Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilgisayar 1 3 0 3 3
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 4
ENF101 Fizik 3 0 3 5
ENF103 Elektronörofizyolojiye Giriş 3 0 3 5
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
Toplam Kredi 24 0 24 30
SMO101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) ve son eklerin (Suffixes) öğretilmesi, ameliyat ve benzer tedavi seçenekleri ile hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesini maçlayan temel bir derstir.  Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) ve son eklerin (Suffixes) öğretilmesi,Olumlu ve olumsuz ekler ile zıt anlamlı kavramların öğretilemsi Ameliyat ve benzer tedavi seçeneklerinde kullanılan teknik, cihaz ve yöntem adlarının öğretilmesi

TUR 101 Türk Dili 1
Dil nedir ? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri  ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin  ses özellikleri ve ses bilgisi ile  ilgili kurallar. Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO111 Temel Anatomi

 • Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;
 • İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
 • Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
 • Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
 • Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
 • Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
 • Endokrin sistem.  Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

ENF101 Fizik
Nicelikleri tanıyarak, hareket konusunu, kuvvet, iş, güç, enerji ve enerji dönüşümlerini kavramak. Momentum, açısal momentum ve korunumlarını, elektrostatik ve manyetizma kavramlarını kullanmak. Ölçme ve birim sistemleri. Sayısal ve vektörel nicelikler. Mekanik (Hız, ivme, vb,) Newton’un Hareket Yasaları. Newton’un Hareket Yasaları ve Statik (Denge, ağırlık merkezi, Tork vb) Dairesel Hareket, açısal hız, açısal ivme.  İş, güç ve enerji (Potansiyel ve kinetik enerji, bağlanma enerjisi). Çizgisel Momentum, Çizgisel Momentum Korunumu. Açısal Momentum, Açısal Momentum Korunumu, Tork. Elektrostatik, Elektriksel yük, Coulomb Kanunu, , iletkenler ve yalıtkanlar, Elektriksel Kuvvetler ve alanlar, Elektrik alan ve potansiyel farkı, paralel metal levhalar. Elektrik akımı, Direnç ve ohm kanunu(potansiyel farkı(V), akım (A) ve direnç (ohm)), özdirenç, güç ve elektriksel ısı. Kondansatörler, dielektrik kavramı Manyetizma ve akımın manyetik alanı Biot Savart Yasası. Ampére Yasası, Manyetik alan, Manyetik alana giren hareketli yüklere etkiyen manyetik kuvvetler. Manyetik alanda bulunan akım geçen kapalı yola etkiyen manyetik kuv-vetler ve tork, Manyetik akı ve Faraday kanunu. Faraday kanunu, maddenin manyetik özellikleri. Maddenin manyetik özellikleri, alternatif akım, Transformatörler.

ENF103 Elektronörofizyolojiye Giriş
Nöroanatomi. Görme ve İşitme yolları. Nörofizyoloji. Görme ve İşitme Fizyolojisi. Epilepsi. Periferik Sinir Sistemi-Kas Hastalıkları. Uyku bozuklukları. Uykuda solunum bozuklukları. Görme bozuklukları. İşitme bozuklukları

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri 2 0 2 2
ENF102 Elektroensefalografi 1 3 5 6 7
ENF104 Elektromiyografi 1 3 5 6 7
ENF150 Yaz Stajı (30 iş günü) 0 0 0 1
KMB104 Sterilizasyon Esasları ve Yön. 2 0 2 3
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 20 10 26 30
AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2

Lozan Barış Antlaşmasından itibaren dış devletlerle olan ilişkiler ve antlaşmalar, hukukî, siyasal, sosyal, eğitim-öğretim ve kültür alanlarında yapılan inkılaplar, Mustafa Kemal dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri ve bütünleyici ilkelerin ve Atatürkçü düşüncenin genç nesillere aktarılması

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu muasır milletler seviyesine çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumumuzda meydana gelen siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişme ve değişmeler ile karşılaşılan iç ve dış siyasi olayların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri; iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri. Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları. Konuşma türleri , değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.

 • Türkçe sevgisi ve bilinci oluşturmak;
 • Türkçe konuşma dili özelliklerini ve işleyiş kurallarını sezdirmek örnekleriyle göstermek;
 • Sözlü anlatımda başarı göstermelerini sağlamak.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.  İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

 • Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
 • Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
 • Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
 • İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
 • Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
 • Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

SMO106Temel İletişim Becerileri
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, basit karşılaştırma işlemleri ve uygulaması, dizinli değişkenler ve uygulaması, bileşik karşılaştırmalar, alt program ve fonksiyonları, kütük çeşitleri, yapıları ve uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, iletişim unsurları, gönderici, alıcı, mesaj, kanal dinleme ve türleri, geri bildirim süreci, sekreterin tanımı, çeşitleri, duyusal ve bilişsel özellikler, meslek saygısı ve bazı kurallar, dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, yöneticiyle birlikte çalışma, yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

ENF102 Elektorensefalografi 1
EEG’nin temeli. EEG dalgaları. EEG’de hasta karşılama, bilgilendirme ve hastanın hazırlanması. EEG Cihazları. EEG’nin uygulanması. EEG Artefaktları. EEG aktivasyon yöntemleri

ENF104 Elektromyelografi 1

EMG Temeli. EMG Uygulama prensipleri. EMG’de hasta karşılama, bilgilendirme ve hastanın hazırlanması. EMG Cihazları. Sinir iletim çalışmaları üst ekstremite. Sinir iletim çalışmaları alt ekstremite. Sinir iletim çalışmaları

ENF 150 Yaz Stajı
Öğrencilerin  laboratuvar ile ilgili bilgilerini uygulamalı olarak bilgilerini içermek. Öğrencinin alanı ile ilgili  öğrendiği bilgileri pratikte kullanmasını sağlamak

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ENF201 Elektroensefalografi 2 4 10 9 11
ENF203 Elektromiyografi 2 4 10 9 11
ENF205 Polisomnografi 3 5 5 5
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 14 25 26 30
ENF201 Elektorensefalografi 2
Pediatrik EEG. Özel Durumlarda EEG Beyin Ölümü. Özel Durumlarda EEG Yoğun Bakım. Özel Durumlarda EEG Intraoperatif. Özel Durumlarda EEG. Video EEG monitorizasyon

ENF 203 Elektromyelografi 2
İğne EMG. VEP (Görsel Uyarılmış Potansiyeller). ERG (Elektroretinografi). SEP (Somatosenserial Uyarılmış Potansiyeller). MEP (Motor Uyaarılmış Potansiyeller). BAEP (Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyeller).

ENF205 Polisomnografi
PSG nedir, ne amaçla kullanılır. PSG öncesi hastanın kayıt için hazırlanması. PSG temel protokoller. PSG uygulamasında elektrodlar ve sensörler. Maske ve aksesuarlar. Uyku evreleri, uyku evrelerinin skorlaması. PSG kayıtlaması sırasında solunum ve O2 saturasyon takibi. Uykuda periyodik bacak hareketleri takibi. PSG’nin kullanıldığı diğer durumlar. Multiple Sleep Latans testi.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı 3 0 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
ENF202 Mesleki Uygulama 0 30 15 17
Toplam Kredi 10 30 25 30

ENF 202 Mesleki Uygulamalar
Nöroanatomi. Görme ve İşitme yolları. Nörofizyoloji. Görme ve İşitme Fizyolojisi. Epilepsi. Periferik Sinir Sistemi-Kas Hastalıkları. Uyku bozuklukları. Uykuda solunum bozuklukları. Görme bozuklukları. İşitme bozukluklarındaki klinik uygulamaları içermektedir.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı

 • Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 202 Halk Sağlığı
Halk sağlığı yaklaşımını sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu ders ile
sonunda öğrenciler; toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede hekimin rolünü, bu amaçla yapılan uygun müdahale yöntemlerini ve sağlık hizmetlerinin yönetimiyle ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir

SMO 204 Meslek Etiği
İş hayatındaki davranışların düzeltilmesini sağlayan, kişiye etik prensipler ve standartlar getirilmesini sağlayan derstir. Amaç; meslek etiği ve etik ile alakalı yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

SMO 206 Sağlık Hizmetleri Yönetimi

 • Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
 • İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
 • Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
 • Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini  geliştirmek
 • Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
 • geliştirmek
 • Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
 • yenilemek