Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
AHT101 Ameliyathane Teknolojisi 2 0 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 0 0
Toplam Kredi 16 4 16

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO104 Fizyoloji 2 0 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2
AHT 102 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi 1 4 0 4
AHT104 Anesteziye Giriş 1 2 0 2
AHT106 Ameliyathane Uygulamaları 1 0 12 10
AHT108 Temel Mikrobiyo. ve Enf. Hast. 2 0 2
AHT 110 Yaz Stajı 30 İş Günü
Toplam Kredi 12 12 16

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
AHT220 Cerrahi Hastalıkları Bilgisi 2 4 0 4
AHT116 Anesteziye Giriş 2 2 0 2
AHT165 Ameliyathane Uygulamaları 2 0 12 10
AHT167 Anestezi Uygulamaları 0 4 4
AHT169 Enfeksiyon Hastalıkları  2 0 2
Toplam Kredi 8 16 16

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K
SMO202 Halk Sağlığı 2 0 2
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
AHT210 Dönem Uygulaması 0 30 15
Toplam Kredi 7 30 22

Ders İçerikleri

SMO101 Tıbbi Terminoloji (2-0 ) 2
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

YUKARI

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2-2 ) 3 
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

YUKARI

SMO104 Fizyoloji (2-0 ) 2 
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

YUKARI

SMO105 Temel Matematik (3, 0)3
Sayılar ve Sayı sistemleri. Denklemler, Polinomlar, Fonksiyonlar, Eşitsizlikler, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Lineer Denklem Sistemleri, Matris ve Determinantlar.

 
YUKARI

SMO106 Temel İletişim Becerileri (2, 0)2
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

 
YUKARI

SMO107 İngilizce (3, 0)3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

 
YUKARI

SMO109 Temel İlk Yardım (2, 2)3
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

YUKARI

SMO111 Temel Anatomi (2, 0)2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

 
YUKARI

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0)0
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün YUKARI

EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

 
YUKARI

SMO202 Halk Sağlığı (2, 0)2
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

 
YUKARI

SMO204 Meslek Etiği (2, 0)2
Medikal ve cerrahi uygulamalarda etiğin önemini, mesleki bir bakış açısı ile irdeler ve etik ilkelerin pratikten yazına kadar olan etkilerini felsefi bir anlamda ortaya koyar.

YUKARI

AHT101 Ameliyathane Teknolojisi (2, 0)2
HATUN  Ş.(1999) Hasta Hakları [Patient Rights]. İletişim Yayınları, İstanbul.

YUKARI

AHT 102 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi 1 (4, 0)4
Cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilen çeşitli durum ve hastalıkların çeşitli disiplinlere gore tanımlanması, hangi duruma nasıl bir cerrahi girişimle müdahalede bulunulabildiği, çeşitli disiplinlere ait cerrahi hastalıkların tanımlanıp tedavilerinin irdelenmesi ve ameliyatla ilgili özel durumların gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır.

YUKARI

AHT 104 Anesteziye Giriş 1 (2, 0)2
Ameliyathane ve prensipleri, genel anestezi kavramı , anestezinin tarihçesi dökümentasyon, time-out, odanın hazırlanması, cerrahi pozisyon ve komplikasyonlar. Pediatrik anestezi, ,solunum sistemi hastalıklarında anestezi ve kardiyovasküler sistem hastalıklarında anestezi de temel prensipler, postoperatif akciğer komplikasyonları, kardiyopulmoner resüsitasyon, sıvı elektrolit tedavisi, , hipoksi oksijen tedavisi, şokun tanımı, tipleri ve tedavide temel prensipleri.

YUKARI

AHT 106 Ameliyathane Uygulamaları 1  (0, 12)10
YUKARI

AHT 108 Temel Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları (2, 0)2
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri.Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon.Virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü.
Sterilizasyonun temel özelliklerini, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, hastane enfeksiyonları, el yıkama, hastane atıklarının ayrıştırılması, hastane enfeksiyon kontrol önlemlerini ve sterilizasyon yöntemlerine yönelik becerileri sağlamaktır. Cerrahi infeksiyonların kısa tanımı ve önemi vurgulanmaktadır.

YUKARI

AHT 110 Yaz Stajı  (0, 0)0
YUKARI

AHT 202 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi 2 (4, 0)4
Cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilen çeşitli durum ve hastalıkların çeşitli disiplinlere gore tanımlanması, hangi duruma nasıl bir cerrahi girişimle müdahalede bulunulabildiği, çeşitli disiplinlere ait cerrahi hastalıkların tanımlanıp tedavilerinin irdelenmesi ve ameliyatla ilgili özel durumların gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır.

 
YUKARI

AHT 203 Anesteziye Giriş 2 (2, 0)2
Ameliyathane ve prensipleri, genel anestezi kavramı , anestezinin tarihçesi dökümentasyon, time-out, odanın hazırlanması, cerrahi pozisyon ve komplikasyonlar. Pediatrik anestezi, ,solunum sistemi hastalıklarında anestezi ve kardiyovasküler sistem hastalıklarında anestezi de temel prensipler, postoperatif akciğer komplikasyonları, kardiyopulmoner resüsitasyon, sıvı elektrolit tedavisi, , hipoksi oksijen tedavisi, şokun tanımı, tipleri ve tedavide temel prensipleri.

YUKARI

AHT 205 Ameliyathane Uygulamaları 2  (0, 12)10
YUKARI

AHT 207 Anestezi Uygulamaları   (0, 4)4
YUKARI

AHT 209 Enfeksiyon Hastalıkları   (2, 0)2
Sterilizasyonun temel özelliklerini, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, hastane enfeksiyonları, el yıkama, hastane atıklarının ayrıştırılması, hastane enfeksiyon kontrol önlemlerini ve sterilizasyon yöntemlerine yönelik becerileri sağlamaktır. Cerrahi infeksiyonların kısa tanımı ve önemi vurgulanmaktadır.