Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
İNG101 İngilizce I 3 0 3 3
İAY101 Fizyoloji 3 0 3 4
İAY103 Acil Sağlık Hizmetleri 2 0 2 4
İAY105 Acil Hasta Bakımı 1 4 4 6 7
İAY111 Temel Anatomi 4 0 4 5
  Seçmeli Ders        
İAY107 Beden Eğitimi 1 3 3 3
İAY109 Yüzme 1 3 3 3
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 21 7 24 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
İnkılabın tanımı ve Türk İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Milli Mücadele Dönemi, Milli Mücadele Döneminde yapılan savaşlar, kongreler, devletlerle olan ilişkiler ve yapılan anlaşmalar. Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaşması sonucu ortaya çıkan siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ele alınması

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

İAY 101 Fizyoloji
Canlıların mekanik, fiziksel,  biyokimyasal fonksiyonlarını ve sistemlerini inceler.

Öğrencilere vücut sistemleri ve bu sistemlerin hücresel ve sistemik düzeyde kontrolünün nasıl olduğunun anlatılmasıdır.

İAY 103 Acil Sağlık Hizmetleri
Bu ders öğrencilerin KKTC ve Türkiye de acil sağlık hizmetlerinin işleyişi, haberleşme, olağan dışı durumlar ve afet yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerinin arttırılması içindir. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerdeki acil sağlık hizmet akışını sağlayan sistem için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması, olağan dışı durumlarda sağlık hizmet sisteminin hangi şekilde işleyeceğini bilmesi, öğrenciye; acil sağlık hizmetlerinin neler olduğunu kavratmak ve acil ekipmanlarını tanımak ve bu ekipmanlarını kullanma becerisi elde etmek, acil sağlık hizmeti verirken dikkat edilmesi gerekenleri bilmek ve uygulama becerisini kazanmasını sağlamaktır.

İAY 105 Acil Hasta Bakımı 1
Bu ders öğrencilere alanda acil sağlık hizmeti verirken gerekli klinik ve pratik bilgi ve becerileri kazandırır. Bu dersin amacı; öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerde acil sağlık hizmeti gereken durumlarda gerekli ilk ve ikincil değerlendirmeyi yapabilme, sistemlerin acillerinin ayırımını hızlıca yapabilme, buna uygun acil tedavi yaklaşımını bilme, ambulans ve acil ünitelerindeki tıbbi ekipmanları sorunsuzca ve doğru kullanacak kadar teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamaktır.

İAY 111 Temel Anatomi
Bu ders öğrencilere alanda acil sağlık hizmeti verirken gerekli anatomik oluşumların ve bunların önemi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırır. Bu dersin amacı;  anatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu ve sistemleri hakkında bilgi vermek, kazanılan temel bilgilerin acil sağlık hizmetinde aktif kullanımını sağlamak için öğrenciye gerekli bilgileri aktarabilmektir.

İAY 107 Beden Eğitimi
Orta şiddetteki fiziksel aktiviteler yoluyla insanın gelişimini yükseltmeyi ve insanın performansını geliştirmeyi amaçlayan eğitimsel bir süreçtir. Dersin amaçları; bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilirler ve geliştirebilme, sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme, iyi duruş alışkanlığı edinebilme, beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilmektir.

İAY109 Yüzme
Spora özgü hareket yetkinliği gelişimi ile hedeflenen, öğrencilerin yüzme hareket becerilerini (suya uyum, suda durabilme, kol ve ayak hareketleri, serbest ve sırtüstü temel yüzme teknikleri), hareket kavram ve ilkelerini, yüzmeye özgü strateji ve taktikleri öğrenmesi ve geliştirmesidir. Öğrencilerin spora özgü hareket yetkinliklerini, fiziksel ve psikolojik uyumlarını ve spor bilgilerini geliştirmeleri temel amaçtır.

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri  ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.


II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İAY102 Acil Yardım Kurtarma Çalış. 1 2 2 3 3
İAY104 Ambulans Servis Eğitimi 1 2 2 3 3
İAY106 Acil Hasta Bakımı 2 4 4 6 7
FAR 102 Farmakoloji  3 0 3 4
İAY110 Travma 2 0 2 2
İAY150 Yaz Stajı (30 iş günü) 0 0 0 1
  Seçmeli Ders        
İAY112 Beden Eğitimi 1 3 3 3
İAY114 Yüzme 1 3 3 3
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 17 11 25 30
İAY 102 Acil Yardım Kurtarma Çalış. 1
Bu ders öğrencilere acil hastaya alanda ilk müdahale de bilinmesi gereken kurtarma, taşıma ve uygun pozisyon tekniklerini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerdeki acil sağlık hizmet akışını sağlayan sistem için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması, hasta veya yaralının olay yerinden uygun kurtarma, taşıma teknikleri ile taşınması, kriz yönetimi hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip olmaktır.

İAY104 Ambulans Servis Eğitimi 1
Bu ders öğrencilere alanda ekip arkadaşlarının görev tanımlarını ve iş yükümlülüklerini, ambulans kullanma tekniklerini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerde acil sağlık hizmeti gereken durumlarda ekip arkadaşlarının iş yükü tanımlarını, ambulans sürüş tekniklerini, hasta ve yaralıyı taşıma tekniklerini öğretmektir.

İAY 106 Acil Hasta Bakımı 2
Bu ders öğrencilere alanda acil sağlık hizmeti verirken gerekli sistematik yaklaşıma sahip olması için ilgili teorik ve pratik bilgileri kazandırır. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerde, alanda ilk müdahale gerektiren durumlarda hasta veya yaralının sistematik ve geniş değerlendirmesini yapabilmesi, bunun için gerekli ön müdahaleleri uygulayabilmesi ve nakil esnasında gelişebilecek durumları önleyecek bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır.

FAR 102 Farmakoloji
Farmakoloji: İlaç ve biyolojik sistemler arasındaki ilişkiyi incelenmesi, İlâçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarınıın incelenmesidir. Amaç;

 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek,
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak,
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek,
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek,
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek,
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek,
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek,
 • Yeniliği teşvik etmek,
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek.

İAY 110 Travma
Bu ders öğrencilere alanda acil sağlık hizmeti verirken travma hastasına müdahalede güncel bilgi ve becerileri kazandırır. Bu dersin amacı, öğrencilerin travma vakalarında acil müdahaleyi yapabilecek gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamaktır.  Tüm vücudun anatomik bölgelerinin ayrı ayrı travmaları yanında, çoklu travma hastasına yaklaşımı da öğrenecek ve hastaya doğru ve zamanında sağlık yardımında bulunacaktır. Mevcut bilgilerin ışığında öğrenci ders bitiminde gerekli tıbbi malzeme ile uygun travma yaklaşımını öğrenecektir.

İAY 150 Yaz Stajı (30 İş Günü)
Bu ders öğrencilere sağlık hizmeti sunumunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırır. Bu dersin amacı; öğrencinin sağlık hizmet sunumundaki işleyişi, resmi kuralları, bulundukları sağlık kurumundaki yazışmaları, sağlık hizmeti gerektiren durumlarda gerekli ön müdahaleyi yapabilmeyi ve değerlendirmeyi ve temel girişimsel işlemleri öğrenmesini sağlamaktır.

İAY 112 Beden Eğitimi
Orta şiddetteki fiziksel aktiviteler yoluyla insanın gelişimini yükseltmeyi ve insanın performansını geliştirmeyi amaçlayan eğitimsel bir süreçtir. Dersin amaçları; bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilirler ve geliştirebilme, sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme, iyi duruş alışkanlığı edinebilme, beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar edinebilmektir.

İAY 114 Yüzme
Spora özgü hareket yetkinliği gelişimi ile hedeflenen, öğrencilerin yüzme hareket becerilerini (suya uyum, suda durabilme, kol ve ayak hareketleri, serbest ve sırtüstü temel yüzme teknikleri), hareket kavram ve ilkelerini, yüzmeye özgü strateji ve taktikleri öğrenmesi ve geliştirmesidir. Öğrencilerin spora özgü hareket yetkinliklerini, fiziksel ve psikolojik uyumlarını ve spor bilgilerini geliştirmeleri temel amaçtır.

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.  İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
 • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
 • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.
 • Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
 • Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
 • Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
 • İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
 • Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme

Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İAY201 Acil Hasta Bakımı 3 4 4 6 8
İAY203 Acil Yardım Kurtarma Çalış. 2 2 2 3 3
İAY205 Ambulans Servis Eğitimi 2 2 2 3 3
İAY207 Resüsitasyon  2 2 3 3
İAY209 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 2 0 2 3
İAY211 İleri Yaşam Desteği Uyg. 1 0 8 4 7
SMO201 Ölçme ve Değerlendirme  3 0 3 3
Toplam Kredi 15 18 24 30

İAY 201 Acil Hasta Bakımı 3
Bu ders öğrencilere alanda acil sağlık hizmeti verirken gerekli sistematik yaklaşıma sahip olması için ilgili teorik ve pratik bilgilerin kazandırılmasıdır. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerde, alanda ilk müdahale gerektiren durumlarda hasta veya yaralının sistematik ve geniş değerlendirmesini yapabilmesi, psikiyatrik, pediatrik, onkolojik ve geriatrik acillere yaklaşımı öğrenebilecek, bunun için gerekli ön müdahaleleri uygulayabilmesi ve nakil esnasında gelişebilecek durumları önleyecek bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlamaktır.

İAY 203 Acil Yardım Kurtarma Çalış. 2
Bu ders öğrencilere acil hastaya alanda ilk müdahale de bilinmesi gereken kurtarma, taşıma ve uygun pozisyon tekniklerini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerdeki acil sağlık hizmet akışını sağlayan sistem için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması, hasta veya yaralının olay yerinden uygun kurtarma, taşıma teknikleri ile taşınması, kriz yönetimi hakkında gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.

İAY 205 Ambulans Servis Eğitimi 2
Bu ders öğrencilere alanda ekip arkadaşlarının görev tanımlarını ve iş yükümlülüklerini, ambulans kullanma tekniklerini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerde acil sağlık hizmeti gereken durumlarda ekip arkadaşlarının iş yükü tanımlarını, ambulans sürüş tekniklerini, hasta ve yaralıyı taşıma tekniklerini öğretmektir.

İAY 207 Resüsitasyon
Bu ders öğrencilere alanda acil sağlık hizmeti verirken resusitasyon uygulaması gereken durumlarda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerde, alanda ilk müdahale gerektiren durumlarda hasta veya yaralıya resusitasyon uygulanması gereken durumlarda, güncel bilgi ve kılavuzlar eşliğinde gerekli müdahaleyi, doğru ilaç ve girişimsel işlem seçimini, ekip anlayışını sağlamaktır.

İAY 209 Sağlık Hizmetleri YönetimiBu ders öğrencilere sağlık hizmeti veren kurumlardaki hizmet akışı ve kurum içi işleyişi öğretir. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerde, sağlık kuruluşlarındaki yönetim sürecini kavramayı, hizmet akışını bilmeyi öğretmektir.

İAY 211 İleri Yaşam Desteği Uyg. 1
Bu ders öğrencilere alanda acil sağlık hizmeti verirken resusitasyon ile eş zamanlı havayolu açma uygulaması gereken durumlarda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerde, alanda ilk müdahale gerektiren durumlarda hasta veya yaralıya resusitasyon ve havayolu açma uygulanması gereken durumlarda, güncel bilgi ve kılavuzlar eşliğinde gerekli müdahaleyi, doğru ilaç ve girişimsel işlem seçimini, ekip anlayışını sağlamaktır.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.


IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
İAY204 İleri Yaşam Desteği Uyg. 2 0 10 5 7
İAY202 Mesleki Uygulama 0 30 15 18
Toplam Kredi 4 40 24 30

SMO 204 Meslek Etiği
İş hayatındaki davranışların düzeltilmesini sağlayan, kişiye etik prensipler ve standartlar getirilmesini sağlayan derstir. Amaç; meslek etiği ve etik ile alakalı yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılmasıdır. Amaçlar;

 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek,
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak,
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek,
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek,
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek,
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek,
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek,
 •  Yeniliği teşvik etmek,
 • Eleştirel düşünceyi geliştirmek.

İAY 204 İleri Yaşam Desteği Uyg. 2

Bu ders öğrencilere alanda acil sağlık hizmeti verirken resüsitasyon ile eş zamanlı havayolu açma uygulaması gereken durumlarda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet sonrası görev alacağı yerlerde, alanda ilk müdahale gerektiren durumlarda hasta veya yaralıya resüsitasyon ve havayolu açma uygulanması gereken durumlarda, güncel bilgi ve kılavuzlar eşliğinde gerekli müdahaleyi, doğru ilaç ve girişimsel işlem seçimini, ekip anlayışını sağlamaktır.

İAY 202 Mesleki Uygulama
Bu ders öğrencilere sağlık hizmet sunumunda ambulanslarda ve sağlık kuruluşlarında gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır. Bu dersin amacı,  öğrencinin sağlık hizmet sunumundaki işleyişi, resmi kuralları, bulundukları sağlık kurumundaki yazışmaları, sağlık hizmeti gerektiren durumlarda ambulanslarda ve sağlık kuruluşlarında gerekli ön müdahaleyi yapabilmeyi ve değerlendirmeyi ve temel girişimsel işlemleri öğrenmesini sağlamaktır.