Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar I 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
OPT101  Fiziksel Optik 3 2 4 5
OPT103 Geometrik Optik 1 3 0 3 4
OPT105  Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi 3 0 3 5
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 24 2 25 30
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ele alınmaktadır.

BİL 101 Bilgisayar 1
Bilgi ve iletişim teknolojileri ve etkin kullanımı, Öğrencilerin ihtiyaç duyabilecekleri bilişim teknolojileri konusunda farkındalık ve kullanabilme düzeyini arttırmaktır.

ING 101 İngilizce 1
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabileyi öğretmek hedeflenmiştir.

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi ve olumlu ve olumsuz ekler ile zıt anlamlı kavramların öğretilmesi.

SMO 105 Temel Matematik
Bu dersin amacı öğrencilerin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek ve sosyal bilimler ile ilgili matematik problemleri analiz etmek için bir matematiksel altyapı vermektir. Ders, sayılar ve sayı sistemleri, üslü ve köklü çokluklar, oran orantı, tek ve iki bilinmeyenli denklemler, birim analizi, yüzde hesaplama gibi konuları içermektedir.

OPT 101 Fiziksel Optik
Dalga teorisi (amplütüd, dalga uzunluğu, frekans, elektromanyetik dalga spektrumu, görüle bilinir ışık), gölge, huygens prensibi, prizmalar, renksiz prizma ve mercekleri, büyüteçleri, fotometreleri, mercek-ayna kombinasyonlarını,   ışığın foton özelliğini  (foton nedir, foton enerjisi, planck sabiti), interferansı (konstrüktif ve derstrüktif interferans, antirefle filmleri ve interferans filtreleri gibi önemli uygulama alanlarını) anlatan temel derstir.

OPT 103 Geometrik Optik
Koherens, polarizasyon (lineer, sirküler ve eliptik polarize ışıklar, parsien ve komplet polarizasyon, “haidinger brush” fenomeni, polarize güneş gözlükleri, oftalmik aletler ve binokülerfonksiyon testleri gibi uygulama alanlarını), kırınım (difraksiyon) (airy disc, rayleigh kriterleri), saçılım, yansıma (brewster kriterleri), ışınların iletimi ve emilimi (transmission, absorption), aydınlanma ışığının özellikleri (tek renklilik yönlendirilebilme, koherens, polarizasyon ve yoğunluk), laser kaynakları ve laser çıkışı gibi konuları ele almaktadır.

OPT 105 Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
Göz ve yardımcı organlarının yapısını: orbita, göz kapakları ve kapak bezleri, gözyaşı sistemi, konjunktiava, bulbus okul, kornea ve sklera, korneaskleral limbus, uvca (koroidea, silier cisim iris vepupilla), retina, gözün boşluklarını (ön kamara, arka, vitrecus boşluğu merz), gözdışı kasları, oblik kaslar), gözün sinirlerini (ll, lll, lV ,V ,Vl ve Vll. kafa çiftleri, otonom sinir sistemi), görme yolları, gözün fizyolojisini: kornea, gözyaşı, humör akoz, lens, vitrecus, retina, (genel metabolizma ve görme fotokimyası), görme mekanizması adaptasyonunu, ışığa adaptasyon, renkli görme, retinanın nöral aktivitesi) binokuler görmeyi ve uzay persepsiyonu (retinal korrespondans, sensuriel tuzyon, horoptal, fizyolojik diplopi, supresyon, panum alanı, stercopsis), hayal oluş mekanizmaları,) refraksiyon, refraktif yüzeyleri, refraksiyon hatası, akomodasyon) ve esktraoküler mekanizmaları (dupsiyon, varsiyon, verjans) inceleyen temel derstir.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin ne olduğunu, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemini, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini ve Türk dilinin tarihi devrelerini, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kuralları, Türkçenin yapım ekleri ve uygulamasını, kompozisyonla ilgili genel bilgileri, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulamayı, dilekçe ve özgeçmiş yazımını, doğru imlâ ve noktalama işaretlerini kullanmayı öğreten derstir.

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2 3
OPT 102  Görme Optiği I 2 2 3 3
OPT 104  Optisyenlik Uygulamalar 1 2 2 3 3
OPT 106  Optik Aletler 2 0 2 3
OPT 108  Göz Hastalıkları 1 2 2 3 4
OPT 110  Geometrik Optiği 2 3 0 3 4
OPT 150  Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 22 6 25 30
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomları, bulguları, etiyolojisi, hastalıkları muayene, muayene şekilleri ve tanı işlemleri, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve parazit hastalıkları, kanser, endokrin sistem hastalıkları, kan hastalıkları, ruh sağlığı ve bozuklukları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, solunum ve dolaşım hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 106 Temel İletişim Becerileri
Programının amacı, öğrencilerimize düşüncelerini özgürce dile getirebilecekleri bir ortam sunarak yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bilgi giriş ve çıkış işlemlerini, basit karşılaştırma işlemleri ve uygulamasını, dizinli değişkenler ve uygulamasını, bileşik karşılaştırmaları, alt program ve fonksiyonlarını, kütük çeşitleri, yapıları ve uygulamasını. iletişimi tanıma ve çeşitlerini, iletişim unsurlarını, gönderici, alıcı, mesaj, kanal dinleme ve türlerini, geri bildirim sürecini, sekreterin tanımını, çeşitlerini, duyuşsal ve bilişsel özellikleri, meslek saygısı ve bazı kuralları, dış görünüm ve hareketleri, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgileri, yöneticiyle birlikte çalışmayı, yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikleri öğretmeyi hedefleyen bir derstir.

OPT 102 Görme Optiği 1
Genel optik prensipleri, elektromanyetik spektrumu, görme olayını, görmenin fotokimyasını, retinanın ışıkla uyarılmasıyla ortaya çıkan hisleri, renkli görmeyi, karanlığa ve aydınlığa adaptasyonu, gözün optik özelliklerini, gözün kırıcı yüzeylerinin optik özelliklerini, şematik gözü, anormal gözün optik sistemini, emetropiyi, emetropide hayal büyüklüğünü, görme keskinliğini, görme keskinliğine tesir eden faktörleri, fokus derinliği, görme alanı, görme alanındaki eksiklikleri, papilla ve pupilla reflekslerini inceleyen temel derstir.

OPT 104 Optisyenlik Uygulamalar 1
Optik camlar ve teorik olarak yapılışları, optik asken odak noktasını, aka kavramlarını, gözlük camlarının tarihçelerini, tiplerini tanımlayan, sınıflandırma yöntemleri, fotometre ve tipleri, gözlük camlarının çerçeveye göre yapılışını ve montajını, gızing, çerçeve seçimi, enterpapillermesafe ölçümü, boxing yöntemi, traspoze ve cam nötralizasyonu gibi konuları anlatan temel derstir.

OPT 106 Optik Aletler
Teknik terim ve tanımlar, lensometre esası, fokometre tanımı, çeşitleri ve merceklerin fokometredeki, görüntüleri, merceklerin diyoptrik güçlerinin belirlenmesi, büyüteçler, mikroskoplar, teleskoplar, fotoğraf makinası, gözle ilgili şikayetler ve göz hastalıklarının semptomatolojisi, göz muayenesi, gözün rutin muayenesi ve yardımcı alet ve yöntemlerle muayenesinde kullanılan optik araç – gereçler ve esasları, oftalmaskoplar, retinoskoplar, fundus kameraları, refraktometreler, tonometreler, yarık lambaları ve ameliyat mikroskop çeşitleri, fotoğraf koyulaştırıcıları gibi terimleri açıklayan temel derstir.

OPT 108 Göz Hastalıkları 1
Bu dersin amacı göz hastalıklarını tanıma ve hekim hasta arasındaki öyküyü, muyayeneyi gözlemleyerek farkındalık yaratmakktır. Bu dersi tamamladıklarında öğrenciler, sık görülen göz hastalıklarını kabaca öğrenecekler, hastalıklara göre göz merceklerinin özelliklerini değerlendirmeyi  öğrenecekler, hastanın hangi durumlarda gözlük ve diğer optic özelliklerden faydalanabilmesi için göz hekimine yönlendirmesini, göz hekiminin reçetesi olmadan hastaya hastaya herhangi bir uygulama yapılamacağını öğrenecekler.

OPT 110 Geometrik Optiği 2
Işığın optik ortamlardan geçiş, yansıma ve filtrelemede geometrik optik özelliklerin değerlendirilmesini amaçlayan temel bir derstir.

OPT 150 Yaz Stajı
Ortopedik Protez ve Ortez alanında yardımcı destek personelinin gerekliliğini anlatmak, belirlenen kavram(ları) açıklamak, ilgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek, belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak, seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek, seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek, seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek, yeniliği teşvik etmek ve eleştirel düşünceyi geliştirmek bu dersin temel esasıdır.

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkilap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkileri ve antlaşmaları, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılapları, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikasını, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılmasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesini anlatan derstir.

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özelliklerini, sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özelliklerini; iyi bir konuşmanın temel ilkelerini; iyi bir konuşmacının temel özelliklerini, hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamalarını, konuşma türlerini , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme gibi konuları anlatan, Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturan; Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirip örnekleriyle gösteren ve öğrencilerin sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlayan bir derstir.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş olup dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş olup; her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. Hangi soru sözcüğünün hangi durumda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilmeyi, ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilmeyi, şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilmeyi, iki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilmeyi, günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilmeyi, yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilmeyi öğreten temel yabancı dil dersidir.

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
OPT 201  Kontakt Lensler 1 0 1 2
OPT 203  Görme Optiği 2 3 4 5 6
OPT 205  Optisyenlik Uygulamalar 2 2 6 5 6
OPT 207  Göz Hastalıkları 2 2 2 3 4
OPT 209  Malzeme Bilgisi 2 6 5 6
OPT 211  Optisyenlik Tarihi ve Deontoloji 2 0 2 3
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 15 18 24 30
OPT 201 Kontakt Lensler
Kontakt lens çeşitlerini, bakımını, dezenfeksiyon yöntemlerini, ürün yapısını, tiplerini, kullanım sürelerini ve oluşturduğu enfeksiyonları anlatan temel derstir.

OPT 203 Görme Optiği 2
Görme olayını, gözün optik özelliklerini, anormal optik sistemleri ve düzeltilmesi gerekenleri öğretmeyi amaçlayan temel derstir. Bu dersi tamamladıklarında öğrenciler,  gözün optik özelliklerinin öğrenilmesi, anormal optik  sistemleri tanımalamayı  pekiştirecekler, hastanın hangi durumlarda gözlük ve diğer optik özelliklerden faydalanabilmesi için göz hekimine yönlendirmesini, göz hekiminin reçetesi olmadan hastaya herhangi bir uygulama yapılamacağını öğretmeyi hedefler.

OPT 205 Optisyenlik Uygulamalar 2
Çerçevelerin tarihçeleri, tanıtılması, tipleri, imalatı kol ve bağlantıları, burun üstü köprüleri, onarımları, pantoskopik açı, gözün kırma kusurları ve düzeltme teknikleri, gözlük reçetesi yazılış ve okunuşları, az görenlere yardımcı gözlük sistemleri, özel gözlükler, oftalmik endüstrisi, göz nötralizasyonu, doğruluk testlerini anlatan temel derstir.

OPT 207 Göz Hastalıkları 2
Optik sinir ve orbita hastalıkları, katarakt, glokom, şaşılık, sistemik hastalıklar ve göze lokal uygulanan ilaçların sistemik emilimi ve görme üzerine etkilerini anlatan temel derstir.

OPT 209 Malzeme Bilgisi
Optisyenlik pratiği sırasında kullanılan/kullanılacak mesleki malzemeleri tanıtmak, kullanım alanlarını ve kullanım şekillerini öğreten, malzemelerin bakımlarının nasıl yapılması gerektiğini anlatan temel derstir.

OPT 211 Optisyenlik Tarihi ve Deontoloji
Dünyadaki optikle ilgili terimler ve optik biliminin çeşitli branşları, refraksiyon dünyada optisyenlik ve tarihi gelişimi, türkiye’de optisyenlik ve tarihi gelişimi, optik ve optometrik meslekler ve meslek adamları, optisyenlikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, bir meslek olarak optisyenliğin tanımı ve optisyenlik felsefesi, göz sağlığında optisyenin görevi ve sorumlulukları, Türkiye’nin optisyene olan ihtiyacı, optisyenliğin diğer optometrik mesleklerle ve optisyenin optometrik meslek adamları ile ilişkileri, dünyada optik meslekler eğitiminin nasıl olduğu, Türkiye’de optik meslekler eğitimi eğitiminin nasıl olduğu, Avrupa’ da optik ve optometrik mesleği, Avrupa ve diğer dünya ülkelerinde optisyenlik ve optometrik mesleklerle ilgili kanun ve yönetmelikler, ülkemizde optisyenlik ve optometrik mesleklerle ilgili kanun ve yönetmelikler anlatılmıştır.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO206  Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
OTP 202  Mesleki Uygulama 0 30 15 17
Toplam Kredi 10 30 25 30

SMO 202 Halk Sağlığı
Halk sağlığı yaklaşımını, sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler; toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede hekimin rolünü, bu amaçla yapılan uygun müdahale yöntemlerini ve sağlık hizmetlerinin yönetimiyle ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir.

SMO 204 Meslek Etiği
İş hayatındaki davranışların düzeltilmesini sağlayan, kişiye etik prensipler ve standartlar getirilmesini sağlayan derstir. Amaç; meslek etiği ve etik ile alakalı yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramını ve süreçlerini, Türk sağlık sistemi ve alt sistemlerini, amaçlarını, örgütsel yapısını, tarihsel gelişimini, bugünkü durumunu, işleyişini, yönetimini ve sistemini oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesini inceleyen derstir.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması gerektiğini anlatan temel derstir.

OPT 202 Mesleki Uygulama
Optisyenlik alanında yardımcı destek personelinin gerekliliğini anlatmak, belirlenen kavram(ları) açıklamak, ilgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek, belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak, seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek, seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek, seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek, belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek, yeniliği teşvik etmek ve eleştirel düşünceyi geliştirmek bu dersin temel esasıdır.