Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
ODM101 Ses Fiziği ve Akustik Prensipler 4 0 4 7
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 25 0 25 30
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri  ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

SMO 101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes) Kökler (Stems) Son ekler (Suffixes). Bunların öğretilmesi ve uygulamasının yapılması. Ameliyat ve hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesi.

SMO 105 Temel Matematik
Bu ders, temel matematik konularını öğrenmeyi, sayısal veriler içeren matematik problemleri tanımlayabilmeyi, sonuçlandırmayı ve bu problemleri öğrencilere anlamayı sağlayacak beceriler kazanmayı amaçlamak.

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
 • Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem.  Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

ODM 101 Ses Fiziği ve Akustik Prensipler
Ses dalgalarının değişik ortamlarda dalgalar halinde yayılmasıyla ilgili fizik prensipleri, insan sesinin fiziksel özellikleri tanıtılacak, ses oluşturulmasından konuşma oluşturulmasına uzanan fiziksel ilişkiler verilecektir. Odyolojik incelemelerde kullanılan sesssiz odaların yapıları, Reverberasyon (sesin insan üzerindeki psikolojik özellikleri), ses ölçüm aletleri ve insan kulağı arasındaki kalibrasyon prensipleri, konuşmanın akustik yapısı ve fonetik verilecektir.

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2 3
ODM102 İşitme ve Konuşma Ant. Fiz. 2 0 2 2
ODM104 Vestibüler Sistem Ant. Fiz. 2 0 2 3
ODM106 İşitme Kayıpları 2 0 2 2
ODM108 Vertigo 2 0 2 2
ODM110 İşitme ve Konuşma Odyomet. 4 4 6 6
ODM150 Staj (20 iş günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 25 4 27 30
SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

SMO106 Temel İletişim Becerileri
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

ODM102 İşitme ve Konuşma Anatomi ve Fizyolojisi
İşitme ve konuşma organlarının periferden santrale kadar uzanan yapılarının anatomik ve fizyolojik özellikleri verilecektir.

ODM104 Vestibüler Sistem Anatomi ve Fizyolojisi
Vestibüler sistem organlarının periferden santrale kadar uzanan yapılarının anatomik ve fizyolojik özellikleri verilecektir

ODM106 İşitme Kayıpları
Normal işitmenin tanımı, iletim tipi işitme kayıpları, duyu tipi (sensöryal) işitme kayıpları, birleşik (miks) işitme kayıplarının tanımları, işitme kayıplarının nedenleri (etiyolojileri), işitme kaybının eşlik ettiği hastalıklar verilecektir.

ODM108 Vertigo
Baş dönmesi, dengesizlik hissi, sersemlik hali gibi içiçe geçmiş vestibüler sistem yakınmaları, vestibüler system rahatsızlıklarının nedenleri, vertigonun eşlik ettiği hastalıklar verilecektir.

ODM110 İşitme ve Konuşma Odyometrisi
Odyometrelerin kullanılışı ve uygulanabilecek testler, odyolojik muayene prensipleri, odyometrist hasta ilişkileri, görev ve yetki sınırları, hava yolu, kemik yolu, işitme ölçümü teknikleri, maskeleme prensipleri, konuşma odyometrisi teknikleri verilecektir.

ODM 150 Yaz Stajı

 • Odyometri bölümünde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
 • geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
 • geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
 • yenilemek
 • Yeniliği teşvik etmek
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
 • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
 • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.  İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

 • Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
 • Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
 • Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
 • İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
 • Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme

Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ODM201 Vestibüler Sistem Testleri 2 2 3 4
ODM203  Impedansmetri Teknikleri 2 2 3 4
ODM205 Klinikte Eğitim ve Uygulama 1 0 12 6 6
ODM207 Konuşma Gelişimi 2 0 2 3
ODM209 İşitme Cihazları 2 2 4 4
ODM211 Atipik Çocuk ve Odyoloji 2 0 2 3
ODM213 Odyometride İleri Test Yönt. 1 2 0 2 3
SMO201 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 15 18 25 30
ODM 201 Vestibüler Sistem Testleri
Denge sistemi, denge testleri, vestibüler testler, fizik muayene yöntemi olarak uygulanan spontan nistagmus aranması, HTT (Baş Sarsma Testi), yürüme testleri, Dix-Hallpike testi, repozisyon manevraları gibi konvansiyonel yöntemler verilecektir.

ODM 203 İmpedansmetri Teknikleri
Orka kulak kavitesinin, kulak zarının fiziksel özellikleri, Eustachian tüpünün orta kulak ventilasyonuyla ilişkisi, elektroakustik impedansmetre ve ölçüm prensipleri, akustik refleks tanımı ve ölçüm teknikleri, Eustachian tüpünün fonksiyonlarının ölçüm teknikleri verilecektir.

ODM 205 Klinikte Eğitim ve Uygulama I
Teorik derslerde işlenen konular odyoloji laboratuvarında gözlemlenerek ve hastaların testlerinde yardımcı olunarak pratik olarak pekiştirilecek.

ODM207 Konuşma Gelişimi
Çocukluk çağından normal konuşma gelişimi, işitme kaybı ile konuşma gelişimi arasındaki ilişki, işitme azlığı olan hastalarda konuşma bozukluklarının oluşması ve bunların sınıflanmaları, konuşma bozukluklarının ayırıcı tanıdaki yeri verilecektir.

ODM209 İşitme Cihazları
İşitme rehabilitasyonu için kullanılan işitme cihazlarının teknik özellikleri, uygulama prensipleri verilecektir.

ODM211 Atipik Çocuk ve Odyoloji
Normal çocuk ve gelişimsel özellikleri, atipik çocuk tanımı ve bu alanda yaygın olarak kullanılan isimlendirmeler, zihinsel özürlü çocuklar, öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar, serebral paralizili çocuklar, epilepsili çocuklar, konuşma özürlü çocuklar, özürlü çocuk eğitiminde aile rehberliği ve ekip çalışmasının önemi, uyumsuz çocuklar, üstün zekalı çocuklar, özel eğitimde yönetim, denetim ve rehberlik verilecektir.

ODM213 Odyometride İleri Test Yöntemleri
Değişik patolojilerin ayırıcı tanılarında kullanılan, klinik odyometre ile uygulanan SAL, Tone Decay, SISI, Bekesy Odyometrisi ve Recruitment testleri verilecektir.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
ODM202 Odyolojide Elektrofizyolojik Testler 2 0 2 4
ODM204 Odyometride İleri Test Yönt. 2 2 0 2 2
ODM206 Vestibüler Elektrofizyolojik Testler 2 2 3 5
ODM208 Klinikte Eğitim ve Uygulama 2 0 12 6 6
Toplam Kredi 16 14 23 30

SMO 202 Halk Sağlığı
Tıbbın tarihsel gelişimi, Temel sağlık hizmetleri, Sağlık insane gücü, Türkiye ve KKTC’de sağlık örgütlenmesi, Bağışıklık hizmetleri, Temel beslenme, Sağlık eğitimi, İşçi ve işyeri sağlığı, Aile planlanması, Tıp ahlakı.

SMO 204  Meslek Etiği
Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazanılması amaçlanmaktadır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi
Yönetim kavramı ve süreçleri. Türk sağlık sistemi ve alt sistemleri, amaçları, örgütsel yapısı, tarihsel gelişimi, bugünkü durumu, işleyişi, yönetimi ve sistemi oluşturan kurum ve kuruluşların incelenmesi konuları incelenmektedir.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.

ODM202 Odyolojide Elektrofizyolojik Testler 
Objektif test yöntemleri olarak ABR (ERA, BERA), ECoG, OAE ve ASSR testleri hakkında bilgi verilecektir.

ODM204 Odyometride İleri Test Yöntemleri II
Fonksiyonel ve psikojenik orjinli işitme kayıplarının  ayırt edilmesinde uygulanan test yöntemleri, simülasyon testleri, konuşma testleri, koopere olamayan küçük yaştaki çocukların subjektif testleri, serbest alan ve oyun odyometrisi verilecektir.

ODM 206 Vestibüler Elektrofizyolojik Testler
Vestibüler sistemin objektif olarak ölçülebilmesine imkan veren elektronistagmografi (ENG) ve videonistagmografi (VNG) teknikleri, bitermal kalorik testler, Pozisyonel testler, bakış (gaze) testleri, optokinetik, sakkadik ve tracking testler verilecektir.

ODM 208 Klinikte Eğitim ve Uygulama 2
Teorik derslerde işlenen konular odyoloji laboratuvarında gözlemlenerek ve hastaların testlerinde yardımcı olunarak pratik olarak pekiştirilecek.