Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T L U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
TLT101 Laboratuvar Aletleri 3 1 0 4 6
TLT103 Genel Biyoloji 3 0 3 4
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 24 1 0 25 30
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilgi Teknolojileri
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve etkin kullanımı, Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilişim teknolojileri konusunda farkındalık ve kullanabilme düzeyini arttırmaktır.

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
 • Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

SMO101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) ve son eklerin (Suffixes) öğretilmesi, ameliyat ve benzer tedavi seçenekleri ile hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesini maçlayan temel bir derstir. Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) ve son eklerin (Suffixes) öğretilmesi,Olumlu ve olumsuz ekler ile zıt anlamlı kavramların öğretilemsi Ameliyat ve benzer tedavi seçeneklerinde kullanılan teknik, cihaz ve yöntem adlarının öğretilmesi

TLT 101 Laboratuvar Aletleri
Laboratuvarda kullanılan cihaz ve ekipmanların anlatılmasıdır. Laboratuvar cihazlarının kullanımı, bakımı ve temizliği ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak

TLT 103 Genel Biyoloji
Prokaryotik ve ökaryotik hücrenin tüm biyolojik etkinlikleri, hücre organelleri ve görevleri hakkında bilgi kazandırmak. Canlıların sınıflandırılması ve genel özellikleri, ekolojik ilişkileri ve canlıların temel bileşenleri hakkında bilgi vermek

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T L U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
TLT100 Moleküler Biyolojik Yöntemler 2 0 2 2
TLT106 Temel Labaratuvar Uygulamaları 1 2 3 0 4 4
LSG108 Laboratuvar Güvenliği 2 0 2 2
TBG106 Tıbbi Biyoloji ve Genetik 2 0 2 2
TLT150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0 1
BYK102 Genel Biyokimya 3 0 3 4
KMB102 Klinik Mikrobiyoloji 1 3 0 3 4
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 25 3 0 27 30
AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.
Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

KMB 102 Temel Mikrobiyoloji
Dersin amacı insanda enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar hakkında bilgi vermek, geçiş yolları ve önlem konusunu öğretmektir. Enfeksiyon hastalıklarının laboratuar tanısı için uygun örneklerin toplanmasını ve klinik örneklerin incelenmesini tanımlamak amaçlanmıştır. Nazokomial enfeksiyon hakkında bilgi verilir, enfeksiyon kontrol ve önleme yöntemleri öğretilir.

BYK 102 Genel Biyokimya
Makromoleküllerin kimyasal yapısı ve özellikleri, metabolizmadaki rolleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak, makromoleküllerin biyokimyasal tanısında kullanılan araştırma yöntemlerini öğretmek

TLT 106 Temel Laboratuvar Uygulamaları 1
Laboratuvar cihazlarının çalışma prensiplerinin öğrenilmesi ve detaylı bilgilerin verilmesi. Hastahane laboratuvar uygulamalarının öğrenilmesi.

LSG 108 Laboratuvar Güvenliği
Laboratuvar çalışanlarının çalışma alanında kendilerini korumaları ile ilgili bilgiler vermektedir. Laboratuvarda çalışırken kişisel önlemleri alarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı oluşabilecek riskleri belirleyip, onlara karşı önlem almak, ve güvenli laboratuvar oluşturmak

TBG 106 Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki kavramların, hücrenin yapı ve fonksiyonlarını, kalıtsal materyalin moleküler yapısının ve işlevlerini içermektedir. Kalıtımsal ve multifaktöryel hastalıklarda temel genetik tanı yöntemlerini teorik dersler ile anlatarak öğretmek

TLT 100 Moleküler Biyolojik Yöntemler
Moleküler Biyolojinin temel moleküllerinin analiz yöntemleri ve karakterizasyonu.

TLT 150 Yaz Stajı
Öğrencilerin laboratuvar ile ilgili bilgilerini uygulamalı olarak bilgilerini içermek. Öğrencinin alanı ile ilgili öğrendiği bilgileri pratikte kullanmasını sağlamak

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T L U K AKTS
TLT201 Klinik Mikrobiyoloji 2 2 2 0 3 4
PZT203 Parazitoloji 1 2 0 2 3
TLT205 Temel Laboratuvar Uygulamaları 2 2 3 0 4 4
HMT207 Hematoloji 2 2 0 3 3
TLT209 Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon 2 0 2 3
TLT215 Viroloji 2 0 2 3
TLT213 Patoloji 2 2 0 3 3
BYK203 Klinik Biyokimya 3 0 3 4
SMO201 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 19 11 0 25 30

TLT 201 Klinik Mikrobiyoloji II
Mikroorganizmalar, Antibiyotik duyarlılık testleri, , identifikasyon ile ilgili bilgileri içermektedir. Mikroorganizmalar, yaptıkları hastalıklar, üreyen bakteriyi identifiye etme, antibiyotik duyarlılık testleri yapma, mikobakteriyolojik analizler bilgi v e becerilerinin kazandırıldığı derstir

PZT 203 Parazitoloji
Parazitler, yaşam döngüleri ve tanı yolları ile ilgili bilgiler içermektedir. Laboratuvarda gaita, kan ve diğer vücut sıvılarından preperat hazırlayarak parazit incelemesi hedeflemek

TLT 205 Temel Laboratuvar Uygulamaları II
Laboratuvarda kullanılan temel yöntemlerin prensipleri ve çalışma metotlarını içermektedir. Laboratuvarda uygulanan temel tekniklerin öğrenilmesi

HMT 207 Hematoloji
Kanın hücresel elemanlarının anlatılması ve hematolojik testlerin prensiplerini içermektedir. Kanın hücresel elemanlarının tanınması ve hematolojik testleri yapma becerisi ve bu testlerle ilgili bulguları kavrama ve anlama yeteneğinin kazanılması amaçlanmaktadır

TLT 209 Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon
Tıbbi laboratuvarda organizasyon ile ilgili bilgileri içermek. Tıbbi laboratuvarda organizasyon ile ilgili yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak

TLT 215 Viroloji
Virüsler, viral hastalıklar ve laboratuvar tanısı konusunda bilgiler içermektedir. Virüsler ve viral hastalıklar ile ilgili detaylı bilgilendirme verilmesidir

TLT 213 Patoloji
Hastalıklar bilgisine ilişkin kavram yöntem ve tekniklerleri içermektedir. Hastalıklar bilgisine ilişkin kavram, yöntem ve teknikler ile ilgili olarak teorik bilgi vermek, öğrendiği bu bilgileri uygulayab,lme becerisi kazandırmak

BYK 203 Klinik Biyokimya
Makromoleküllerin teşhiste kullanılmasının temelini oluşturan özelliklerini ve metabolizmalarını anlamak, hastalıkların biyokimyasal mekanizmalarının anlaşılmasında kullanılan araştırma yöntemlerini öğretmek.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.


IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
TLT202 Dönem Uygulaması 0 26 13 17
Toplam Kredi 10 26 23 30

TLT 202 Dönem Uygulaması
Öğrencinin alanı ile ilgili öğrendiği bilgileri pratikte kullanmasını sağlamaktır

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı

 • Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 202 Halk Sağlığı
Halk sağlığı yaklaşımını sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu ders ile
sonunda öğrenciler; toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede hekimin rolünü, bu amaçla yapılan uygun müdahale yöntemlerini ve sağlık hizmetlerinin yönetimiyle ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir

SMO 204 Meslek Etiği
İş hayatındaki davranışların düzeltilmesini sağlayan, kişiye etik prensipler ve standartlar getirilmesini sağlayan derstir. Amaç; meslek etiği ve etik ile alakalı yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi

 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmakİlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek