Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
PLT103 Histoloji 2 0 2 4
PLT105 Belge ve Kayıt Yönetimi 3 0 3 4
PLT107 Genel Histoteknoloji 3 0 3 5
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 23 0 23 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilgi Teknolojileri
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve etkin kullanımı, Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilişim teknolojileri konusunda farkındalık ve kullanabilme düzeyini arttırmaktır.

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
 • Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

PLT 103 Histoloji
Mikroskopik çalışmayla desteklenen derslerde; hücre ve hücre içi organeller; mitoz ve mayoz bölünme; epitel doku; bağ, kemik, kıkırdak ve kas dokusu; sinir sistemi, kan ve lenfoid doku;sindirim sistemi, karaciğer, pankreas; solunum sistemi; deri; üriner sistem; boşaltım sistemi; erkek ve dişi üreme ve duyu organlarına ait normal doku ve hücre özellikleri incelenir.

PLT 105 Belge ve Kayıt Yönetimi
Belge yönetimi politika ve prosedürlerinin standardizasyonu, standard uygulama ve prosedürler kullanılarak belgelere gerekli ilgi ve korumanın sağlanması ve içerdikleri bilgiye ve delillere daha etkin ve verimli bir şekilde erişilmesini öngörmektedir. Belge yönetimi belgelerin üretilmesinden onların imhasına kadarki süreçte onların üretimini, işlenmesini, dağıtımını, depolanmasını, erişimi ve ayıklanması işlemlerini kapsar. Dokuman ve kayıt yönetimi nedir. Kayıtların sınıflandırılması ve işlevleri. Kayıt yöneticilerinin rolleri. Elektronik kayıt yönetimi. Belge ve kayıt yönetiminde teknolojinin etkin kullanımı.

PLT 107 Genel Histoteknoloji
Patoloji bölümünün tanıtımı Rutin işleyiş ve organizasyon şemaları, Yetki ve sorumluluklar, Patolojide tıbbi terminoloji, Patoloji laboratuarında kullanılan alet ve malzemeler, Patoloji laboratuarına gelen materyallerin tanıtımı, Standart kodlamalar, seri kesit, yeni kesit tanımı, kodlamanın amacı Patoloji laboratuarında kullanılan kimyasalların özellikleri, saklama koşulları ve güvenli kullanımları, Laboratuar güvenliği ve mesleki risk, Arşiv ve depo Tıbbi atıkların imha süreci.


II. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2 2
PLT104 özel Histoteknoloji 2 0 2 3
PLT106 Genel Sitoteknoloji 2 0 2 2
LGS108 Laboratuvar Güvenliği 2 0 2 2
PLT110 Genel Patolojide Temel Kav. 2 0 2 2
PLT112 Patoloji Laboratuvar Uyg. 1 1 6 4 5
PLT150 Yaz Stajı (20 İş Günü) 0 0 0 1
BYK102 Genel Biyokimya 3 0 3 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 23 10 26 30
SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

SMO106 Temel İletişim Becerileri
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yönetici ile birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

PLT 104 Özel Histoteknoloji
Işık mikroskobunun kullanımı, ışık mikroskobunun çalışma prensipleri, özel mikroskop türleri, dokuların patolojik incelemeye hazırlanması, fiksatifler, dokuların fiksasyonu, doku takibinin prensipleri, doku takibi prensipleri, doku takip yöntemleri, dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı, mikrotomlar ve dokulardan kesit alma,dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri.

PLT 106 Genel Sitoteknoloji
Non-Jinekolojik sitolojik örneklerin preparasyon yöntemleri, Hücre süspansiyonu ve bloğu hazırlama, PAP ve Romanowsky boyaları, Non-Jinekolojik sitolojik örneklerin preparasyonlarında teknik sorunlar ve çözüm yöntemleri, efüzyon sıvılarında normal ve atipik hücreler, Balgam, bronşiyal lavaj ve idrar yaymalarında normal ve atipik hücreler, Tiroid sitoloji yaymalarında normal ve atipik hücreler, Akciğer, Hücrelerinde normal ve atipik hücreler, Sitolojik materyalin laboratuvara gönderimi ve saklama koşulları.

LGS 108 Laboratuvar Güvenliği
Laboratuvarda çalışırken kişisel önlemleri alarak, fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere karşı oluşabilecek riskleri belirleyip, onlara karşı önlem almak ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturmak. Laboratuvar tehlikelerini öğrenmek: Laboratuvar tehlikelerini tanımlamak, Laboratuvarda kişisel güvenlik önlemleri almak, Laboratuvarda kimyasal tehlikeleri belirlemek ve önlem almak, Laboratuvarda fiziksel tehlikeleri belirlemek ve önlem almak, Laboratuvarda biyolojik tehlikeleri belirlemek ve önlem almak, Laboratuvarda güvenlik organizasyonu yapmak, Laboratuvarda güvenlik önergeleri hazırlamak, Yanıcı, patlayıcı ve korozif kimyalsalları tanımak, Kimyasallarla çalışırken korunma yöntemleri, Laboratuvarda elektrik ve su sistemleri.

PLT 110 Genel Patolojide Temel Kavramlar
Hücre zedelenmelerindeki temel mekanizmalar, zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik değişiklikler, çevresel değişikliklere bağlı olarak hücrede oluşan değişiklikler, iltihap ve reperatif yanıtın temel özellikleri, akut ve kronik inflamasyon türleri, inflamasyonda yer alan hücreler ve temel özellikleri, enfeksiyon hastalıklarının genel patolojik özellikleri, mikroorganizmaların hasta yapma özellikleri, vücuttaki sıvı elektrolit denge bozuklukları, sıvı ve elektrolit denge bozukluklarından kaynaklanan patolojik durumların temel mekanizmaları, hemostaz ve hemostaz bozuklukları, neoplazi, tümör etiyolojisinde yer alan faktörler kalıtım tümör ilişkisinin temel prensipleri.

PLT 112 Patoloji Laboratuvar Uygulamaları I
Patoloji labında güvenlik ve çalışma kuralları, Patoloji laboratuvarında kullanılan makine, alet ve cam malzemeler, Laboratuvarda kullanılan tamponları tanıma, molar yüzde çözelti hesaplamasıyla hazırlama, ışık mikroskobunun kullanımı ve bakımı, hassas terazi, pH Metre, doku takip cihazı, gömme merkezi, etüv kullanımı, fiksatif hazırlanması, manuel ve otomatik sistemlerde doku takibi, mikrotomun çalışma prensipleri, parafin bloklardan kesit almak, H&E tekniği, frozen kesit alımı.

PLT 150 Yaz Stajı

 • Patoloji bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

BYK102 Genel Biyokimya
Kanın sıvı ve hücresel elemanlarını tanma, kan sayımı tekniklerini, normal hemogram değerlerini ve hemogramdaki patolojik değişimlerin klinik anlamını yüzesel olarak değerlendirme, örnek için uygun tüpü seçebilme. Karbonhidratların tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olma. Lipitlerin tanımı, sınıflaması , metabolizması, laboratuvarı ve hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
 • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
 • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

 • Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
 • Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
 • Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
 • İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
 • Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
 • Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T L U K AKTS
PLT 201 Moleküler Patoloji Teknikleri 2 0 2 3
PLT 203 Patolojide özel Teknikler 3 0 3 4
PLT 205 Jinekolojik Sitoloji 2 0 2 3
PLT 207 Jinekolojik Dışı Sitoloji (Non-Jin. Sitoloji) 2 0 2 3
PLT 209 Patoloji de Tanı Yöntemleri 1 0 1 1
PLT 211 İmmünohistokimya Teknikleri 2 0 2 3
PLT 213 Makroskopik Diseksiyon 1 1 0 2 2
PLT 215 Patoloji Laboratuvar Uyg. 2 1 6 4 4
BYK 203 Klinik Biyokimya 3 0 3 4
SMO201 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 21 1 6 24 30

PLT 201 Moleküler Patoloji Teknikleri
Moleküller patolojiye giriş, İmmünohistokimya teknikleri, FISH tekniği, CISH tekniği, SISH tekniği, ISH’da problemler ve çözümleri, Flow sitometri, PCR, Western Blotting, SB, NB, Transmisyon elektron mikroskobisi için doku takibi.

PLT 203 Patolojide Özel Teknikler
Bağ doku boyaları, trikrom boyalar, ağır metal ile impregnasyon yöntemi, Fibrin, elastik lif boyaları ve boyanma özellikleri, Karbonhidratlar tanımlar ve özellikleri, PAS, dPAS boyalar ve boyanma özellikleri, Alcian Blue ve boyama özellikleri, Colloidal Iron, HID boyama özellikleri, Lipidler, proteinler ve nükleik asit boyaları mekanizmaları, Pigment ve mineral boyaları ve boyama özellikleri, Nöropatolojik teknikler, nöroendokrin sistemde boyanma özellikleri, mikroorganizma boyaları ve boyanma özellikleri, enzim histokimya yöntemleri.

PLT 205 Jinekolojik Sitoloji
Klinik sitoloji ve temel kavramlar, Serviksin anatomisi ve mikroanatomisi, endoservikalepidel, endometriyal, histiosit hücrelerin sitomormolojik özellikleri, Normal Pap smear normal hücre yapısı, Pap smearlerde değerlendirme kriterleri, Bethesta sistemi ve class sınıflandırması, Bethesta sistemi değerlendirme kriterleri, Jinekolojik Sitolojik materyallerin hazırlanmasında temel yöntemler.

PLT 207 Jinekoloji Dışı Sitoloji (Non-Jinekolojik Sitoloji)
Klinik sitoloji ve temel kavramlar, Jinekolojik sistem dışı organ ve vücut boşluklarından elde edilen ince iğne aspirasyon sitolojisi, effüzyon sitolojisi, bronkoalveoler lavaj, mesane lavaj v.b tüm sıvıların hazırlanması, boyanması, bu sistemlerde görülmesi gereken hücrelerin öğrenilmesi.

PLT 209 PatolojideTanı Yöntemleri
Ölüm, somatik hücre yapısı, hücresel ölüm tanımı; beyin ölümü; postmortem değişiklikler, pütrefakasyon, sabunlaşma, mumifikasyon, maserasyon tanımı ve özellikleri, otopsi tanımı, adli otopsi tanımı, cerrahi otopsiden farkları.

PLT 211 İmmünohistokimya Teknikleri
Temel İmmünohistokimya İmmünohistokimyada Antikorlar Tümör Antijenleri Temel Enzimoloji Fikzasyon Antijen retrieval Kontroller Boyama metotları Zemin boyama ve sorunları Blok yöntemi İmmünofloresan teknik I İmmünohistokimyada karışılacak problemler

PLT 213 Makroskopik Diseksiyon
Makroskopi odasında çalışma ve güvenlik kuralları, makroskopide kullanılan diseksiyon malzemeleri, Makroskopi kullanılan kimyasallar, Makroskopik tanımlamalar,endoskopik biyopsilerinin makroskopisi, iğne biyopsilerinin makroskopisi,, deri biyopsilerinin makroskopisi, kolon, mide, safra kesesi makroskopisi, Tiroid makroskopisi, meme makroskopisi, TAH+BSO makroskopisi.

PLT 215 Patoloji Laboratuvar Uygulamaları II
H&E boya setini hazırlama ve kalitesinin değerlendirilmesi, Eosine alternatif boya çözeltilerinin hazırlanması, uygulanması ve mikroskopik karşılaştırılması, Mayer, Cole, Gill III Hematoksilen hazırlanması ve uygulanması, PTAH, Weigert, Verhoeff Hematoksilen hazırlanması ve uygulanması, metakromatik, progresiv, resesiv boya örneklerinin hazırlanması ve uygulanması, PAP smeardelerde Papanicolauo boyasının uygulanması, PAP smearlerde hücre sayımı.

BYK 203 Klinik Biyokimya
Makro moleküllerin kimyasal yapı ve özellikleri, metabolizmaları, hastalıkların moleküler mekanizmaları, biyokimyasal tanı ve araştırma yöntemlerini öğretmek. 1-Organizmadaki lipit, protein, karbonhidrat ve nükleik asit gibi makromoleküllerin metabolizmalarını öğrebnek 2-Hormonların etki mekanizmalarını öğrenmek 3-Hastalık biyokimyasını öğrenmek. Hasta başı testleri, Metabolik hastalıklar, MI markerları, Tm markerları, Vücut sıvıları, Böbrek, Karaciğer, fonksiyon testleri, Koağülasyon Biyokimyası, Gebelik Biyokimyası

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.


IV. Yarıyıl

Ders Kodu Dersin İsmi T U K AKTS
SMO 204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
PLT 202 Mesleki Uygulaması 0 24 12 25
Toplam Kredi 4 24 16 30

SMO 204 Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması

 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

PLT202 Mesleki Uygulama

 • Bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
  geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
  yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek