Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 0
SMO103 Bilgi Teknolojileri 3 0 3
SMO105 Temel Matematik 2 0 2
SMO107 İngilizce 1 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO113 Türk Dili-I 2 0 2
CGO101 Çocuk Gelişimi 3 0 3
CGO103 Davranış Yönetimi 2 0 2
CGO105 Aile Eğitimi 3 0 3
Toplam Kredi 22 2 21

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO108 İngilizce 2 3 0 3
SMO115 Türk Dili-2 2 0 2
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2
CGO102 Çocuk Gelişimi II 3 0 3
CGO104 Özel Eğitim 3 0 3
CGO106 Çocuk ve Müzik 2 0 2
CGO108 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık 3 2 4
CGO110 Çocuk ve Oyun 2 0 2
CGO112 Çocukta Bilim ve Teknoloji 2 0 2
CGO 114 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 0 2
Toplam Kredi 24 2 25

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
CGO 201 Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Uygulama 1 0 6 3
CGO 203 Çocuk Edebiyatı ve Medya 3 0 3
CGO 205 Çocukla İletişim 2 0 2
CGO 207 Özel Eğitimde Uygulama I 0 6 3
CGO 209 Sanat Etkinliklerini izleme 2 0 2
CGO 211 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 2 2 3
CGO 213 Çocuk ve Drama 3 2 4
Toplam Kredi 12 16 20

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
CGO 202 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı 3 0 3
CGO 204 Kaynaştırma 2 0 2
CGO 206 Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Uygulama II 0 6 3
CGO 208 Özel Eğitimde Uygulama II 0 6 3
CGO 210 Öğrenme Öğretme Teknikleri 3 0 3
CGO 212 Çocuk Hakları ve Koruma 2 0 2
CGO 214 Çocuk Beslenmesi 2 0 2
CGO 216 İşletme Yönetimi 3 0 3
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
Toplam Kredi 16 12 22

Ders İçeriği

SMO 113 Türk Dili I (2-0-2)
Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.
Ders Kitabı:

  • Aktaş, Ş. (2001).Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: AkçağYayınları
  • Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Aksoy, Ö. (2010).Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-0)
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.
Ders Kitabı:

  • Cebeci, S. (2010).Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Ankara: Anı Yayıncılık.

SMO 107 İngilizce I(3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır

SMO 105Temel Matematik (2-0-2)
Doğal sayılar kümesi, tamsayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesi, gerçel sayılar kümesi ve özellikleri. İkinci dereceden denklem ve eşitsizlikler, doğrunun analitik incelenmesi, çemberin analitik incelenmesi ve ilgili uygulamalar. Fonksiyon kavramı, polinomlar, rasyonel fonksiyonlar, trigonometrik fonksiyonlar, hiperbolik fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve bunların terslerinden oluşan elemanter fonksiyonlar. Fonksiyonların grafikleri. Tümevarım ilkesi, toplam ve çarpım sembolü özellikleri, dizi ve serilerle ilgili temel kavramlar. Karmaşık sayılar ve özellikleri.

CGO 101 Çocuk Gelişimi(3-0-3)
Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

SMO 109 Temel İlk Yardım(2-2-3)
Kanamalarda ilk yardım, kalp-akciğer canlandırılması , solunum durmasında ilk yardım, yanıklar, sıcak çarpmaları ve ilk yardım, donmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, kafa, omurga ve abdominal bölge travmalarında ilk yardım, komalarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, böcek sokmaları ve ısırıklarında ilk yardım, şokta ilk yardım.

CGO 103 Davranış Yönetimi(2-0-2)
Gelişim evrelerinin getirdiği doğal zorluklara, yakın çevreninin olumsuz etkileri katıldığında çocukta bunlara tepki olarak çoğunlukla davranış bozuklukları görülebilir.Bu olumsuz davranışların içerildiği ve nasıl yönetileceği ile ilgili bilgiler bu dersin temel konusunu oluşturmaktadır.
SMO 103 Bilgi Teknolojileri(3-0-3)
Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

CGO 105 Aile Eğitimi (3-0-3)
Aile eğitimi, Aile eğitim programı hazırlama süreci, Aile eğitimi etkinlik dosyası, Aile ve çocuk hakkında bilgi edinme, Özel eğitimde aile eğitimi süreci, Özel eğitime gereksinimi olan çocukların aileleri için aile eğitimi etkinlik dosyası. çocukların eğitimleri.
Ders Kitabı:

  • Şahin, F. T., Özyürek, A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesi Aile Katılımı. Morpa KültürYayınları.

SMO 115 Türk Dili II (2-0-2)

Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması.

SMO 108 İngilizce II (3-0-3)
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

CGO 102 Çocuk Gelişimi II (3-0-3)
Erken çocukluk kavramı, Türkiye’de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye’de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

CGO 104 Özel Eğitim (3-0-3)
Bu derste özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler,erken tanı ve tedavinin önemi, kaynaştırma, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engeli olan, işitme engeli olan, görme engeli olan, bedensel engeli olan, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otizmi olan ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler üzerinde durulacaktır.

CGO 106 Çocuk ve Müzik(2-0-2)
Müzik Dağarcığı, Müzikleri Derleme, Müzik Eğitimi, Müzik Etkinliklerini Planlama ve Uygulama, Özel Gereksinimli Çocuklarda Müzik Etkinlikleri Planlama ve Uygulama, Ritim çalışmaları, Ritim çalışmalarını uygulama.

CGO 108 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık(3-2-4)
Yaratıcılık ve sanat, Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, Resim etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici resim etkinliğini uygulama, Müzik etkinliği, Yaratıcılığı geliştirici müzik etkinliğini uygulama, Sanatsal ve kültürel gezi programı, Sanatsal ve kültürel gezi programını uygulama, Heykel etkinliği, Heykel etkinliğini uygulama.

CGO 110 Çocuk ve Oyun (2-0-2)
Oyun dağarcığını geliştirmek, Oyunları derlemek, Oyun etkinlikleri, Oyun etkinliği uygulamak, Özel eğitimde oyun etkinlikleri.

CGO 112 Çocukta Bilim ve Teknoloji (2-0-2)

CGO 114 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (2-0-2)
Çocuk ve toplum sağlığı.Süreğen hastalık.Süreğen hastalığı olan çocukların gelişme özellikleri.Önleme ve erken tanı, eğitim.

CGO 201 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama (0-6-3)
Öğrencilere verilmiş ve verilmekte olan derslerin pratik uygulamaları.

CGO 203 Çocuk Edebiyatı ve Medya (3-0-3)
Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin(tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi.

CGO 205 Çocukla İletişim(2-0-2)
İletişim, Çocuklarla etkili iletişim teknikleri, Aile çocuk arasındaki etkili iletişim, Aileyle etkili iletişim kurma teknikleri, İş hayatında iletişim, Personelle etkili iletişim tekniklerini uygulama.

CGO 207 Özel Eğitimde Uygulama 1(0-6-3)
Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel eğitimin genel amacı, özel eğitimin önemi, özel eğitim ilkeleri, özel eğitim kurumları ve özellikleri, engele neden olan faktörler, engelin önleme ve erken tanı, özel eğitim alanını sınıflandırma, yaygınlık oranları, dünyada özel eğitim Türkiye’de özel eğitim, görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, görme engelliliğin nedenleri, görme engelini önleme ve erken tanı, görme engellilerin eğitimleri, işitme engellileri tanılama ve sınıflandırma, işitme engellilik nedenleri, işitme engelini önleme ve erken tanı, işitme engellilerin eğitimleri, dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, il ve konuşma güçlüğü nedenleri, dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri. Tüm bu konuların pratiğe doküleceği ortam hazırlayıp uygulama.
CGO 209 Sanat Etkinliklerini İzleme(2-0-2)
Sanat, Sanatın tarihsel gelişimi, Sanat dalları, Sanat etkinliğini izlemek, Sanat etkinliğini değerlendirmek, Sanat etkinliği ile ilgili sunum yapmak.

CGO 211 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme(2-2-3)
Temel kavramlar; Öğretim teknolojisi ve iletişim; Denetim Analizi, Denetim durumlarını planlama; Araç ve gereçlerin öğretimdeki yeri ve önemi. Öğretim araç-gereçlerin seçimi.Görsel materyaller tasarımı. Öğretim araçları ve etkili kullanımı.

CGO 213 Çocuk ve Drama (3-2-4)
Çocuklar için drama tekniklerinin türleri, tanımları, türleri arasındaki fark ve benzerlikler, eğitimde yaratıcı drama tekniklerinin önemi ve yararları tartışılır ve uygulanır

CGO 202 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı(3-0-3)
Ruh sağlığı, ruh sağlığının dönemleri, zeka gelişimi, aile, çocuk yetiştirme, özel sorunlar, çocukta ruh sağlığı, gençlik çağı sorunları.

CGO 204 Kaynaştırma(2-0-2)
Kaynaştırmayı ne / ne değil ayırt edebilecektir. Kaynaştırma öğrencisini tanıyacaktır. Kaynaştırma eğitimini uygulamada sınıf öğretmenine destek olabilecektir Kaynaştırma eğitiminin uygulanmasında öğretim tekniklerini kullanabilecektir.

CGO 206 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama II(0-6-3)
Öğrencilere verilmiş ve verilmekte olan derslerin pratik uygulamaları.

CGO 208 Özel Eğitimde Uygulama II(0-6-3)

Özel eğitim ile ilgili temel kavramlar, özel eğitimin genel amacı, özel eğitimin önemi, özel eğitim ilkeleri, özel eğitim kurumları ve özellikleri, engele neden olan faktörler, engelin önleme ve erken tanı, özel eğitim alanını sınıflandırma, yaygınlık oranları, dünyada özel eğitim Türkiye’de özel eğitim, görme engellileri tanıma ve sınıflandırma, görme engelliliğin nedenleri, görme engelini önleme ve erken tanı, görme engellilerin eğitimleri, işitme engellileri tanılama ve sınıflandırma, işitme engellilik nedenleri, işitme engelini önleme ve erken tanı, işitme engellilerin eğitimleri, dil ve konuşma güçlüğünü tanılama ve sınıflama, il ve konuşma güçlüğü nedenleri, dil ve konuşma güçlüğünü önleme ve erken tanı, dil ve konuşma yetersizliği olan çocukların eğitimleri. Tüm bu konuların pratiğe doküleceği ortam hazırlayıp uygulama.
CGO 210 Öğrenme Öğretme Teknikleri(3-0-3)

Gelişim ve öğrenme, Öğrenme, Öğrenme Kuramları, Çocuklarda Öğretme Süreçleri, Etkili Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri, Etkili öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamak.

CGO 212 Çocuk Hakları ve Koruma(2-0-2)
Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Yasaları, Çocuk Hakları ve Eşit Fırsatlar Sunma, Çocuk İhmal ve İstismarı, Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Koruyucu Önlemler, Çocuğun Hakları ve Korunması Konusunda İşbirliği Planlama, Çocuk Hakları ve Korunması Konusunda Yapılan Çalışmalar, Değerlendirme.
anrıbilir,

CGO 214 Çocuk Beslenmesi (2-0-2)
Beslenme, Çocuklarda beslenme alışkanlıkları, Besin hazırlama- pişirme – saklama ve sunum, Farklı zaman dilimlerinde beslenme, Beslenme ile ilgili özel durumları olan çocuklar, Hasta çocuk beslenmesi, Gelişim dönemlerine göre beslenme, Gelişim dönemlerine göre beslenmeyi düzenlemek

CGO 216 İşletme Yönetimi (3-0-3)
İşletme ve Yönetimin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri, İsletmelerin Sınıflandırılması, İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi, İşletme Fonksiyonları, Organizasyonların İsleyişi