ödemi ve plevra effüzyon; Tüberküloz.

HTP 205 Diyaliz Hastalarında Ruh Sağlığı ve Sorunları (2,0) 2
Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramla;, Sağlık, Hastalık, Ruh Sağlığı, beden imgesi; Umut-Uyu; kendini tanıma; Davranış , tutum, kişilik gelişimi ve kişilik bozuklukları; Kültür ve Psikiyatri; Kronik hastalık ve ail;,Hemodiyaliz hastalarında kayıp ve ölüme ilişkin düşünceler; Kriz ve krize müdahaleler, Organ bağışı ve Pisiko-Sosyal yaklaşımlar; Diyaliz hastalarında görülen ruhsal sorunlar; Pisikosomatik hastalıklar, Anksiyete bozuklukları, depresyon, ihtihar girişimleri, seksüel proplemler; Hemodiyaliz hastasının sosyal yaşamının düzenlenmesiyle ilgili genel ilkeler.

HTP 207 Enteral ve Parenteral Uygulamalar (2,0) 2
Boşaltım sistemi ve sorunları, sondalar lavmanlar, ilaç uygulama yöntemleri, oral ilaç alım şekilleri, ilaç hazırlama, parenteral ilaç uygulaması, uygulanan bölgeler; İntravenöz sıvı tedavisi kullanılan solüsyon ve malzemeler; Sıvı tablosu komplikasyonları, Üriner sistem ve uygulamalarında kullanılan sonda ve kateterler uygulamaları.

HTP 209 Cerrahi Hastalıkları (2,0) 2
Cerrahiye giri; Ameliyat öncesi bakım; Ameliyat esnasında bakım, Ameliyathane premedikasyon; Anestetik ilaçlar ve uygulanması, Post-Operatif Bakım Cerrahisi; Tıbbi cerrahi asepsi ve ilkeleri
eastane Enfeksiyonları; Doku zedelenmesi ve tamiri; yara bakımı
yanıklar ve tedavisi; Şok ve çeşitleri; Akciğer hastalıkları göğüs cerrahisi ve bakımı, arter,  ven ve lenf sistemi hastalıkları; Kalp hastalıkları ve cerrahisi, Gastro intestinal sistem hastalıkları; Karaciğer, Safra kesesi, Pankreas hastalıklarıcCerrahisi ve bakımı;
Üriner sistem ve hastalıkları, cerrahisi ve bakımı, Organ transplantasyonu; Sinir sistemi cerrahisi ve hastalıkları ve bakımı.

HTP 213 Beslenme İlkeleri (1,0) 1
Sağlıklı beslenme; Beslenme ve iş verimi; Besin öğeleri karbonhidratlar, proteinler, yağlar, mineraller, vitaminler ve içecekler; Sıvı dengesi; Yeterli ve dengeli beslenme ilkeleri; Enerji gereksinimleri; İdeal boy kilo, obesite ve yol açtığı hastalıklar; Özel Durumlarda beslenme, gebe, emziren anne ve bebek beslenmesi, çocuk beslenmesi.

HTP 215 Hematoloji (2,2) 4
Kapiller kan almak, damardan  kan almak, Antikoağülan hazırlamak ve kullanmak. Kan numuneleri hazırlamak. İşlenmiş kan numunelerini saklamak, Numunelerin transferini yapmak, Kan hücrelerini manuel saymak

HTP 202 Mesleki Uygulama (0, 20) 10
Diyaliz sistemi ekipmanlarından su arıtma sistemlerin kullanımı, bakımı ve uygulaması; Reverz ozmoz sistemlerin kullanımı, bakımı ve uygulaması; Diyaliz ekipmanlarında problem ve çözümleri; Diyaliz makinasının temel kullanımı ve bakımı; Diyaliz makinası sıvı evresi kullanımı, bakımı ve uygulaması; Hemofiltrasyon ve Hemodiafiltrasyon kullanımı, bakımı ve uygulaması, Na ve UF profillerinin ayarlanması, Diyaliz Makinası Dezenfeksiyon sistemlerinin kullanımı ve bakımı uygulamaları yaptırılacaktır.