Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
ANS101 Anestezi Farmakolojisi 1 2 0 2 4
PRF101 Perfüzyona Giriş 2 4 4 6
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 22 4 24 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO 105 Temel Matematik
Bu ders, temel matematik konularını öğrenmeyi, sayısal veriler içeren matematik problemleri tanımlayabilmeyi, sonuçlandırmayı ve bu problemleri öğrencilere anlamayı sağlayacak beceriler kazanmayı amaçlamak.

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
 • Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

ANS 101 Anestezi Farmakolojisi I
Genel Farmakoloji: Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri, ilaçların veriliş yolları, ilaçların emilim, dağılım, metabolizma ve atılımları. İlaç etkisini değiştiren faktörler ve ilaç etkileşimleri, sempatik sistem, parasempatik sistem. Santral Sinir Sistemi İlaçları: Genel anestezikler; inhalasyon genel anestezikleri, intravenöz genel anestezikler. Lokal anestezikler, narkotik aneljezikler, hipnotikler, nöroleptikler, anksiyolitikler, nöromüsküler bloke ediciler, SSS uyarıcıları.

PRF 101 Perfüzyona Giriş
Dersin İçeriği : Perfüzyon alanındaki ve özellikle kardiyopulmoner baypas alanındaki gelişmelerin tarihi, Genel perfüzyon uygulamalarına teorik bakış.

Dersin Amacı : Programı okuyan öğrencilerin perfüzyon bilimine katkıda bulunan önemli olayları ve kişileri temel bilgiler olarak hakim olmasının sağlanması; programın öneminin öğrenciler tarafından kavranmasının sağlanması ve programın ilerideki/diğer alan derslerine hazır hale getirilmesi.


II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
PRF106 Kardiyovasküler Patolojiler 2 0 2 2
PRF108 Perfüzyon Teknolojisi 1 1 0 2 2
PRF110 Kardiyopulmoner Baypas 2 0 2 2
PRF150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0 1
TMB102 Temel Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 3 0 3 4
FAR102 Farmakoloji 2 3 0 3 4
BYK102 Genel Biyokimya 3 0 3 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 25 0 26 30
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

PRF 106 Kardiyovasküler Patolojiler
Konjenital anomalileri ve cerrahi tedavilerini, edinsel kalp hastalıkları ve bunların cerrahi tedavilerini, vasküler hastalıklar ile bunların cerrahi tedavi yöntemlerini, anlatan teorik bir derstir.

PRF 108 Perfüzyon Teknolojisi – I
Perfüzyon uygulamalarında gerekli olan sistemlere, cihazlara ve tekniklere öğrencinin aşina olmasını sağlamak. Kalp-akciğer makineleri, oksijenatörler, kan pompaları, açık ve kapalı dolaşım sistemleri, rezervuarlar ve filtreler, ısıtıcı-soğutucular, priming solüsyonları ve hemodilüsyon, kanülasyon ve drenaj, kardiyovasküler cerrahide vent ve negatif basınç/vakum uygulamaları,

PRF 110 Kardiyopulmoner Baypas
Kardiyovasküler ve pulmoner hastalıklar, kardiyovasküler prosedürler, kardiyovasküler cerrahide perfüzyon teknikleri ve kardiyopleji uygulaması.

PRF 150 Yaz Stajı

 • Perfüzyon bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
  Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

TMB 102 Temel Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastaliklari
İnfeksiyon Hastalıklarına Giriş, Genel Bilgiler; Sindirim Sistemiyle Bulaşan Hastalıklar, Besin Zehirlenmesi (S.Aureus), Botulismus, Tifo, Paratifo, Salmonella Gasroenteritidi, Shigella, Kolera; Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Difteri, Kabakulak, İnfluenza, Boğmaca, Bakteriyel pnomoniler, Tüberküloz, Kızamık, Suçiçeği; Deri ve mukozayla bulaşan infeksiyon hastalıkları Gonore, Herpes Simpleks Kuduz, Tetenoz, Sifilis, Menenjit-Hepatit- Aids, Parazit İnfeksiyonları; Üriner Sistem İnfeksiyonları; Katater İnfeksiyonları; Hastane İnfeksiyonları; Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Yöntemleri. Sterilizasyonun temel özelliklerini, asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon yöntemleri, tıbbi malzemelerin sterilizasyonu, hastane enfeksiyonları, el yıkama, hastane atıklarının ayrıştırılması, hastane enfeksiyon kontrol önlemlerini ve sterilizasyon yöntemlerine yönelik becerileri sağlamaktır. Cerrahi infeksiyonların kısa tanımı ve önemi vurgulanmaktadır.

FAR 102 Farmakoloji
Farmakolojiye giriş; İlaçların emilimleri ve dağılımları; İlaçların metabolizması ve atılımı; İlaçlar arasındaki etkileşmeler, antagonizmalar ve sinerjizmalar; İlaçların etki metanimaları; Otonom sinir sistemi ilaçları, kolinerjik ve antikolinerjik ilaçlar ve tedavide kullanımlarınıın incelenmesi Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

BYK102 Genel Biyokimya
Kanın sıvı ve hücresel elemanlarını tanma, kan sayımı tekniklerini, normal hemogram değerlerini ve hemogramdaki patolojik değişimlerin klinik anlamını yüzesel olarak değerlendirme, örnek için uygun tüpü seçebilme. Karbonhidratların tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma. Lipitlerin tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
 • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
 • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
HTP 209 Cerrahi Hastalıklar 2 0 2 2
HTP 215 Hematoloji 3 0 3 4
TDS 207 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
PRF 201 Kardiyopulmoner Baypasın Yan Etkileri 2 0 2 3
PRF 203 Klinik Perfüzyon Uygulamaları 1 2 8 6 6
PRF 205 Pediatrik Perfüzyon 2 1 3 3
PRF 207 Perfüzyon Teknolojisi 2 2 0 2 3
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 19 9 23 30

HTP 209 Cerrahi Hastalıklar
Cerrahiye giriş; Ameliyat öncesi bakım; Ameliyat esnasında bakım, Ameliyathane premedikasyon; Anestetik ilaçlar ve uygulanması, Post-Operatif Bakım Cerrahisi; Tıbbi cerrahi asepsi ve ilkeleri;
Hastane enfeksiyonlari; Doku zedelenmesi ve tamiri; yara bakımı, yanıklar ve tedavisi; Şok ve çeşitleri; Akciğer hastalıkları göğüs cerrahisi ve bakımı, arter, ven ve lenf sistemi hastalıkları; Kalp hastalıkları ve cerrahisi, Gastro intestinal sistem hastalıkları; Karaciğer, Safra kesesi, Pankreas hastalıkları ve bunların cerrahisi ile bakımı; Üriner sistem ve hastalıkları, cerrahisi ve bakımı, Organ transplantasyonu; Sinir sistemi cerrahisi ve hastalıkları ve bakımı.

HTP 215 Hematoloji
Kapiller kan almak, damardan kan almak, Antikoağülan hazırlamak ve kullanmak. Kan numuneleri hazırlamak. İşlenmiş kan numunelerini saklamak, Numunelerin transferini yapmak, Kan hücrelerini manuel saymak

TDS207 Araştırma Yöntemleri
Bu derste temel araştırma mantığı, kavramları ve yöntemleri incelenecektir. Bilim, sosyal bilimler, sosyal araştırma kavramları, nitel ve nicel araştırma desenleri, veri toplama ve analizi gibi süreçler derinlemesine ele alınacaktır. Derste özellikle iletişim çalışmalarında kullanılan farklı araştırma tarzlarının ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yönelimleri vurgulanacaktır.

PRF 201 Kardiyopulmoner Baypasın Yan Etkileri
Kardiyovasküler cerrahide perfüzyon teknikleri ve kardiyopleji uygulaması ve bu teknikler ile uygulamalar sonucu oluşan veya oluşması muhtemel patofizyolojileri içerir.

PRF 203 Klinik Perfüzyon Uygulamaları – I
Ekstrakorporyal perfüzyon sistemleri ve tekniklerini önce laboratuar sonra ameliyathane ortamında hem teorik hem de uygulamalı eğitimle veren ders.

PRF 205 Pediatrik Perfüzyon
Pediyatrik ve neonatal kardiyovasküler cerrahide CPB’nin uygulama teknikleri ve prosedürler, pediyatrik kann koruma teknikleri; pediyatrik kardiyopleji uygulama teknikleri.

PRF 207 Perfüzyon Teknolojisi – II
Kardiyopleji setleri, ısı regülasyonu, perfüzyon güvenliği, kontrol listesi, ototransfüzyon cihazları (cell-saver), hemofiltrasyon ve diğer kan koruma teknikleri, dolaşım destek sistemleri, diğer kardiyovasküler ürünler.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.


IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2 4
PRF 202 Kardiyopulmoner Bypasta Monitorizasyon 2 0 2 3
PRF 204 Ekstrakorporeal Destek Sistemleri 2 1 2 3
PRF 206 Klinik Perfüzyon Uygulamaları 2 0 20 10 15
PRF 208 Perfüzyonda Kayıt ve Hesaplamalar 2 0 2 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 0 1
Toplam Kredi 9 21 18 30

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

PRF 202 Kardiyo Pulmoner Baypas (KPB)’de Monitorizasyon
Kan koruma teknikleri, özel KPB uygulamaları, dolaşım destek sistemleri, İABP, VAD, ECMO, Arteryel kan gazları, VDVD (Vakum Destekli Venöz Drenaj), hava kabarcığı tutucuları ve dedektörleri ve tüm bu sayılan teknik ve uygulamaların ölçülebilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlayan Monitorizasyon tekniklerini, on-line monitorizasyonu, perfüzyonda felaket senaryolarında monitorizasyonun katkısı, CPB monitorizasyonunda yeni teknikler ve trendler.

PRF 206 Klinik Perfüzyon Uygulamaları – II
Ekstrakorporyal perfüzyon sistemleri ve tekniklerini once laboratuar sonar ameliyathane ortamında hem teorik hem de uygulamalı eğitimle veren ders.

PRF 208 Perfüzyonda Kayıt ve Hesaplamalar
Perfuzyon uygulamalarında veri oluşturulması ve bu verilerin değerlendirilmesi. Kardiyopulmoner Baypas uygulamalarında kan değerleri üzerinde hesaplamalar.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması

 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek