Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
TDS101 Sekreterlik Bilgisi 3 0 3 7
Toplam Kredi 24 0 24 30
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilgi Teknolojileri I
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve etkin kullanımı, Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilişim teknolojileri konusunda farkındalık ve kullanabilme düzeyini arttırmaktır.

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO 105 Temel Matematik
Bu ders, temel matematik konularını öğrenmeyi, sayısal veriler içeren matematik problemleri tanımlayabilmeyi, sonuçlandırmayı ve bu problemleri öğrencilere anlamayı sağlayacak beceriler kazanmayı amaçlamak.

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi

Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
  Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

TDS101 Sekreterlik Bilgisi
Sekreterlik mesleğinin bir bütün olarak incelenmesi ve temel sekreterlik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesidir.

 • Sekreterlik kavramı
 • Sekreterlik mesleğinin Türkiye’de ve Dünya’da gelişim evreleri
 • Sekreterlik mesleğinin amaçlarını ve önemini
 • Sekreterlik mesleğinin görev ve sorumlulukları
 • Sekreterin iş yaşamındaki önemini
 • Başarılı bir yönetici-sekreter ilişkisinin nasıl olması gerektiği
 • Sekreterin sahip olması gereken temel özellikleri
 • İletişimin iş yaşamındaki önemini
 • Etkili bir imaj yaratabilmenin unsurlarını
 • Giyimin ilk izlenimdeki rolünü
 • Toplantı ve seyahat düzenlemelerinde sekreterin görevleri
 • Yüz yüze ve telefonla iletişim
 • Protokol kuralları ve sekreter
 • Sekreterlik kavramı, sekreterlik mesleğinin amaçları, Sekreterin sahip olması gereken temel özellikler ve protokol kuralları konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2 2
TDS102 Bürolarda Yönetim 3 0 3 4
TDS104 Bilgi Yönetimine Giriş 3 0 3 3
TDS106 Sağlık Bilgisine Erişim 3 0 3 3
TDS108 Yazışma Teknikleri 2 2 3 3
TDS150 Staj (30 iş günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
BİL102 Bilgisayar 2 3 0 3 3
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 24 2 25 30
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

SMO106 Temel İletişim Becerileri
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

TDS102 Bürolarda Yönetim
Bu ders, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü’nden mezun olacak “Büro Yöneticisi” adaylarını, büro olgusuyla tanıştırmaktadır. Ders kapsamı içerisinde büro bilgi sistemleri, büro yönetimi, büro ve çalışanları, büro ve çevresi, büro iletişim altyapısı ve büro belge yönetim sistemleri, bürolarda üretilen formlar ve standardizasyonları, büro otomasyonu gibi konular irdelenecektir.

TDS104 Bilgi Yönetimine Giriş
Bilgi yöntemi konusunda bilgi sahibi olmak

TDS106 Sağlık Bilgisine Erişim
Bilgi üreticisi ile kullanıcısı arasındaki ilişkinin nasıl kurulacağını konu edinen bu derste, bilgi erişimin tanımı, kuramı, öğeleri, aşamaları ve yöntemleri özellikle bilgi ağları ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Uygulamalı biçimde işlenen derste, ağırlıklı olarak işletme, Sağlık alanıyla ilgili veritabanları, İnternet siteleri temel kaynak olarak alınmaktadır.

TDS108 Yazışma Teknikleri

 • İyi Bir Yazıda Bulunması Gereken Özellikler
 • Kurum ve Kuruluşlarda Yazılı İletişimin Önemi
 • Yazışmaların Yönetim ve Arşiv İlişkisi
 • Yazışmaların Belgelerin Yaşam Döngüsü Kavramına Göre Değerlendirilmesi
 • Ülkemizde Yazışma Kuralları ve Standartlarının Gelişimi
 • Yazışma Türleri
 • Resmi Yazıda Bulunması Gereken Unsurlar
 • Yazışma Kuralları
 • Elektronik Yazışmalar
 • Dosyalama

TDS150 Staj

 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

BİL 102 Bilgi Teknolojileri II
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve etkin kullanımı, Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilişim teknolojileri konusunda farkındalık ve kullanabilme düzeyini arttırmaktır.

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
 • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
 • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

 • Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
 • Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
 • Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
 • İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
 • Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
 • Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
TDS201 Bilginin Organizasyonu 1 3 0 3 5
TDS203 İşletmeye Giriş 3 0 3 5
TDS205 Belge ve Kayıt Yönetimi 3 0 3 5
TDS207 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
TDS209 Sağlık Bilgisinin Haritalanması 3 0 3 5
TDS211 Sağlık Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
Toplam Kredi 18 0 18 30
TDS201 Bilginin Organizasyonu-I
Bu derste, bilgi kaynakları ve bilginin bibliyografik ve entelektüel kontrolü için gerekli kurallar ve yöntemler ile bilginin bibliyografik tanımına ilişkin geliştirilen temel format yapısı üzerinde durulmaktadır. Bu dersin amacı, bilgi yönetiminin temelini teşkil eden bilginin organizasyonuna ilişkin temel kavramların bilinmesi ve öğrencilerin bilginin organizasyonunda kullanılan standartları, uygulamaya yönelik olarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

TDS203 İşletmeye Giriş
Bu derste genel anlamda işletme kavramının ortaya çıkışı, işletmelerin genel özellikleri, modern işletmelerin tanımlanması ve çevreyle ilişkileri,işletmelerin yönetim ilkeleri ele alınacaktır. Sağlık kurumlarından örneklerle öğrencilere işletme mantığı kavranılmaya çalışılacaktır.

TDS205 Belge ve Kayıt Yönetimi
Belge yönetimi politika ve prosedürlerinin standardizasyonu, standard uygulama ve prosedürler kullanılarak belgelere gerekli ilgi ve korumanın sağlanması ve içerdikleri bilgiye ve delillere daha etkin ve verimli bir şekilde erişilmesini öngörmektedir. Belge yönetimi belgelerin üretilmesinden onların imhasına kadarki süreçte onların üretimini, işlenmesini, dağıtımını, depolanmasını, erişimi ve ayıklanması işlemlerini kapsar.

 • Dokuman ve kayıt yönetimi nedir
 • Kayıtların sınıflandırılması ve işlevleri
 • Kayıt yöneticilerinin rolleri
 • Elektronik kayıt yönetim
 • Belge ve kayıt yönetiminde teknolojinin etkin kullanımı
 • Derste bu sorulara yanıt aranacaktır.

TDS207 Araştırma Yöntemleri
Bu derste temel araştırma mantığı, kavramları ve yöntemleri incelenecektir. Bilim, sosyal bilimler, sosyal araştırma kavramları, nitel ve nicel araştırma desenleri, veri toplama ve analizi gibi süreçler derinlemesine ele alınacaktır. Derste özellikle iletişim çalışmalarında kullanılan farklı araştırma tarzlarının ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yönelimleri vurgulanacaktır.

TDS209 Sağlık Bilgisinin Haritalanması
Bilginin örgüt düzeyinde fotoğrafının çekilmesinin nasıl gerçekleştiğini teknik düzeyde anlatmaktadır. Bu bağlamda sağlık işletmelerinde üretilen, paylaşılan,yapılandırılan, kullanılan ve denetlenen veri ve enformasyonun, bilgiye nasıl dönüştürülebileceğini ve hangi teknikler kullanılarak bilginin kayıt altına alınması gerektiğini incelemektedir.

TDS211 Sağlık Bilgi Sistemleri
Bilgisayar yazılım, donanım ve personel kaynaklarını göz önünde bulundurarak sağlık örgütlerinde bilişim sistemleri kurma, yönetme, geliştirme ve bakımına ilişkin konular dersin kapsamını oluşturmaktadır. Ayrıca derste, sistemin tanımı, ögeleri, sistem analizinin yöntem ve teknikleri, problemin tanımlanması, çözüm yollarının belirlenmesi, yeni sistem oluşturma, projelendirme, raporlama, kurumsal donanım ve yazılım ve enformasyon sistemi gereksinimleri ağırlıklı olarak ele alınmaktadır.

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
TDS202 Bilginin Organizasyonu 2 3 0 3 6
TDS204 Dönem Uygulaması 0 20 10 11
Toplam Kredi 13 20 23 30

SMO 202 Halk Sağlığı
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204 Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı

 • Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

TDS202 Bilginin Organizasyonu-II
Bilgisayar aracılığı ile bibliyografik bilginin düzenlenmesi ve tanımı için geliştirilen bir iletişim formatı olan MARC’ın yapısı, düzeni, veri kaydına ilişkin bilgiler, İnternet ortamındaki bilgilerin bibliyografik kontrol standartları olan Metadata, bir erişim ucu olarak bilgi kodlama çeşitleri ele alınmaktadır. Ders, MARC, Metadata, Dublin Core ve Kodlama kavramlarını öğrenmeleri ve MARC kayıtlarını oluşturabilmeleri amaçlanmaktadır.

TDS204 Dönem Uygulaması
Bu ders, öğrencilerin mesleklerini gelecekte profesyonel olarak icra etmeleri için iş başında öğrenme temeline dayanmaktadır. Ders, öğrencilerin çeşitli türden sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçerek profesyonel meslektaşları kontrolünde tasarlanmıştır. Dersin değerlendirme kriterleri, profesyonel çalışan ve dersin öğretim elemanı ile birlikte değerlendirilecektir.