Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
TGT101 Radyoloji Fiziği 4 0 4 5
TGT103 Temel Mesleki Uygulamalar 2 0 2 2
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 27 0 27 30
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilgi Teknolojileri
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve etkin kullanımı, Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilişim teknolojileri konusunda farkındalık ve kullanabilme düzeyini arttırmaktır.

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO 105 Temel Matematik
Bu ders, temel matematik konularını öğrenmeyi, sayısal veriler içeren matematik problemleri tanımlayabilmeyi, sonuçlandırmayı ve bu problemleri öğrencilere anlamayı sağlayacak beceriler kazanmayı amaçlamak.

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi

 • Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;
 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
  Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

TGT 101 Radyoloji Fiziği
X-ışınları: bulunuşu, kaynağı, tüpü, meydana gelmesi için gerekli şartlar, özellikleri, kalitesi, miktarı. Madde ile X-ışını etkileşimi. X-ışının tespiti, dozajı. Radyoaktivite ve Radyum. Radyografide kaliteyi artırmak için kullanılan araçlar. Sekonder radyasyon, Grid yoluyla sekonder radyasyonun azaltılması, Primer ışığı değiştirmek yoluyla sekonder radyasyonun azaltılması ve diğer metodlar.

TGT103 Temel Mesleki Uygulamalar
Öğrencinin, radyoloji bölümü olan diğer kurumlarda teorik ve pratik uygulama yapmasını içeriyor. Mesleki gelişim için çok önemli bir derstir.

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
TGT102 Tıbbi Görüntüleme 1 4 2 5 5
TGT104 Radyolojik Anatomi 1 2 0 2 3
TGT106 Klinik Eğitim ve Uygulama 1 0 10 5 6
TGT150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0 1
KMB104 Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri 3 0 3 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 20 12 26 30
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

TGT 102 Tıbbi Görüntüleme I
Radyoaktif tetkikler; IVP, ÖMD, ince barsak, kolon, safra kesesi tetkiki. Direkt radyografi, Mamografi, Ortopontomografik film yöntemlerinde Radyografik Pozisyonlar ile Cihazların Kullanımı ve Uygulama, Film Kalitesi (Doz,Pozisyon),Karanlık oda el banyosu ile otomatik banyolarda solüsyonların hazırlanması ve film banyo teknikleri ,Kaset ve cihaz bakımı.

TGT 104 Radyolojik Anatomi I
Anatomi dersinde; vücudun temel yapısı, sistemleri oluşturan yapı ve organların görevleri anatomik özellikleri yerleşim ve komşulukları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu dersin sonunda öğrencinin öğrenecekleri; Radyografik inceleme için hasta hazırlığı yapabilir.
İnsan vücudunun temel yapısını ayırt etmek,hareket sistemini oluşturan kemik, kas ve eklemlerin anatomik yapısını ve ekstremitelerin anatomik organizasyonunu, dolaşım ve solunum sisteminin anatomik yapısını ve toraksın anatomik organizasyonunu, sindirim sistemi ve ürogenital sistemin anatomik yapısını ve abdomen-pelvisin anatomik organizasyonunu ve sinir sistemini, endokrin sistemi ve duyu organlarının anatomik yapısını ve baş boyun anatomik organizasyonunu ayırt etmek dersin hedefidir.

TGT 106 Klinik Eğitim ve Uygulama I
Öğrencinin, radyoloji bölümü olan kurumda teorik ve pratik uygulama yapmasını içeriyor. Mesleki gelişim için çok önemli bir derstir.

TGT 150 Yaz Stajı

 • Bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

KMB 104 Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri
Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları: mikroorganizmaların sınıflandırma temelleri, adlandırılmaları, büyüklüğü, basit boyama yöntemleri, gram boyama yöntemi ve ilkeleri. Asidorezistan bakteri boyama yöntemi ilkeleri. Bakterilerin Yapısı: Yuvarlak(koklar), çomakçık ve sarmal biçimli bakteriler, involüsyon biçimleri. Bakteri Hücrelerinin Anatomik Yapısı: Protoplastlar, seferoplastlar, bakterilerin L şekilleri. Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi: Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri. Sterilizasyon yöntemleri, fiziksel yöntemler, kimyasal yöntemler, ısı, ışınlandırma, filitrasyon (süzme) yöntemleri, kuru-sıcak hava ile sterilizasyon, nemli ısı ile sterilizasyon, tindalizasyon. Virüslerin Yapısı: Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, AIDS virüsü.

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

 • Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
  Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
 • Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
 • İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
 • Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
 • Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
TGT201 Radyolojik Anatomi 2 2 0 2 3
TGT203 Tıbbi Görüntüleme 2 3 2 4 5
TGT205 Nükleer Tıp 2 0 2 3
TGT207 Radyoterapi 2 0 2 3
TGT209 Klinik Eğitim ve Uygulama 2 0 10 5 6
TGT211 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 1 2 2 2
TGT213 Radyolojide Organizasyon 2 0 2 3
TGT215 Radyasyon Sağlığı ve Korunma 1 0 1 2
SMO201 ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 16 14 23 30

TGT201 Radyolojik Anatomi II
Solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal ve ürogenital sistemlerin bilgisayarlı tomografi,ve manyetik rezonansın kesitsel anatomisinin anlatılması

TGT 203 Tıbbi Görüntüleme II
Anjiyografi, Ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans cihazları çalışma prensipleri, çekim teknikleri ve protokolleri.

TGT 205 Nükleer Tıp
Nükleer tıpta kullanılan temel cihazlar ve kalite kontrolü. Nükleer tıpta radyoizotop dilüsyon metodlarının temelleri. Nükleer tıpta sintigrafinin biyolojik prensipleri. Radyonüklid metodlarla invitro tümör tanımı. Dozlar ve birimler, Pozisyonlar, Nükleer tıp metodları ile sistemlerin incelenmesi, Klinik uygulamalar.

TGT 207 Radyoterapi
Radyoterapinin tarihçesi. Radyoterapide kullanılan teknik terimler. Radyoterapide kullanılan cihazlar ve kullanım şekilleri. Radyoterapide kullanılan tedavi şekilleri. Kısa radyasyon fiziği, Radyasyon birimleri / Radyobiyoloji. Hasta planlanması ve bu çerçevede teknisyenin görevi.

TGT 209 Klinik Eğitim ve Uygulama II
Öğrencinin, radyoloji bölümü olan kurumda uygulama yapmasını içeriyor. Mesleki gelişim için çok önemli bir derstir.

TGT 211 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal teknolojinin tanımı ve uygulanması. Manyetizma, Elektrik akımının tarifi, Doğru ve dalgalı akım, Elektro manyetizma. Direnç, kondansatör, self bobinleri, transformatörler ve bunların elektrik devrelerinde kullanılması. Atom teorisi, Elektro negatif ve elektro pozitif akımlar, Redresörler, vakum lambalar, yarı iletkenler. Elektrik enerjisi ile çalışan cihazlarda arızaların bulunması. Röntgen X-ışınının özellikleri ve elde edilmesi, Röntgen tipleri, Röntgen cihazının ana yapısı, Ölçme ve denkleme sistemleri, Röntgen cihazı ana devreleri (ototransformatör, kenetron flaman, kontrol, timer ve buki devreleri). Röntgen cihazında yapılması gereken ayarlar (ototransformatör, kenetron flaman, timer tüp flaman ve KVP ayarları), İdeal röntgen laboratuarı. Karanlık odalar, Arıza bulma sistemleri, Röntgen teknisyenleri tarafından yapılabilecek küçük onarımlar, şemaların basitleştirilmesi.

TGT 213 Radyolojide Organizasyon
Bu dersin amacı öğrenciye derslik ve hastane şartlarında Radyoloji departmanlarındaki çalışma düzeni ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Çalışma organizasyonu yapmak, hasta bilgilendirme sistemini düzenlemek, çalışma ortamının düzenlenmesini sağlamak,hasta görüntülerinin arşivlenmesi yapmak,radyoloji bölümlerinde verilen hizmetleri izlemek,mesleki gelişimi sağlamak ve mesleki yetki ve sorumluluklarını takip etmek dersin öğretmeyi hedeflediği başlıca konulardır.

TGT 215 Radyasyon Sağlığı ve Korunma
Radyasyonun canlı hücreler üzerinde etkisi, İzin verilen maksimum radyasyon dozları, Radyasyon ölçme yöntemleri, Radyasyon kontrol önlemleri, Radyasyona karşı zırhlanma, Radyasyonla çalışan yerlerin planlanması ve çalışırken donanım, Koruyucu giysiler, Radyasyondan korunma yöntemleri.

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
TGT202 Dönem Uygulaması 0 30 15 17
Toplam Kredi 10 30 25 30

SMO 202 Halk Sağlığı
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204 Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

TGT 202 Dönem Uygulaması

 • Bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek