Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
BME101 Genel Fizik 3 0 3
BMT103 Devre Analizi 2 2 3
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
Toplam Kredi 19 4 19

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
BMT102 Elektronik 1 2 0 2
BMT104 Tıbbi Cihaz Teknolojisi 1 3 3 4
BMT106 Ölçme Laboratuvarı 1 3 2
BMT108 Elektronik İmalat Teknolojisi 1 3 2
BMT110 Dijital Elektronik 3 3 4
BMT112 Bilgisayar Programlama 2 2 3
Toplam Kredi 17 14 22

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
BMT201 Elektronik 2 3 3 4
BMT203 Mikroişlemciler 3 2 4
BMT205 Elektromekanik 3 1 3
BMT207 Onarım Tekniği 2 4 3
BMT209 Tıbbı Cihaz Teknolojisi 2 3 3 4
BMT200 Staj 0 0 0
BMT211 Teknik Seçmeli 3 0 3
Toplam Kredi 17 13 21

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
BMT202 Tıbbi Cihaz Bakım İşletme 3 0 3
BMT204 Mikrodenetleyici Uygulamalar 2 2 3
BMT206 Görüntüleme Teknolojisi 3 2 4
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
BMT208 Bitirme Projesi 0 6 3
Toplam Kredi 15 10 20

Ders İçerikleri

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

YUKARI

SMO102 Hastalıklar Bilgisi (3-0 ) 3
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

YUKARI

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir.

YUKARI

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

YUKARI

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

YUKARI

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

YUKARI

SMO111 Temel Anatomi (2, 0)2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

YUKARI

AIT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ (2-0) 0
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ünEkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

YUKARI

YUKARI

BME101 GENEL FİZİK (3, 0) 3
Fiziksel büyüklükler ve birimler. Vektörler ve vektör işlemleri. Hareket ve Newton kanunları, dairesel hareket, İş ve enerji, Elektrostatik, Akım ve direnç, Manyetik alanlar, Elektromanyetik indüksiyon, ısı ve sıcaklık.

YUKARI

BMT102 ELEKTRONİK I (2, 0) 2
Yarı iletken malzemeler. Diyotlar, diyot eşdeğer devreleri, diyot uygulamaları: VE/VEYA kapıları, tam veya yarım dalga doğrultcular, kırpıcı, kenetleyici ve voltaj çoğaltıcı devreleri. BJT tansistör devreleri. İşlmesel yükselteçler (Op-amp) ve uygulamaları: karşılaştırıcı, toplayıcı, çıkarıcı, integral ve türev alıcı devreler, eviren ve evirmeyen yükselteçler, enstrümantasyon yükselteci). Voltaj regülatörleri (Ön Koşul: Devre Analizi)

YUKARI

BMT103 DEVRE ANALİZİ (2, 2) 3
Elektrik devre elemanları: direnç, endüktans, kapasitans. Doğru akım devreleri ve çözüm yöntemleri: gerilim, akım metotları, kaynak dönüşümleri, Thevenin-Norton eşdeğer devreleri, süperpozisyon yöntemi, maksimum güç transferi. Doğru akım R-L ve R-C devrelerinin analizi. Alternatif akım devreleri, devre analizi ve çözüm teknikleri. Alternatif akım da güç ve rezonans.Tranformatörler.

YUKARI

BMT104 TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ I (3, 3) 4
Sinir ve kas uyarımı, biyoelektrik sinyaller, biyopotansiyel yükselteçleri. Biyomedikal cihazların tanımı kullanım alanları, bu cihazlarda kullanılan sensörler ve teml devre elemanları. EKG cihazlarının yapısı. Elektrokardiyogram ve EKG cihazlarının tanıtımı. Harici ve dahili ritm düzenleyiciler (pacemakers). (Önkoşul: Ölçme laboratuarı)

YUKARI

BMT106 ÖLÇME LABORATUARI (1, 3) 2
Elektriksel parametrelerin ölçümünde kullanılan aletlerin tanıtılması ve incelenmesi. Doğru akım devrelerinde akım, gerilim ve direnç ölçme metotları. Osiloskop tanıtılması, incelenmesi ve kullanımının öğretilmesi. Doğru akım RC devrelerinin tepkileri. Alternatif akım devrelerinde empedans ölçümü, gerilim ve faz farklarının izlenmesi. Filtre ve rezonans devreleri ile ilgili ölçümler ve çizimler.

YUKARI

BMT108 ELEKTRONİK İMALAT TEKNOLOJİSİ (1, 3) 2
Bilgisayar ortamında baskı devre şeması çizimlerinin gerçekleştirilmesi. Baskı devre kart tasarımı ve çıkarma teknikleri. Lehimleme tekniği ve uygulamaları. Elektronik devrelerde sinyal izleme ve arıza bulma uygulamaları. Seri üretim teknikleri, bir elektronik devrenin baskı devresinin çıkarılması ve montajı. (Önkoşul: Ölçme Laboratuvarı)

YUKARI

BMT110  DİGİTAL ELEKTRONİK (3, 3) 4
Mantık devreleri, TTL ve CMOS tümleşik devre elemanları. Boolean mantık cebiri. Karno diyagramı ile analiz ve tasarım. Sayı sistemleri ve kodlar. Dekoder, enkoder, multiplekser ve flip-flopların incelenmesi ve kullanımı. Senkron ve asenkron sayıcılar, kaydediciler. RAM, DAC, ADC, ALU, IC teknolojileri. TTL ve CMOS devrelerinin karakteristikleri ve birbirine bağlantıları. Mikroişlemcilere giriş, PLA’lar.

YUKARI

BMT112 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2, 2) 3
C dili ile ileri programlama teknikleri, fonksiyonlar ve fonksiyonlar arasındaki parametre alışverişleri, özyinelemeli fonksiyonlar. Göstergeler, yapıları ve tanımlamaları. Gösterge aritmetiği, kullanıcı veri yapısı-tutanak, sıralı ve rast gele kütük yapıları ve işlemleri. C dili ile grafik. C++ diline giriş. (Önkoşul: Bilgisayar programlama I)

BMT200 STAJ (0, 0) 0
YUKARI

BMT201 ELEKTRONİK II (3, 3) 4
FET transistörler: JFET ve MOSFET’lerin yapısı ve bu elemanların kullanımı ile oluşturulan yükselteç devreleri. Yükselteçlerin frekans tepkisi (alçak ve yüksek frekans). Aktif Filtreler: alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren ve Notch filtreleri. Güç yükselteçlerinin incelenmesi: A, B, C sınıfı güç yükselteçleri. apısı. Osilatör devreleri, VCO (voltaj kontrollü osilatör), faz dedektörleri. PLL (faz kilitli döngü). Genlik ve frekans modülasyonu ve uygulamaları. (Önkoşul: Elektronik I)

YUKARI

BMT202 TIBBİ CİHAZ BAKIM İŞLETMECİLİĞİ (3, 0) 3
Hastane bünyesindeki biyomedikal birimlerinin tanımı, organizasyon şeması ve işlevleri. Tıbbi cihazların seçimi, teknik şartnamelerin hazırlanması, satın alma, muayene ve kabul işlemleri. Elektriksel güvenlik. Kalite yönetimi.

YUKARI

BMT203 MİKROİŞLEMCİLER (3, 2) 4
Bilgisayarın donanım olarak yapısı, yarıiletken teknolojisine paralel olarak mikroişlemcilerin tarihçesi. Yüksek ve alçak seviyeli diller. Assembly dili ve ilgili konular. MC-6800 entegresine ait bacakların işlevleri ve adresleme modları. Kütük, altyordam ve kesme kavramları, hafıza tasarımı ve arayüz kavramları. PIA ve ACIA vasıtasıyla paralel ve seri iletişim. (Önkoşul: Dijital Elektronik)

YUKARI

BMT204 MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI (2, 2) 3
Mikroişlemci arayüzü, Mikro denetleyici uygulamaları, klavyeden veri okuma, ekrana veri aktarma (7 segment ve LCD), ADC, DAC, seri-paralel haberleşme, veri toplama kartları, bilgisayar tabanlı kontrol (PCA, USP vb.), harici hafıza (seri epromlar). Ayrıca ders zorunlu bir proje çalışması içermektedir. (Önkoşul: Mikroişlemciler)

YUKARI

BMT205 ELEKTROMEKANİK (3, 1) 3
Elektromekanik temelleri, jeneratörler, trafolar, motorlar: Doğru akım (DA) motor, step motor, fırçasız Doğru akım motor, Alternatif akım (AA) motorlar (indüksiyon motorları). Güç Elektroniği temel ilkeleri, anahtarlama elemanları, statik enerji çeviricileri (AA/DA, DA/DA, DA/AA). Motorlarda hız kontrolü ve yön değiştirme (güç elektroniği hız kontrol devreleri). (Önkoşul: Devre Analizi)

YUKARI

BMT206 GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİSİ (3, 2) 4
Görüntü kavramı. Radyasyon fiziği ve X ışınları. X- Işınlı görüntüleme sistemleri: Röntgen, Fluroskopi, Anjiyografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi (BT). Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG). Ultrasonla Görüntüleme. Nükleer tıpta kullanılan sistemler: PET/CT, Gama kameralar. Optik sistemler: Endoskopi, kolonoskopi.

YUKARI

BMT207 ONARIM TEKNİĞİ (2, 4) 3
Eleman, kart ve ünite seviyesinde uygulamalı onarım teknikleri. Arıza giderme, muayene, koruyucu bakım ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi. Cihazların tamir ve bakımında devre şeması takip etme yöntemleri ve uygulamaları. Biyomedikal teknoloji ve teçhizatla ilgili teknik bilgiyi sağlama, katalog okuma ve iletişim kurma teknikleri.

YUKARI

BMT208 BİTİRME PROJESİ
Öğretim elemanları yönlendirmesiyle araştırma ve uygulamaya yönelik proje hazırlanması, proje çalışmasının yapılması, proje raporu hazırlanması ve projenin sunulması.

YUKARI

BMT209 TIBBİ CİHAZ TEKNOLOJİSİ II (3, 3) 4
Hastabaşı monitörleri, solunum-destek cihazları, anestezi sistemleri, koroner ve yoğun bakım üniteleri, elektrocerrahi, kalp-akciğer pompaları, biyokimya sistemler, hemodiyaliz sistemleri, laparaskopi sistemleri, nörolojik test cihazları, cerrahi aspiratörler, inkübatörler, infüzyon pompaları.. (Önkoşul: Tıbbi Cihaz Teknolojisi I)

YUKARI

BMT211 TEKNİK SEÇMELİ (3, 0) 3

YUKARI

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

YUKARI

SMO 204 Meslek Etiği (2, 0)2
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması
Amaçlanmaktadır. Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerini incelemek,ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek ve sosyal sorumluluk kavramını incelemek dersin başlıca amaçlarıdır.

YUKARI

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi (2, 0)2
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.