Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K
SMO103 Bilgi Teknolojileri 2 2 3
SMO107 İngilizce 3 0 3
SMO109 Temel İlk Yardım 2 2 3
SMO111 Temel Anatomi 2 0 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 0 0
ADS101 Psikoloji ve Davranış Bilimleri 2 0 2
ADS103 Meslekte Temel İlkeler ve Uygulamalar 2 4 4
ADS105 Farmakoloji 1 0 1
ADS107 Patoloji 1 0 1
Toplam Kredi 17 8 19

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 3 0 3
SMO104 Fizyoloji 2 0 2
ADS102 Temel Mikrobiyoloji 1 2 2
ADS104 Alet Bakım ve Koruması 2 2 3
ADS106 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez 3 2 4
ADS108 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji I 3 0 3
ADS110 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji I 2 2 3
Toplam Kredi 16 8 20

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K
ADS201 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji II 3 2 4
ADS203 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji II 2 2 3
ADS205 Temel Ortodonti ve Hasta Bakımı ile Koruyucu Diş Hekimliği II 3 0 3
ADS207 Dönem Uygulaması 0 20 10
Toplam Kredi 8 24 20

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K
SMO204 Meslek Etiği 2 0 2
ADS202 Muayenehane Yönetimi 1 0 1
ADS204 Muayenehane Bakımı 1 0 1
SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1
ADS206 Dönem Uygulaması 0 28 14
Toplam Kredi 5 28 19

Ders İçerikleri

SMO103 Bilgi Teknolojileri (2,2 ) 3 
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar okuryazarlığı kazandırmak ve ofis programlarının eğitimini vermektir. Bu doğrultuda öğrencilerin bilgisayar birimlerini tanıyabilmeleri, Microsoft Windows ortamında çeşitli etkinlikler yapabilmeleri, Internet ve Web ortamını tanıyabilmeleri, Microsoft Word kullanarak istenilen biçimde metin yazabilmeleri ve Microsoft Powerpoint kullanarak sunuş hazırlayabilmeleri hedeflenmektedir

YUKARI

SMO107 İngilizce (3, 0) 3
Tematik bir yöntemle okuma, yazma ve konuşma becerileri geliştirilecektir. Konuşma ve yazmada öğrenciler okuma ve dinleme yoluyla öğrenmiş oldukları dil formlarını kullanmaları teşvik edilmektedir. Sınıf içinde ve dışında öğrencilere çok geniş okuma sağlanacaktır. Öğrencilere kısa hikayeler, akademik yazılar, araştırma raporları, gazetecelik ve ders kitaplarından bölümler gibi konularda okumaları teşvik edilecektir.

YUKARI

SMO109 Temel İlk Yardım (2, 2) 3
İlk yardımın, önemi ve kuralları, toplumda felaket durumları, nedenleri, ortaya çıkan sorunlar ve sivil savunma. Yaralanmalarda ilk yardım, kanamalarda ilk yardım, solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım uygulamaları ve şok ekstremite kırıklarında ve kanamalarında ilk yardım, omur, kafa, göğüs kemiği kırıkları ve kanamalarda ilk yardım, kurtarma ve taşıma yöntemleri. Yanık, elektrik çarpması, donma, besin ve kimyasal madde zehirlenmelerinde ilk yardım, ilk yardımı gerektiren diğer durumlar.

YUKARI

SMO111 Temel Anatomi (2, 0) 2
Anatomiye giriş. İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite. Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun ve larynx trachea, akciğerler ve plevra. Dolaşım sistemi: kalp (atria ve ventricles), pericardium, damarlar. Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: pharynx, oesophagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve urethra-kadın ve erkek genital organları. Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sakı- cerebellum ve cranial sinirler – otonom sinir sistemi. Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yolları.

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2, 0) 0
Dünya Harbi, Mondoros Ateşkes Anlaşması, Gazi Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Önemi, Kuvayı Milliye, TBMM’nin Açılışı, İç Ayaklanmalar ve alınan Tedbirler, Sevr Anlaşması, 1. ve II. İnönü Muhabereleri, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taaruz, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk’ün Tam Bağımsızlık Anlayışı, Atatürk’ün EkonomiPolitikasının esasları, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Laiklik Kavramı ve Önemi, Halifeliğin Kaldırılması, Tarikatlar, Tekkeler, Türbelerin Kapatılması ve Önemi.

YUKARI

ADS 101 Psikoloji ve Davranış Bilimleri (2, 0 ) 2
Sağlık ve ruh sağlığı kavramları, bedensel ve ruhsal gelişim ve gelişim ilkeleri, ruhsal yapı (kişilik), çatışma-engelleme-bulantı, benliğin savunma düzenekleri, çocukluk çağı ruhsal özellikleri, gençlik çağı ruhsal özellikleri, erişkinlik ve yaşlılık, ileri yaşlılık-bunama.

YUKARI

ADS 103 Meslekte Temel İlkeler ve Uygulamalar (2, 4) 4
Yeni bir iş kolu, Diş Teknik Sekreterliği nedir? İnsan nedir? İnsan gereksinimleri. Sağlık ve hastalık kavramları. Sağlık hizmetlerinin sınıflandırılması. Sağlık hizmetlerinde bütüncül görüş. Sağlık ekibi. Ülkemizde sağlık bakım sistemi. Meslek nedir? Mesleğin kriteri. Muayenehane dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken notlar, renk seçimi v.b. Bekleme salonlarının tasarımı. Kişisel sağlık kuralları. Hijyen nedir? Enfeksiyon kontrolü, enfeksiyon zinciri. Mikroorganizmaların sınıflandırılması. Asepsi kavramı, tıbbi asepsi, cerrahi asepsi. Sterilizaston ve dezenfeksiyon yöntemi. Fiziksel yöntemler, kaynatma basınçlı buhar, kuru ısı. Kimyasal yöntemler, gazlar, etilen oksit gazı, solusyonların dezenfeksiyonda kullanılmaları ve hazırlanışı. Ergonomi, vücudun hareket gereksinimi. Hasta eğitimi.

YUKARI

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi (3-0 ) 3 
İnsan vücudunun genel yapısı. Hücre ve fonksiyonları, Metabolizma, Vücut sıvıları elektrolit ve doku tipleri. Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

YUKARI

ADS 102 Temel Mikrobiyoloji (2,2 )3
Mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların yapısı, sterilizasyon metodları, laboratuvarda uygulanacak çalışma kuralları, numunelerin alınma kuralları ve numunelerde bulunabilen mikroorganizmalar, mikroorganizmaların identifikasyonunda kullanılan klasik ve yeni metodlar, antibiyogram, stafilokoklar, streptokoklar, aerobik gram negatif koklar, enterobakteriler, non-fermantatif gram negatif basiller ve kokobasiller, anaerob bakteriler, vibrio, aeromonas, campylobacterler ve benzeri organizmalar, spiroket ve diğer spiral şeklindeki mikroorganizmalar, gram pozitif sporlu basiller ve gram pozitif sporsuz basiller, mikobakteriler, virüslerin yapısı ve saptanmasında kullanılan metodlar.

YUKARI

SMO 104 Fizyoloji (2, 0 ) 2 
Hücre fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Dolaşım sistemi, Kan fizyolojisi, Solunum sistemi fizyolojisi, sindirim sistemi fizyolojisi, boşaltım sistemi fizyolojisi, merkez sinir sistemi fizyolojisi, endokrin sistem fizyolojisi.

YUKARI

ADS104 Alet Bakım ve Koruması (1, 2) 2
Aletlerin bölümleri, kullanımı, bakım temizlik ve yerine yerleştirme. Enerji kaynakları – Elektrik, gaz, su, hava. Aletler ve sınıflandırılmaları. Bakım – muayenehanede ve muayenehane dışında bakım. Alet keskinleştirlmesi. Bakım planı.

YUKARI

ADS106 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji I (3, 2) 4
Konservatif diş tedavisi hakkında genel bilgiler. Çürük tanısı, çürük eliminasyonu, kavite preparasyonu. Sabit ve hareketli protez yapımında asistanın sorumluluğu. Protez tipleri, ölçü maddeleri ve ölçü alınması. Geçici kron ve protezler hazırlanışı. Protez yapımında kullanılan alet ve malzemeler. Simantasyon. Laboratuvara iş yollanması ve takibi. Dişhekimliğinde kullanılan terimler ve anlamları.

YUKARI

ADS108 Temel Ortodonti Ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Dişhekimliği I (3, 0)3
Genel dişhekimliği yapılan bir muayenehanede ortodontinin temel amaçları. Bir modelde değişik malokluzyon tipleri. Anomaliler ve basit aperey tanımı, tedavi amaç ve olanaklarının hastaya anlatılması. Kapanış (Sınıf I, sınıf II, sınıf III olgular), iş veriminin artırılması, kapasite ve ergonomik kurallar. Çalışma alanının düzenlenmesi (Tedavi odasının hazırlanması, hastanın yerleştirlmesi) Ağız sağlığı kuralları, bakımlı ağızın önemi. Hastaların profilaktik eğitimi. Plak boyama, plak eliminasyonu, profilaktik tedavi.

YUKARI

ADS110 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji 1 (2, 2)3
Operasyon için alet hazırlanması, hastanın hazırlanması, kişisel hazırlık. Cerrahi girişimlerde insizyon, eksizyon, periodontal cerrahi, çekim, apikal rezeksiyon, diğer girişimler. Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta bakımı. Karanlık oda, otomatik banyo cihazı, banyo solusyonları. Röntgen filmleri, hatalı görüntüler.

YUKARI

ADS105 Farmakoloji (1, 0)1
Farmakolojinin tarif ve kısa tarihçesi, İlacın verilmesinde genel kurallar, kaideler, tanım ve deyimler, ilaçların formasotik şekilleri, otonomik ilaçlar, İlaçlara karşı hassasiyet, idiosyncasie ve ilaçların vücutta birikme halleri, analjezik ilaçlar, santral sinir sistemi üzerine depresör etkili ilaçlar, alkoller, genel anestezikler, hipnotikler, antiepileptik ilaçlar, analeptik ilaçlar, lokal anestezikler ve çeşitleri, kardiovasküler sistem ilaçları, antimalaryal ilaçlar, antistaminic, kemo terapotikler, dezenfektan-antiseptikler.

YUKARI

ADS107 Patoloji (1, 0) 1
Patoloji nedir? Patoloji laboratuvarına gelen örneklerin değerlendirilmesi, biyopsi, cerrahi spesmenler, otopsi, sitolojik örnekler, patoloji laboratuvarında yapılan işlemler: Giksasyon, doku takibi, parafine gömme, kesit ve boyama, hücre incinmesi, ölümü ve fonksiyonel değişiklikler, hücre incinmesinin nedenleri: Fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenler, hücre büyümesi ve farklılaşması, normal regülasyon ve adaptasyonlar, nekroz: Tanımı ve türleri, dejenerasyon, iltihap: Tanımı, nedenleri ve türleri, rejenerasyon, yara iyileşmesi: Birincil ve ikincil, yara iyileşmesinin komplikasyonları, sıvı elektrolit dengesi ve kan akımındaki bozukluklar, ödem, konjesyon ve hemoraji, hemostasis ve trombosis, emboli, enfaktüs, şok, immünolojik reaksiyonlar, neoplazi-tümör, tanımı, tümoral olmayan proliferasyonlar: Hiperplazi, metaplazi, displazi, neoplazide terminoloji, benign ve malign tümörlerin özellikleri, kanser insidansı, etiyoloji, çevresel faktörler ve genetik, beslenme ile ilgili hastalıklar, AİDS, viral hepatitler, sigara ve alkyl.

YUKARI

ADS201 Konservatif Diş Tedavisi Ve Protez Yardımcılığı İle Dental Terminoloji II (3, 2)4
Dolgu yapılması, kanal tedavisi, anestezi. Tam ve bölümlü protezlerde tanı modeli, anatomik ölçü, fonksiyonel ölçü, kapanış alma. İmmediat protezler. Protez bakımı, temizliği, protez yapıştırıcıları. Laboratuvara iş siparişi ve işin takibi, süre. Dişhekimliğinde kullanılan terimler ve anlamları.
Ders Kitabı:

YUKARI

ADS203 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji II (2, 2)3
Anestezi – komplikasyonlar ve yan etkiler. Cerrahi aletler, insizyon ve suturler. Diğer aletler. Müdahale öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta bakımı. Anestezi çeşitleri, aygıtlar.
Radyolojinin yarar ve zararları. Radyoloji makinelerinin bölümleri, çalışmaları. Radyoaktiviteden korunma. Hastanın hazırlanması ve radyografilerin alınması.

YUKARI

ADS205 Temel Ortodonti Ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Dişhekimliği II (3, 0)3
Pozisyon anomalileri, çapraz kapanış, açık kapanış, örtülü kapanış, darlık, diastema, ileri itim, geri kapanış, gömülü dişler. Tedavi kayıtları, hasta dosyası, teleradyografi, panoramik radiografi, ortodontik model, aygıtlarda eğik düzlem, vidalı plak, aktivator, lingual ark, headgear, brakete halka yerleştirme. Dişhekiminin çalışması – tedavi planı, günlük program, standart çalışmaların gidişi. Yardım çalışmaları – ekarte etme, aspire etme, aletleri verme. Beslenme – çürük yapıcı besinler, çürük önleyici besinler, aşındırıcılar, ara yemekler, içecekler. Florürler – etkileri, uygulanması. Fissür örtücüler – uygulama, aletler. Periodik hasta çağırma.

YUKARI

ADS207 Dönem Uygulaması (0, 20) 10
Hastanın koltuğa oturtulması ve hazırlanması, yapılacak operasyon için gerekli alet ve malzemelerin tedavi alanına getirilmesi. Dört elli dişhekimliği uygulaması. Kliniğin sonraki operasyon için hazırlanması. Dezenfeksiyon, sterilizasyon.

YUKARI

SMO 204 Meslek Etiği (2, 0) 2
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Etik ve ahlak kavramlarının incelenmesi, Etik sistemlerini incelemek,ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek ve sosyal sorumluluk kavramını incelemek dersin başlıca amaçlarıdır.
YUKARI

ADS202 Muayenehane Yönetimi (1, 0)1
İdari işler, yönetime katılma. Hastaların tedavi ve mali kayıtları, randevular, haberleşmeler-yazışmalar. Ücretler, faturalar.

YUKARI

ADS204 Muayenehane Bakımı (1, 0)1
Muayenehanede hijyen. Günlük, haftalık, aylık bakım ve temizlik kuralları. Temizlik malzemeleri. Temizlik işçisinin eğitilmesi. İş kazalarını önleme.

YUKARI

ADS206 Dönem Uygulaması (0, 28)14
Hastanın koltuğa oturtulması ve hazırlanması, yapılacak operasyon için gerekli alet ve malzemelerin tedavi alanına getirilmesi. Dört elli dişhekimliği uygulaması. Kliniğin sonraki operasyon için hazırlanması. Dezenfeksiyon, sterilizasyon.